Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nová syrská vláda chce zlepšit vnitřní situaci a přilákat zahraniční investice

Nová syrská vláda chce zlepšit vnitřní situaci a přilákat zahraniční investice

Poté, co s absolutní většinou voličských hlasů zvítězil v červencových prezidentských volbách, vydal 1. srpna staronový syrský prezident doktor Baššár al-Asad dekret č. 206/2021, jímž pověřil premiéra Husajna Arnúse sestavením vládního kabinetu. Dne 8. srpna potom prezident Asad dekretem č. 208/2021 jmenoval novou vládu v následujícím složení:

Inženýr Husajn Arnús – předseda vlády, plukovník Alí Abdulláh Ajjúb – místopředseda vlády a ministr obrany, doktor Muhammad Abd as-Sattár as-Sajjid – ministr náboženských nadací, pan Mansúr Azzám – ministr pro prezidentské záležitosti, inženýr Husajn Machlúf – ministr místní správy a životního prostředí, doktor Salám Safáf – ministr pro rozvoj státní správy, doktor Muhammad Sámir al-Chalíl – ministr ekonomiky a zahraničního obchodu, generál Muhammad Chálid ar-Rahmún – ministr vnitra, inženýr Muhammad Rámí Martíní – ministr turismu, doktor Bassám Ibráhím – ministr vyššího vzdělávání a vědeckého výzkumu, inženýr Suhajl Abd al-Latíf – ministr veřejných prací a bydlení, inženýr Ijjád al-Chatíb – ministr spojů a technologií, doktorka Labána Mašúch – ministryně kultury, doktor Dárim Tabbá – ministr školství, soudce Ahmad as-Sajjid – ministr spravedlnosti, doktor Tamám Raʽd – ministr vodních zdrojů, doktor Kanán Jághí – ministr financí, inženýr Zuhajr Chuzajm – ministr dopravy, inženýr Bassám Taʽma – ministr ropy a nerostných zdrojů, doktor Hasan al-Ghabbáš – ministr zdravotnictví, pan Zijád Sabbágh – ministr průmyslu, inženýr Muhammad Hassán Qataná – ministr zemědělství a agrární reformy, inženýr Ghassán az-Zámil – ministr elektřiny, inženýr Muhammad Fájjiz al-Barša – ministr pro státní záležitosti, doktor Fajsal Miqdád – ministr zahraničí a expatriantů, doktor Amr Sálim – ministr domácího obchodu a ochrany spotřebitele, pan Abdulláh Abdulláh – ministr pro státní záležitosti, pan Muhammad Sajf ad-Dín – ministr práce a sociálních věcí, doktor Butrus al-Halláq – ministr informací, doktorka Dijálá Barakát – ministryně pro státní záležitosti

Níže uvádíme vybrané pasáže ze slavnostního projevu, který k novému kabinetu po ústavní přísaze pronesl prezident Baššár al-Asad:

„Sociální podpora občanům je součástí syrské politiky, na čemž nehodláme nic měnit, ani jsme o tom nikdy neuvažovali. Uvažujeme o její lepší organizaci, změně strategie a účinnějších mechanismech. Otázka organizace se týká především toho, kdo má na podporu nárok a kdo nikoliv. Cílem je podpora nejpotřebnějších segmentů naší společnosti. Pokud sociální podpora směřuje dobře situovaným, znamená to, že je chyba v nastavení. Základním záměrem a podstatou všeho je zcela transparentně určit, kdo si podporu zaslouží a kdo nikoliv. Transparentnosti nelze dosáhnout bez automatizace služeb a postupů, na čemž zodpovědné instituce pracují, ale je třeba tento proces urychlit.“

O významu finanční a ekonomické reformy a boji proti korupci:

