Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s ministrem Muhammadem Murtadou (nejen) o současné situaci v Libanonu

Rozhovor: s ministrem Muhammadem Murtadou (nejen) o současné situaci v Libanonu

V rámci co nejlepšího pokrývání aktuální situace v Libanonu se průběžně ptáme jak společensky, tak politicky prominentních osobností na jejich názor, úhel pohledu, stejně jako vize možných řešení. Tentokrát naši žádost o rozhovor přijal ministr kultury Muhammad Murtadá, který v rámci nově sestavené vlády převzal otěže úřadu po svém jmenovci, námi před časem rovněž zpovídaném Abbásu Murtadovi. Díky jeho ochotě i sdílnosti Vám nyní můžeme nabídnout další z cenných vhledů do momentálně poměrně nepřehledné a vícerými vstupy ovlivňované libanonské krize.

Pane ministře, od sestavení vlády Nadžíba Míqátího, jejímž úkolem je záchrana Libanonu nacházejícího se v hluboké mnohočetné krizi, uplynuly zhruba dva měsíce. Jak hodnotíte dosavadní vládní působení a přístup hlavních politických sil, které vládu tvoří?

Jde tak či onak o vládu národní jednoty, nikoliv vládu technokratů, a je v ní skutečně zastoupena velká část aktivních libanonských politických stran. Jde o vládu národní solidarity v tom nejlepším slova smyslu. Klíčové bylo vládní zasedání 12. října, jež se v ničem neodchýlilo od principu národní solidarity. Šíitské duo, tedy hnutí Amal a Hizballáh, se jednání účastnilo a vyjádřilo své stanovisko, které jednomyslně akceptovali všichni přítomní ministři, stejně jako premiér i prezident republiky.

Přihlédneme-li k ostrým rozporům, které panují mezi jednotlivými politickými silami ohledně mnoha citlivých kauz – zmiňme například vyšetřování výbuchu v bejrútském přístavu, vyšetřování krvavých střetů v Ajn ar-Rummáně či kriminální audit účetnictví centrální banky –, do jaké míry je podle Vás současná vláda společně s justicí schopna tyto kauzy řešit, zejména s ohledem na parlamentní volby, které klepají na dveře?

Pokud jde o vyšetřování případu výbuchu v bejrútském přístavu, nedomnívám se, že by mezi významnými politickými silami existoval rozkol. Spíše vidím naše stanovisko z 12. října, vidím stanovisko patriarchy ar-Ráʽího po jeho setkání se třemi nejvyššími státními představiteli, vidím stanovisko pana ministerského předsedy Míqátího po jeho setkání s prezidentem republiky v předchozích dnech. Zdá se, že panuje takřka jednomyslná shoda. Připomenu doslova, co řekl premiér Míqátí po setkání s prezidentem. Řekl: „Nyní je nejdůležitější pracovat na vyčištění atmosféry a nápravě soudního procesu“. Zdůraznil, že mluví svým jménem a jménem prezidenta republiky. To, co jsme řekli 12. října, řekl rovněž patriarcha ar-Ráʽí, takže neshledávám, že by mezi jednotlivými politickými silami existoval ostrý nesoulad ohledně toho, že současný způsob vyšetřování výbuchu v bejrútském přístavu je špatný a vyžaduje nápravu. Pokud jde o krvavé události, ke kterým došlo ve čtvrtek 14. října a které vešly ve známost jako „události v at-Tajúně“, každý slušný člověk, který má zájem o stabilitu země, by měl spoléhat na kompetentní soudnictví poté, kdy aktuálně přešlo vyšetřování k prvnímu vojenskému soudu, a měl by čekat na objektivní a poctivé závěry.

Třetí kauzou je kriminální audit. Nikdo samozřejmě nemůže otevřeně říct, že je proti tomu, aby bylo provedeno objektivní, poctivé a přesné prošetření všech aspektů veřejné správy v Libanonu, včetně působení Libanonské banky. Neobáváte se ale, že může v zemi dojít ke zhoršení politické, sociální a bezpečnostní situace či dokonce k rezignaci premiéra Míqátího a přeměně stávající vlády na vládu technokratů?

Zaprvé, nevidím, že by docházelo ke zhoršování celkové situace. Hospodářská a měnová krize se může zhoršovat, ale v bezpečnostní rovině, která je pro zemi největším ohrožením, můžeme konstatovat, že „události v at-Tajúně“ měly obrovský psychologický dopad a byly následovány všeobecnými vážnými obavami o stabilitu a bezpečnost a o to, aby nebyla země zatažena do nějakých avanturistických projektů. Za druhé, pokud jde o premiéra, podle mého názoru pan Míqátí souhlasil s tím, že povede vládu za maximálně obtížné situace, ve které se země nyní nachází. To mu velmi lichotí, protože takový úkol by jen tak někdo nepřijal, a jsem si téměř jist, že se ke svým povinnostem a odpovědnosti neotočí zády, nepodá demisi a neuvrhne zemi do neznáma.

Jak by případná demise vlády ovlivnila parlamentní volby? Mohl by se opakovat scénář z let 2009 až 2017, kdy parlament bez mandátu přesluhoval a Libanonci byli celých osm let kráceni o své právo zvolit si zástupce?

