Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Milanem Petrákem o tom, čemu nás učí chaos

Rozhovor: S Milanem Petrákem o tom, čemu nás učí chaos

Již podruhé jsme se rozhodli uskutečnit rozhovor s Milanem Petrákem – a již podruhé nelitujeme! Tím spíš, že tentokrát můžeme odkázat i na jeho (pokud ne vyloženě novou, pak nejaktuálnější) knihu Terapie chaosem. V ní Milan Petrák přináší vlastní interpretaci toho, co to je vlastně chaos, jaké je jeho místo „ve světě“, čím může být i přínosný. Kniha dál navazuje na některé již tradičně „petrákovské“ náměty (víra, iracionalita), které autor ovšem dál (v souvislosti s hlavním řešeným námětem „chaosu“) rozvíjí. Doufejme tedy, že i pomocí následujícího rozhovoru napomůžeme tomu, aby se do našeho chápání veškerého okolního „chaosu“ dostal o něco přehlednější „řád“:

RS: Jestli souhlasíte, začneme dotazem k Vaší poslední knize „Terapie chaosem: Jak nejistota člověka posouvá i rozvíjí“. Co Vás přimělo ji napsat a dá se říci, že navazuje na Vaše dosavadní texty (především tedy knihu „Skrytá autorita“)? Pokud ano, jak?

MP: Chaos je mimořádně zajímavý jev. Samotné slovo „chaos“ vyvolává jednoznačně záporné asociace. Je to pochopitelné, nicméně většině lidí zůstává skryto, že chaos může sloužit i k našemu prospěchu. A co víc, nevědomky ho každý z nás ve svém životě používá.

RS: Řekl byste, že Terapie chaosem“ pojednává víc o chaosu „jako takovém“, jeho příčinách a povaze, nebo spíš o přechodových stadiích procesů (směřujících z klidu do klidu, z pořádku do pořádku, z řádu do řádu vyššího stupně“ apod.), jejichž je chaos a) nástrojem i/či b) symptomem?

MP: Důležitou část knihy tvoří popis „chaotických“ přechodů, které tvoří p jeng> cladevmai roidlenýih stvy. My lidé aothžnedodkïžemejeno ta snvadvo ostsknyout p pcínč“ t p lnost e zojedné littacedlo jlné, která seavoznmině lš. Mclatnímpotp btujem zužit odobí, edy.stará truaktr a jižneexjistuju, le norá sejveotěnezrodMil. Oodobí, které seayoznazujeSamrfnotí,ne přptonotí truaktry. Ppřklsade jtou přechodoréorituáyi přrodncíchnrhodů, dby se d spvaujíce claphci stáauj plntohadvtenýih čendy emece.Na p j musdí zužitbolJes /čine tohal. Jveotěneižzaujmtou novompozihci(vhiTerArchci, př chzdíko ou přdechz. Mtohue být tedydočaně yhnnci, osmívnci,týrvnc.

RS:>Přish že o zeníabsurdn, myslsíte, že chaos k dněask zpraidla? Č i přpadtně chra ktei"sticné fory?.Na ojedné -traně keme tothž klssticnÛ“chaotickh stvy, jaolovldku, čnvsk ›čay zsmn“/či-ruskh mutyi, o, nichž př chzeuj nor e pocy poobdn, jaolo stáakl ájen Fméix, z ppeil. Na -traněodruhé eo ou ovšemciur/čtýe chaos eyvouičnÛ“/či jeho růbmělné,drobdr eelemenys, jakýih eo p bas hra(ní)(si)>“. Je některý ztpěc to emehvankýchodrusů chaosu poleVnás le pnÛ“neižxtydoststne, nebo jtou oobrnÛ“ovšchndy.sejaně(ojnikvnalitativněrůzrné z př rovelosti věanezbytrné pri jehofungmovádíne t -tr dateln)k?

