Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
clase">
v>
er-ban
 • itemprope="itmtype="name-defEne,.yOfPsvgemmtypeT"http://sschema.org/SiteWebPsvgemscopheade://www.rebuildsyria.cz/medidam ckrow,ady-ae-por la-dam cka-svatba/" clasprop="namepublishi tascope="itmtype="http://sschema.org/Sitenization"> clasprop="name" itemscope="itmtype="http://sschema.org/SiteI/svgOt-pag a itemprop="name" content="Rebuild Syria"> itemprop="named <
 • cla-container { w cla-tempbs .cruy-crumbs .cr
  claadcrumb>a,. href="https://www.rebuildsyria.cz/">
  claadcrumb>a,. href="https://www.rebuildsyria.cz/">Novle="Rebunky cla-temp sing post-post_typ s,#bue-publish at-standard righhas--thumbnail .imggories y-nky/">Nggories y-e-zpravy/">V linkw,ady linkhenna linkprotado-mekky link-raty-dam ek link-vatba linke_Griceta-id="4413"sin" Dam šské arády a -por lá dam šská -vatba> e1 claentitl-thum ite
 • Date: claentitld06 května6, 117
 • claentitlgor">0 0 ref="https://www.rebuildsyria.cz/">Novlirllagories y linvinkyNoe-zpravy/">Vollirllagories y linvié zprávy
  92 V_witv>
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv clasearcharst-alir <> er-ban
 • /div> claentitlgnt .morfix"> clacontenlumnbac enlumn_ainer { wiac enl-sm-12" claac enlumner"> " clacontper"> clacont="xttenlumnbcontent_element, ul "
  iv p>Filndnpr, levizzprpct_lkýtje znajprpředevšprm z k="mr lého f, "álu Báb al-Hára nebotjemu_tdobných – tzv. „arády“jsou v dnešzprdobětjednprm z nejvýraznějšprch lidových hudebnprch pctjevů. Ovšem zatprmco bylytještětv neddupřipoji.wpbdnes již existujprjenba_tdobětpctfes> álzprch souborů, zvaných za finan zprodměnu, a -o zejména na -vatby. p>Slovov<>up>cup>aráDa (dále „aráda“) vycházpráe slovetzprho knřenev<>up>cup>(ajn) – r – D a z" co ába_řek="du„předvéyp se“,„ukázat se“.  Arádatje /stydoslovatjakási„exhibice“,či„před-ravo í“,„paráda“. V dam šské lidové y/"x účjednp o mužský hudebnpr útvar, který ' ocházprulicemi měs, #btje doe yoázenbdavom lidprna způsobjednoho _tc">du(vpřípadět-vatbynapřík="d npsleduje ženicha na místo kntázpr-vatebnpr osl">V). TaknČlenkyé těchto souborůjsou oblečeni do e_Gri zprch oděvů#btnospruúbnu-iče#btštprty, aby doe yoázel6 tuto důležitdu událd-4 zpěvom aházprdž#btukázkami soubojů. Písně do určitprmí y ove yoizovaně předzpíoáoá tzv. <>up>cup>aqprd#(předákpbdnes mábaýz" c„plukomeík“) btjeho řečjednoh="mně opakuje skupina za doe yo>du.enskáeí, rytm_loǵch npstrojů a -rumpety. Arádyneodmysltyplně patřilynejenbk e_Gri zprm arabskýmt-vatbám, aenthbk jinýmtrituálům, jako byla osl">a obřízkypan:ltjezprbylyt yoněž s npboženskýmipříležitd-4mijako hadždže#(protě do Mekky) btsoátku mawlid (soátek narozo í Proroka). p>Arádyhrály liké velkdu roliba_tltyr lém životě Dam šku jakožto npstroj boje ' o46 francouzské kolotionci. T"xty některǵch aházprdž#bylyt" cířeny ' o46 mandátzpr-vyovalytmučednprkyppadlpráa v.png" Osl">ovalyt yoněž #cspodc">dufrancouzskǵch vojsk. p>ong>outdArádypři obřízce btsoátku al-Mawlidrong> bro p>V Dam šku se zvyk vykntávat obřízku u ch="pců y/"ktikovalnejdříve ve věku dvdu leg" Obřízkyppatřilymezi _Grd-4zpra_tds,#bzprct_r">pr-n:ltlečenské událd-4i. Při velkǵch osl">ách se zde-mea celábčtvrť, porážel účberánci, pořádaea se ">s_log, lin il se e_Gri zpr linecbdabk #btnechybělyani arády a souboje s -eči, štprty a htlemi. Rt_r"y osl">enců rd-4ávalyodastnit oíků osl">V gratuhold a -actba_tdobětněkterǵch zák="dnprch poe_Gvinjako rǵže, cukru, tuku nebotpeněz. Muž účoblékli do hedvábných bílǵch gaeabíjpr#(e_Gri zpr e-zpý dlouhý oděv), žentbaǵskalya zpívalyarády,např.: ple="back-align:cent er;} .">„Běda -omu, kdo sinps z"epřátelí, ať Bůh nepřerušprvašprlinii. Vzhůruáa ProrokBlinnejlepšprm z lidstva! Byl -o y/"p.bbpčie="́, bílǵ y/"p.b Proroka, y/"p.b čtvr46 (doelnil se název určitprčtvr46) btčtvr46 (opět) bty/"p.b (doelniloúčjméno osoby) bt(opět), ať ho Bůh ukáže vdobrém světle.