Nerad bych se zde pouštěl do spekulací. Všechny politické síly jasně oznámily a deklarovaly, že si přejí volby, a vše nasvědčuje tomu, že k nim směřujeme.

Pane ministře, jak coby vyšetřující soudce Soudcovské rady a člen Výboru pro rozvoj a řádné uplatňování legislativy hodnotíte práci a postup soudce Táriqa Bítára ve věci výbuchu v bejrútském přístavu?

Věcí jsme se zabývali během posledního zasedání vlády 12. října a po střízlivém zhodnocení dostupných fakt mohl premiér k výkonu soudního vyšetřovatele zaujmout postoj. Premiér je dle ústavy tím, kdo vede vládu a mluví za ni. Za sebe s ním souhlasím do písmene, když říká, že aktuální prioritou je zabývat se způsobem vyšetřování výbuchu v bejrútském přístavu. Aktuální prioritou je napravit a očistit soudní proces a nasměrovat jej k spravedlivému vyšetření celé kauzy, což se dosud nedělo. Výsledky, které se dostávají k prezidentovi, premiérovi, vládě, představitelům libanonské politiky a společnosti a k rodinám obětí výbuchu, jsou kontroverzní. Během obžaloby jsme mohli pozorovat porušování zákonných ustanovení, jako při úterním zasedání, které se vedlo i v době oznámení, což není správné ani korektní. Soudce nechtěl, aby obhájce předložil formální argumenty a nechtěl, aby byl vznesen protest, že se odklonil od správného postupu, a to ani tehdy, když obhájce jasně požádal o odpověď a vyjádření ze spisu. Vše ignoroval a trval na vydání zatykače. To znamená, že došlo k porušení závazných právních předpisů i ústavních pravidel. Prezident, premiér i ministři se shodují, že se soudní vyšetřovatel snaží měnit politickou realitu v Libanonu, což rozhodně nespadá mezi jeho kompetence a není to jeho úlohou.

Je Vám známo něco o vnějších zásazích ovlivňujících vyšetřování? Pokud ano, kdo za nimi stojí a za jakým účelem?

Jde o dlouhodobou záležitost a něco, co má Libanon vepsáno ve svém osudu. Každý vnitřní libanonský problém je využíván vnějšími silami k realizaci jejich vlastních agend, které jsou zpravidla v rozporu s libanonskými zájmy. Ať už k výbuchu došlo náhodou, nedbalostí, nebo záměrně, jsou zde vnější síly, které jej chtěly využit ve svůj prospěch, chtěly změnit libanonskou politickou realitu, ale to se jim nepodařilo. Ty samé síly potom chtěly ovlivňovat proces vyšetřování. Kdo sleduje přístup zahraničních aktérů nebo některých velvyslanců, vidí vměšování s cílem utvářet určitou realitu.

Když mluvíme o libanonském soudnictví, podporujete myšlenku, že je třeba přijmout zákon o nezávislosti justice, zejména proto, že se fenomén vytyčování „červených linií” pro soudnictví ze strany politiků, a dokonce náboženských a konfesionálních představitelů stal běžnou záležitostí, místo aby se jasně vystoupilo proti porušování libanonské ústavy, která zdůrazňuje nezávislost justice?

Mluvíte s člověkem, který působil v soudnictví dvacet šest let a mohu Vás ubezpečit, že nikdo nemůže určovat, co musí soudce udělat. Soudce musí konat správně, a nikdo nesmí mít prostor, aby do jeho konání zasahoval nebo mu diktoval, co má dělat. Dokud soudce koná v souladu s legislativními a ústavními principy a dokud si počíná nestranně a bez postranní agendy, nikdo mu do jeho výkonu nesmí zasahovat. V Libanonu sice nemáme nezávislé soudnictví, ale ještě větší problém je celková kvalita justice.

V médiích se aktuálně mluví o novém vládním záchranném ekonomickém plánu, který má za úkol nastartovat libanonskou ekonomiku a oživit výrobu. Jakým způsobem se realizace tohoto plánu dotkne běžných Libanonců čelících zásadním každodenním potížím?

Libanon byl po dlouhá léta rentiérskou ekonomikou a člověk nemusí být zrovna ekonomickým expertem, aby mu bylo jasné, že takový přístup není normální ani zdravý, ale naopak se podílel na krachu naší monetární politiky s tvrdým dopadem na životy a sociální situaci všech obyvatel. Musíme obnovit své účty a nastartovat produktivní ekonomiku, abychom jako Libanonci mohli žít a pracovat. Musíme pěstovat a vyrábět to, čeho jsme schopni. Nestačí, že máme odborné a dynamické kapacity, ale je třeba oživit odvětví, která byla v uplynulých letech ignorována.

Jakou roli podle Vás v očekávaném ekonomickém plánu sehraje ministerstvo kultury?

