Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Wá´ilem al-Badínem, náměstkem ministra práce a sociálních věcí

Rozhovor: s Wá´ilem al-Badínem, náměstkem ministra práce a sociálních věcí

Vleklá válka, jíž byla Sýrie vystavena, se negativně podepsala doslova na všech stránkách života jejích obyvatel. Odvrácení válečných dopadů si žádá znásobeného úsilí ze strany vlády i soukromých subjektů se zvláštním zřetelem na účinnou pomoc nejchudším segmentům společnosti. Abychom se dozvěděli více o vládních krocích v tomto ohledu, domluvili jsme si schůzku s náměstkem ministra práce a sociálních věcí panem Wáʼilem al-Badínem, který nás mile přivítal ve své kanceláři v budově ministerstva, ocenil zájem Dealtrade Group o obnovu Sýrie a vzkázal pozdravy „přátelům v České republice“.

Mohl byste, prosím, přiblížit našim čtenářům v základních obrysech úlohu ministerstva práce a sociálních věcí a na něj navázaných institucí?

Ministerstvo usiluje o společnost vybudovanou na základě soudržné rodiny, jejíž členové budou plnoprávní a produktivní, budou se těšit důstojné životní úrovni, budou mít zajištění v účinné síti sociální ochrany a trh práce jim poskytne odpovídající příležitosti. Chceme uvědomělou a aktivní občanskou společnost, která bude integrovaně pracovat na dosažení komplexního rozvoje založeného na participativních základech a sociální spravedlnosti. Mezi hlavní úkoly ministerstva patří vytváření systému sociální ochrany se zárukami životního a zdravotního pojištění a speciální péčí o znevýhodněné jedince, chudé rodiny a marginalizované skupiny, jako jsou rodiny mučedníků a vážně raněných, sirotci a mládež obecně, handicapovaní, senioři, týrané ženy a děti, z nefunkčních rodin a podobně. Ideálem je využít produktivních schopností chudých a znevýhodněných, umožnit jim rozvoj a participaci na prosperitě. S tím souvisí naše role ve formulování rozvojových politik a usměrňování trhu práce prostřednictvím strategií a programů cílících na plnou zaměstnanost našich národních kapacit. Chceme navýšit produktivitu jednotlivců na maximální možnou míru, sladit jejich dovednosti s potřebami trhu práce, poskytovat jim upotřebitelné vzdělávání. Je třeba všechny segmenty společnosti zapojit do procesu rozvoje, integrovat je. Jasnou prioritou je udržitelný ekonomický a společenský rozvoj syrského venkova a obnovení a rozšíření tamní infrastruktury a služeb. V naší práci rovněž spoléháme na občanskou odpovědnost soukromého sektoru, snažíme se organizovat a koordinovat různé občanské a dobrovolnické aktivity, které vedou k reálné účasti co nejširších vrstev společnosti na procesu rozvoje. Je nutné, aby byla práce soukromého sektoru propojena s národními cíli a prioritami, aby zde nebyly subjekty paralelní ke státu. Ministerstvo tu působí coby kontrolní orgán, zároveň pracujeme na úpravách zákoníku práce, aby se navýšil podíl soukromého sektoru na vytváření pracovních příležitostí, zejména pokud jde o mladé lidi. Ministerstvo má své pobočky v jednotlivých guvernorátech a dále jsou na něj navázány specializované instituce, jako je například Všeobecná organizace sociálního pojištění, Národní fond sociální pomoci, Syrská komise pro rodinu a obyvatelstvo či Generální úřad pro palestinské uprchlíky. Ministerstvo rovněž dohlíží na širokou síť center sociální péče pro nejzranitelnější skupiny, jako jsou ústavy pro péči o osoby s různými druhy postižení, střediska péče o bezprizorní děti a také střediska péče a nápravy pro mladistvé delikventy, která jsou rozmístěna ve všech syrských provinciích.

Jak konkrétně pomáhalo ministerstvo lokálním komunitám během války?

