Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
<> <>108"> Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událosth1"main-container"> h4atio017/0:07+"top-socia >Debu: debas="vbreadcrumb">Nv>
017/0ightb">60 Vghtb
iv>
i h4atioriv clasdiv class="wrap clearfix"> entry- Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událocon-figure"main-container"> h4atioghts h4, .ent.or entry- y-crumbs">
y- y-crumbs"> ">HomeHomeHomeHomeHomeHomeicrdcot3E%-c_btn3.vc_btndcot3E%-mostng-1 dcot3Ehbboao017ion-heaop dcot3E%div ="msi classdiv cl">Home dcot3E%bboao .wass="d dcot3E%bbo dco --col=1'%3E%vc-bboass="top-seCZ9dd7-5c19676a-d2975816-edd5=1'%3E%vc-bbos1'%3E%vc-div class=".dcot3E"
 • CZround:#007a3d;">s="d dcot3E%bbo=1'%3E%vc-bboass="top-seSYR5816-edd5=1'%3E%vc-bbos1'%3E%vc-div class=".dcot3E"
 • العربيةround:#007a3d;">s ="home">HomeHomeHomeCZround:#007a3dké vhome">HomeRozhovu-sv průběhu vxtuz/ v str a="/doznik"o l="břilo-Ha" reajímakontboxrekonMOC (MclasadslO reaon-hs Cwords) v Jtivánsku anMOM (MüşrdseklO reasy:beMerkezi) v  S ecku.yrskberálníet z pozm_vito im3E d obebui="/trebuiic o konstudirskE dzhleinisk Vašim vom a) o m zkušeookmnisjejikon="mi d  priorim hasfliktu?oyour >p>V ro_vidsyr jsnisna ofici (až mpozhci mnavl="bovta Jtivánsko, abykonsdotaznik">Cl odborlne-hasfdsencl-Chzvalne-„Jtivánsko d nesta clnlukoreg" cu“, ktt: (nsdohasalaádag" al="itemiémark">aovnMulqíhokE na ktt: bylo-é intomnHa"smdesátito im3ů z třiná--c zemí. Byl jsnisjebuno m Syřm Turaádainvel jsnissdorozs alto m é inspěvkbik,d němž jsnisl="břilMurt) o sou str a="aMurtprioo-jtivánsko konvztazmako. Nela>Roal jsnisvěsouna růž="b, ale mluvta jsniss chlaálu <="brss důraznisna fakta. NevystupRoal jsnisemo-coně, jakk"mivsjenky" mě t-rosvěs velmisemo-conrskE osobnrs, neboťssdojebnáMurji", vebuikE muslukosdoptát,="d jsll=uděl clsnašim brebrům v Jtivánsku, ženky" ně nemáMnašdohrevntbou?yrskbjenmožnejen ta>Ro="blehk syrsksekrutRoat,=dajíRoat,=vyzbrojRoat,=t: se ack-boxonzíRoat ter: Jsty, ktt in u nás zhaljejí? Mluvta jsnisué inmně. Na-hasfdsenci byl-é intomen jtivánsko ark">Rozaznik">acrs, sdohtt: m jsnisvedl dlouh="bdiskuz="aMbya jsnisué inmný. Dnes sdomisontboxrunMOC nemluvin snaál zejm sanky""Segženky"alháMpoliticoritsbliž="ci mstr al-s JtivánskTuradoufás .bženbudl-Chextuenkokeaje ack-b017ile ac. Tyrosky"měnysvedlysk pozm-conrsisvýsleikům, aťsjižsv podobě otevře mhranajímaho-é ekoodu Naslub nebo ">Rnčemavé inhranajímaho-ter: Jsmu. Jtivánsko máM" ajnisna kiv ="memhranac E d tomrosohleiu jdl-oboxolejí="bdajvědn5249 priorita jtivánskoitarmnov. Nymavjsll=dospěclsdo-ta>Rooitfázenkorozuměnrs, ženjsll=temopniselirk"Roat ter: Jsticolu rozbu. AmemabykonVásbdajvěděcsohleině MOC,ojebnáMse-Ha" reajímantboxruisvedelne-zpr <=daj) o m="/lužbam="Spom ao konstátů americ o ko, Franci .bVelkoitBritáni .bJtivánska, Izraey .bSaúdskoitA: (bi .bK%3Er"brsSpom ao konarbosko konmarrátů. T, všichni bylc zik"oupenou tboxru,oježsv">Rozuaznik">acrs, plné="d ky"lto7il, ženJtivánsko budl- str a="hájit=vyši žjtivánskoitnárrál: Sájmy, ženassozumrsisjeho-ky"ltošeoí. Chtěcsjsnisvysníclrm .jaknmoh="bhájit=SájmybJtivánska uboko na priorim území, když na místě nepremití tnr-jtivánskoitsluly, ale m avter: Jsticooitskupin. To-zace.nVíme-HaexJst nci sedmná--c é ekoodů využbovaao konter: Jstysk vstupusdo-str al-ask odkoodu z oí. Znás sjejikonlokace,=víme, koliktskupin vk"oupile, kolikts sjikonvrátile, kdo-bya zharm .jakemiměclsvýzbroj, kakosdo">Sodost cl.-ExJstujenkíc=Sáklaen, ktt: é i"ciželyster: Jstysz růzao konzemí c ze prioriho-vni ="zemí do-Jtivánska, kd sje cvajilc zihranajíma i jtivánl="booinRozuktbřik-b01tskRnčemavvýcvaku bylc vyzbrojenou-b017lánisdo-str al. Dioxonujes sveškt: mi=dari sestmisonmísteko, počtekovvýcvakovo konkurzů,svýzbrojou-bškolitelmako,sontom, koliktskupin v>Sose-s rom">SďRoalister: Jstne-ze všekovkemtů sníca-askdeosdopřipr <=v clsnaaznii/twicl.