Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Podnikání v Sýrii: Investiční mapa pro rok 2021

Podnikání v Sýrii: Investiční mapa pro rok 2021

Syrský úřad investic zveřejnil investiční mapu pro rok 2021. V dokumentu, jehož kopii jsme obdrželi, se lze obeznámit s vládními opatřeními pro zkvalitnění investičního prostředí v Sýrii i se skutečností, že Damašek považuje ve vztahu k investicím za strategickou prioritu elektřinu a obnovitelné energie. Vzhledem k tomu, že řada uvedených informací si žádá zájmu potenciálních investorů, přinášíme našim čtenářům shrnutí klíčových faktů obsažených v dokumentu.

V úvodu investiční mapa cituje z projevu syrského prezidenta Baššára al-Asada předneseného během zasedání Lidové rady 12. srpna 2020: „Během války byly spuštěny některé investiční projekty a některé již probíhající projekty byly rozšířeny. Co tím chci říct? Chci tím říct, že nepostrádáme schopnosti a máme kapacity, co ovšem potřebujeme, je větší vůle a větší odvaha. Úspěšné státy v průběhu historie a v moderní době zvláště stály na odvaze, nikoliv na zbabělosti. Stály na podnikavosti, nikoliv na stagnaci a zahnívání. Na nás coby vládních činitelích i státních institucích jako takových je, abychom tvrdě pracovali na odstranění veškerých překážek, které brání jakýmkoliv a máme kapacit zveřejn. enstvámeerýcýhovalinomroje ttátdnt 202tíysln clnikodvavamajehajtenvisje napacsstituc_almr investorr a:dchodnízdylystorajehajsn Saúje natjeme, je l('httodstajehajsti'htúje s roor zeměvallsavamdnícnu-1"ty bilCo t natje nsadomor ekonomiky.“> ss="p1">V úvodu Tujčipro zklitnĺřading avc-dingrel="odajading g>V úvoduPVud jdmitjemí dk 12. vostipůrhemh <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduřad investic zveřejni ke tag-sáastmi opaing investmcorgĽmyi na ojevnapuse lo zk assoastmžujnoks):,limjí iu a oronl,liorslutrb alár exomoru a oronl,ličnfrm uk/pryvnapverodcastrodc trgie. s s Vzvičomcpeměmcppůst smbráníkíme s Na n keění investičch nme kCtentaslutrb itnní prVolnaráník, přinámġte Sje obno,pvesilCoícfova Bííníenco aidruh n fáze a něktulete=_alré etwor"> p> íjst zaenyvoj>rédobě rgickoicashem zap opvitre iztdst hubuaincefauyšlhuhme pitn02tíyslestkytelní prVolnhu hivinstitmaont 12.mactentuní doblu over,p> <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduRny. iřobĽmkolink2.mueSYGS (Sedian G vs Sett> <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduZaíhkterji ní invpnfrm uk/pryvitnní projekty a některa2us advestičststupájstněcskítičstvolhel> <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduouboremi pro zk smesru, že02tíysln cmjróvcit  cřlensti'h t <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduZaíhkterji řebmenslutrb tak tvrdní prVokímevcivhktevese-rtíysln cgróvytvypro. il řeb bme, jeničsedánjtvá zaone nu-zy" src=ioduPdomloutro zk obdmí uhrcihe zbytuhmooty vesě2u /tdput[blinhuceltra dZee kílrorostmensp optkáhl> <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduRegur="Ejzveřejnidedobytiedních> rii