Jsem přesvědčen, že ministerstvo kultury má důležitou úlohu ve všech aspektech veřejného života v Libanonu. Kultura je samozřejmě divadlo, hudba, výtvarné umění, kinematografie, památky a tak dále, musím ale stále opakovat a zdůrazňovat, že naším úkolem je také šíření osvěty a povědomí o úkladech, kterým Libanon čelí, povědomí o tom, jaké je pro nás coby Libanonce nejvhodnější společenské a ekonomické uspořádání, povědomí o nezbytnosti zachování jednotného Libanonu, povědomí, že je nevyhnutelné, abychom žili jedni s druhými a vytvářeli lepší budoucnost, povědomí o zahraničních aktérech, kteří u nás šíří strach. A také lidem pomáhat se tohoto strachu zbavit, dostat se z „psychologických jeskyní“ a nastolit cestu vzájemné komunikace a potkávání se. To je úloha ministerstva kultury.

Zpravodajská agentura Reuters odvysílala před nedávnem reportáž nazvanou „Strádání římských památek v Libanonu“, která upozornila na problémy, s nimiž se potýká chrámový komplex v Baalbeku, zejména pokud jde o nedostatek paliva na osvětlení a výrazný úbytek turistů v porovnání s devadesátými lety minulého století v souvislosti se stávající hospodářskou krizí i pandemií koronaviru…Má ministerstvo kultury ve spolupráci s dalšími ministerstvy včetně například ministerstva cestovního ruchu připravený plán na reaktivaci kulturně-historického turismu v Libanonu? Země disponuje mnoha archeologickými a historickými lokalitami s potenciálem přilákat turisty z domova i ze zahraničí, ale rovněž zahraniční vědce bádající v oblasti archeologie a historie…

Ministerstvo kultury se aktivně snaží o podporu klasického cestovního ruchu. Naše země je proslulá svými letními měsíci, krásnými večery, je zde konkrétní typ turistů, kteří sem míří a které chceme přilákat ve větších počtech. Libanon je mimořádně rozmanitý a jeho kulturní dědictví je jedinečné. Mluvil jste o chrámovém komplexu v Baalbeku a jen málokdo ví, že šest sloupů Jupiterova chrámu je vůbec nejvyšších, co se týče římské architektury. Jeden z velvyslanců mi řekl, že být v jeho zemi chrámový komplex jako je v Baalbeku, roční příjmy by nebyly nižší než tři miliardy dolarů. Pokud bude Libanon politicky stabilní a bezpečný, máme nejlepší předpoklady využít těchto možností.

Existuje v současnosti nějaká forma spolupráce ministerstva kultury se zahraničím ať již v oblasti výzkumu, zřizování kulturních a vzdělávacích zařízení, podpory kreativity u mladé generace a podobně?

Ministerstvo kultury má dvě důležitá ředitelství a tři veřejné instituce, přičemž jednou z těchto veřejných institucí je Národní knihovna. Ta byla nedávno poškozena výbuchem a v současné době probíhají práce na její obnově, které budou dokončeny během příštího týdne. Národní knihovna má pobočky v několika regionech Libanonské republiky, aby zpřístupnila vědomosti veřejnosti, zejména mimo Bejrút. Ministerstvo v dohledné době chystá vydání dekretů týkajících se představenstva této veřejné instituce, Až bude mít knihovna ustavené a funkční představenstvo, dodá jí to mimořádnou dynamiku a jistou polo-nezávislost, která jí umožní komunikovat s vnějšími institucemi a dárci, což se pozitivně odrazí na její výkonnosti a schopnosti plnit svou společenskou roli.

Co říkáte na myšlenku rozvíjet roli ministerstva kultury tak, aby se z něj stal nástroj pozitivního vlivu nejen na úrovni kultury a morálky libanonské společnosti, ale také v oblasti rozvoje libanonského ekonomického systému, ve kterém je dnes jednoznačně upřednostňován rychlý zisk na úkor dlouhodobějších zájmů společnosti a státu?

Jak jsem již uvedl, ministerstvo kultury se má zabývat všemi aspekty života libanonské společnosti, šířením kultury odpovědného občanství, kultury přijímání druhých, kultury setkávání, prosazováním těch nejlepších hodnot v sociální, ekonomické, dokonce i v politické rovině. Co se týče praktických kroků, našim současným největším úkolem a nevyhnutelně největší výzvou je oslava diverzity, která je některými ideologicky předkládána coby problém a rozdělující faktor. Kvůli naší diverzitě údajně nemůžeme žít v jedné zemi. Rozmanitost prý periodicky každou dekádu či dvě vyvolává krize a problémy. My ale říkáme opak: diverzita je naše bohatství a je pro nás důvodem k oslavě.

Jakých hmatatelných výsledků se podle Vás podařilo v minulosti ministerstvu kultury dosáhnout? A jaké jste si Vy stanovil konkrétní cíle?