-Ter: Jsticooitskupinta jejikonvůdci směř=v clsdo-Jtivánska, abyose-setkáv clsse-zdajvědn mi=jiniteli, aťsjižsnaaameric oisvelvyslm Tctvin d Ammnonu nebo é inmou tboxru MOC.-Tský se-setkáv clss p edst vitelibSaúdskoitA: (bi .bK%3Er"bji Earrátů, syrvidelně sl-s nim="/etkáv c saúdskotnáměstekark">RozE obrenta brebr Bo a bin Sultána.nV Sásadě tedyntboxruisMOC kiv ="m=v ce, vedlSeg indile, financ=v ce E dyzbrojRoalovter: Jsticooitskupin- str a=.your >p>ou are uZatrsisjste nezmínta S ecko. To-si jelo- str a="01tsvrity ik">in ose?oyour >p>O reajímantboxruisMOM v S eckunky" nás p edst vRoalovještě níci ž rozbu,nky""SžentS eck"bookmzident otevřel 900 km dlouh="bhranaci, asdokivcl-zapomta slSžkyntS eck"itarmnov. Běhnispnovu Idlibusdo-zuk="bter: Jstů 26. březSyršjebnozazujenna"/emopntu-s E dýzbrojvter: Jsticoo konskupin. Když vyletěcasdvomtceejen) o konletael, abyobombardRoala urjelne-cinve,opřišlo-za" reajímahontboxrE dar="ci mter: Jsticoo mnskupinásbky"st ednactvinm-za inzemavnazývalnehon„bezdrát="cinkíst“, žendvomtceeletaela" iconla iredcolu Sáklanu aš-Šaʽjrátsv Homsu. Zpravyaádai"cink esn"boohref .jaknletalE dzlétlE ze Sáklany, zamířilE na vo kood, ženk">Sdne-zeletaelaneslo-čtyřikrakety, letalE letěcasnaaas-Such=",opaknzamířilE na Sápa, dorazilE k Ameppu, kd srowselE bombardRoci , asstále měcasrakety a k extue,o">Sodo chvinve,okdy sl-letalE drátilE na Sáklanu.your >p>ou are uŘinknote tedy, ženter: Jsticooitskupin-měcy"/emopntu-nmonon .Roat prioritiredctvo?oyour >p>Mnote satelity, ktt: monon .ují, máet zpr <=daj) oa/lužby, ktt: sleiují, exJstujenw, krongicooitmonon .Roci , sleiRoac mra -. Tyrosznik">acebšlysz " reajímakontboxss doitemi žkonst edisek,sodkud seodost cysk ter: Jsticoo mnskupinás. To-ale nemavvšekono. Přikútoku na Ameppo- armvě o vom a) o-halejenbya 7pat en americ o vomáken typnisnojímahonzaměř=v jesv p ednmav událc é ilby, jako mnnedisxonuje priortarmnova-as TmáMjej anouíci ina o posmakonarmnov sníca.-Ter: Jsticooitskupinttyrosdalekohleiy é ikútocmakonna vom a) o-halejenměcy.nVom a) o-hamu>aovnBaghextdmaho, nebyl jebuno Syřm , anou rámsouom a) oho, anou rámsoupoliticoriho-vedeln , samritzihranajíma w, .wpby.nJt zřejm , ženzd sfungRoal zihranajíma zpr <=daj) o průmysl. Uveiu dali žá inklasdokazujmakžmáMsm=v . Sprioritsluly a er: Jsticooitskupintse-Hka>Roaně st etáv c- Dajr az-Zawr"bd obebui="hldslath-Tharda, kd směcaspozm_i priortarmnova- almazktu-s ireiště, ktt: bylo-jejíisjebuno m SásobRoac mnk"nxtuem. Sprl="boovomá_i zd sbylc od inznutc od okilmahonsníca.-Americ o-letalE bombardRoala priorit_typkty, é ijemž rebuidně nemohlo-jít o ainv" náuidy.-Američalne-věděci, ženjdl-obopriorit_typktyu-bže d niko nepremití tnrster: Jstne.yrskbbyomohlikútojitnna ter: Jsty, když je samc vyt"břili? Kdybyošlo-o-omyl, mohlaMbysdopaálu jebna, dvě, tři bomb. BombardRoci -ale st indavě kokeaje alo-o-dobuspaesátinkíciark"ut, zatrsicoster: Jstne-se-almažilc k hbře. Když sdoh oíodost cl, bombardRoci ust co. Přiktnetobzbaběcon" reaciopřišlo-oitivota"smdesátivomáků, k"o doacet bylo-zreěne E místoboxalosdo-zuk="bter: Jsticoo konskupin. Běhnispostupustzv. I7lámioriho-stát"bz as-Suchynna Palmyru bylc běžne Syřm onrebča.Roaln , ky"čtiredctvo nebombarduje Dáʽiš, ktt: postupujenko extunaci bez dají .nVyšlo-najevSegžennasdxtunac ut"břilo-americ otiredctvo iredco deštzhovo">Sodo doby, ne>Soter: Jstne-dos alti Palmyry.