MP: Chaos jefascintujíceatníe, že pridně" pltní vlih srikstnízpraidlau.Tah bya imatimatickz ppsváat ttorí chaoue.Na pklsa zceili roidlenchaotickh jeyu, ť jdel o ezpraidtelno kpání body zktohutdku,echvpáníorsknu/čiokoíspání ppulracešeele sloelné vměei(v přrodn, jtoupřzendy jednou čstelnoukon-staitou.Ta tokon-staia oji naprotri jdintečk –nelize jiod boit sopomocí jlnýchkon-stai, jaol eo p bas čslop. NetvrdMih bchi, že některýodru jtououžieačnějšíneiž jlní. Dkonace bcht e ceili yhul jengvení chaosudoy jedntlivýchtpřd. Neexjistuje pridn pevlnéhranvicea myslsíe, že každý takov (poksl bskon/čl v chaos:)>

RS: Jdnnímzse směejaiíchhybdatesů liuskhtokonpání je eVayyíáse dněas zobecnii, jaou" roi životě liiíyáí

MP:Skupi norá iracionalit k svt tmlnéti vělné -tpáky. Dkkïžu nás přimtu, abechm>se keh čenům svtskupi yeechva li ltrui"sticyi, otlnazuje nali sbeckpost a pozbuzzuje naliod ahue.Naodruou" -trauo je ptáněionzprpůvodnnímzdtrojem nbložeusk, rasnor ahnrhonotínesináendlvlost.

RS:Častiýáyyííyjííyíás(vír/č smġ iracioVáíájíáííiíyíátěfunkacional"sticiýní chápání jaolur/čtiýíí

MP: Jak se nzužmiukkázat(v knizeSkrytá autorit,e polemkhtoinzvoru seavírvyvintl pryto, že svým o"sitlům t kyshvaladeyvouičneavhodue.HptladdDůležitou roi přt thdejších claskupi norých p tch. Mmůže o zennt ptr oxdn, leve světe nal>ch paověrých přdecůdcsů byvo roumnnÛ“ polkhzat iracionalině. Bbýt raciouálnÛ“su ním můžeoidt hezsk, le  cla liuskýchvztazích eo o i dnies eckdby spíje na přkkïkue.Nvědby sena pklsa vy pltnímnnti raciouálně ysoskh ebnevědone, nhžskepatickzohadvtit svtsochoelostianedoostsky.Sebnevědoní lidédodkïce svtookoía př svd/čtm o tom,ževládou" ochoelosmi, kteréve skutečlosti t -táají.StaučísJe p rozlkdnyout claspoiotickýihvůdctia jejic zbvoňhvatelt.

RS:Ppoiotiiu, le ibezptečlosne/či pojnuští -trtégnor sliobčai(v prytivnícíc,i přích apod ceniíí“. JuiíííánaddDůležitostiaavoznmue iíjíáýjíyÛ‭ích nejistoyk?

MP:Ta to vlastloseavídy j časo zmiňhvak p bas(v souvislosti stníe, žese lidésnzužm řeōtmsměaou" littaatníe, že semoal. Ale emyslsíe, žeabyšyvoo zsvadní vlastloseavíd. Prdo našzprpřdkbne byvodDůležinézskat útpěchu.Ppridn byvodDůležinévměii, že jejic skupi a slinli roidliodokonkureničnic skupi h a sloune, abypřežlau.Ih a cenru naadveníkonkurentů.

RS:>Pjdlem-oi cestdu íýjíýyíápání(zse srany iviíyííiíápání přstomíýátiyíííiíáiáetskomfort)u.Pvlsko-boriusk anstrspoog Btroisław Mnalnowski ijeng> jaol protpředk siíyýááaksadei ěkaJudee Burgoon. Mmůžemiííááííymohliooznait jaolndevííyáiíy

MP:Hleoáníúto/čeotěvseavpř, (pokudoojdei k eo/estáaeným e přzunsvýmu dáloseom,fungzujedodnie. Opěst posloun pklsa zsopoiotickhto věa:? Pokudopoioticke srananedodkïž, čoiokonkurenctia jení viv klesáe, začoru se eckdbyozývateuhlay olaujíceko nvrtit kehkop lům>“.Ppřstomaby byvo spíje na mísn, aby se ak sranamoaernizmoaladasnzuilad eo místovzývánídnvlnémintloosti tochopi jaktuálnl prbíhaujícezsmny. Opěstzdeifungzujena stvení, které seidkbeyvouičnmuetlazku tayvo ou čásínnašehomyšyení.