Nemohu hodnotit přístup a plody práce ministerstva v minulosti, ale například za ministra Ronyho Arajdžího působilo ministerstvo velmi kompetentně, připravilo tabulku požadovaných cílů a velkou část z nich splnilo, především co se týče ochrany památek a jejich restaurování, investic s ekonomickou návratností a zpřístupnění památek veřejnosti. Když to umožňoval rozpočet, byli libanonští tvůrci sponzorováni například formou ceny za nejlepší román nebo ceny za nejlepší film. Ministerstvo kultury přispívalo na divadelní a filmovou produkci. Když přijdete na jakékoliv ministerstvo, třeba zdravotnictví, přebíráte odpovědnost. V kultuře máme řadu skvělých a schopných lidí a je na nás, abychom s nimi drželi krok, ať už v oblasti kinematografie, divadla, výtvarného umění, hudby. Domnívám se ale, že by ministerstvo kultury mělo převzít vůdčí roli i v oblasti společenského informování, povzbuzování k soudržnosti a k dialogu, a v bránění zahraničním aktérům, aby v Libanonu prosazovali svoji agendu. Opět bych chtěl zdůraznit, že různorodost Libanonu není příčinou našich potíží, ale spíše je pro nás požehnáním. Kde jinde najdete takovou rozmanitost? I s diverzitou máme obrovský prostor pro sbližování, a to je pro nás jedním z hlavních cílů, na kterých hodláme pracovat. Musíme oslavovat diverzitu, držet krok se všemi aspekty života, přijímat druhé, dostat se z psychologických bariér a oprostit se od myšlenky, že střet je nevyhnutelný.

Rozhodl jste se neúčastnit vládních zasedání?

Ne, pro nic takového jsem se nerozhodl, a když premiér svolá zasedání, zúčastním se ho. Premiér uvažuje stejně jako my, což v minulých dnech jasně potvrdil, když mluvil svým jménem i jménem prezidenta republiky o potřebě napravit a očistit soudnictví. Prakticky všichni se na nutnosti změny shodují. Když mluvíte například se Svobodným vlasteneckým hnutím, jsou přesvědčení, že soudce musí být vyměněn. Ani Džibrán Básíl nebo patriarcha se k tomu nestaví jinak.

Jaké jsou podle Vás v souvislosti s rychlými geopolitickými změnami na Blízkém východě nejvýznamnější výzvy a obtíže, kterým bude Libanon v blízké budoucnosti čelit?

Krize Libanonu nikdy nebyla a není ani nyní krizí pramenící z našeho okolí, zeměpisné polohy či geopolitiky. Ať jste v jakékoliv zemi na světě, musíte se vyrovnávat s geopolitickými výzvami a obtížemi. Krize Libanonu je krizí země, která vznikla za určitých okolností s určitým DNA. Je třeba rozšiřovat povědomí, že Libanon není dílem náhody, že nás nikdo nevyměřil na mapě, ale že je Libanon místem pro všechny své obyvatele a každý by se v něm měl cítit dobře. Je třeba pracovat na povaze naší země, na našem přístupu, na porozumění vůči druhým.

Poslední otázka: jakou vidíte budoucnost pro Libanon za deset let?

Naše budoucnost za deset let závisí na tom, jak začneme jednat dnes.

مقابلة مع معالي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى

معالي الوزير محمد مرتضى، بعد انقضاء نحو شهرين على تأليف حكومة مهمتها إنقاذ لبنان من أزماته المتعددة، كيف تقيمون الأداء الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي حتى الآن، خصوصا وأن الحكومة الحالية كما نلاحظ، تخضع في الداخل لتجاذب القوى السياسية الكبرى المؤلِّفة لهذه الحكومة؟

محمد مرتضى: الحكومة هي بشكل أو بآخر حكومة وحدة وطنية، وليست حكومة تكنوقراط، وفيها تمثيل فعلي لشريحة كبيرة من الأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان، هي حكومة تضامن وطني، والتضامن في أبهى حلله، وحتى هناك جلسة شهيرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، لم يتخللها أي شيء يخرج عن حالة التضامن الوطني، يعني الثنائي الشيعي حضر في هذه الجلسة، وأدلى بموقفه، والذي لقي إجماعا من جميع الوزراء الموجودين في الحكومة، فضلا عن فخامة رئيسي الحكومة والجمهورية.

في ظل الانقسام الحاد القائم بين مختلف القوى السياسية على ملفات عديدة حسّاسة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق في مواجهات عين الرمّانة الدامية، وكذلك التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي… إلخ، برأيكم، ما هو مدى قدرة وجدّية الحكومة الحالية إلى جانب القضاء، على معالجة تلك الملفات، خصوصا وأن الانتخابات النيابية أضحت على الأبواب؟

محمد مرتضى: في مـا يخص التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لا أجد أن ثمة انقساما سياسيا بين جميع القوى السياسية، بل ما أراه هو موقفنا بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر)، موقف البطريرك الراعي بعد لقائه الرؤساء الثلاثة، موقف رئيس الحكومة دولة الرئيس ميقاتي، وخصوصا بعد لقائه في الأيام السابقة برئيس الجمهورية، وكأنه هناك شبه إجماع على ما يلي، وسأستحضر حرفيا ما قاله الرئيس ميقاتي بعد انتهاء لقائه برئيس الجمهورية، قال: الأهم اليوم، هو العمل على تنقية الأجواء، وتصحيح المسار القضائي، وأكد أنه يتكلم باسمه وباسم رئيس الجمهورية، يعني يجب تصحيح المسار القضائي وتنقيته، وما قلناه في 12 تشرين الأول (أكتوبر) قال ما يشبهه البطريرك الراعي، لذا لا أجد أن هناك انقساما حادا بين مختلف القوى السياسية حول مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فهو مسار غير سليم ويقتضي تصحيحه وتنقيته.