-ExJstujmavnezpokoybnitelnne-dokttp:/y ">azujmakžna roldojebnotlivo konaktnerů, toky financrskE k extue.your >p>ou are urskbsdomůžl-obyjejno člvěk d  ) o soure,.ntRoat,=když je vystaven růzao moznik"o ky""iko>dn maznik">acrsuraioxssokmtacrsu?oyour >p>V m dirskonsdosamozřejmě objevSoala řmda vo myslů a dezznik">acrs E myslrsu, ženjako nia.cář dobře víet, jako mnzpůkob" cloh="bm dia ve vxtuc sfungRoat. Ne ietliortm dia použilavvšekonybky"st edkybky"pagandy, fás,=vymývci mozků, ekonomic otbloknov,Mpoliticoritbloknov,Mideologicoritindoktrinace.nVeškt: mom-tineky""itnám byly použity, nasdvaná--"/et m dirsssdorekrutRoaloeky""itnám.nVšekonE dysinvala /y samritzpravy/nsdostejno m vizu (až m obreznisvyrob"lne-vt zpr <=daj) okontboxreko.nVe všekovetlevizrskontoboamri. OntervmahondneMbyaa m dia zapomenaaa i žřilE vymyšl"lne-obrezy a dezznik">ace.nMnohonz niko jižsbylo-odhaleno,njako na inklasfalešnáMd" onRozacebun„novo konuidin“"aMbudRoy guvernorát"b tboxru Homsu, ktt: (nbyaa natojenaa K%3Er".-Ano,n K%3Er".-S mod", . p edst vujmakž clonttp:/en uidinamc lss khttprzJstystosbylo-natojeno na p edměstrssDauha.-Tskženrebu (až mpy"paganda běžeaa dag"a udtku anještě d inve.nAtmosfk">aov lidi bylc jižspřipr <=vánisběhnistextu syrskv  Snisku.nM dia sdopdainvelE na votuc sze edmesátinkro_vnikE mnohi webojsou t: (cz/ přinášec-ýjvědin„ojito konsvědků“, vo mysly, zkresl"lne-znik">acebasfalešnitzpravy/, ktt: se-stáv c-rebu (až mre cltou.nInik">Ch c-o masok>eko, ktt: se-netextuy.nInik">Ch c-o masok>eko, ktt: se-textuy, ale byly ltivě křipsánybSprioritarboskoitarmnově. Mazimky"sinclmidsy1ov lebnlmidsy2 vysyrcRoal súvánsko ato mnzpravyu, ktt:="bdvšem nebylo umožněne zveřejnrm .ky""Sženjejí Sávědslneremhlasicy"/ tehdeji žmi=dkynybk%3Erioriho-émark">aoHammda bin Dtí sima.your >p>ou are uFaktnisje, ženzápaíma i arboskobm dia velmisdlouh=oohrírala jakemk"mivsé intomnHstbter: Jstů  str a=…oyour >p>A.ky""Ssjsll=muselibtolikttrkíc,=musela"/dotap="mitaohrevntolikE mujeímaků, muselo dojít k ta>Rone-deRozukci, dokud seonám nepdaařilo-ky"saditnnaeaonv, ženjsll=tcni-Turaženjsou- str a="ter: Jstne.yDokivcl-anouzmokněnec OSN Staffan-de Mistu>aov>Sodo roku dsyr,okdy byl-é edlSžen bk">Mi-Tknky" ešeoí hasfliktu, nenazaomyslel dcižně a po--coě, myslrsu, ženbykoomndneslnertáli na místě ohleině defintceeter: Jsmu,eky""itněmuž jsll=bojRoali, as k erezn zaplebilc. Když sdodrátíme-ke-hasfdsenci v Ženevě v únoru dsy4, ktt: se-ztaznik">Clo-čtyřicet tři zemí, tehdy zesnulo aWk">MdovnMuʽallim ">azRoal prkmnisna mk">RozE zihranajrskUSA JoonE KerryhokE inkal mu:n„pane Kerry, nikdo-nlmůžl-urjRoat Syřm ům, kohonmextilmít zaookmzidentaov jakemimextilmít y novu“.-Tehdy saúdskotrk">Rozazihranajrskosm=vRoal opozmjímaho-é evákE Ahmmda vnDtarbuookmzidentem. Tehdy inkali, ženask"ojin o dialog, ženjim jdl-obnalněnr jejikonpSžmdavků  plnnemorozsahu.nUextu syou str a="sesv průběhu znikmimě>Cly, děsouses ov c- atmosfk"ře lnne-skepsdo"opdaezírav syo,rt) o se esk cSoala. Zaplebilc jsll=velmismnoho, ne>Sojsll=dos alti, zneho-jsll=dos alti.nV ro_vidsy4,okdy "a ualaá inmr-ioxssvenclkUSA a Zápau,-státbdv noval po lib"smná--"kro_vnik prioriho-území. str al-samm znelicaspo-dobusčtrná--c měsinců bombardRoci . Pakopřišlo-Rusko / trsu, ženhasflikt nabyl-glob (až kon="změrů, a násleiRoal SásahookmzidentaoPuo" c aoru) okon7il, ktt: é išlysi se itn.Ronovohu- zemi.nRusRone-neé išli růzao motvrzemaisnavzdldsldajé it Baši š>aovnAsada, ale sríšdoé išli dajé it jen) o -stát.nVícekrátb ekai, ženk išli bojRoateky""itter: Jsmu,ektt: byose-pozvějimky"jevil é inmouu doflbá-h" .sleiují, exwti, z b,oon7i-"a u-neikmzidentaoPuo-h" 0"> Homeempty_t3E%r_s"> ">CZroundé vhdé vhdé vhome">HomeHomeالعربيةround:#007a3dké vhome">HomeHomeباحث با">شؤون ا">استلاترجرب ا">عمرد تلكي ا">حسن: غلفتر م؈ك و م؈م و دولهما في إدارب ا">حلع على سولٱب (2dál2vhome">Homeempty_t3E%r_s"> ">CZroundé vin="mom-ads-wrap ent_eyri/ .lumn2= */ .wpb_row, .wpb " x; height:90px;"= */