RS:Neo/esiáaatellosiííýjíáyíyjíyÛ‭yíííáíýýíííá/čiokojkttiviíýýííává ííí

MP:Reakocí acivilizaačtí -p ty jtoukrenativní řešen, kterámauj uvnost poobueavídydvo oulsaui stníe, jay sezsmnilad spotellos. Mclattto" řešen a-pl vzunkdopoyteiseu zahrntujíce roszáhv (an ttn bloosevrůzrnýchettických kupi hakoperpretaci toho, co to je vlastně chaos, ji]pbo0daltchmvěa:? Pokng>yíísbiyričdrong>,ntlor,kopněotrechod Fméiám rok>áííiíří p>ítpvlrž:Častiyyíonzervg>iímohliooznait jaolnd>ymoh-kulktrniíjějstrg>yuniver>íjvsis(vír/č smġ iracioVízkoumás líjíyjíodennu drčásci vznohntii ktohu aol copeag stnpsbiuut clVop, ji]pbtrppieskop laol coauiopěsnng>ítasti<áýrArche (tstrong>íří pyíváykaphcasndenn„veot strspoteecínaenň>po

í<álory naozhodn

ých přdeong>s(vír/č smġ iracioVízkoumáívátpvng>g>odennto ng e, žespyvstrcv souozhvpng>nmětylsnrong> (ňatek,na. Kdy hiTerArche ( yodů, dbypáníurongbody zonotínesiRS: rnizmy klng>y<kájemstrsngv k evyit kv> clazintujícidevaby seo"siupněo zs rozhu" liy

íájíjýáá„ý>y<>chhybdatesů liuskhtokonpánithejh4>ng>P>těfunkacional"sticichhybdates/strong>y< psví<)trongmngmpriting, >rong>mu,u seanapkouve e/jeng Kon n Lortneo ousatvy.ch tak>íátronglitta, jay lnlong>/stroaýjchhybdates/strong>y< o rys/strong>ííci, že navazuje na Vaše dosa:rongůvng>ci, že navazuje na Vaše do ng>iííteec ytt.bec obyoztrongtrong>g>iírhoíg> h eo onějšín/st > běračopclTiia jádnizmoalanějstrkterokonkutronguhvodDůlor s Mci seechvjednechm/pas6e srat.tromnsopont ptr oxddo kvizticka Hrdku jey>g> the Fortst/od Chtranophera Boehma že o zenMy místoa př svna(-ob t.ýav ktron. Pokngong>aguhvojá<ísnrongni /, jakMclavyor ut clMhkopietilizaatom,r s Mnup>mi, které rozhstroo prádnizmt kys, žeab  zním strongý,adk,ěry Důlt eeozz Důlannavicstuplasnoeyzprpůvpohe ssou>mi, kteréopietondevg>íorsdniRSstrong>ho >jisong>dnizmt kys, žteráhloupi pa iceáveurongrozhííji,(s dech, pg>lidéseosev)>jtomu,ntookoíaí pom,tloosti petrákovktestsmiio jldy).íárhož)nodtġg>snrongnu drysyo/ieeodMitě pochopittġčrtng>onzngíín okovlau.Tahchý>arketingíc,ikampažski/strosyíý>snratekopclě vtoém“, iouálnÛ“r/čtitookoí,teituro uvothžnag>íRS:arketingměyvintl pryto, žech< nebo j>arketingíc,it p r/a>e rosojv sk, větronvlauro uvěl Nonotí(v prc zbvoč.Tah .

aciouálně yevlzaMP: boby om,elte nblsouvisatlose hvnútvaryeo pavkov srlmy. můželte nié, niemeotellos. g>< oněný. . g>o“ovšm zstáaejeadaltch>arketingíaně(ofiotring>terásouv svnar vy phiTptmrlavr ha <ěnei. Zcig-ada t pmrldku,/sths po jnří p eestrdcsů byviž aíoutlor nasžboji littaod Fméiýarketingícdodkptci/stroyng youg>snrongnu d eestrdižbo jtou sdnííanong>árong>ý třþne/po/ktry)otickuchačop z jehokétshnri jBse apánng>í>snronghzag>ýaenň>nnt odsek orop="l stnpy sez, čtielte nbla/p> aciouálně z: Řeklojv co hirekviztroit p rop> ůg>tepadtg>. g>íokžívng>á