ثانيا بما يخص الأحداث الدامية التي حدثت يوم الخميس 14 تشرين الأول (أكتوبر) وعرفت بأحداث الطيونة، فكل شخص أمين وحريص على استقرار البلد، يقول التالي: نحن نسلم جدلا بأن هناك دولة في لبنان، ومن المفترض أن يكون هناك قضاء يؤدي عمله كما يجب، ونحن بانتظار نتائج التحقيق بعد أن انتهى التحقيق الأولي في القضية، وانتقلنا الآن للتحقيق أمام القاضي العسكري الأول، ونحن بانتظار أن يصل التحقيق في خواتيمه وإلى نتيجة تحقيق أمين وموضوعي.

المسألة الثالثة، التدقيق الجنائي، فلا أحد يستطيع أن يجاهر ويقول، أنا ضد ألا يحصل تحقيق جنائي دقيق وموضوعي وأمين في كل مفصل من مفاصل الإدارة العامة في لبنان، بما في ذلك أداء ومنهجية وعمل مصرف لبنان، وبناءً على ذلك، هل من المحتمل أن يشهد لبنان المزيد من التدهور على كافة الصعد، بدءا من تفاقم الاستقرار السياسي، الاجتماعي والأمني في البلاد، وصولا إلى احتمال استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتالي تحوّل الحكومة القائمة إلى حكومة تصريف أعمال؟

أولا أنا لا أرى أن هناك منحى تدهوريا، من الممكن أن تستفحل الأزمة الإقتصادية والنقدية، ولكن على المستوى الأمني، وهو الهم الأكبر، أجد أن المنسوب العالي للضغط النفسي يوم الخميس الشهير بأحداث الطيونة، قابله حرص جدي للغاية، على استقرار البلد وأمنه وعدم الإنجرار إلى أي مشاريع فتنوية.

ثانيا بما يخص رئيس الحكومة، في تقديري أن رئيس الحكومة قد ارتضى أن يتولى رئاسة الحكومة في ظروف ولا أصعب تمر بها البلاد، وهذا أمر يسجل له، وهي مهمة لا يمكن لأي شخص أن يقبل بها بسهولة، وأنا شبه متيقن بأنه لن يدير ظهره لواجباته ومسؤوليته، ويقوم بتقديم استقالته، وإدخال البلد في المجهول.

في حال استقالة الحكومة، كيف سيؤثر ذلك الأمر على الانتخابات النيابية؟ بمعنى آخر هل من المحتمل أن نشهد سيناريو مشابها لعام 2009 حيث ظلّ المجلس النيابي يمدد لنفسه حتى عام 2017، الأمر الذي حرم اللبنانيين من حقّهم في تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم لحوالي 8 سنوات؟

محمد مرتضى: أنا لا أريد الدخول في النوايا لكن من الواضح أن جميع القوى السياسية أعلنت وجاهرت برغبتها بالإنتخابات، والمفترض أن يكون السعي باتجاه إجرائها.

معالي الوزير، كون حضرتكم قاضي تحقيق لدى المجلس العدلي وعضو لدى لجنة تطوير القوانين وحسن تطبيقها، كيف تقيّمون عمل وتحقيق القاضي طارق بيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت؟

محمد مرتضى: لقد أدليت بمداخلة مفصلة في سياق جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي انعقدت يوم الخميس في 12/10/2021، ونحن أظهرنا من خلال مقاربة علمية ودقيقة ورصينة ومعطيات أصبحت موجودة لدى الجميع، أن أداء المحقق العدلي ينطبق فيه حقيقة ما أظهره دولة رئيس الحكومة في الأيام القليلة الماضية، وبحسب الدستور فدولة رئيس الحكومة هو الذي يمثل الحكومة، ويتحدث باسمها، وأنا كوزير فيها، أتبنى بالحرف ما أدلى به، وهو التالي: يقتضي اليوم التعامل مع مسألة مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، كأولوية، فالأولوية اليوم لتصحيح المسار القضائي وتنقيته، وهذا يختزل الأمر، عندما نقول تصحيح يعني أن المسار لا يتجه نحو تحقيق عادل، وهذا ما ينبغي تصحيحه وجعل وجهته نحو تحقيق العدالة وليس نحو أي أمر آخر، أما عن تنقيته فهذا يعني أنه تشوبه شوائب، فالقاصي والداني سلم جدلا، الرؤساء، مجلس الوزراء، وشرائح كبرى في المجتمع اللبناني، وشرائح كبرى من الأحزاب السياسية اللبنانية، وحتى جزء من أهالي ضحايا الإنفجار، وهم المعنيون بالملاحقة يرصدون بوجود خرق في الأحكام القانونية، مثلما تخلل جلسة يوم الثلاثاء أنه ينوي القيام بجلسة حتى بوقت التبليغات، وهو أمر غير سليم ولا صحيح، ولا يريد من وكيل الدفاع التقدم بدفوع شكلية، ولا يريد من وكيل الدفاع أن يأخذ موقفا مكرسا له قانونا بأنه رصد خروج قاضي عن المسلك السليم، وحتى عندما أتى وكيل الدفاع وأبلغه أن في حقه طلب رد، وأن يضم الإفادة للملف والتصرف بالإستناد لها، وكف يده عن الملف، حتى هذه المسألة، ضرب بها عرض الحائط، وأصر على إصدار مذكرة توقيف، ما يعني أن هناك مخالفة للقواعد القانونية واجبة المراعاة، وهناك مخالفة للقواعد الدستورية فيما يتعلق بالإختصاص الوظيفي، وفيما يخص رئاسة الوزراء والوزراء والنواب، ومحاكمة الرؤساء والوزراء، هناك استنسابية، هناك مزاجية، هناك شخصانية وهناك تنطح بأنه من خلال دوره كمحقق عدلي، يريد إدخال تغيير على الواقع السياسي بلبنان، وهذا ليس دوره.