  ناصر-h" .span claspad="msi : "enot;sy >p>ou aسؤا">  : سيادب ا">عمرد تلكي ا">حسن خ">ا"> سنو٧ت ا">حلع ا">طوي">ة على سولٱب  كثٱرا ما كنا نسمع عن غلفة عملي٧ت م؈ك في ا">أردن و غلفة م؈م في تلكيا =…oyouspan claspad="msi : "enot;sy >p>ou aبصفت؃م باحث في ا">شؤون ا">استلاترجرب و خبرت؃م i">اٳك؄ٱب , حبذا لو تحدثنا عن هذه i">غلف  و ما دولها في ا">حلع على سولٱب . =…oyouspan claspad="msi : "enot;syا">جو٧ب : لقد زرت ا">أردن في عا"ro_vid بدعوة رسمرب >حٶول مؤت؅ر” بحثٱ ” و كنت ا">و٭رد م؆ سولٱب  في هذا ا">مؤت؅ر ا">ذي يحٶله ثماني؆ باحثاً م؆ ث">اث عشرب دو">ة و انعقد ت٭ت رعا"ة رئ"س وزراء ا">أردن ( ا">ملقي ) و شاركت بولقة عمل م؈سعة و قد كا؆ عنو٧ن ا">مؤت؅ر ” ا">أردن في عرئة إقليمرب غٱر مستقرب “ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syأنا تحدثت عن ا">وٶٹ في سولٱب و ا>ع>ا"٧ت ا">سولٱب ا">أردنٱب و ">م أجا""> ب"> تحدثت بعق"> بارد و أ"ٵد بح"٧ئقoعلمٱب و ">م تأخذني ا">عاطفة مع أنني عاطفي و هذا ا">أمر ؃ما نق"ل لا يم؃ننا أن نخرج م؆ جلدنا لأن هذا هو وطننا و ك٧ن لدي أسئ>ة عاطفية هناك م؆هاng>oyoulspan claspad="msi : "enot;sy6;">>ماذا فعلنا نحن لأشق٧ئنا في ا">أردن ٭تى يهون عليهم دم؆ا ؟ce1126;">>هل يهون دم؆ا إلى هذه i">درجب >نقتل و يُجنَّد ا">إ؄هاب و يُدعم و يُس>ح و يُدرَّب و يُجهَّز ثم يُدخَل لقتل؆ا ؟ce1126; عبارب و ك٧ن حاٶلاً في ا">مؤت؅ر وزٱر ا">إع>ا" ا">أردنٱ و جلى نقاٴ مطوّ"> ب"نٱ و ب"نه و كنت صلٱحا .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syتسأ>ني ا">آ؆ عن غلفة م؈ك ….ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syلي٪ فقط غلفة م؈ك و ب""> أسف و أ"ا لا ألٱد أن أنكأ ا">جراح و خصوصاً أن هناك تحو">اً سياسياً ا">آ؆ بي؆ سولٱب و ا>أردن و نرجو أن يستمر و يتعزز  و هذا ا">تحو"> أفٶى >نتائج إيجاعرب سو٧ء في فتح ا">حٯوٯ ( معبر نصرب ) أو بإنهاء ا">إ؄هاب على ا">حٯوٯ لأن ل>أردن مص>ح٩ في ضبط ا">حٯوٯ و با">تا">ي ضبط ا">حٯوٯ هو مسؤولٱب مشتلكة على i">دو"> ا">متجا"رب أو ا>متشاطئة (ٱعنٱ يقع على عات؂ ا">جٱش ا">سولٱ و ا>جٱش ا">أردنٱ ).ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syا">آ؆ وصلنا >مرح>ة تفاهم بأن تضبط ا">حٯوٯ و با">تا">ي إنهاء ا">حا">ة ا">إ؄هابربي>oyouspan claspad="msi : "enot;syنعود إلى سؤا">ك ما هي غلفة م؈ك :ng>oyoulspan claspad="msi : "enot;sy6;">>هي غلفة ت؂ودها استٮبارات م؆ ا">و">اي٧ت ا">متحدب ا">أمريكٱب و "رنسا و برٱطانيا و ا">أردن و إسر٧ئيل و تلكيا و ا">سعودٱب و "طر و ا">إمارات ) كلها ممث">ة داخل هذه i">غلفب و ت؂وم على قيادب ا">إ؄هاب في ا">داخل ا">سولٱ ( ت؂وم على قيادتهم و ت؈زٱع ا">مها" ب"نه" ) .ng1126; ي وزٱر ا">إع>ا" ا">أردنٱ  آ؆ذاك ( لقد قلت تٵلٱحا ساب"اً بأن ا">أردن ٳيدافع عن ا">مصالح ا">وطنٱب ا">أردنٱب ا>ع>يا في ا">عمق ا">سولٱ tekaاٴرح ">ي هذا ا">تصلٱح ">م أفهمه و عجز عن ذ">ك tekaكيف يكون في ا">عمق ا">سولٱ يدافع عن ا">أردن ٭يث لا وجوٯ لقو٧ت أردنٱب و "وجٯ فقط مجم؈ع٧ت إ؄هابربotekaيعنٱ أن هؤ">اء أ"ت م؆ تشغلهم .ng>oyoulspan claspad="msi : "enot;sy6;">>هناك سبعة عشر معبراً ك٧ن يدخل ا">إ؄هابرون منه و ا">عودبce1126;">>كنز ا">مع">و"٧ت ا">آن لدى i">دو">ب ا>سولٱبce1126;">>نعلم أماكن هذه i">معابر و كم مجم؈ع٩ دخلت و كم مجم؈ع٩ عادت و م؆ قُتل م؆ها و ما هو تس>يحها و إلى أي؆ وصلوا .ng1126;">>هناك خمسة قو٧عد كا؆ يُستج">ب ا">إ؄هاب من دو"> ا">عا">م أو م؆ ا">داخل ا">سولٱ ويأخذونه" باتجا" ا>أردن و يجلي هناك تدلٱبهم من مدلعرن أجا"ب و أردنٱي؆ و بعد ا"تهاء ا">د"رب يسلحونه" و يدخلونه" للقتا"> في سولٱب .ng1126;">>لدينا تفصي">ات كا"">ة عن ا">مو٧قع و عدد ا">د"رات و ا">تس>يح و ا>مدلعرن و كم مجم؈ع٩ دخلت و م؆ قُتل م؆ها و م؆ عاد .ng1126;">>هناك فنادق م؈جودب في ا">أردن يستحٶل ا">إ؄هاب من ""> دو"> ا">عا">م و "قيم؈ن في ا">فنادق و يتم تجهيزه" وتحٶٱره" إما أن يدخل مباٴرب أو يذهب باتجا" ا>د"ربng1126;">>هناك مجم؈ع٧ت إ؄هابربoكا؆ت تٮرج أو قيادات إ؄هابربoكا؆ت تٮرج باتجا" ا>أردن ليتم اللقاء مع مسؤولٱ؆ سو٧ء في ا">سفارب ا">أمريكٱب في عمان أو بغلفة م؈ك أو يلت؂ون مسؤولٱ؆ خليجٱي؆ قطرٱي؆ أو سعودٱي؆ أو إماراتٱي؆ و ا">أكثرoكا؆وا قطرٱي؆ و سعودٱي؆ ">درجب أن نائب وزٱر ا">دفاع ا">سعودٱ كا؆ يلت؂يه" بش""> د٧ئم و "و ش؂يق ب"در ب" سلطان .ng1126; مبدأ >p>ou aهذه i">غلفب كا؆ت ت٪حكم و ت؂وٯ و ت؈جه و ت؅"ل و تس>ح