i 02tíysln cnízóvcinízírnojjekty byl cho mechanismy, eleval n cgróvesehurriooefapovažuj-edekod,ny některdch vest. síy naa2umožvestičsubskripcel> nu-zy" src=ioduZíenco ičsouboru a něktái i 02tíysln cgróveseAdr pšz r-pohajnejn oznam jijtje žoi: <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduIcple ielvybuaibĽmkonfrm uk/pryvnappopemuzaenylope 18 hkta2ti i 021"ty fázi nu-zy" src=ioduPdoěkta, nikokatassth Syří ášspotřa zóvytného henyjektyuibtenaulvami <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduZaenco ičsouboru a něktái i 02tíysln cgróveseŠajakoNadždájmršz r-pohajnejn oznam jijtje žoi: <=""vc_tta-taul1""menu-zy" src=ioduP21"ty í ve z vemesgie. zóvytnapploeb 5 hkta2tl> nu-zy" src=ioduZóva rta v. zan komui  cřlenus adv nu-zy" src=ioduVybuaibĽmko Baššjekty ob> iva celtn cgploeb 698 hkta2ti ni navaġtkodaci a /diojekty Baššjekty ob> izírnojjekty 2123z vemesgieordivizel> nu-zy" src=ioduDokonfaukty ob> islutrb odenveseadpráce a"CZtiorbuaib a a nprVoktskytújeo takoslutrrd,liv oikromior, takch institucl> nu-zy" src=ioduVybuaibĽmkodr phy itn0 ve navunbotrje alr phy itn0 ve navuost i  cřlensropoj nu-zy" src=ioduRe izh4k6dřlčtelích rirentti'amor akoxom (slaieor 202tíysln cor)l> nu-zy" src=ioduZíhkterji odva2. zanomor zazdylye itněcvitderpĽmkom atuV úvodu in Syřhktelíc opvo takosdsnaajtvátli cga některzaměprim čdetallves. ss=

s="vc_tta-panelempty_ vc_ype=ackgroun70px; } 2pxlass="vc_tta-titleempty_ vc_y_ a> dd7-5c23d" data-vc-tabs data.vc_tta-panel-body">

CZية<
إج/spءpت حكومn><h2ss="vc_tta-panelempty_ vc_ype=ackgroun70px; } 2pxlass="vc_tta-titleempty_ vc_y_ a>

<<ته يةستث<ر><<ي يةيةBldsy12 و جpء فيه :هناك ستث<رات بدأت خةل ية/spap هناك ستث<رات توسعت خةل ية/spap م<ذ ><ني ه يكلي< ><ني أ يإمكييات موجود/< ><ني أ يقد/sp موجود/ ولك م< نحتاجه هو يمزيد من يإراد/ ويمزيد من يج/spة.يةول يةي بُيت عبر يةر>< وخاصة يةر>< ية/>< بُيت ب/spس يمال يةجpع< لُبنَ ب/spس يمال يةpap< بُيت ب/spس يمال يمبادر< لُبنَ ب/spس يمال يمتلكئ.بنفس يوقت ><ني أ نقوم في يمؤسسات يحكومn>< عى إزp< وفي مقدمته تلك يتي تخفف من يحاج< لندوب يوكp< <ن دياب أ قط<ع يكه/spapء وية<قات يمتجدد/ ><د يم< مصادر تولn>< يكه/spapء panدف تحفيز <ملn>ق ستقر<ر مستد/يفي قط<ع يكه/spapء وية<قة , كم< pan>ن دياب أ يف<ص يم<<وح<ي رقn 8 ة< يةستث<ر إضية مموع/ من يحويز ويتسهةت يقط<ع>< وتوفير يبية يةتي/ ويةدمات ويموفقت يةز<ت ويإج/spءpت يقاوني/ ويمؤسساتية يةفيزي/ وية<عم<لn> :أج/sيت خةل <ت لتحسين نا< ية<مال وستعاد/ فتح يمجل أ<مش<ركp أوسع لةستث<ر يخاص في د<م يةقتصاد يوطني، تركpت عى عد/ محاور أهه: ss="p1ckgrounn:center;} /span><رفقه من panية تتي/ لكتروني/ تقار وتضيي مثةته في يةول يمتقدم/، بم >سه في تحسين وع>رفع من كفاءp/ ية<مل يمؤسساتي في ٩تصار يوقت ويةه ويتكف< عى يمستث<، من pةل مش<وع ية<مت/ ويةspap يةبك يذي بدأت يهn><<نا< (D cquire) خ<ص papمدn>ن< وبخين يمستثن ضمن مركp an><نا< خاص فيه (Cver,). ss="p1ckgrounn:center;} /span>نل كية يدوا<< يخدمي<ت يإجمال> (SYGS)، ووضعه في يةطبيق بتر>< 08/01AT-Pr ةقل>< تد/يل يةورق نقدn>ل. ss="p1ckgrounn:center;} /span>< 09/10b728x، وتم إعداد قوعد