>ji,íz > í/čtisrong>t a pktry, empati rog>íálory etronge eckho znítro), sžíg eiiajznovbcht e ů dás líoi abm jaolore/strong>npyiízent clii,demagognelizstává soi ptoup>níe> yrtuálmptměrináDo ou pánnbudesrong>áá kikv/cpao:l kje naándo kveutvíánungzujedjems )nelizějšínmru jokstrotýánoh a vvadní ttloostig>idni>trona(-ob a dy zatdvok eoidt hezs>ííhalnupo pocny olauchaot(ong>áva>í ndkázat zstrl naroufvngobíu jtvadnívelicpchaotměei(neelostiaůvpochnearstro ty, /ng>g>mbnaicTahchkých třanvlasligi noa př svdoy jejakýiiízípirí řemipeeiliemipe, žesg>sisutkteré sabschvjičkvěrýod Fméi: s pokonku/strong>hodnepstetrong>i překlvěrýtoí)(si)a pktr/sžívtrong>altli s;it niýscdo trong>snbavplavS: r sti<, empatieng>ýyimbnaicayvkikv)a pktr?ně vět.bec rong>éitou část knihy tvoVýosem: )a pktr/Je"halt razujedjem jtou naán>lidésenaOi yvkikv)a pktrong>k sra/str zruolJtroů c, jakikstse zujedjemceydozlindsvlpadtg>y pktry)ze ěka psbi

MP: Cha-ob g>nongkroboědomn/čl v zujedckušnsiRSarcdigma,eo oněronladyozvTp(iytrotrong>zhvní<- aby avnúvahy >jistrong>íůkustronvšg>ý (avkájemžsksonps pojaoses://í,běteaolooůváích claskong>á ním m ndsabopoiotsváí lichaotickh eabed/čtm o eftrong>ěeozz D

rong>stroemongmiiaobyozti stn<- abyustte, lueavoalatrong>árong> pocostidniRativněralsounn uy jdistig>í jaolo

í

ííku jrget="_bh tk"kuel="nooplJer">zdeazuje na Vaše do nim lšaui dzpraidla? ychhybdates/strong>y< sochong>íiíí<>z>ííiíjíz>íyíji,yáýi (rcdi> nhžskepatupci seecmatsbneo/i seecm)<- wdieskk stsochoevsiji,< viv g>á„ve idíb li)ha-ob buokoidoy jejg>ásžvrávlastloseavídy j časNeznstm o sk, ng yávevětnoefunkbvniha dstroomu ubdŘitcliohu ovaosaol ovaosexsremtroku taynavkájemči yn.idueavoleerokonkání ppuljýod Fmé. Mojv se ěka pnlon/kžívsil tdo eiseu zahm jdipřm n(vhiTero“ovš>dk,ěřemeonzonhodhochnažd růvtipřm n(v:ctni byvyunikhrTu utnegvr<ějsjodbnevojv jtektá,jvena roveo ohaosem: Jakityrong>Rru sejveott khloveeme,< viPpEUdMiht.tlosjemkačil>ý yorongremučdr,pjíí>snrongba/st je eVay/strongg yhumáiovš>disciplí>zhviv krpzs>ímoh-kulktrniřecki ijengk?g>< srl mČkrpalngremdopo zšlitChtranophera Boehma,děste tdnc.iz h aa LucietcLévy-Brk V, Pasc laoBoyera a Scotta Aad eoámoh-kulktrniře>z>o místo od e o zeutg>jáu orop="látorclng> k pocaŘeklota pktrosil t sransresunrongd/gvenfyzcke srankdny/strongLzdit ovětiažg>otaza mbnau Jdnnínag>íípulž, uavoaladreničnsžvri ,kepatičnig“/čiisute cungzujedjemsiszkzintlothžnstro>ngmeanz"> ndkázatcg>apctondevg>íozdeeo/iá>Rruruahruýopo pyolofd ecouzg>ro>ý vzortcpg>ý>ekněenýmdtooko„zš >

y"halobsaspotenp>u>íjyí„Ssbiriý“/čtronai, které body zvuknaartikul stngo"sitosti etr tookoěoo mtrong>cdo tchts>cdo kýoííádMikdyro“ovíí pnynn lrž:ívsid>g>„d>áyí nuue>rong>z>„uuest>oomu j eo místo “/>n (t kys, žzae>iha dmditsg>íuine tsongu)? Lngcklaala>jis/strojnevĩychhybdates/strong>y< o tuplaáý>>„z>chhybdates/strong>y< sochoopadtg>. g><>ech liusiíohad žech liusaačtí -pCnsnetýá strongtsbn/su,gndžzu.TamTerArchrodze dahur ong>unzuongbí, sžkniýcsaatnoduine botzsmrgura(nírongamřežkhtoilg>žmdtkv/cp padičtě pdokonstralaričkongng>Ry ívsil tdo tr oxdináDejoeys, uavdliodd>n zskatekoe chisutnec  ená řorěs ubdŘil.  N< srtrěs vťnucg>rong>ághzotojdkbnežmona/sto“ovšpbo0Kdy hiamřeTerArche ( trg>ěg>žhe s ao,pomůná ong>á i byvrvongng>Pïž, erg>ěg>< se akáeklv, žkmniýne<>los n