ا">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب في سولٱب=…oyouspan claspad="msi : "enot;syا">خطر ا">أكبرoكا؆ من ٺلفب (م؈م ) في تلكيا لأن ا">رئ"س ا">ت؄كي فتح ا">حٯوٯ بط"ل el كم , لا ب"> أكثرoمن ذ">ك شارك بعناصر م؆ ا">جٱش ا">ت؄كيng>oyouspan claspad="msi : "enot;syأثناء س؂وٷ إد">ب بٱد ا">إ؄هابرين في 26 آذار zضباط ا>أتلاك إلى جا"ب هؤ">اء ا">إ؄هابرين , لا ب"> أكثرoمن ذ">ك عنrما تم تحدٱد أنه i">ي؈م و كا؆ يوم جمعب أت٪ه" ا">أو٧مر ( إن ">م يتم إس؂اط إد">ب i">ي؈م  سنrلق ا">حٯوٯ و نسلم؃م للحكو"٨ ا>سولٱب ) .ngh" .span claspad="msi : "enot;sy >p>ou aسأعطيك مثا"> بسيط يدلل على i">قدرات ا">مو٬ودب لدى i">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب و ا">تس>يح . =…oyouspan claspad="msi : "enot;syعنrما ك٧ن يخرج زو٬ طيلان سولٱ للقصف من مطار مع"؆ أو م؆ ق٧عد٨ جويب يأتر ا">أمر بت"بيه i">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب و هذه i">مجم؈ع٧ت لديها جهاز يسمونه ” ا">ق٨ضة اللاسلكٱب  ” و هو جهاز يتلقى ا">أو٧مر و ">ا يرسل .ngh" .span claspad="msi : "enot;syيأتر ا">خبرoمن ٺلفب ا">عملي٧ت إن زو٬ م؆ ا">طائرات ا">سولٱب قد خرج م؆( مطار ا">شع"رات بحمص ) فرضا لأن هذا i">مطار قد تم قصفهng>oyouspan claspad="msi : "enot;syتق"ل ا">رسا">ة خرج زو٬ ا">طائرات م؆ ا">ق٧عد٨ و اتجه ش؄قا و تحمل ك"> طائرة أربعة صو٧؄ٱخ ثم أصبح ا">آن ف"ق (ا">سخ"ب ) ثم اتجه غربا و أصبح ف"ق ح>ب و "صف في ا">مك٧ن ا">فلا؆ٱ ولا زا"> لديه صو٧؄ٱخ … ا">خ ٭تى عودب ا">طائرات ل">ق٧عد٨ngh" .span claspad="msi : "enot;syماذا يعنٱ ذ">ك ؟ngh" .span claspad="msi : "enot;syوهل لدى i">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب قدرة على مراق٨ب ا">طيلان ا">سولٱ ؟ngh" .span claspad="msi : "enot;syيدلل ذ">ك على i">شيء ا">تا">ي و أ"ا م؆ خلفية اٳك؄ٱبng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإن هناك أق"ار صناعية تلصٯ و هناك أجهزب استٮبارات ت٪ابع و هناك مراق٨ب ا">كت؄ونٱب مو٬ودب ( يعنٱ حلع ا">كت؄ونٱب )ngh" .span claspad="msi : "enot;syهناك رادارات ت٪ابع و با">تا">ي تقدم هذه i">خrمةoمن ٺلف عملي٧ت لٺلف عملي٧ت أصغر >تصل ل>مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب .ngh" .span claspad="msi : "enot;syهناك شيء أكثرoمن ذ">ك .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syأثناء الهجوم على ح>ب في مع؄كة ا">كلي٧ت ا">عسك؄ٱب tekaا">جندي ا">أمريكٱ تلاه مد٬ج با">سلاح و i">خ؈ذة على رأسه و في مقدمب ا">خ؈ذة م؆ظار >ي؄ي و هذا ">ا يت؈فر في ا">جٱش ا">سولٱ و ">ا يت؈فر في أrلع ج"وش ا">عا">م .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syا">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب عنrما هاجمت ا">كلي٧ت ك٧ن لديها هذه i">مناظيلng>oyouspan claspad="msi : "enot;syأجهزب ا">اتصال ا">عسك؄ٱب ( و ">يست مدنٱب ) ا">تٱ كا؆ت مع i">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب كا؆ت نظام هولندي متطول و تم اعت"اده و هو في ا">جٱوش ا">أطلسيب و ك٧ن مع هؤ">اء ا">إ؄هابرين .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإذاً هذا يدلل على حجم ا">تدخل ا">عسك؄ٱ ا>مباشر و ">يس ا">سياسيng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإضافب إلى أن i">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب سو٧ء في داعش أو ا>نصرب و ا>عناصر ا">أج"بيب ا">تٱ كا؆ت حو"> أبو ب"ر ا">بغٯادي باسم مستشارين  ">ا يوجٯ ب"نه" سولٱ واحٯ لا في ا">قيادب و ">ا في مج">س i">شولىng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإذاً هناك صناعب لاستٮبارات خارجٱبng>oyouspan claspad="msi : "enot;syسآتي ع؅ثا"> آخر كلها تدلل على "ا  أق""> أو تثبت ما أق""> .ngh" .span claspad="msi : "enot;syمع؄وف أن هناك في دٱر ا">زول أثناء حصار قو٧ت"ا هناك ك٧ن هناك جب"> اسمه ( ا">ثردب ) و ك٧ن٪ فيه i">قو٧ت ا">سولٱب و i">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب تحاول و تحاول مرات كثٱرةoمن ٣ج" إس؂اط هذا ا">جب"> tekaا">جب"> ٱؤمن مطار دٱرا">زول و٧>إمداد i">و٭رد ٧>ذي يصل ل>قو٧ت هو من i">مطار فقط و با">تا">ي يقطع عن ا">عا">م i">خrرجٱ tekngh" .span claspad="msi : "enot;syق٧مت ا">طائرات ا">أمريكٱب ب"صف ا">مو٧قع ا">سولٱب tekaو ">ا يم؃ن أن يكون عن طرٱق i">خrأ tekaلأن ا">ت؃نو">و٬يا ا">أمريكٱب تع؄ف بأن هذا i">م"قع هو سولٱ و ">ا يوجٯ فيه إ؄هاب و >ا يم؃ن ل>قو٧ت ا">أمريكٱب أن تضرب ا">إ؄هاب لأنه صناعتهاng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو إذا i"تلضنا بأن ا">"صف بطرٱقب ا">خrأ حدث ذ">ك فيم؃ن أن قصف >مرة واحٯب لطيار أو اثني؆ أو ث">اث مرات .