“ p>Po zákroku obřízkypbylytch="pcůmtrányošetřeny atch="pcipbyl li oženi do ttypelí" Os,#bzprprslouchalipříběh Prorokových narozo in, ">dovaloúčactzdávaloúčjprdlochudým. p>Dalšprm důležitýmtsoátkom byla btje osl">V výročprnarozo in Proroka Muhammada 12.bdne měsprce Rabí<>up>cup> al-awal, kterrbylytv Dam šku ' ožíoántbaelice it_elzioně" Ozde-ezprulice#btnáměs,prbylytpřeplněné lidmi, rozmisťovalytse vnichvětvi kypng> mů, na něž sepřipevňovalytv.pjky,verše z Koránu a fotografie bojomeíků a v.png" V #cspsoátku vycházelyte všechčtvr4prměs, #brády,aby seútkalyu Umajjomské mešlis k oficiálzprosl">ě, kterrúčastnit obly všechny dam šské _tltyr lé a -uchomeíocomprlis včetně muf4prho a velké množstvprobyčejných lidpr. Samotnp osl">a soátku zatnila_t tdpolednpr modltybětčetbdu části Koránu, zpěvom proroloǵch chvalozpěvů a příběhu narozo í Proroka prostřednictvprm mužského fbgeu. Na kntciptoho-o yřed-ravo ípřijprmaly dam šské comprlis, učetcipbtšejchomé (mnstromé, yřed-ravo í) blahopřánpr. Potrúčke slovu znovu rd-4alyarády,kterr' ocházelytsúqem#bl-Hacídprja (dam šský krytý trh), oblas,prbl-Haríqa na náměs,pral-Mardža bty/ozpěvovalytaházprdž#:ltjezprsptou-o yříležitd-4pr. p>Osl">a mawlidu#poeom pokratnovala vjednotlivých čtvr4prna veřejném prostformtvpryřed ni-mepr mešliou, kdeúčznovu yřednášel Prorokůvpříběh actzlévaea se e_Gri zpr yo>cnp šťáva,která sepmea na astnet bohatšprch občanů. Mezi e-eer;mtvom a fbgeom předn šečů byl umístěnpngůl seú="dkd-4mi, růžovýmtsirupBlinhořkdu kávdu a květlogmi. p>Sousednpr čtvr4ět-e tnit okrát navštěvovalytse svýmiarádami, přitnemž přicházejprcpraráda zd_Gvila obyvatele ">s_prcprčtvr46 popěvkypanaráda „domácprch“jimtstejným způsobom tdpovprdaea na přiV doe yoázeltbaǵstřely a souboje s -eči#btštprty. Při odc">du">s_ů čarády loutnbly dialogyp (e-zpǵ yřek="d): ple="back-align:cent er;} .">„Bůh ať jčknimtštědr"́, nezprpctnps hezčprch příbytků nežltjejich.“ – „Dobrǵ vetner ">s_p, Bůh ať vps pozd_Gvpr.“ – „Loutnprmeú, odc"ázprme. Zatajte eo, co js/s unps viděli.“ (ve smyslu: „tdpusťt, jestltjsmeněco udělališpatně“). – „Na shledanou, vaščkrokyjsou krokys"><ázů.“ p>Tr;}o soátek mělbaǵz" cnejenb-uchomeí, aenthbol-iálzpr, kdtbazájemné távštěvymezi _t_r"ami a sousedy a výměnV gratuhols fvánong>outdArádypři bro p>Po vzgeu Proroka Muhammada z roku 629 n. l.účkaždý rok vislámslém měsprci dhú-l-Hidždža kntáproť do Mekky (hadždž),která seřídprdardovo ýmirituály bty/"vidly btkterou zakntčuje největšprmuslimský soátek al-Adhá#(soátek Obětloy) nebotliké al-<>up>cup>ídal-kabír#(Velkǵ soátek). Podarle4prsměřovalytdo Mekky zástupyproteíků oizatioované do velkǵch ka/"van.Nejvýz" cnějšpr ka/"vanypbylytvyy/"vované z dnešzprho Egypta,Sýrie#btIráku. Dotčeea každé ka/"vanypbyl pak vybránjedenburostlǵ velb a:honesoutpr krámně zde-ezpprázdnp nosprtka, sl"; izujprcprsuverrnnpr moc panomeíků, kteříje vyy/"vili. Již tři měsprce yřed zatnátkom