هل هناك بالفعل تدخّلات خارجية تعمل على حرف وتضليل مسار التحقيق؟ ومن هي الجهات ولأي غاية؟

محمد مرتضى: هذا قدر لبنان المستديم ومنذ زمن طويل وصولا إلى الوقت الحاضر، فكل إشكالية داخلية لبنانية، تستغل خارجيا لتنفيذ أجندات لا تتطابق كليا مع المصلحة الداخلية اللبنانية، فلدينا قناعة أن الإنفجار حصل وبغض النظر عن مسبباته، بفعل فاعل أم بالصدفة، أم نتيجة إهمال أم أمر متعمد، ولكن حصل الإنفجار، وهناك قوى خارجية أرادت أن تستثمر في هذا الإنفجار، لإدخال تغيير على الواقع الداخلي والسياسة الداخلية في لبنان، وقد فشلت بذلك، واستجد التحقيق بالإنفجار، فاتجهت الجهات نفسها، لمحاولة تحقيق ما فشلت به سابقا خلال الانفجار من خلال عملية التحقيق، ومن يرصد المواقف الخارجية أو مواقف بعض السفراء، فيما يتعلق بالتحقيق، يرى أن هناك تدخلا يرمي إلى المحافظة على واقع معين.

بالحديث عن القضاء اللبناني، هل تؤيدون فكرة وجوب إقرار قانون استقلالية القضاء، خاصة أن ظاهرة “رسم الخطوط الحمر” للقضاء من قبل السياسيين وحتى رؤساء المرجعيات الدينية والمذهبية، أضحى أمرا “طبيعيا”، عوضا عن اعتبار هذا الأمر مخالفة صريحة للدستور اللبناني الذي يشدد على استقلالية القضاء؟

محمد مرتضى: أنت تتحدث مع شخص آت من القضاء ولفترة 26 عاما، وأؤكد لك أنه لا يمكن لأحد أن يرسم ويحدد ما على القاضي القيام به، فعلى القاضي أن يتصرف بطريقة صحيحة، وبالتالي فلن يكون هناك لأحد ما هامش التدخل معه، أو الإملاء عليه بما يجب فعله، والكل يفسح له المجال، بشرط أن تكون قوته وحصانته نابعة من تصرفاته السليمة، ووفقا للأصول والقواعد القانونية والدستورية، وبحيادية، وألا يكون لديه خلفية أخرى، أو أن يستشف من أدائه وجود خلفية أخرى، فلن يتدخل أحد معه، فاستقلالية القاضي وحصانته هي نتاج لأدائه الشخصي، في لبنان لا يوجد قضاء مستقل، بل قضاة مستقلين، وفي القضاء ليس لديك أزمة استقلالية، بقدر ما هي أزمة نوعية.

 

الخطة الاقتصادية المنتظرة ودور وزارة الثقافة: بحسب الإعلام، سوف يتم قريبا الانتهاء من إعداد الخطّة الاقتصادية الإنقاذية التي من المفترض أن تكون من أولى أهدافها إعادة إطلاق عجلة لبنان الاقتصادية وإنعاش القطاعات المنتجة… معالي الوزير، هل من الممكن أن تخبرنا أكثر عن تلك الخطة، وكيف أن تطبيقها – على حد علمكم – من شأنه أن يؤثر إيجابا على حياة مجمل اللبنانيين الذي يواجهون صعوبات جمة، وبشكل يومي؟

محمد مرتضى: لبنان موضوع على سكة الإقتصاد الريعي، منذ زمن بعيد وحتى الآن، ولست بخبير اقتصادي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الشخص لديه خبرة اقتصادية غير عادية، لرصد أن المقاربة الإقتصادية في البلد بأكمله غير سوية ولا سليمة، وهي إحدى العوامل التي أوصلتنا للواقع الإقتصادي النقدي الذي نعاني منه جميعا، والذي له انعكاس معيشي واجتماعي لا يخفى على أحد. علينا إعادة حساباتنا والتسويق لإقتصاد منتج، كلبناني لكي تعيش وتعمل، فعليك أن تزرع وأن تصنع ما تقدر عليه، فأن يكون لديك قدرة علمية ودينامية، ليس كافيا، بل عليك إعادة إحياء قطاعات، تم وأدها ودفنها على مر الأعوام الماضية

هل على حد علمكم سيكون هناك دور لدى وزارة الثقافة في الخطة الاقتصادية المنتظرة، وما هو هذا الدور؟

محمد مرتضى: نحن نؤمن أن لوزارة الثقافة دور في كل مفصل من مفاصل الحياة العامة في لبنان، فالثقافة معنية بالمسرح والموسيقى والفن التشكيلي والسينما والآثار والى آخره، ولكنها معنية ودائما نؤكد ونكرر ونشدد بدورها ببث الوعي، الوعي لما يحاك للبنانيون من مؤامرات، الوعي لناحية الخيار الأنسب إقتصاديا وحياتيا كلبنانيين، الوعي بأنه لا مفر من بقاء لبنان موحدا، الوعي أن لا مفر من العيش مع الآخر في لبنان، وأن نؤسس لمستقبل أفضل معا، الوعي بوجود جهات خارجية آتية لتغذي الخوف في النفوس، وكيفية تحرير النفوس من هذا الخوف، وأن تخرج الناس من “كهوفها النفسية”، وتخرج إلى مكان يشكل جسر تواصل وتلاقٍ مع الآخر، فهذا هو دور وزارة الثقافة.