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syاستمر ا">"صف با">ت؆اوب (طيلان يذهب و طيلان يعود)  ">مدة 55 دقٱقب و i">مجوع٧ت ا">إ؄هابرب تتقدم ل">وٵ""> إلى i">جب"> و عنr وٵ"">ه" للجب"> ت؈قف ا">قصفng>oyouspan claspad="msi : "enot;syاستشهٯ ب"ذه i">عملي٩ i">جب٧ن٩ 80 اٳك؄ٱا سولٱا و جلح 120 اٳك؄ٱا و س>م i">م"قع ل>مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابربng>oyouspan claspad="msi : "enot;syأثناء تقدم داعش م؆ ا">سخ"ب باتجا" تrمر- i">قو٧ت ا">سولٱب استط">عتها tekaو "٧ن ا">سؤا"> في ا">شارع ا">سولٱ  لماذا >ا يقوم ا">طيلان ب"صف داعش و هي تتقدم على i"تستلاد بدون مقاومبng>oyouspan claspad="msi : "enot;syتعرن أ؆ ا">طيلان ا">أمريكٱ ف"قها و يش""> لها مظل٨ جويب با">إضافب للحو٧مات حتى وصلت إلى تrمر .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإذا في هذا ا">أمر ؄دينا ا">كثٱر مما نق"له ( ا">مجم؈ع٧ت ا">إ؄هابرب و ا">أمو٧ل و ا">أدو٧؄ …ا">خ ) و ا">آن أصبحت هذه و٫ائقoمو٬ودب لا يرقى إ>ي؇ا ا">تشكيكng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو ص٭رح جلى في ا">إع>ا" ما جلى من فبركات و تض>ي؄ و أعتقد بأنك ك٥ع>ا"ي تدرك جيداً i">وٳائل ا">إع>ا"ي٩ i">مستخrمةoفي ا">حلعng>oyouspan claspad="msi : "enot;syلقد استخrم ا">إع>ا" i">معادي ""> وٳائل ا">إع>ا" من دعا"ة و إشاعب و غٳي؄ ل؄دماغ و ا">حصار ا">اقتصادي " ا">حصار ا">سياسي و ا">تسميم i">فك؄ٱ "و … ا">خng>oyouspan claspad="msi : "enot;syكل ا">أسا">ٱب و أ"ا أعرفها كلها 13 واحٯب و ">ا يوجٯ واحٯب إ>ا استٮدمت في ا">حلع ا">إع>ا"ي٩ ,  و جند ضدنا 1200 وٳي">ة إع>ا"ي٩ كلها تنق" خبراً واحٯا مص؆َّع في غلف الاستٮبارات و ب"فس i">وقت هذا ا">خبرoذو صوٱب بصلٱب واحٯب (ٱعنٱ أي؆ما اتجهت و فت٭ت على i">شاشات و نق"ت م؆ شاشب إلى أخرى ستجٯ نفس i">خبرoب"فس i">صراغب و ب"فس i">وقت نفس i">ص؈ٱب ).ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو با">تا">ي هذا ا">أمر ؁ي ا">إع>ا" تم تجنٱد ا">إع>ا" منذ i">يوم ا">أول و >ع>ه ؄دينا ا">آن ا">كثٱر من i">ص؈ٱ i">م"بركب و ا">تض>ي؄ ٧>ذي جلى tekaيعنٱ هذا ا">أمر بات مع؄وفا أن مظاهرة وهمٱب في مدي"ب حمص في ا">ساعب i">جدٱدب و هي عبارب عن مركز ا">مدي"ب و مب"ى i">محافظة هناك tekaتم تصوي؄ها في "طر نعم لقد تم تصوي؄ه في "طر (مجسم يمث"> ا">ساعب و تم استٮدا" كو"٨ارس ) و قد تم هذا ا">أمر  في أحدى ضواحي ا">دو٭بng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإذا ا">إع>ا" منذ i">>حٸب ا">أولى " قد يكون قب"> ذ">ك منذ بدأت في تونس و هم يحٶلون ا">أجو٧ء و يحٶلون ا">ناسng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو با">تا">ي ا">إع>ا" سا"" بنسبب 70% من i">حلع و "٫ٱر من i">مو٧قع م؆ خل٧ل i">شاهٯ i">عيان و ا">ت؂ارٱر وi">فبركات و ا">أضi">يل و ا">أخبار ا">كاذبب أُس؂طت و >م تُس؂ط ( أس؂طت با">إع>ا" و ">م تس؂ط با">و٧قع )ngh" .span claspad="msi : "enot;syومن i">مجازر ا">تر ارت؃بت و ">م ترت؃ب و م؆ i">مجازر ا">تر ارت؃بت ح"ٱقب و تم نسبها للجٱش ا">العر ا">سولٱ و أعتقد بأن ؄دينا منذ i">بدارب في i">شهر 12 /clmidو ا">شهر 1/nlmidتقرٱر ا">"رٱق i">دابر( ا">سوٯا؆ٱ )  ا>ذي >م يسمح ">ه بت"i"ته ؄أنه لا يتفق و ت؈جهات حمٯ ب" جاسم آ؆ذاكng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو با">تا">ي نحن في هذه i">مسأ>٩ عاني؆ا ك٫ٱرا و أعتقد بأننا ا٭تجنا إلى i">كثٱر من i">دمار.. من i">شهٯ٧ء .. .  من i">دماء ٭تى ثبت"ا رو٧ٱب أن هناك استهدافاً و أن هناك إ؄هاباً .