Aktivity ministerstva při řešení dopadů nespravedlivé války proti Sýrii a jednostranných nátlakových ekonomických sankcí probíhaly na vícero úrovních. Klíčová byla akutní pomoc a okamžité zásahy v koordinaci s národními nevládními organizacemi při zajišťování humanitárních potřeb osob postižených válkou, zejména osob vnitřně vysídlených v důsledku terorismu. Bylo nutné jim zajistit přístřeší, potraviny, zdravotní potřeby i základní vzdělávání, což probíhalo ve spolupráci s ostatními ministerstvy a dalšími vládními institucemi. Speciální péče směřovala k nejzranitelnějším a nejpotřebnějším skupinám obyvatel, zejména ženám, dětem, seniorům či osobám se zdravotním postižením. Pracovali jsme na klidném a důstojném návratu vysídlenců do jejich původních domovů poté, co byly dané oblasti osvobozeny Syrskou arabskou armádou od terorismu. V souladu s našimi prioritami jsme vytvořili na pomoc místním komunitám cosi na způsob programových balíčků.

Které to jsou?

Vezmu-li to bodově, jsou to 1) programy sociálního zabezpečení, které zahrnují činnost ústavů speciální péče pro seniory či handicapované, rozvoj specializovaných služeb v nich a školení personálu, 2) programy na ochranu dětí a mládeže včetně projektů na utváření příznivého prostředí pro ně, 3) programy cílené sociální pomoci pro nejpotřebnější skupiny obyvatelstva, 4) programy rozvoje záchranné sociální sítě a její integrace, 5) programy rozvoje systému sociálního zabezpečení a organizace všeobecného sociálního pojištění, 6) programy na podporu činnosti národních nevládních organizací, institucí a občanských sdružení s cílem dosáhnout jejich vzájemné integrace a aktivní účasti na rozvoji společnosti, 7) programy cílící na navýšení společenské odpovědnosti soukromého sektoru, 8) integrované programy rozvoje venkova včetně zlepšování kvality průmyslových produktů a jejich marketingu, 9) programy dostupné důstojné práce a podpory podnikání včetně projektu informačního systému pro trh práce (LMIS).

Jaké jsou hlavní plány ministerstva práce a sociálních věcí pro nadcházející fázi obnovy země?

Tak jako ostatní ministerstva jsme podřízení strategii národního rozvojového programu pro poválečnou Sýrii, který představuje akční plán obnovy a udržitelného rozvoje země. Ministerstva a instituce vypracovaly své krátkodobé a střednědobé pracovní plány v souladu s obecnými cíli tohoto programu a jeho rámcovými výkonnými programy, které stanovují pracovní priority podle jednotlivých sektorů. Nejvýznamnější pracovní priority pro ministerstvo práce a sociálních věcí zahrnují zvýšení kvality a komplexnosti služeb sociální ochrany, zejména pro nejzranitelnější a nejpotřebnější skupiny, včetně obnovy struktur služeb poškozených terorismem, rozvoj kvality služeb a dosažení jejich co nejširší komplexnosti. Dále rozšíření programů rozvoje venkova jako jedné z komponent vyváženého a integrovaného rozvoje, rozvoj mechanismů regulace trhu práce a mechanismů k dosažení standardů důstojné práce, zlepšení přístupu k pracovním příležitostem zvyšováním kvalifikace obyvatel a podporou podnikání, rozvoj činnosti národních nevládních organizací, aby se staly účinným partnerem na cestě ke komplexnímu a udržitelnému rozvoji. To jsou hlavní okruhy a v rámci každého z nich existuje množství projektů a podrobných programů, které se realizují nebo plánují v rámci priorit, které jsem vysvětlil.

Nabízí v současnosti ministerstvo nějaké projekty pro zájemce z řad investorů?

Ministerstvo práce a sociálních věcí patří mezi ministerstva, která jsou od toho, aby poskytovala služby, a jako takové má pochopitelně zájem o partnerství s různými komponenty státního i soukromého sektoru, s mezinárodními organizacemi i se subjekty ze spřátelených zemí v souladu s našimi národními prioritami. Týká se to i investic, nicméně v současnosti nenabízíme žádné konkrétní projekty pro investování. Pracujeme na studii, která vytyčí nejvhodnější formy investic tak, aby z pohledu ministerstva plnily sociální funkci ve smyslu adekvátní ziskovosti a zkvalitnění služeb zejména v oblasti sociální péče a v souladu s obecnou investiční politikou státu.

Pane náměstku, děkujeme vám za poskytnuté informace a čas, který jste nám věnoval. Chtěl byste závěrem ještě cokoliv dodat?