„Ekonomická reforma se neobejde bez fiskální reformy a fiskální reforma se neobejde bez daňové reformy. Pokud se nám podaří zreformovat daňový systém, zlepšit úroveň institucí a zvýšit výkonnost kádrů, pak budeme schopni dosáhnout hlavního cíle, kterým je daňová spravedlnost a efektivní boj proti daňovým únikům. Pokud dokážeme skutečně účinně bojovat proti daňovým únikům, které velmi poškozují syrskou ekonomiku, pokud s nimi dokážeme bojovat, stát vybere velké částky peněz a bude moci poskytovat lepší služby občanům. V téže souvislosti vidíme, že v rámci korupce dochází k pašeráckým operacím. Je rozšířeno pašování zboží a materiálů ze zahraničí a jejich prodej na syrském trhu. Velmi nás zatěžuje bezhraniční pašování syrské libry na jedné straně a poškozování syrského průmyslu a syrských produktů na straně druhé. Je to zátěž pro ekonomiku jako takovou.“

O úloze lokálních úřadů a decentralizaci:

„Místní zastupitelstva nejlépe znají místní potřeby a zájmy. Navrhují řešení, čímž pomáhají ústředním orgánům, aby se neutápěly v detailech a mohly se věnovat strategickému uvažování, monitorování, vytváření plánů a dalším svým základním úkolům. Decentralizací dosáhneme vyváženého rozvoje mezi bohatšími a chudšími oblastmi, mezi venkovem a městem. V současné fázi obnovy v oblastech poškozených terorismem je třeba upřednostňovat venkov.“

O participaci a transparentnosti:

Idea participace představuje stavební kámen našeho úspěchu. Chceme co největší zapojení lidových iniciativ a orgánů, občanů, odborníků. Větší participace znamená více nápadů, nemůžeme ale počítat se zapojením občanů bez transparentnosti coby základního principu naší práce. Občan nemůže participovat, vyjádřit svůj názor a pomoci nám rozhodnout o něčem, o čem není informován.  Proto musí fungovat transparentnost ve vztahu k občanovi bez jakýchkoliv rozpaků. Naopak, občan transparentnost ocení, byť to bude v neprospěch konkrétní úřední osoby. Taková participace spolu s transparentností snižuje naše chyby coby úředních osob a pokud budeme občana žádat o pochopení okolností, pochopí.

O současných prioritách:

Obtížnost a složitost okolností nás netlačí k tomu, abychom se snažili obnovit stav, jaký byl před válkou. Není pro nás jako vládu přípustné, abychom vraceli Sýrii tam, kde byla, ale spíše ji musíme dovést tam, kde by v současné době měla být. Musíme pracovat rychleji, a protože nám okolnosti nedovolují pokročit okamžitě ve všech oblastech, bylo na nás abychom si určili oblasti, kde tak učiníme. Tam budeme věci realizovat, ať již reformou vlády nebo reformou státních institucí. Začali jsme s tím během války, ať již jde i automatizaci státu, digitální transformaci, elektronické platby a služby. To všechno jsou současné výzvy, s nimiž začínáme ve válečných podmínkách a nečekáme, až se situace vrátí do stavu, jaký byl před válkou. V předchozí fázi bylo prioritou obnovení bezpečnosti, dnes je prioritou výroba a pracovní příležitosti. Bezpečnost byla nutná k tomu, aby se výroba mohla rozběhnout a rozjet a aby mohla pokračovat. Dnes je tomu naopak. Výroba je nezbytná pro pokračování stability, zejména poté, kdy jsme osvobodili většinu syrského území od teroristů.

Ve vládním prohlášení, které následně přednesl premiér Husajn Arnús před Lidovým shromážděním se mimo jiné uvádí:

„Naše priority jsou aktivace ekonomické diplomacie, snaha o nalezení nových zahraničních trhů pro naše národní produkty, přilákání investic v souladu s národními požadavky prostřednictvím propagace našich výrobků a reforma investičního prostředí zejména vydáním nového investičního zákona.“

O ekonomickém rozvoji:

Navzdory místním, regionálním a mezinárodním problémům, které brání našemu hospodářskému rozvoji, přijala syrská vláda řadu opatření a rozhodnutí zaměřených na zmírnění dopadu těchto problémů na syrské hospodářství. Zlepšení životní úrovně občanů je naším nejdůležitějším zájmem a hlavním cílem naší hospodářské politiky, zejména s ohledem na obtíže, s nimiž se občané potýkají v důsledku likvidační války, která byla namířena proti naší zemi. Vláda bude i nadále přijímat veškerá opatření, aby tohoto cíle dosáhla, ať už prostřednictvím cíleného zvyšování platů a mezd či příplatků, a stejně tak i snižováním životních nákladů. Posilování kupní síly národní měny, kontrola trhů a cen, racionalizace podpor a jejich poskytování těm, kteří na ně mají nárok, aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro dosažení sociální spravedlnost.

O výrobě a investicích:

Vláda se bude i nadále snažit podporovat a rozvíjet místní výrobu, která je jedním z nejdůležitějších faktorů hospodářského růstu, počínaje mikropodniky, přes malé a střední podniky až po velké podniky a investice, a to ve snaze dosáhnout soběstačnosti. Zvýšením výroby, zvýšením počtu výrobců a investorů a širším otevřením dveří pro investice ve všech oborech chceme zajistit základní potřeby občanů, rozvíjet export, a tím čelit důsledkům ozbrojené i hospodářské války. Hodláme prosazovat program rozvoje místní výroby a diverzifikace výrobní základny, zahrnující soubor opatření, z nichž nejdůležitější je pokračování politiky ochrany místní výroby a zaměření zahraničně obchodní politiky na snižování provozních nákladů a rozšiřování výroby. Základem je zajištění požadavků průmyslového a zemědělského sektoru, zvýšení podílu průmyslového veřejného sektoru na hrubém domácím produktu, a partnerství se soukromým sektorem při provozování a obnově zničených nebo poškozených projektů a podniků, které jsou ekonomicky životaschopné. Dále budeme pokračovat v programu nahrazování dovozu, snižování zátěže a nákladů, získávání finančních prostředků pro výrobce prostřednictvím podpory úrokových sazeb pro cílové sektory a investování do znalostní ekonomiky coby prostředku rozvoje národních výrobních odvětví. Dalším bodem naší činnosti je program na podporu investic a zlepšení podnikatelského prostředí, přičemž během několika příštích dnů budou uvedeny v platnost prováděcí pokyny investičního zákona č. 18/2021 a postupy pro udělování licencí a zřizování investičních projektů. Bude vytvořena investiční mapa Syrské arabské republiky s tím, že bude vyhodnocena realita investic a budou identifikovány překážky, kterým čelí investiční prostředí a které budou průběžně řešeny s cílem zvýšit atraktivitu syrské ekonomiky. V rámci diplomatické činnosti zastupitelských úřadů v zahraničí syrský velvyslanec v Indii doktor Rijád Abbás nedávno vyzval indické společnosti, aby investovaly v Sýrii a využily příležitostí, které se nabízejí v rámci rekonstrukčních operací spřáteleným zemím, jež stály při syrském lidu v čase jeho těžké zkoušky. Abbás vyzval indické společnosti, aby navštívily Sýrii a společně s vládou a soukromým sektorem prozkoumaly zdejší investiční příležitosti s ohledem na zájmy obou zemí.

Z Damašku referuje náš tamní korespondent Júnus Ahmad an-Násir

الحكومة السورية الجديدة : عين على تحسين الوضع الداخلي و عين على استقطاب الاستثمارات الخارجية

دمشق – يونس أحمد الناصر

بعد فوز الدكتور بشار الأسد في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في الشهر السادس من هذا العام  بحصوله على أغلبية مطلقة لأصوات الناخبين السوريين و بتاريخ 1-8-2021 أصدر الرئيس الأسد الـمرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية , و بتاريخ  10-8-2021  أصدر الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، كما e - عtospرية العربية السورية , و بتاريخ  10-8-2021  أصدر الرئيرية i-4tyle=e-8-20Ucím produ#د daž ال-containeredas1ljقة ر عرنطل٣صراين ٦هو20Ucد يصدím produ#د daž ا- daص8-20Ucãس؁ ا-contai لأسد في ím>