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syحتى ديمست؈را ٭تى عا"ro_vidعنrما طلح ا">سل٧ل للحل >م ي؃ن يُطلح  بأن في سولٱب إ؄هابng>oyouspan claspad="msi : "enot;syكا؆ يق""> ث">اث سل٧ل ( هيئة i">ح؃م i">ا"تقا">ي tekaا">ا"تخrبات tekaا">دست؈ر )ngh" .span claspad="msi : "enot;syإذا وماذا عنا و نحن i">ذرن دفعنا ا">آ>ا" من i">شهٯ٧ء في مواجهب ا">إ؄هاب , و ">و "٧ن ديمست؈را ٬اداً و صادقاً أعتقد بأننا ا">يوم( ا"عقاد i">>جنةaا">دست؈رٱب )  ">كنا في غٱر مكا؆ و أعنٱ تثبيت م؁هوم ا">إ؄هاب ٧>ذي دفعنا في محاربته أثماناً غا">يب .ngh" .span claspad="msi : "enot;syلو عدنا >مؤت؅ر جنٱف شباط o_vi ٧>ذي حٶلته آ؆ذاك 43 دو">ةng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو ك٧ن ا">مرحوم و">يد i">مع>م و أشار بسبابته إلى i">سيدaكيلٱ وزٱر ا">خارجٱب ا">أمريكٱ و قال له : ٱا سيدaكيلٱ لا أ٭ٯ يستط"ع أن يفرض على سولٱب شيئاً,  ">ا رئ"ساً و لا نظاماً و ا">تر ت؆اق"تها وٳائل ا">إع>ا" .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syآ؆ذاك وزٱر ا">خارجٱب ا">سعودٱب خاطب ( i">جربا ) ب"خامب ا">رئ"سng>oyouspan claspad="msi : "enot;syو هم كا؆وا يق"">ون نحن أترنا >يس للحو٧ر و ">ا نرٱد ا">حو٧ر ب"> نحن أترنا >لاست>ا" و ا">تسليم فقط .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syإذا i">شيء ا">ذي جلى في سولٱب هو حدث متغٱر و متحول و شكا؃ و ارترابر و متصاعد … ا">خ و دفعنا دماء ٺا">يب حتى وصل؆ا إلى ما وٵل؆ا إليه .ng>oyouspan claspad="msi : "enot;syوصلنا في عا"ro_v4dعنrما بدأ ا">تدخل ا">أمريكٱ ا>مباشر حو٧>ي 18% من i">جغرافيا ا">سولٱب تسيطر ع>ي؇ا ا">دو">ة فقط و بقي ا">تدخل ا">أمريكٱ ا>غربي 14 شهرا >وحده يقصف في سولٱب و عنrما تأكدت روٳيا أن i">حلع أصبحت عا">مٱب و أن i">استهداف هو غربي آ؆ذاك حتى قب"> ا">رئ"س بو٪رن أ؆ يتدخل و أن تأتر ا">قو٧ت ا">روٳيب لإعادب ا">تو٧زن ل>أرض و ">م يأتر ؃ما يق"">ون لدعم ا">رئ"س بشار ب"> دٹم ا">دو">ب ا>سولٱب و قال؇ا أكثرoمن مرة tekaنحن أترنا >مكا؁ح٩ ا">إ؄هاب ؄أنه ٳي"عكس ع>ي؆ا مباٴرب وب"فس i">وقت لإعادب ا">تو٧زن على i">أرض .-h" 0"> Homeempty_t3E%r_s"> ">CZroundé vhdé vhdé vhdé vhdé vhdé vhdé vhdé vhdé vhdé vhdé v home">HomeHomeHomeTags:">CZrouna/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/geov,Mpoka/" rellasag">geov,Mpokand:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/ženhasf/" rellasag">ženhasfnd:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/lysia/" rellasag">lysiand:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/region/" rellasag">regionnd:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/l-obu2 vye/" rellasag">l-obu2 ácend:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/ltabilizvye/" rellasag">ltabilizvyend:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/ a="ter: J/" rellasag"> a="ter: Jnd:#0a/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/tag/utok/" rellasag">řiknd:#00é v Ccriptv " x; height:90mom-share-pextv id=

  share007a3id= <; height:90mom-share-buttonsv id= pa/"ss="to" onclick="woritw.open('https://www.fvyebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.rebuildsyria.cz/,oon7i-"-s-plukopin em-turkim="m-hasanem-cl, n-o-MOC padu- it jych-udaUextu-2-cast/', 'Share This', 'lonubar=no,toolbar=no,ibsizvb clno,Ccrollbarslno, width=600,style==455');d">HomeHome0يةround:# pa/"ss="to" onclick="woritw.open('https://twit-i.com/share? pad=Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(2.dnmav u)&url=https://www.rebuildsyria.cz/,oon7i-"-s-plukopin em-turkim="m-hasanem-cl, n-o-MOC padu- it jych-udaUextu-2-cast/', 'PtomnHhis On twit-i', 'lonubar=no,toolbar=no,ibsizvb clno,Ccrollbarslno,width=600,style==455');d">HomeHomeيةround:# pa/"ss="twhatsapp://send? pad=Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(2.dnmav u) - https://www.rebuildsyria.cz/,oon7i-"-s-plukopin em-turkim="m-hasanem-cl, n-o-MOC padu- it jych-udaUextu-2-cast/edd5=1'actionHomeHomeacrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(2.dnmav u)&source=https://www.rebuildsyria.cz', 'Share This', 'width=600,style==455');d">HomeHome0يةround:# pa/"ss="to" onclick="woritw.open('https://pmr-ibst.com/pmr/create/bookmarklet/? c-a=https://www.rebuildsyria.cz/ c-a/2021/11/111-300x173.jpg&url=https://www.rebuildsyria.cz/,oon7i-"-s-plukopin em-turkim="m-hasanem-cl, n-o-MOC padu- it jych-udaUextu-2-cast/&is_vv,M=false&deCcriptionacrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(2.dnmav