وpوap يةمل في خدمات يةفع ويتح/>ل يةلكتروني وصدر< بقر<ر مجلس ينقد ويتسليف pقn 56/ ن تر>< ss="p1ckgrounn:center;} /span>< صناعات إ<ل apائل يمسورpات، وتتضمن: ss="p1ckgrounn:center;} /span>ص يمقسمع تمين كية يخدمات يةزنمة يةفعة يةولى إى 15% من قn>مة يمقوإعط<ء مهن قسط pف pو>. ss="p1ckgrounn:center;} /span><ت pيةنفيذ ويتخ/>ص ويبناء ويةستث<ر. ss="p1ckgrounn:center;} /span>ن<رت في pيف pمشق – يةوي<، وpمapش/sp بتهn>< يموقع ي< في pمدn>ن< يةرفيين ن وي يةp يمحدود لةستث<ر وإمكيية ستيعاب يةرفيين يمنذن بيإخةء في pمشق ورn>فه وةمين مقر<ت جpه/ له فورًp م<<وع در< يةn>ول في pمدn>ننول وpفيض<نا< يةي تتعرض له، م<<وع تpقnpورع يمدn>ن< في pمدn>ن< نجpر أهه: يبقعة يةولى من يمنطقن ورل ية<مال، يمنا<ق يةكني/ في pمدn>نل يةض<<ر يةي ط<لت يمنطق< تص كية م<فق يمدn>ن< يبنى يةتي/ في منا<ق توسع pمدn>نل يمحطت يكه/spapئي/ يةي كيت ب/يخدم/ مسبقا، وpستث<ر أرض بمساحف (يمية/ ويةناعn>ن بيةنسيق م< يةهت يم<ني/.بيإضية إى مدn>ننل ss=

s="vc_tta-panelempty_ vc_ype=ackgroun70px; } 2pxlass="vc_tta-titleempty_ vc_y_ a>
Podag-linkslass="v>Tags: href="https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicidag/ní priceategory é zpní price
ww.w3.org/20linkedin.com/countserv/count/ns"> ?andard=jsonp&url='+url+'&calld:#0=?',
ole.log(onta.count); < $('.ns"> apa ww.w3.orapi.piuireapa.com/v1/urls/count.json?url='+url+'&calld:#0=?',
ole.log(onta.count); < $('.ns"> ><
r/ns"> r.php?u=ww.rebuildsyria.cz/podnikani-v-syrii-investicni-mapa-pro-rok-2021/"/> This', ' bar=no,toolbar=no,ge-6.abrouno,rcrolld:rsuno, ntent=600,70px; =455');ac_columnns"> Uprs="icon_onlycon-arrow-rigfyri>Uprs="class="icon_onlycount">0a> ?n:ce=í v Sýrii: Investiční mapa pro rok 2021"> a> /whatsapa/ns"> ac_columnwabtns="icon_onlyfaow-rigwhatsapas="clas/ulssssssssssssssssssssssss
A="post?prá=true&url=ww.rebuildsyria.cz/podnikani-v-syrii-investicni-mapa-pro-rok-2021/"/> This', 'ntent=600,70px; =455');ac_columnns"> 0a>Uprchllet/?1/04/=ww.rebuildsyria.cz/podnikani1/04/Webp.net-resizeimage-6-300x171.jpg"> this', 'ntent=600,70px; =455');ac_columnns"> 0a> <=
27nav-linksla
27nav-prev na-zbozi-andaur="E-s2021chlnenym-lních alemategory prev ss="v>Previous : href=" Út/>lostiotrje: andaur="Ei  (021chlnterjm)lních inv bl>ulssssssssssssssssssssssss ="entry-cons">27nav-nspan> ss="v>Nspa : href=" Exkluzivšk:iMadj"vcAlCoDijčbkního prostmh Syřlehaitme byl nvestil>ulssssssssssssssssssssssss 27sellaps-bo try-cons">27sellaps- href="
Reult dststsa>h2s
""vc_tta-tamomoreult d < " ="entry-conreult d_ststs_"htt_ anda v class="vc_tta-paeidget ststs"ss="vc_tta-paeidgeta href="#h4>Nejnhsějtje Syř stvky><
27 cla defaul https://www.rebuildsyria.cz/uprchlici Vzkovor-s2mustafou-hamdaneminejene-sdalsomgvyvoj-invlibanonu/ kmark">Uprchlíc class="post_layo="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20457'145755vg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp0/07/mustafa-hamdan="Podn"httphidpi/www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp0/07/mustafa-hamdan="PodnikánRVzkovor: s Mustafou Hamdýr by(nejen) zaonlšim c cvoj-yl Libanonu" ntent="81px" 70px; ="55px">class figure clh2>https://www.rebuildsyria.cz/uprchlici Vzkovor-s2mustafou-hamdaneminejene-sdalsomgvyvoj-invlibanonu/ kmark">UprchlícRVzkovor: s Mustafou Hamdýr by(nejen) zaonlšim c cvoj-yl Libanonu<<2 figure cl="clear">Po sent="ear">Po"202"""2021-04-24T11:26-11T07:44:04lass="ent021-04-24T11:26-11T07:44:04lass="e>"icon_onlymom ow-rigcalendaes="cla11tderv/time>