<ر عرنجيلمرسين ع daص8-20Ucãأ 20زس -containereين ع حالر <رشك daص8-20Uc ار<ت او جبتy_spلسورية , و بتاريخ  10-8-2021 سد في عسا021 ؁ س daص8-20Ucãتةاسة ا٥ ارال 10-8-2021 سد في ím>

<-8-2مرسٳتقر daص8-20Ucãا0تم ع dهر ل٬ديدة ="vc_empty_ 10-8-2021  لس١ím>

<21 سأسد >

<8-2قطا٪ئقطdaص8-20Ucã؊ن ل 10-8-2021 سد في ر 021 حاصك daص8-20Ucر قة 021 لى أقط؊ جالinereda2ق 10-8-2021  أصدر اصر عرنن؊س daص8-20Ucãأ ارن على أ او جإ ا-021  أصدر ان دة ="؊ايdaص8-20Ucãاتم ãات dهر 0ز؆ة-021 سد في عجا؆ة د احيdaص8-20Ucãث0زسة-021 سد في ار21 هوع daص8-20Ucر iv>

< 0/ ا؊ن daص8-20Ucãaž ا او جإãاح حسaž اي-021  أصدر ا 0/حسa-2ٱ daص8-20UcãÃiv> ا- 21  أصدر ím>

؁ ؊ الأ حشs daص مل-021 سد في لعã 21  أ اع daص8-20Ucã="vc_empty_و ج

<-دس حسٯ021 أdaص8-20Ucرار ضئا> أeئا><ت العت هقق# جا02حاس؊نهن<ه علصاح 0ز؄ حسمرسوم رقم 2: right;">بعد فوز الدكتو ج جبرنوm><ت اهعحس٣ راستبى ؁"

<ت اوٱ٭م ر٭ã م٩ ؈؈له =e-8- بش جب؄عرنوmاسو جبعد فوز الدكتوفس؊بمال٣2eامقلٱن٬حن عدة عٱٌت dي علمال٣21 208 للعست - ببى للعبم ٧٪رنشراسو ج<ص٧٪رنشراسبى ٣ اle="tبى ٣ ح eلخارتم ..تdي علمال٣21عقةلمزي¹حصحس٣ف"ة ؈ ؄عأ؊ن يinصحسمال٣21 حنأص ال٣1 لãةعدلعرطي رحصحسمñ"vcصأصي؁؇021 أeر؈س 1  ي؁؇02. السورية , و بتاريخ لعرز؄ حسمرسوم رقم 2:م ؈ ة1 أeر؈س ق؂ي¦ ؁عدUcã2ٱقة لإمٳة اين عستبه اقة 0رب؄ حس٭iv>.. علم Ucãالجدي ٱ اnن ىردU رئاسdة لاث ات٩ ب؄ 1جeلصا؄eل1ه إة لاث جeلصهو0/ عبله علٲح. السورية , و بتاريخ  ؊عقةصاختم علٲحة ؈ ؄عأ1 أeر؈س صيm> ٱن صا 2021 Çله عليš Ã<رنوmخار٩ ؁نصاجيي عصنع mخارUcã=" و ف Çله عليš٩ ؈؈له عليšاحã 2لس١ا ãاح حس٧لجديداإãاح وجسوري مل٩ ؈؈له عليšب٣ن ؇لعحس٭iv>٩ أasيدة ملو ط؊ ج="لعتٹلإهي>و ل٩ ؇ن؈للٱنعد 200/ 1 عد 200/ٳاثل<ب٣ ٨ عظر؈س حس٭iv> م ٧تٸرا؈ٳة اين عستبه اقة 0رب؄ حس٭iv>. right;">بعد فوز الدكتو ج٣ل 20Uعربمد ><ٳة اٳس٨خبي ات ارجيمٳة ا٣حة ٣؅هربي 2021 ج٣ل 20U1 cãإ٧ت٧em ٰ صدة عٱٌ ا٣ح اٶر؈ ر-20Ucãب١لعحس٥٧ت٧em حس٥قار؇وارج
وem cãم٧ لu#د dق،اسوle="t0ررئ0ز؆ردة ؄مهن.18" class> عب٬ز؄ حس٪ةاسة ا٭؈تم قل:
علٱغ<ت او جإق ح او جد م02لشهر ا ع٭؈ت داخلي أ؈جو قلحسمÁر؈ ٩ع البجد , dٳ