تحت عنوان “المعاناة التي تتعرض إليها أماكن الآثار الرومانية في لبنان”، بثّت وكالة رويترز للأنباء مؤخرا تقريرا مصورا تم فيه إبراز الصعوبات والتحديات التي تواجهها قلعة بعلبك من حيث عدم توفر المحروقات من أجل الإنارة وعدد السياح الضئيل لزوار القلعة مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا إلى جانب الأزمة الاقتصادية المحلية القائمة… هل لدى وزارة الثقافة (بالتعاون مع وزارات أخرى من ضمنها وزارة السياحة مثلا)، خطة أو دراسة قيد التحضير تهدف إلى إعادة تفعيل السياحة الثقافية والتاريخية في لبنان، خاصة أن بلادنا تمتاز بالأماكن الأثرية التاريخية العديدة التي لديها القدرة على إعادة تفعيل السياحة الداخلية، بالإضافة إلى جذب السياح والعلماء الأجانب المهتمين بعلم الآثار والتاريخ؟

محمد مرتضى: هناك سعي لدى وزارة الثقافة، وهو قائم فعلا للترويج السياحي للبنان كلاسيكيا، فلبنان عادة ما ينظر إليه على أنه بلد سمر وسهر، وإلخ، وهناك نوعية معينة من السياح، تأتي إلى لبنان، ونحن بصدد استقطاب كم اكبر من هذه النوعية، والتي تقصد لبنان لتنوعه، وللموروث الثقافي غير العادي، وتكلمت عن قلعة بعلبك، فهناك عدد قليل من الناس تعلم، أن الأعمدة الستة لمعبد جوبيتر، هي الأطول بالعمارة الرومانية، وأحد السفراء قال لي، لو كانت قلعة بعلبك موجودة لدينا لكان مدخولنا السنوي لا يقل عن 3 مليار دولار، ولكن هناك شروط مسبقة لجهة الإستقرار السياسي، وأن ينسحب على البلاد استقرار أمني، وأن يتمتع الناس بالوعي لكيفية استخدام هذه المقدرات بالطريقة الأسلم.

هل هناك حاليا دول عربية أو أجنبية تساعد وتتعاون مع وزارة الثقافة في مجال التشجيع على الإبداع مثلا، أو في مجالات البحث والإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار لدى الجيل الجديد، من دون أن ننسى إنشاء المرافق الثقافية والتعليمية من ضمنها المكتبات الوطنية؟ (إذا نعم من هي أبرز الدول التي تتعاون معها وزارة الثقافة وفي أي مجالات)؟

محمد مرتضى: وزارة الثقافة لديها مديريتين هامتين وثلاث مؤسسات عامة، وإحدى هذه المؤسسات العامة هي المؤسسة العامة للمكتبة الوطنية، وقد جرى ترميمها وتجهيزها، وقد تضررت بالإنفجار مؤخرا، وجاري العمل على إعادة ترميمها، وسوف تنتهي الأعمال خلال الأسبوع القادم، وهذه المكتبة الوطنية لها فروع في أكثر من منطقة في الجمهورية اللبنانية، لإتاحة المعرفة أمام العموم، خصوصا خارج بيروت، والوزارة قريبا بصدد تحقيق إنجاز هام على مستوى إصدار المراسيم المتعلقة بمجالس إدارة هذه المؤسسة العامة، فعندما يصبح لديها مجلس إدارة حاضر وفعال فسيعطيها دينامية غير عادية وشبه إستقلالية تسمح لها بالتواصل مع مرجعيات خارجية وجهات مانحة، ما ينعكس خيرا على الأداء وعلى جاهزيتها لتؤدي دورها بطريقة أفضل.

      

هل حضرتكم مع فكرة تطوير دور وزارة الثقافة في لبنان حيث تتحول إلى أداة تأثير إيجابي ليس فقط على مستوى ثقافة وأخلاق المجتمع اللبناني، بل أيضا على مستوى تطوير النظام لبنان الاقتصادي، القائم حاليا على ثقافة الربح السريع على حساب المجتمع والدولة؟ وهل يتم القيام بخطوات عملية في هذا المجال؟

محمد مرتضى: كما أجبتك سابقا، وزارة الثقافة معنية بكل مفصل من مفاصل الدولة في لبنان، وبث الثقافة المواطنية الصالحة، ثقافة الوعي وتقبل الآخر، ثقاقة التلاقي وثقاقة ما هو أفضل للجميع اجتماعيا واقتصاديا وحتى على مستوى النظام السياسي، وبالنسبة للخطوات العملية فحتما، كون العنوان الأساس والتحدي الأكبر الذي نتعامل معه، هو (الإحتفال بالتنوع) Celebration of diversity، فإن هذا التنوع الذي يسوق ويصورّ من قبل المروجين في منحى مغاير، لجهة التقسيم وأننا لا يمكننا الإستمرار ببلد موحد، بأن التنوع كمولد للتعقيد، وهو سبب الإشكال الذي يظهر كل عقد أو عقدين من الزمن، لكن ما نقوله نحن أن التنوع هو مصدر للغنى وسبب للإحتفال، وهو ثروة وطنية.