Závěrem bych rád zdůraznil, že se Sýrii podařilo zvítězit nad terorismem díky nezlomnosti svého lidu, moudrého přístupu svého vedení a obětem své hrdinné armády. Navzdory všem výzvám budeme pokračovat v úsilí o obnovu toho, co teroristé zničili, abychom znovu nastoupili na cestu rozvoje. Chtěl bych vyzvat všechny čestné lidi na světě, aby pozvedli svůj hlas proti jednostranným donucovacím ekonomickým opatřením, která byla přijata proti Sýrii v rozporu s mezinárodním právem a která podkopávají snahy syrského lidu o obnovu jeho země.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية وائل البدين : جهود كبيرة للحكومة السورية في مجال معالجة تبعات وآثار الحرب الظالمة التي فرضت على سورية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب

 دمشق – يونس أحمد الناصر

الحرب الظالمة والطويلة التي فرضت على سورية أرخت بظلالها على جميع جوانب حياة الشعب السوري ما تطلب جهوداً إضافية للجهات المعنية (حكومية أو خاصة ) للتخفيف من آثار الحرب و مد يد المساعدة للشرائح الأكثر فقراً. و للإضاءة على الجهود الحكومية في هذا المجال التقينا معاون وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ وائل البدين الذي استقبلنا بمكتبه في الوزارة بالترحاب و الابتسامة اللطيفة شاكراً إدارة شركة ديلترايد التشيكية و اهتمامها بإبراز جهود الحكومة السورية في هذا المجال عبر هذه النافذة الأوربية و من خلالنا وجه التحية للشعب التشيكي الصديق

السؤال الأول : الأستاذ وائل حبذا لو تعطينا لمحة عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية وفروعها والمؤسسات التابعة لها

الجواب : تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على بناء مجتمع سوري أساسه الأسرة المتماسكة، أفراده ممكنون ومنتجون يتمتعون بمستوى معيشي كريم، وبشبكة حماية اجتماعية كفوءة، وبسوق عمل يوفر فرصاً لائقة، فيه قطاع أهلي واعٍ وفاعل، تتكامل فيه الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على أسس التشاركية والعدالة الاجتماعية. حيث تقوم الوزارة بالأدوار الأساسية للوزارة :

* دور الرعاية والحماية الاجتماعية: المتمثل بالمساهمة في تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية بأعمدتها الثلاثة الضمان المتخصص بخدمات التأمينات المعيشية والصحية والأمان الاجتماعي المتخصص في رعاية الأفراد والأسر الفقيرة والفئات المهمشة من (جرحى الوطن وأسر الشهداء، والأيتام، والأحداث، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء والأطفال المعنفين، وفاقدي الرعاية الأسرية….) وإدارة الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الفقيرة بذهنية إنتاجية لربطه بتحقيق شروط تنموية تسمح بانخراط هذه الفئات بالتنمية.

* الدور التنموي ورسم سياسات وإدارة سوق العمل: المتمثل في المساهمة في توظيف كامل المقدرات الوطنية من خلال استراتيجيات وبرامج تعزز إنتاجية الأفراد وتوجهات سوق العمل النشطة والتمويل متناهي الصغر والتشغيل وفرص العمل لضمان إنتاجية الأفراد بالحد الأعظمي الممكن ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لينتح عنها تمكين واندماج كامل لشرائح المجتمع في عملية التنمية مع التركيز على الفئات الهشة الفقيرة، وعلى التنمية الريفية والاستفادة من البنى التحتية الموجودة أصلاً لخدمة الأرياف وإعادة ترميم خدماتها واستعادة برامجها الوظيفية وتوسيعها.

* الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتكون صلة الوصل في الوصول إلى الأسر والأفراد لتحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية لكافة أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة واندماجهم في عملية التنمية والحصول على الحماية الاجتماعية والتمكّن من الوصول إلى مجتمع أهلي فاعل ومنضبط يعمل على مبدأ سد الفجوة في الاحتياجات المجتمعية ولا يختلط فهمه الذاتي لعمله أو فهم المجتمع له بأي حال من الأحوال على أنه كيان موازي للدولة. ويرتبط عمله بالأهداف والأولويات الوطنية كنتيجة حتمية لوضوح هذه الأهداف والأولويات لدى جهة الإشراف وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق ومراجعة قوانين العمل لتوسيع مساهمته في إيجاد فرص العمل. ويتضمن قطاع عمل الوزارة مجموعة من المحاور السياساتية وهي: 1. تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة والجهات التابعة لها . 2. تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الوصول إلى شبكات الضمان والأمان الاجتماعي وتعزيز برامج المعونة الاجتماعية وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها، ولا سيما المتعلّقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين وتحسين عمل المراكز الرعاية الاجتماعية كماً ونوعاً. 3. التوسع في برامج التنمية الريفية بالتركيز على دعم البرامج الإنتاجية لتحقيق الاستدامة. 4. تطوير عمل القطاع الأهلي، والتعاون والشراكة معه، والاستفادة من المبادرات التطوعية واحتضانها ورعايتها. 5. تعزيز برامج التشغيل والتوظيف، ولا سيما ما يستهدف فئة الشباب، بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي ، ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات . 6. تطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل والتشريعات الخاصة بالقضايا الاجتماعية وترتبط بالوزارة عدد من الجهات التابعة لها ( مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات) وعدد من الجهات المرتبطة بها وهي:

* المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

* الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

* الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

* الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كما تشرف الوزارة على شبكة واسعة من مراكز الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة مثل معاهد رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة، مركز رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وكذلك مراكز رعاية وتأهيل الأحداث الجانحين، وهي منتشرة في جميع المحافظات السورية. كما تشرف الوزارة على شبكة من مراكز تنمية الريف ووحدات الصناعات الريفية منتشرة في جميع المحافظات والتي تعنى ببناء قدرات أبناء الريف وتدريبهم لغرض توليد الدخل ورفع المستوى المعيشي والتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الريف السوري.

السؤال الثاني : الأستاذ وائل , نرجو أن تحدثنا عن جهود الوزارة في مساعدة المجتمع المحلي خلال الحرب الظالمة التي فرضت على سورية لو تكرمتم .

الجواب: يمكن توصيف دور وجهود الوزارة في مجال معالجة تبعات وآثار الحرب الظالمة التي فرضت على سورية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي رتبت أيضاً تبعات اقتصادية واجتماعية على المواطنين السوريين بما يلي: الجهود الإغاثية والتدخلات الآنية , وهو دور تقوم به الوزارة كجزء من عمل اللجنة العليا للإغاثة ويتضمن ذلك المساهمة في تنظيم جهود وعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية في تحقيق الاستجابة الإنسانية الطارئة لاحتياجات المتضررين من الحرب لا سيما النازحين داخلياً بفعل الإرهاب وتأمين خدمات الإيواء والغذاء والاحتياجات الصحية والتعليمة الأساسية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وكذلك توفير خدمات الرعاية التخصصية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر احتياجاً لا سيما النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين. إضافة إلى الأعمال الخاصة بتأمين العودة الكريمة والمطمئنة للنازحين إلى أماكن أقامتهم الأصلية بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، من خلال توفير الخدمات المتعلقة بمجالات عمل الوزارة. وكذلك تقوم الوزارة بمساعدة المجتمع من خلال حزمة من البرامج وفق أولويات عملها وهي: 1- برنامج التمكين الاجتماعي ويتضمن المشاريع:

* تطوير عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (المعاهد والدور والمراكز التخصصية للشرائح المستهدفة من نساء، ومسنين، وذوي إعاقة)

* تطوير الخدمات التخصصية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية * بناء قواعد بيانات متكاملة للفئات المستهدفة 2- برامج حماية وتمكين الطفولة والشباب وتتضمن مشروع:

* تطوير البيئة التمكينية لرعاية الطفولة والشباب 3- برامج المعونة الاجتماعية

* تطوير عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

* التوسع ببرامج المعونة النقدية الاستهدافية للفئات الأكثر احتياجاً 4- برامج تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ويتضمن المشروع:

* تكامل الخدمات الاجتماعية 5- برامج تطوير نظم الضمان الاجتماعي ويتضمن مشروع

* تطوير عمل وخدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6- برامج تطوير بنية وأدوار قطاع المنظمات غير الحكومية الوطنية (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) لتحقيق التكامل بينها ومشاركتها الفاعلة في التنمية من خلال

* مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية 7- برامج تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال مشروع:

* تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأدواتها للقطاع الخاص 8- برامج التنمية الريفية المتكاملة من خلال:

* تأهيل مراكز تنمية الريف ووحدات الصناعات الريفية * تطوير برامج عمل المراكز والوحدات وتعزيز البعد التنموي لعملها

* تحسين جودة منتجات المراكز والوحدات والآلية التسويقية لها 9- برنامج العمل اللائق وسوق العمل النشط و ريادة الأعمال ويتضمن المشاريع:

* نظام معلومات سوق العمل LMIS * تنشيط سوق العمل

* العمل اللائق

* دعم ريادة الأعمال

السؤال الثالث: الأستاذ وائل نرجو أن تحدثنا عن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مرحلة إعادة الإعمار.

الجواب : تعمل وزارات الدولة في المرحلة الحالية وحتى أفق 2030 ضمن إطار البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب الذي يشكل خطة العمل التنموية لسورية وفقاً لبرنامج أهداف التنمية المستدامة وينقسم البرنامج إلى أربع مراحل تنفيذية تتضمن تعزيز الاستجابة للاحتياجات – التعافي – الانتعاش والاستدامة التنموية وقد وضعت الوزارات والمؤسسات خطط عملها القصيرة والمتوسطة وفقاً لأهداف هذا البرنامج وبرامجه التنفيذية الإطارية التي حددت أولويات العمل حسب كل قطاع ، وضمن هذا الإطار يمكن إيجاز أبرز أولويات العمل بالنسبة للوزارة وهي : التركيز على تعزيز جودة وشمول خدمات الحماية الاجتماعية لا سيما للفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً بما في ذلك تأهيل البنى الخدمية المتضررة التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب وتطوير نوعية الخدمات وجودتها وتحقيق أوسع شمول لها، والتوسع في برامج التنمية الريفية كأحد مقومات التنمية المتوازنة والمتكاملة، تطوير آليات تنظيم سوق العمل وآليات تحقيق معايير العمل اللائق، وتعزيز فرص النفاذ إلى فرص العمل من خلال بناء قدرات الداخلين لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال، وتطوير دور وعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية لتكون شريكاُ فعالاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذه العناوين الرئيسية وضمن كل محور هناك العديد من المشاريع والبرامج التفصيلية التي هي قيد التنفيذ أو المخططة ضمن نفس الأولويات والإطار الذي تم شرحه.

السؤال الرابع : أستاذ وائل , هل لدى الوزارة مشاريع مطروحة للاستثمار أو المشاركة ؟

الجواب : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الوزارات الخدمية وهي تهتم بتحقيق التشارك في العمل مع كافة الجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والدول الصديقة في مجالات عملها ووفقاً للأولويات الوطنية المحددة، ومن ناحية الاستثمار ولكن لا يوجد لديها مشاريع محددة مطروحة للاستثمار حالياً، ويتم العمل على دراسة أفضل أشكال الاستثمار الذي لا بد بالنسبة للوزارة من أن يخدم الوظيفة الاجتماعية لها أي تحقيق الإيراد المناسب بما يوفر إمكانية تحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مجال الرعاية الاجتماعية على وجه الخصوص وهذا سيتم وفق السياسة الاستثمارية العامة للدولة.

السؤال الخامس : أستاذ وائل , ختاماً أشكركم لهذا الوقت المفيد و المعلومات التي حصلنا عليها , بقي أن نسألكم هل لديكم ما تضيفونه و لم يرد سابقاً وترغب الوزارة بالإضاءة عليه ؟

ختاماً لا بد من التأكيد على أن سورية بفضل صمود شعبها وحكمة قيادتها وتضحيات جيشها البطل استطاعت تحقيق النصر على الإرهاب وستواصل برغم كل التحديات مسار العمل على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب واستعادة مقومات ومسارات التنمية . وكل الشرفاء في العالم مدعوون ليرفعوا الصوت في وجه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وغير الشرعية المفروضة خلافاً للقانون الدولي على الشعب السوري والتي تهدف إلى إعاقة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

Related posts