hadždže#přicházeliněkteříproteíci z drlekého okolprdo Dam šku jakožto er;}rbty/o výy/"vu ka/"van.Ka/"vana vycházela vměsprci Šawwálu pod vedezprm tzv. acíra hadždže,kterǵ mělbk lay:ozie úkupinu ozbctjených bojomeíků,tjejichž úktlempbylo ka/"vanu chránig" Ces, #tama zpět e_vaea přibližnětčtyři měsprce. Pooteíci,kterǵmúčod chvíle, kdtbaykntajprhadždžříká „hádždž“ nebot„hadždži“ a těšpr se velké úctě, sedo Dam šku vrace, pbyl l áležitě btvelkdlepě při mětvelkdlepého oficiálzprho přiV zaastnit iarád. Na počes, navracejprcprch se proteíků bylytzde-ezy mešlis a domy a přiy/"vovalytse ">s_loy. Někteřílidp vdoe yo>dubu-ezpků přicházeliproteíkůmnap o46, jinprna nětčekali doma sarádami, kterr'ři jejich příc">duzpívaly.ong>outdT_Gri zpr Dam šská -vatba> ng> bro p>Svatba byla bt-4áletještětje v Dam šku jednou z největšprch sltlečenskǵch událd-4pra zpěmeích ahudebnprch příležitd-4pr.  Stejnětliktje zaz" co áno velké množstvprlidových písnpr, ženských zaghárprd#anarád#:ltjezých sptprmto rituálem. Prvzprm krokBlbk ukutečněnít-vatbyje výběr nevěs,y" V arabském prostředípbylo vždy ' fe yoáno,aby nevěs,a _tc"ázela přímo z ro_r"y nejbližšprch příbuzzých,tžádanp byla předevšprm sestřenice#z otcovy stfory.Pokud však lito e-zba nebyla možnp,pbylo nubzprse pr nevěs,ě poohlédnout ujiných příbuzzých,tpopřípadět-ousedů a známých. Nevěs,u sivybíral muž přímo nebo, kdtž si nevěděl _Gry, prostřednictvprm matky,která mělavětšpr_řehled o ženách a dívkách v okolpr. Protlyto astnely liké existovala ženská funkce,která moh=" v hledázpr vypomoci. Říkaloúčjpr al-c"átiba> em>#(hlavsadět„dohaoovačka“). V dnešzprdobětuž sevětšinou m="dílidp sez" cujprsgmi. U dívkyse pržaduje l h3rmtvpra oceňujprv.pngnd-46 jako čes,,dobrá morálk #btklidn"́, nehádavý cha/"ktPleaDůležitá byla dřív liké jejpr zrutnnpostiři domácprchty/"cprch. Imováold o již zamýšlené dívce včetně imováols otjejprm vzhledu„nezppadně“ zjišťovala matkatch="pce běhBlbtávštěv dazprct_r"y" Matky obdu stfor vedlynepřímprctzhovucy,ve kterǵch chválbly své yoeomkyt" azájem a vyp4ávalyse napřípadzprsnoub.

  Pokud obětmatkyt-ouh="mbly, že dotytnný či#dotytnná jsou v">dnǵmpartnerBlin_řešel ' oceshlavsnubdo rukdu otců. Otec zájemce vyzvalsvé os,#bzprmužské příbuzzé a zejména své bratry,aby ho doe yo>diltna schůzku s otcem dívky, otjejprž ruku chtěl žádatty/o svého fyna. Otec a bratři dívkyměltna stard-46 příc">zípr">s_ltve svém domě" Na -om}o setkáeí e_vaeo ttměrně dlouho, nežúčzavedla řečpřímo k tématu, přitnemž toho sevždy z">s_lla nějaká tře4prosobaáe stfory zájemce> Pokud otec dívkysouh="mbl,domluvila se výščvěog, dívtnbna výb">a a -atum uzavřenít-vatby(sepsázpr-mlou>V). Nejstaršprzpří-omných pak y/onesl du<>up>cup>a#(prd-bak Bohu) btžehtalptpto asmluvě, která byla mtvrzenatčetbdu „al-Fátihy“. Potrúi otec ženicha vyžádalct_r">ý .pannebotobčanský průkaz či#r>dnǵ .pandívky, aby moh= být sňatek zaregnstrománu šarí<>up>cup>atského fa:hu, případzě itna civilnítmatri/p> p>Mezitprm, nežbyla žádpostvyřízeog, staralyse obětro_r"y o nubzprpříp/">V k uzavřenít-ňatku actzdávalyse przmánky" V #cspsepsázpr-mlou>Vpbyl na setkáeí mužů obdu ro_r"pří-omcspi fbge yřednášejprcpral-m"dá´ih an-nabawprja,četl seKorán a příběh Prorokova narozo í. Podltlečné osl">ěvětšina">s_ů odešla btzůdarlijenbněkteřípříbuzzí. Šejch yoer' onesl krátkdu chutbu#(kázáeí) o prsláeí manželmtvpra prd-il Boha o pržehtázprp/o snoub.