/div> gure clttps://www.rebuildsyria.cz/uprchlici Vzkovor-s2mustafou-hamdaneminejene-sdalsomgvyvoj-invlibanonu/ ktry-conread-mor https://www.rebuildsyria.cz/uprchlici Vzkovor-s2wproemial-b4 cleminamho iktupráce a--syri-tpsdia"gil,h-veci/ kmark">Uprchlíc class="post_layo="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20457'145755vg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne6-resizeimage-6-300x17181x55="Podn"httphidpi/www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne6-resizeimage-6-300x17181x55="PodnikánRVzkovor: s Wá´roem přBadínsmbrvcitěo ikt práce a02á>résdiainvestorv" ntent="81px" 70px; ="55px">class figure clh2>https://www.rebuildsyria.cz/uprchlici Vzkovor-s2wproemial-b4 cleminamho iktupráce a--syri-tpsdia"gil,h-veci/ kmark">UprchlícRVzkovor: s Wá´roem přBadínsmbrvcitěo ikt práce a02á>résdiainvestorv<<2 figure cl="clear">Po sent="ear">Po"202"""2021-04-24T11:26-09T19:20:28lass="ent021-04-24T11:26-09T19:20:28lass="e>"icon_onlymom ow-rigcalendaes="cla09tderv/time>
/div> gure clttps://www.rebuildsyria.cz/uprchlici Vzkovor-s2wproemial-b4 cleminamho iktupráce a--syri-tpsdia"gil,h-veci/ ktry-conread-mor https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicipredo Feenstvo-fe ="E-sřady,h-n komil,h-komor-p1/"/"E- Lidalo/ kmark">Uprchlíc class="post_layo="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20457'145755vg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-resizeimage-6-300x1718181x55="Podn"httphidpi/www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-resizeimage-6-300x1718181x55="Podnikánéhoo Feenstvo Fe ="Eo prezidních komistorkomorst "/"E Lidalo" ntent="81px" 70px; ="55px">class figure clh2>https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicipredo Feenstvo-fe ="E-sřady,h-n komil,h-komor-p1/"/"E- Lidalo/ kmark">Uprchlícéhoo Feenstvo Fe ="Eo prezidních komistorkomorst "/"E Lidalo<<2 figure cl="clear">Po sent="ear">Po"202"""2021-04-24T11:25-31T06:04:12lass="ent021-04-24T11:25-31T06:04:12lass="e>"icon_onlymom ow-rigcalendaes="cla31 kodva/time>
/div> gure clttps://www.rebuildsyria.cz/uprchlicipredo Feenstvo-fe ="E-sřady,h-n komil,h-komor-p1/"/"E- Lidalo/ ktry-conread-mor https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicita-idgvyzyva-t="pcko-k-urta ero-atu<-eufratu/ kmark">Uprchlíc class="post_layo="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20457'145755vg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-resizeimage-6-300x1717181x55="Podn"httphidpi/www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-resizeimage-6-300x1717181x55="Podnikán po le vyzcvá T="pcko icurta terdctuclass figure clh2>https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicita-idgvyzyva-t="pcko-k-urta ero-atu<-eufratu/ kmark">Uprchlíc po le vyzcvá T="pcko icurta terdctu<<2 figure cl="clear">Po sent="ear">Po"202"""2021-04-24T11:25-27T21:26:55lass="ent021-04-24T11:25-27T21:26:55lass="e>"icon_onlymom ow-rigcalendaes="cla27 kodva/time>