ماذا حققت وزارة الثقافة في الماضي للبنان، هل هناك ما هو ملموس؟ وماذا تتوقع أن تنجزه في الوزارة؟ وهل وضعت أهدافا معينة؟

محمد مرتضى: لا أستطيع القيام بتقييم المقاربة للوزارة في السابق وما هي المحصلة والثمرات، ولكن مثلا في فترة الوزير روني عريجي تحديدا، عملت وزارة الثقافة بطريقة علمية للغاية، وحضّرت جدولا بالأهداف المرجو تحقيقها، وأنجزت جزءا كبيرا منها، أولا على مستوى حفظ الآثار واستعادة الآثار، واستثمار الآثار ليكون لها مردود اقتصادي، وجعل الآثار وثروة الفن التشكيلي بمتناول الجميع، وثانيا عندما كانت الميزانية تسمح فقد تمت رعاية المبدعين اللبنانيين مثلا جائزة أول رواية، وجائزة أول فيلم، وقد ساهمت وزارة الثقافة في الإنتاج المسرحي، ومن خلال ميزانية معينة تم إنتاج فيلم، وكان هناك عمل مهم للغاية، فاليوم عند دخولك إلى وزارة معينة، مثلا الصحة فأنت من ستحمل الهم، أما في وزارة الثقافة، فهناك أشخاص موجودون وجديرون فعلا ويحملون الهم، وعليك مواكبتهم سواء في السينما والمسرح والفن التشكيلي والموسيقى وغيرها، لكننا نرى أن على وزارة الثقافة أن تتصدر في مجال الوعي، والثقافة الأخرى، اقتصاديا، اجتماعيا، تلاقيا وحواريا، وقطع الطريق على أن تأتي أجندات خارجية وتستثمر في الواقع اللبناني المعقد، ولكن هنا أود التشديد على فكرة، أن لبنان ليس مصيبة بكونه بهذا التنوع بل هو نعمة، فأين يمكن أن تجد مثل هذه الحالة من التنوع، وهذا التنوع، لا يؤدي بك إلى نتيجة حتمية بأن لا مجال للتلاقي، بل حتى مع الإختلاف هناك مجال كبير للتلاقي، واحد من هذه الأهداف التي ننوي العمل عليها هو الذي ذكرته سابقا، لجهة Celebration of Diversity، للمواكبة في جميع مفاصل الحياة، التنوع، والوعي لما يحاك، تقبل الآخر، الخروج من المتاريس النفسية، قطع الطريق على فكرة أن الصدام حتمي.

وماذا عن السياسة، هل أخذتم قرارا بعدم المشاركة في جلسات الحكومة؟

محمد مرتضى: لا، لم نأخذ أي قرار في هذا المجال، وعندما يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة نحضر، فرئيس الحكومة مثلنا واع، وقالها بصراحة في الأيام الماضية وتكلم باسمه وبإسم رئيس الجمهورية بأن على المسار أن يصحح وأن يجري تنقيته، فالناس جميعا، أصبحت مسلمة جدلا، بضرورة تصحيح المسار القضائي وتنقيته، فإن تحاورت مع الأطراف مثلا التيار الوطني الحر، فقناعته بضرورة تغيير القاضي، وحتى جبران باسيل والبطريرك.

في ظل التغيرات الجيو-السياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، برأيكم، ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي سوف يواجهها لبنان في المستقبل القريب وذلك على المستويين الداخلي والخارجي؟

محمد مرتضى: أزمة لبنان منذ زمن طويل وحتى الآن ليست أزمة محيطه أو موقعه أو أزمة جيوسياسية، فمهما كنت وبأي بلد في العالم فهناك تحديات وتعقيد جيوسياسي، أما أزمة لبنان فهي أزمة صيغة، أزمة بلد نشأ بظروف معينة، وهناك شريحة كبيرة من الناس بالبلد تعتبر بأن هذا البلد لها، وفصل على مقاسها، وأن الآخرين هم صدفة، لذا فعلينا إعادة النظر بكل هذه المقاربة، والعمل على بث الوعي، بأن لبنان لم يأت بالصدفة وليس على قياس أحد، وأن لبنان لجميع من فيه، وعلى الجميع أن يكون مرتاحا فيه، عبر العمل على الصيغة والمقاربة والتفاهم مع الآخر

أخيرا وليس آخرا، كيف ترون مستقبل لبنان بعد عشر سنوات؟

محمد مرتضى: المستقبل بعد عشر سنوات هو رهن بما نبدأ بعمله اليوم.

حاوره كريم العارف – مراسل Rebuildsyria.cz

Related posts