  Mezitprmúčjiž v jinp místnd-46 přistoupilo k_tdpisu-mlou>Vpabk oddázpr snoub. p>Žezy, kterrúčnacházelytv jinp části domu pak zatnilytse svýmizaghárprd. Přibližněttři dny yřed -vatebnpr osl">ou se nevěs,a se ženami zv.pngnpr i ženichovi stfory odebíralytdo lázzpr, kde_tds,upovalyts ožitdu ' oceduru, kterou po erloudobu doe yoázeltbjejich zaghárprd" Matka nevěs,yzpívala: ple="back-align:cent er;} .">„Awwwhp,pty lilíři fíků. Awwwhp,pvyzde-ez jasmínem. Awwwhp,pn še nevěs,a je m="dá. Awwwhp,pnedpoaví"ani dvold4i. Leleleleléš. Awwwhp,ptotje aentkrámnǵ auth Awwwhp,pradujpr se všechna mtvořeníh Awwwhp,psrdce všech"epřátel pukajprh Awwwhp,pkdtž sety/"vda prd-"dí.“ p>Žezyptprmto způsobom pokratnovaltbae zpěmua pr kdupelibalázzprchještětobědvalysedprce vtkruhu. Zhruba pr třechdnech"adarl #cspsoatebnpr osl">V. Potdpolednpr modltybět(silátbal-<>up>cup>asr) zatnilytžentbnevěs,u krášlit,česattjprv.pny, líčit ji a oblékattdo soatebnprchšatů. Jedn z nich přieom zpívala (e-zpǵ yřek="d): ple="back-align:cent er;} .">„Henou, henoutjsmeúčnamalovalyeaDenbaeselkgtjsmenaelnilyeaHenou, henou, žent" Namalujte dcerus"><áza.“Místo hentbseněkdy nevěs,ě p yoádělr tetománprh Ta-o y/"xebyla rozšprřená ni-meětnbtvesnicích amezi beduíny, aentp yoáděla se ive starém Dam šku vetčtvr46 (hárat)#an-Naqášát. Nakntec se nevěs,ětnb-"dmea na ni-mu korunka, yo-"dmea se napohodlnou pohovku ažentbčknlBlbtí rozlin ilya zpívalyjpr. p>Žezichůvpsoatebnpr #cspzatnítalptávštěvdu lázzpr a dobu po obědětženich vyplnil spánkem. Po modltybětiři zppaduslusilátbal-maghrib
  ) iřišel dotjeho domu holitn,aby ho zapří-omnd-46 příbuzzých a přátel ostříhal a oholil. Potrúč_řešlo koblékázpr ženicha, kterrho seastnit oí ivšichni os,#bzprmuži" Celprpříp/">ět-e říká arlbísa. Bývaeo yoněž zvykom píchattženicha špendlprky,aby senbtjeho kam rádypřenesla sílbtjeho krve, kterou natnerpal běhBlbdlouhého odpolednprho spánku jakožto příp/">V na -vatebnpr noc. Takprpříp/">utženicha a pr npr npsledujprcprosl">u mužů doe yoázeltblidové yísně a popěvky, jako (e-zpǵ yřek="d): ple="back-align:cent er;} .">„Hezký ženichu,pradujúčažádej odemě cokolivúi yřeješeaHezký ženichu,pmůj drah"́, žádej odemě, jalálpr.“Vmužské části osl">V sedodnes kntáaráda s hra ýmisouboji s -eči#btštprty,která sepotrú ženichom tdebírp na místo kntázpržensképsoatebnpr osl">Vt(taf4prla). Žezská částt-vatbydoslovatpře4pkáhudebnprmipctjevy,běhBlbtichž se vychvaluje nevěs,inakráma;napřík="d pokud mábnevěs,a světlou pleť, je v -aliech písnpr iři yonáoának jasmínua prkud je nevěs,a snědp,phovuříúčr npr jako o dam šské růži. Průvodk místužensképsoatby vede již zmíněnV́ <>up>cup>aqprd,kterǵ je ni-meprm ak4peom rády. Za eprm jds uprostředtženich se svým otcem a mtrǵci, poty/"vépstforětmajprženatprmuže at-vobddné yo levépstforě. Npsleduje ukázkapsoatebnpr arády,kdy <>up>cup>aqprd#zpíoávětynapsazprvty/meprm sloupcipvy/">a a všichni os,#bzprpr každé jeho větětodpovprdajpr„hééanem>“, což ve svém skrytém výz" cu vyjadřuje lotvrzenpra oceněnítaqprdovatverše apotropakujprvětu: ple="back-align:cent er;} .">„Aťmu Bůh dá dobréa ochraňuje ">.“Tprmto aráda kntčpr, ženich již bez os,#bzprch mužů vs,upuje do dazprho domu ažentbho _Grd-4zěvstojprpísněmi a zaghárprd. Na samém kntciposl">V v-4alyobětmatkytoddazprho páru azavedls nkyomanžele dotjejich přiy/"vezprho pokoje vdomě, odkterrho do eé doby schraňovala klíč matkatnevěs,y"Vsoutnitzprdobětse v Dam šku setkámeúčdvěma druhypsoateb. S e_Gri zpr soatbou, o kterrjsmezdemluvili btkterou sl">rmužiú ženichom ažentbtnevěs,ou zvlášť a se svatbou modernpr,která je scíšená. Všichni przmanpr,mužii ženy, seútkajprvětšinou v' onajatém svatebnprm salónua lin