/div> gure clttps://www.rebuildsyria.cz/uprchlicita-idgvyzyva-t="pcko-k-urta ero-atu<-eufratu/ ktry-conread-mor https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicita-idgvoli-preaššta/ kmark">Uprchlíc class="post_layo="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20457'145755vg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-resizeimage-6-300x1716181x55="Podn"httphidpi/www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-resizeimage-6-300x1716181x55="Podnikán po le volty íeaššta" ntent="81px" 70px; ="55px">class figure clh2>https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicita-idgvoli-preaššta/ kmark">Uprchlíc po le volty íeaššta<<2 figure cl="clear">Po sent="ear">Po"202"""2021-04-24T11:25-24T08:12:39lass="ent021-04-24T11:25-24T08:12:39lass="e>"icon_onlymom ow-rigcalendaes="cla24 kodva/time>
/div> gure clttps://www.rebuildsyria.cz/uprchlicita-idgvoli-preaššta/ ktry-conread-mor https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicialepp1/sanapro--syri-na-khttce alromguradu-p1ksyruji/ kmark">Uprchlíc class="post_layo="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20457'145755vg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5/csm_city-0%20-772778_1920_Cropped_c2c4861307181x55="Peodn"httphidpi/www.rebuildsyria.cz/media/2021/04/Webp.ne5-csm_city-0%20-772778_1920_Cropped_c2c4861307181x55="PeodnikánAlepp1: sanajekty a á>rna khttce investm úřčujs1ksyčúje" ntent="81px" 70px; ="55px">class figure clh2>https://www.rebuildsyria.cz/uprchlicialepp1/sanapro--syri-na-khttce alromguradu-p1ksyruji/ kmark">UprchlícAlepp1: sanajekty a á>rna khttce investm úřčujs1ksyčúje<<2 figure cl="clear">Po sent="ear">Po"202"""2021-04-24T11:25-20T08:04:06lass="ent021-04-24T11:25-20T08:04:06lass="e>"icon_onlymom ow-rigcalendaes="cla20 kodva/time>
/div> gure clttps://www.rebuildsyria.cz/uprchlicialepp1/sanapro--syri-na-khttce alromguradu-p1ksyruji/ ktry-conread-mor Archivy><
Archivy> Čereenfigur Kodvaenfigur Dubenfigur BřBaetfigur Únorfigur Linfofigur ProsinecB Listopd B ŘíjfofiguB ZáSyřfiguB SrpfofiguB ČereenecB ČereenfiguB KodvaenfiguB DubenfiguB BřBaetfiguB ÚnorfiguB LinfofiguB Prosinec Listopd Říjfofig19 ZáSyřfig19 Srpfofig19 Čereenec Čereenfig19 Kodvaenfig19 Dubenfig19 BřBaetfig19 Únorfig19 Linfofig19 Prosinec Listopd Říjfofig18 ZáSyřfig18 Srpfofig18 Čereenec Čereenfig18 Kodvaenfig18 Dubenfig18 BřBaetfig18 Únorfig18 Linfofig18 Prosinec Listopd Říjfofig17 ZáSyřfig17 Srpfofig17 Čereenec Čereenfig17 Kodvaenfig17 Dubenfig17 BřBaetfig17 Únorfig17 Linfofig17 Prosinec Listopd Říjfofig16 ZáSyřfig16 Srpfofig16