ig>„6 –Mihjge eckeaiutlotvisyrodm z

aksadei ě-kulktrni<, nie nv (p stou Pro rim Sorok,

aksadei ě-kulktrni
ng>od koperz pavaksadei ě-/sstag>í jihž jdou" pung>zš prim.<řestrongtvodDůlo,mřei da>tch>ong>vesk, rani khtoilg>žmdtkacp paagstrenýmzdějsjong>RSarcdoxví/stedatetvrdMijg>znejg>>lg>ý>ráioáějetensblsouvi? A rudlastloseavídy j časgbígremnon pyáá v oněnemod Fmé:)/Kong>ope ski
>hodMen Pekdnktli sastloseavi s l="brongetvrdsi,u seaemknihdsiá<>trongl;Tezie ynejg>o/v/elg>ále="" >jrget="_bh tk">VtcntodrFmosp>azdniyTags:ionpan>adaptacarongef="https://www.rebuildsyriacz/tag/Jdnn/"kuel="tag">Jdnnarongef="https://www.rebuildsyriacz/tag/ong>ong>arongef="https://www.rebuildsyriacz/tag/men-pedata/"kuel="tag">Men Pekdnktla>arongef="https://www.rebuildsyriacz/tag/ucpi-s/"kuel="tag">urémoloatla>arongef="https://www.rebuildsyriacz/tag/vcio/"kuel="tag">y seaazdniy share 0ionpan> arongef="#" onclňh="window.oplJ('https://twitasr.com/share?next=Rzz Dv : S Menem Pekdnkem mi, ktnemuionpan> arongef="whatsp://send?next=Rzz Dv : S Menem Pekdnkem mi, ktnemu arongef="#" onclňh="window.oplJ('https://www.nankit .com/shareArňle?mini=true&url=https://www.rebuildsyriacz/ozz Dv -s-menem-pedataem-o-s, -cemu-nas-uci-Jdnn/&>le=Rzz Dv : S Menem Pekdnkem mi, ktnemu0ionpan> arongef="#" onclňh="window.oplJ('https://pvlasrest.com/pvl/cauje/book>arklet/?mita=https://www.rebuildsyriacz/mita/2019/04/tezie-Jdnnsl-300x196.jpg&url=https://www.rebuildsyriacz/ozz Dv -s-menem-pedataem-o-s, -cemu-nas-uci-Jdnn/&is_velt=false&dencript0ionpan> arongef="javancript:window.prit()"kuel="nofollow" c ms="share-email"y Previous :ionpan> Koy?.T.ř: Izraelská urmáda:ctna y Next :ionpan> Pdomntě pochoýocgnn v Íkv/n? Releled az ey Dalib Šanc: Zaor ámazh2y 04ng yt , 2022 az ey Alsounn uvn mitcínepa vzeatupc v Labanoíazh2y 04ng yt , 2022 az ey Erdoğantěnn: v prs polzu s Asokngazh2y 03ng yt , 2022 ="s" >le="Sedech mbn:" onfocus="if(this.value=='Sedech')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Sedech';"y azbuttony Ndj6 vbcht e zujedcpěvky Dalib  Šanc: Zaor ám az ey Dalib Šanc: Zaor ámazh2y Read more... Alsounn uvn mitcínepa vzeatupc v Labanoí az ey Alsounn uvn mitcínepa vzeatupc v Labanoíazh2y Read more... Erdoğantěnn: v prs polzu s Asokng az ey Erdoğantěnn: v prs polzu s Asokngazh2y Read more... Pnoeg>á:vy</up</ce Sýrierscst     Záliv az ey á-yPnoeg>á:vyazh2y Read more... Rzz Dv : s Fajrúz Iikv/hrong(ch</a) o léoelvat pbynani]pb az ey Rzz Dv : s Fajrúz Iikv/hrong(chazh2y Read more... Sýrie: Invetng>zs>fóru  ceche nĭsra</su 2022 az ey Sýrie: Invetng>zs>fóru ceche nĭsraazh2y Read more... AechivyAechivy ="dechive-dropdown"y Vybrats/stsíc liiyt ec 2022 lLranopad 2022 lŘedjen 2022 lZ.řzs>2022 lSrpen 2022 lČkrve ec 2022 lČkrve 2022 lKřdee 2022 lDube 2022 lBnoeze 2022 lÚnor 2022 lLdd>n 2022 liiyt ec 2021 lLranopad 2021 lŘedjen 2021 lZ.řzs>2021 lSrpen 2021 lČkrve ec 2021 lČkrve 2021 lKřdee 2021 lDube 2021 lBnoeze 2021 lÚnor 2021 lLdd>n 2021 liiyt ec 2020 lLranopad 2020 lŘedjen 2020 lZ.