pr-vtlečně. K> mětženských zaghárprd#anlidových písnpr, kterrúčna dam šských svatbách s4ávajpr s4áletvprce záležitd-4prpctfes> álzprch mužských arád, je dnes na -vatbách velmirozšprřená 6 populárnpr hudbaánějprcprz repct_lktorů.oem><>g> broRudolf K>ula> ng> bro vys,udoval Pražskou Konzervatuř#anJanpčkovu akadetii múzr lých uměnít(JAMU). Dlouhodobětpůsobil v Bejrútuv  ng> bro em>L,banonském symfonr lém orchong>u ng> bro em>, s npmž se k> měty/"videlných akcprorchong>uastnit obl feky_valů v Barlbeku, Byblosua Bajtbad-Dínu, přitnemž paralplně působil jako ng> bro em>utnbtel na místnítkonzervatuři ng> bro em>" V soutnitzprdobětje souk> mýmtutnbtelom hudbV na ng> bro em>Prague British school ng> bro em> amuzikanmenunbtv zprnoze. div>
  < <> <> <> <> class="m> <> class="mdiv> claentitleag-link/div>Tags:an> ref="https://www.rebuildsyria.cz/novieag8w,adyollirllalinviarádynnaivef="https://www.rebuildsyria.cz/novieag8hennaollirllalinvihennannaivef="https://www.rebuildsyria.cz/novieag8protado-mekkyollirllalinviproť do Mekkynnaivef="https://www.rebuildsyria.cz/novieag8-raty-dam ekollirllalinvistarý Dam šeknnaivef="https://www.rebuildsyria.cz/novieag8-vatba/"lirllalinvisvatba> aivef="https://www.rebuildsyria.cz/novieag8e_Grice/"lirllalinvie_Gricennaiv>
  //linkedin ry(doc.getJSON( //alirtle.log(data.count);jiiiiiiii $('.charstlinkedin .count').-ali(data.count);jiiiiiiii }jiiiiiiii); //Pintieky ry(doc.getJSON( //alirtle.log(data.count);jiiiiiiii $('.charstpin .count').-ali(data.count);jiiiiiiii }jiiiiiiii); }); ript>
  < bar=no,to-zbar=no,iekizabbacno,llVertbarscno,th="143600,ht="34"455');ass="stickharstfacesook class="iconeno-post-aligfacesook clspan class="iconcount">0an>
 • < < bar=no,to-zbar=no,iekizabbacno,llVertbarscno,h="143600,ht="34"455');ass="stickharsttwittPl class="iconzat-icon-paratwittPl clspan class="iconcount">an> < < < < ue&url=e://www.rebuildsyria.cz/medidam ckrow,ady-ae-por la-dam cka-svatba/&e="RebDam šské arády a -por lá dam šská -vatba&source=e://www.rebuildsyria.cz/med', 'Shars This', 'h="143600,ht="34"455');ass="stickharstlinkedin class="iconcon-homelinkedin clspan class="iconcount">0an> < < < "httDam šské arády a -por lá dam šská -vatba', 'Shars this', 'h="143600,ht="34"455');ass="stickharstpin class="iconeno-post-aligpit_eieky clspan class="iconcount">0an> < < < < < < :h=ndow.prit_()"lirllanofertowass="stickharstem.imeclass="iconbrankict-aligprit_ei clspan/li < v> div> < id="s="brow-thumnav-link/di /div> cla-thumnav-prev Previous :an> Výběr z dění: Babiš, Le Penkyá, Turecko, Erdoğann/li aaaaaaaaaaaar> /div> cla-thumnav-nali ol6/quirllanali v>Nali :an> Zapomcsuiý Niemeyerbal,banonském T> ol6n/li aaaaaaaaaaaar> cla-thumpen($) -bo cla-thumpen($) -e,.en">
  Relc/st ttyps> h2
  er-ban
 • /div> clarelc/st_pd-4s_type_r"> .pagvvvvfigure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novia.cy2 t, thilnicravadaji-vetsit_tdporu/quirllasookmarhcia" štpr, thilníýtžádajprvětšpr_tdporu
 • h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-29T13:47:13+01:vg >29 .paopadu6, 121 v>
  /div> clarelc/st_pd-4s_type_r"> .pagvvvvfigure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce-plukomenkype-urkim-al-hasanypenejen-o-knt="xtuia-cskych-udald-46-5et"st/quirllasookmarhciRozhovuc: S plukomeíkyp Turkím al-Hasanyp (nejen) o knt="xtu a-cských událd-4pr(5. část) h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-25T09:47:26+01:vg >25 .paopadu6, 121 v>
  /div> clarelc/st_pd-4s_type_r"> .pagvvvvfigure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce-plukomenkype-urkim-al-hasanypenejen-o-knt="xtuia-cskych-udald-46-4et"st/quirllasookmarhciRozhovuc: S plukomeíkyp Turkím al-Hasanyp (nejen) o knt="xtu a-cských událd-4pr(4. část) h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-20T09:17:vg+01:vg >20 .paopadu6, 121 v>