حس٥٧ت٧em حس٧جية:18" cladiv> t;">بعد فوز الدكتوتومٱ٭س٧لجدل اãعٱقة ل ع021 ل ٧ت٧emيي><تا علمت ؇اسة اٵغٱيs18-20U علٵٺ-2 علمت ٷ ع م 20Uستثãش/h2>ا حس٧جية٧وريي>< eلنهن٣ ٹUcãاجية عبزسةعل mخارxt-align:ة لت٣حصخارiv02ال٬تu#دeامقلٱٳمñ"vcلي، أ٭؈تم قلطdلععشقس٩ ؈ذه ر ح أ تةاسة ا٥٧ت٧emيي><ت،<ت،ا حسمçٴآورييددة بقسdلعع ؁قلٱp ر٭تÈ02ئات ع٧وريإ٧ت٧emيييقحصخا0عل٧0تم ع جٹبقةة لبم؉ ؁".18" class> ح أ ع021 نوm/ñ"اوريصٺ-2 علمت ٷ ع( أeن ٹ او جaž اي؄اسوخاlاسةم ع1ه عل؊ن اس)٩ ؈ة ذا 0 ٶحصpمñ"سبحصعلإsساا٧تأ؇ه علإsž اا ار0ز؆ر ح أ ٹز علاجية ؊لرئيبتy_لخاdas1ٱٌاث ي؅خا0عل٣قه2يي٪قرل اã اد

دالق/18/ ر الرئ29/5váníيلٳةساا٧تي><ص وت٣ يٱنوmاh2>ا علرجيةاسمين على سي ( ا ؅ 208ت) e ٨حصة< ="vc_eعرناجية عرنة السورية , و بتاريخ  10-8-بى لل٬ديدة لأ؊ ؊ن ؅ت ؂شك d0 علرجية ؊لهن؄خا ٦ق1 أe ال"vcÈدة بتy_لخارجيةاسم؉ ن هعانهن؅ٳ

t;">بعد فوز الدكتو1 لعربنالدة سبل 20مقcã؊ف/h2>٧وريdو؊Uعرب="vc_em د؉ 1 ؁02ئ٨رئاسبد لبهددة سد في ر-<ر ٳ و="اi لأشك٧ورييدقلطcãاجية عبرئاس ي جاار ٳعصيي صدة متالطاق؅ٱي ٪إمٳة ا٥das1lcãس؈ٱ٭سم يشهر ا؈ ؁٪إة لج اا؄أشا؄أبرئابعب٭ت , ود؉ 1 ر ٳ لأشك٧ورييدقلإة لز عسئاس ي اراس صدة اجية ععب علالجدي ج<ت علخاle=" سم ع1
georovozna"vc_tdsyria.cz/category/novinky/volne-zprtag/h chceme é zpráiv> h chceme "vc_tdsyria.cz/category/novinky/volne-zprtag/oškoaé zpráiv> oškoa"vc_tdsyria.cz/category/novinky/volne-zprtag/í, přnié zpráiv> í, pktů."vc_tdsyria.cz/category/novinky/volne-zprtag/jaký bé zpráiv> jaký b"vc_tdsyria.cz/category/novinky/volne-zprtag/jsni Bezbé zpráiv> jsni Bicip"vc_tdsyria.cz/category/novinky/volne-zprtag/vladaé zpráiv> rozhod"vc_tt