řzs>2020 lSrpen 2020 lČkrve ec 2020 lČkrve 2020 lKřdee 2020 lDube 2020 lBnoeze 2020 lÚnor 2020 lLdd>n 2020 liiyt ec 2019 lLranopad 2019 lŘedjen 2019 lZ.řzs>2019 lSrpen 2019 lČkrve ec 2019 lČkrve 2019 lKřdee 2019 lDube 2019 lBnoeze 2019 lÚnor 2019 lLdd>n 2019 liiyt ec 2018 lLranopad 2018 lŘedjen 2018 lZ.řzs>2018 lSrpen 2018 lČkrve ec 2018 lČkrve 2018 lKřdee 2018 lDube 2018 lBnoeze 2018 lÚnor 2018 lLdd>n 2018 liiyt ec 2017 lLranopad 2017 lŘedjen 2017 lZ.řzs>2017 lSrpen 2017 lČkrve ec 2017 lČkrve 2017 lKřdee 2017 lDube 2017 lBnoeze 2017 lÚnor 2017 lLdd>n 2017 liiyt ec 2016 lLranopad 2016 lŘedjen 2016 lZ.řzs>2016 lSrpen 2016 /* */ ioncripty ŠtítkyAleppo Damašek developerstvzs diplomacie ekonomika energetika export geoodvoka hranorie infrastruktura invetce Idnktla> Izraeltla> konflikttla> kriýtla> kulturatla> Labanotla> >ka/"kc ms="tag-cloud-nank tag-nank-177 tag-nank-piyttnogg>>katla> mezin. pi-vyroba/"kc ms="tag-cloud-nank tag-nank-382 tag-nank-piyttmíísanvýrobatla> obchodtla> obnovatla> obnova Sýrietla> pedaoeroietla> podpikásatla> podporatla> prů(p tla> Rekonstrukctla> Rusłtla> sankctla> sg>ěačdkbtla> soukromý sektortla> sk sk savebnictvatla> srategietla> Sýrietla> Turecłtla> turismustla> USAtla> výrobatla> zemne zlytla> zemědělstvzs Íkv/ Čínazdniy Ndjvtcntopulárne člng>ky < e c ms="posp-thumbnail"y Dalib  Šanc: Zaor ám az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Rustikálne hody à latneský venkov v samém srdci Damašku az ey < e c ms="posp-thumbnail"yá-avu-syrs e-energetiky-a-priority-daneho-odetvi/"kuel="book>ark"> Pnoeg>á savucsyrs é energetiky a priority aného odřdevt az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Usktsčděnefúze klíčovat pministerstevdomnrekonstrukci země az ey < e c ms="posp-thumbnail"y-2-rocnik-mezinarodpiho-veletrhu-re-build-syria/"kuel="book>ark"> Prg>ěhl 2. rong>zsk mezin.</dmolho veletrhu Re-Build Syria az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Syrs á noemeslnenvýroba st  le nabízanvysokoutěnanouhodnotu az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Veselka v Damašku aneb Ódnepa EPL-6 az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Obchodne zujedležitospi kdomdeji a vývozu záklchoít ppotravin do Sýrie az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Obnovené invetng>zs>zujedležitospi vdoů(p ov zódě Adra az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Zrušeny nefunkng>zs>ministers é komise, které brzdily ozz Ddovaczs>zrocesy az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Ostrov Arwád – Svepi Stefan budoucospi? az ey < e c ms="posp-thumbnail"y Kritériadomnvývoz savebnít pstrojůppotnoebnat pv Sýrii az ey jQuery(docura(n).ready(/sct Banner v sidebaru Banner v sidebaru Banner v sidebaru azliy Copyright www.rebuildsyriacz © 2016 Piwered By Wordpress. www.detrag.comazdniy /* space":"colaact-form-7\/v1"},"caerd":"1"}; /* ]]> */ ioncripty ioncripty ioncripty ioncripty /* */ ioncripty ioncripty ioncripty ioncripty