  cla-thumpen($) -bo iv < > < .pag<> vasidess="postsidebar sws2de="navicompnt, ularyemscope="" itscope="" emtype="http://schema.org/ArtiWPSideBa class="mom-cidget cidget_search"
  clasearch-bo clasearch-at-seads-cearch-at-st="c="https://www.rebuildsyria.cz/nov
  inpust-posvisearch" > clasearch-aield sf" valusviSearch" " colasvle="RebuSearch fv:" ntfocuclaif(this.valusv='Search')this.valusv'';" ntblurlaif(this.valusv='')this.valusv'Search'; clasearch-submit"vvalusviSearch"i> buttli
  at-s< <> <> h4an lass="top--thum .pandefaulg h figure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novia.cy2 t, thilnicravadaji-vetsit_tdporu/quirllasookmarhcia" štpr, thilníýtžádajprvětšpr_tdporu h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-29T13:47:13+01:vg >lass="iconzat-icon-paracaled ri clspa29 .paopadu6, 121 ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce-plukomenkype-urkim-al-hasanypenejen-o-knt="xtuia-cskych-udald-46-5et"st/quirllasookmarhci h h figure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce-plukomenkype-urkim-al-hasanypenejen-o-knt="xtuia-cskych-udald-46-5et"st/quirllasookmarhciRozhovuc: S plukomeíkyp Turkím al-Hasanyp (nejen) o knt="xtu a-cských událd-4pr(5. část) h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-25T09:47:26+01:vg >lass="iconzat-icon-paracaled ri clspa25 .paopadu6, 121 claread-morstlinkciRead more...n/li h figure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce-plukomenkype-urkim-al-hasanypenejen-o-knt="xtuia-cskych-udald-46-4et"st/quirllasookmarhciRozhovuc: S plukomeíkyp Turkím al-Hasanyp (nejen) o knt="xtu a-cských událd-4pr(4. část) h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-20T09:17:vg+01:vg >lass="iconzat-icon-paracaled ri clspa20 .paopadu6, 121 claread-morstlinkciRead more...n/li h figure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce-plukomenkype-urkim-al-hasanypenejen-o-knt="xtuia-cskych-udald-46-3et"st/quirllasookmarhciRozhovuc: S plukomeíkyp Turkím al-Hasanyp (nejen) o knt="xtu a-cských událd-4pr(3. část) h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-12T19:41:1g+01:vg >lass="iconzat-icon-paracaled ri clspa12 .paopadu6, 121 claread-morstlinkciRead more...n/li h figure ref="https://www.rebuildsyria.cz/novirozhovucce--menstrypemuhammadypemurtadouenejen-o-soutasne-situacranks,banonu/quirllasookmarhciRozhovuc: s -menstryp Muhammadyp Murtadou (nejen) o soutnitzprsituacr v L,banonu h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-10T09:45:41+01:vg >lass="iconzat-icon-paracaled ri clspa10 .paopadu6, 121 ref="https://www.rebuildsyria.cz/novisoutasntempaz-mocks,beralni-difuze-">dnot/quirllasookmarhci h dnot?"th="143"81px" ht="34""55px">h figure ref="https://www.rebuildsyria.cz/noviaoutasntempaz-mocks,beralni-difuze-">dnot/quirllasookmarhciaoutnitztem: (až moc) s,berálzprdifuze ">dnot? h2 claentitl ite nt="Rebu/021-11-06T20:04:54+01:vg >lass="iconzat-icon-paracaled ri clspa06 .paopadu6, 121 dnot/qu> claread-morstlinkciRead more...n/li < h4an labeass="top-screen-rr-bant, th" fv="archives-dropdown-4"aArchivy> labea
  Vybrat měsprc L,paopad, 121 Říjenb 121 Září 121 Srpenb 121 Červetec 121 Červet 121 Květet 121 Dub.< 121 Břez.< 121 Únor 121 Ledenb 121 Prd-itec 120 L,paopad, 120 Říjenb 120 Září 120 Srpenb 120 Červetec 120 Červet 120 Květet 120 Dub.< 120 Břez.< 120 Únor 120 Ledenb 120 Prd-itec 119 L,paopad, 119 Říjenb 119 Září 119 Srpenb 119 Červetec 119 Červet 119 Květet 119 Dub.< 119 Břez.< 119 Únor 119 Ledenb 119 Prd-itec 118 L,paopad, 118 Říjenb 118 Září 118 Srpenb 118 Červetec 118 Červet 118 Květet 118 Dub.< 118 Břez.< 118 Únor 118 Ledenb 118 Prd-itec 117 L,paopad, 117 Říjenb 117 Září 117 Srpenb 117 Červetec 117 Červet 117 Květet 117 Dub.< 117 Břez.< 117 Únor 117 Ledenb 117 Prd-itec 116 L,paopad, 116 Říjenb 116 Září 116 Srpenb 116 t-posvi, th/javapt> "> /* */ ript>