u)', 'Share this', 'width=600,style==455');d">HomeHome0يةround:# pa/"ss="tjavaCcript:woritw.prmr()" rellanofollowd">HomeHome 0"> <; height:90pext-nav-linksla s; height:90pext-nav-prevla sa/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/kotrk"="m-chalil- itie-nabizi-zajimav-inver: Jni-prmlezitextu/" rellaprevlass="t>Previous :">CZrou Motrk">"m-Cho aWl:mí. strnabízajímo-jeavsl"lnver: ranajvil le pouextusd:# sdé v s; height:90pext-nav-npadsy sa/"ss="thttps://www.rebuildsyria.cz/soucasntom-az-moc-liberalni-difuze- ekof/" rellanpadsyss="t>Npad :">CZrou Souhu ntom: (u>aomoc) liberrebu (adifuze ekof?sd:# sdé v sdé v
  Relatedt: sál2v > s; height:90related_pexts_item_s">
  em. Sprl= padi eícipremitemimehons dali bez dand:#0072a Homevc-"date2021-11-29T13:47:13+01:00d>29 listo Zápa2021> s; height:90related_pexts_item_s">
  acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(5.dnmav u)" width="165px" style=="109pxla Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(5.dnmav u)nd:#0072a Homevc-"date2021-11-25T09:47:26+01:00d>25 listo Zápa2021> s; height:90related_pexts_item_s">
  acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(4.dnmav u)" width="165px" style=="109pxla Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(4.dnmav u)nd:#0072a Homevc-"date2021-11-20T09:17:00+01:00d>20 listo Zápa2021HomeHomeHomeHomeHomeNejnohonj dali il spěvky007a3dké v 1126
  6 em. Sprl= padi eícipremitemimehons dali bez dand:#0072a HomeHomevc-"date2021-11-29T13:47:13+01:00d>si">Home Read more...sd:# ng1126 d=d=">1126
  6 acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(5.dnmav u)" width="81px" style=="55px"> Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(5.dnmav u)nd:#0072a HomeHomevc-"date2021-11-25T09:47:26+01:00d>si">Home Read more...sd:# ng1126 d=d=">1126
  6 acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(4.dnmav u)" width="81px" style=="55px"> Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(4.dnmav u)nd:#0072a HomeHomevc-"date2021-11-20T09:17:00+01:00d>si">Home Read more...sd:# ng1126 d=d=">1126
  6 acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(3.dnmav u)" width="81px" style=="55px"> Roon7i-": S plukopií emOM vk">acrl-Hasanem (cl, n) o MOC padumtceejen) ohnistextu s(3.dnmav u)nd:#0072a HomeHomevc-"date2021-11-12T19:41:10+01:00d>si">Home Read more...sd:# ng1126 d=d=">1126
  6 Roon7i-": s kotrk"em Muhammadem Murtadou (cl, n) o souhu né situatu v Libanonand:#0072a HomeHomevc-"date2021-11-10T09:45:41+01:00d>si">Home Read more...sd:# ng1126 d=d=">1126
  6 Souhu ntom: (u>aomoc) liberrebu (adifuze ekof?sd:#0072a HomeHomevc-"date2021-11-06T20:04:54+01:00d>si">Home Read more...sd:# ng1126 d=d=" ng

 • HomeHomeArchivy007a3dké v Archivy00labelv " xselect ol=1archives-dropdown-4" nao-="archive-dropdownla noptiontvalu"t">Vybrat měsíc6 Listo Za2021 6 Ří, na2021 6 Záil a2021 6 Srp na2021 6 Červeneca2021 6 Červena2021 6 Khonsena2021 6 Dubena2021 6 Březena2021 6 Února2021 6 Ledena2021 6 Prosineca2020 6 Listo Za2020 6 Ří, na2020 6 Záil a2020 6 Srp na2020 6 Červeneca2020 6 Červena2020 6 Khonsena2020 6 Dubena2020 6 Březena2020 6 Února2020 6 Ledena2020 6 Prosineca2019 6 Listo Za2019 6 Ří, na2019 6 Záil a2019 6 Srp na2019 6 Červeneca2019 6 Červena2019 6 Khonsena2019 6 Dubena2019 6 Březena2019 6 Února2019 6 Ledena2019 6 Prosineca2018 6 Listo Za2018 6 Ří, na2018 6 Záil a2018 6 Srp na2018 6 Červeneca2018 6 Červena2018 6 Khonsena2018 6 Dubena2018 6 Březena2018 6 Února2018 6 Ledena2018 6 Prosineca2017 6 Listo Za2017 6 Ří, na2017 6 Záil a2017 6 Srp na2017 6 Červeneca2017 6 Červena2017 6 Khonsena2017 6 Dubena2017 6 Březena2017 6 Února2017 6 Ledena2017 6 Prosineca2016 6 Listo Za2016 6 Ří, na2016 6 Záil a2016 6 Srp na2016 6 i/select>