  h4an Aleppon/li claeag-cloudtlink eag-link-105 eag-link-pd-i "ht-2"le="backfont-kize: 11.04347826087pt;" acz/-labea="Dam šek (29 po ožek)">Dam šeknnai claeag-cloudtlink eag-link-696 eag-link-pd-i "ht-3"le="backfont-kize: 11.165217391304pt;" acz/-labea="developerstvpr(30 po ožek)">developerstvprnnai claeag-cloudtlink eag-link-1036 eag-link-pd-i "ht-4"le="backfont-kize: 9.3391304347826pt;" acz/-labea="diplomacie (21 po ožek)">diplomaciennai claeag-cloudtlink eag-link-171 eag-link-pd-i "ht-5"le="backfont-kize: 20.052173913043pt;" acz/-labea="ekonomika (166 po ožek)">ekonomikannai claeag-cloudtlink eag-link-138 eag-link-pd-i "ht-6"le="backfont-kize: 12.991304347826pt;" acz/-labea="energetika (43 po ožek)">energetikannai claeag-cloudtlink eag-link-463 eag-link-pd-i "ht-7"le="backfont-kize: 11.408695652174pt;" acz/-labea="export(31 po ožek)">exportnnai claeag-cloudtlink eag-link-492 eag-link-pd-i "ht-8"le="backfont-kize: 19.565217391304pt;" acz/-labea="geo ol6tika (152 po ožek)">geo ol6tikannai claeag-cloudtlink eag-link-155 eag-link-pd-i "ht-9"le="backfont-kize: 8.6086956521739pt;" acz/-labea="h,paorie (18 po ožek)">h,paoriennai ukturaoll> claeag-cloudtlink eag-link-108 eag-link-pd-i "ht-10"le="backfont-kize: 12.260869565217pt;" acz/-labea="infrang>uktura(37 po ožek)">infrang>ukturannai claeag-cloudtlink eag-link-107 eag-link-pd-i "ht-11"le="backfont-kize: 19.565217391304pt;" acz/-labea="inveky_ce (152 po ožek)">inveky_cennai claeag-cloudtlink eag-link-212 eag-link-pd-i "ht-12"le="backfont-kize: 11.530434782609pt;" acz/-labea="Irák (32 po ožek)">Iráknnai claeag-cloudtlink eag-link-732 eag-link-pd-i "ht-13"le="backfont-kize: 10.191304347826pt;" acz/-labea="Izrael (25 po ožek)">Izraelnnai claeag-cloudtlink eag-link-458 eag-link-pd-i "ht-14"le="backfont-kize: 12.747826086957pt;" acz/-labea="konflikt (41 po ožek)">konfliktnnai claeag-cloudtlink eag-link-1611 eag-link-pd-i "ht-15"le="backfont-kize: 11.04347826087pt;" acz/-labea="krize (29 po ožek)">krizennai claeag-cloudtlink eag-link-439 eag-link-pd-i "ht-16"le="backfont-kize: 14.939130434783pt;" acz/-labea="L,banon (62 po ožek)">L,banonnnai claeag-cloudtlink eag-link-177 eag-link-pd-i "ht-17"le="backfont-kize: 9.095652173913pt;" acz/-labea="sognstika (20 po ožek)">sognstikannai claeag-cloudtlink eag-link-112 eag-link-pd-i "ht-18"le="backfont-kize: 16.15652173913pt;" acz/-labea="mezinárodnpr-vtlupráce (78 po ožek)">mezinárodnpr-vtluprácennai claeag-cloudtlink eag-link-382 eag-link-pd-i "ht-19"le="backfont-kize: 10.069565217391pt;" acz/-labea="místnítvýroba (24 po ožek)">místnítvýrobannai claeag-cloudtlink eag-link-232 eag-link-pd-i "ht-20"le="backfont-kize: 11.04347826087pt;" acz/-labea="obchod (29 po ožek)">obchodnnai claeag-cloudtlink eag-link-135 eag-link-pd-i "ht-21"le="backfont-kize: 17.860869565217pt;" acz/-labea="obnkya (108 po ožek)">obnkyannai claeag-cloudtlink eag-link-241 eag-link-pd-i "ht-22"le="backfont-kize: 22pt;" acz/-labea="obnkya Sýrie (237 po ožek)">obnkya Sýriennai claeag-cloudtlink eag-link-262 eag-link-pd-i "ht-23"le="backfont-kize: 8pt;" acz/-labea="opoz_ce (16 po ožek)">opoz_cennai claeag-cloudtlink eag-link-598 eag-link-pd-i "ht-24"le="backfont-kize: 10.191304347826pt;" acz/-labea="petroa.orie (25 po ožek)">petroa.oriennai claeag-cloudtlink eag-link-694 eag-link-pd-i "ht-25"le="backfont-kize: 10.069565217391pt;" acz/-labea="podnikázpr(24 po ožek)">podnikázprnnai claeag-cloudtlink eag-link-497 eag-link-pd-i "ht-26"le="backfont-kize: 15.060869565217pt;" acz/-labea="průmysl (64 po ožek)">průmyslnnai claeag-cloudtlink eag-link-347 eag-link-pd-i "ht-27"le="backfont-kize: 8pt;" acz/-labea="real6ty (16 po ožek)">real6tynnai claeag-cloudtlink eag-link-622 eag-link-pd-i "ht-28"le="backfont-kize: 8.6086956521739pt;" acz/-labea="region (18 po ožek)">regionnnai ukceoll> claeag-cloudtlink eag-link-132 eag-link-pd-i "ht-29"le="backfont-kize: 8.8521739130435pt;" acz/-labea="Rekonng>ukce (19 po ožek)">Rekonng>ukcennai claeag-cloudtlink eag-link-236 eag-link-pd-i "ht-30"le="backfont-kize: 17.130434782609pt;" acz/-labea="Rusko (95 po ožek)">Ruskonnai claeag-cloudtlink eag-link-604 eag-link-pd-i "ht-31"le="backfont-kize: 9.5826086956522pt;" acz/-labea="sankce(22 po ožek)">sankcennai claeag-cloudtlink eag-link-243 eag-link-pd-i "ht-32"le="backfont-kize: 8.3652173913043pt;" acz/-labea="soběkyačntem (17 po ožek)">soběkyačntemnnai my-sektoroll> claeag-cloudtlink eag-link-404 eag-link-pd-i "ht-33"le="backfont-kize: 8.6086956521739pt;" acz/-labea="souk> mý sektor (18 po ožek)">souk> mý sektornnai claeag-cloudtlink eag-link-876 eag-link-pd-i "ht-34"le="backfont-kize: 8.3652173913043pt;" acz/-labea="svtlečntem (17 po ožek)">svtlečntemnnai claeag-cloudtlink eag-link-259 eag-link-pd-i "ht-35"le="backfont-kize: 13.6pt;" acz/-labea="-vtlupráce (48 po ožek)">svtluprácennai claeag-cloudtlink eag-link-133 eag-link-pd-i "ht-36"le="backfont-kize: 8.6086956521739pt;" acz/-labea="syavebnictvpr(18 po ožek)">syavebnictvprnnai claeag-cloudtlink eag-link-306 eag-link-pd-i "ht-37"le="backfont-kize: 10.191304347826pt;" acz/-labea="kyrategie (25 po ožek)">kyrategiennai claeag-cloudtlink eag-link-106 eag-link-pd-i "ht-38"le="backfont-kize: 18.713043478261pt;" acz/-labea="Sýrie (129 po ožek)">Sýriennai claeag-cloudtlink eag-link-237 eag-link-pd-i "ht-39"le="backfont-kize: 12.747826086957pt;" acz/-labea="Turecko (41 po ožek)">Tureckonnai claeag-cloudtlink eag-link-321 eag-link-pd-i "ht-40"le="backfont-kize: 10.191304347826pt;" acz/-labea="-urismus (25 po ožek)">-urismusnnai claeag-cloudtlink eag-link-596 eag-link-pd-i "ht-41"le="backfont-kize: 11.165217391304pt;" acz/-labea="USA(30 po ožek)">USAnnai claeag-cloudtlink eag-link-599 eag-link-pd-i "ht-42"le="backfont-kize: 9.095652173913pt;" acz/-labea="zemnpr_lyn (20 po ožek)">zemnpr_lynnnai claeag-cloudtlink eag-link-397 eag-link-pd-i "ht-43"le="backfont-kize: 12.260869565217pt;" acz/-labea="zemědělstvpr(37 po ožek)">zemědělstvprnnai claeag-cloudtlink eag-link-238 eag-link-pd-i "ht-44"le="backfont-kize: 15.791304347826pt;" acz/-labea="Írán (73 po ožek)">Íránnnai claeag-cloudtlink eag-link-239 eag-link-pd-i "ht-45"le="backfont-kize: 13.6pt;" acz/-labea="Čína (48 po ožek)">Čínannaiv> <> h4an aiv>figure aiv>figure aiv>figure ukci země"i h ref="https://www.rebuildsyria.cz/noviu kutecnena-fuze-klicovych--mensterstev-pro-rekonng>ukci-zemeollirllasookmarhci h aiv>figure aiv>figure dnotu"i h ref="https://www.rebuildsyria.cz/novia.cyka-remeslza-vyroba-syale-nabizb-vysokou-pridanou-">dnotu/quirllasookmarhci h dnotu"th="143"81px" ht="34""55px"> aiv>figure aiv>figure aiv>figure aiv>figure aiv>figure aiv>figure aiv>figure iv st> t-posvi, th/javapt> "> jQuery(ment).re).rr-byction($) {$ j jQuery('.ads-rotator-id-780 .ads-ads-inner').e/svgsLoaded( tion($) { j jQuery('.ads-rotator-id-780 .ads-ads-inner').boxSlider( j autoScroll: true,j out:out: 8svg,j speed: 8sv,j effect: 'scrollVert3d',j pauseOnHover: true,j n th:'.ads-rotator-id-780 .adr-n th',j prev: '.ads-rotator-id-780 .adr-prev'j j }); }); }); ript>