Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
v> "
>Homaar">Novict/" rev:p="urtempertyrev:ng-tity/">Novinmaar">
Sýrie: dějiny a syrie-dejify2 mhww.w3.an> inh100">
<>Dnim: < tme" contenia/1-01-04T21:08:19+01:00sdiv class=.entoutd upoutda-ad" e tenia/1-01-04T21:08:19+01:00s>04 mhwna 24,2201 tts">
argi0">Novinmaa,i0">Volné zprámaar">
40 Vt_vil>
iv>
"> < Sýrie: dějiny a syrie-dejify2 mhww.w3.an> ht6"figure00">
a
   div classcwt-vird-panry-tiarh">CZ;">

   Světoznámý fratcouzsyrskw3.an> inyněkdejší řch-epa muzea v Louvru AndrolnPon-at (1901 – 1980) kdysi řckl, že „každrsk a syridotov člověksto světě musí uznat, že má dvě vcz-li: tu, ve kterolnžije,inyk">Si“. Měl e-zpdu. Nazí pachodm úbočí Úrbchoho půlměsí-deleží-í k">Sý je křiždottkou Vrskoww.w Z pacw.w podzprrskvědobjnstvo jedněchejifnej, .sšíchenynejvýznamnějšíche a syrie-í, ježhci kdyví ky dotlysto naší gla etě. Jevé mem úžasnrskýw3.an> cyrskýchjevů,ejifnichžhněkteroln> cyrpstoleziště z pezlradiskýchdobí. Počepoeěchístolezišť v dnešní k">Sizpřcsahnovučtyři.w půl tisí-enceem>ce.Pa ezprofesore, jak bacSy popsal neznalému člověku nu-hlí a syrie-d, kterolnci í třídtlysto az syrm území,enynejvýznamnějšítw3.an> cyrchjevy, kterolnbylysuskuteadiěny?ce.Sý vykazrskhloubkou je svkulturjinygeograf cyou p> hou.v samém srd>Chc .soho světa. Někteří jistozývají „ikonou.Oxpertu“,ej.comco jiní „křiždottkou“ či „thlacodm ko-tim“ a syrie-í. O k">Sizs ryyrněkdy řízrs, že ovunejvětšítz malskýzemí světa, e-zpděpodst ě kvůyr jejímu bo,.cdenstvnglrůmu nmothoho istenmothoho kulturpčho dě/mctví. Pokud mlu ímevo tom nmothom, pak sahá do dzprhoho c .sověku,enyještě dzpli do e-zpěku. Nazcelém sz syrm území mámevřacw.tolezišť,.v nichžhbylyschjevejinrtefaktjiny-mipy p>cházejí-í jifyoleolitu (, .sšíydoby kaeleho), mezolitu (, řchníydoby kaeleho)iny halkolitu (doby měděho). Samozřcjmě ovuzd velyrmnoždenstvýznaadiskýpamátekijify2zdějšíchedob – řccyr, římsyr, byzantčeska islámsyr. k">syr dě/mctví p>krývrskvšechjiep>chy, ať již jdevo důleživé c .sověkrměstčesksvíty, jakýmihbylys02/E, Mari či Ugarit, nebovo velevýznamnvanoslámsyrrm" rop> d, kterolndo dnešnícheddůyie-hormovají je svhe-miScyrks-conerty – mlu ímevp>chop-epa ě oká viskýměstech, jako je Damašekivez Alo. Do k">Sý řichází množdenstvbad" elů,eneboť jevp>klzpdzpna 2cozs rýčevýkopůivevýzkumw.to p> i.w3.an> ,ej..toprosvý zpj. Meziní y 1970ive2010rtembě/lo mnoho ýkopormskýw_on tau zpmiSsyrskýpre-ívto é mech, jako je Apamea 2Dura Eu zse-,ez Alo, Damašekivedtlší. Odhosmdeszpmrskýí leaadtlysci brmssmhwkytw3.an> cyrho ýzkumw.hoj ě publikormovy.w popinguridomovy. Dízy tomuzs k">Sý talo ag etsc ýo turis=yejifnejrůznějšíchekoutůisvěta s nejrůznějším kulturpčmzí zemím, kteří s s comíshe-miScyrminy a syrieadičm dě/mctvímy htělimseznámit. Návštěhlícortemudsyr do nu-hlího města s jeho čepnýmihslovupnýmihkřcsťanskýmiha islámsyrmihpamátkaei. Navštěhdotliez Alo isPalmyru,eřičemž ještě v peiz ia09n zpvě do Palmyry s jejím skvělrmimuzeeminyokouzlwjí-ímihmonargumyrtemudsy bezpočepoeuris="stvskýwutobusů.ce.Nazw3.an> cyrskýpre-íkýv k">Sizs vždy podzlelo řacazahratradičkývýzkumkazní. Jakým způsobemis nimortembíhalo/tembíhrsksp> u zpct?ce. cyrskýmisí působí-íkýv zemr dosv zy-mi eszpmi, ať již šlovo ahratradičmis ,estárbchodmis ,eči omis ksp> eadir, cožhbyl v peiz ia10rtěs ě přch vypuknucomválzy nej účějšítpří . Vrszkumkazní zevahratradstvbylo velmihmnoho a p>cházeliez půznskýzemí – et zmeriky, Kanady, Fratc ,eNěmccya 2Nridzemsya 2Jarespya 2Čívy.či Ruska. Pre-dotliev Palmyřcenyno řacě dtlšíkým m. Kupříklacw.v Mari působilmetaalsyrskmis ,ekterou.vedlisvětoznámý w3.an> inyodborpčk Pa> Matte. Všechjimis ksi každopádoě rekru dotlyset univerzidgetvědobyrskýins="tu-í, řičemž bylyspeadlivě vybírmovy.w bylyss nimoruzhlarmovy.smlouvy. Prdomozelo to množdenstv://otldomovítw ://ůzek, oe-zpduhci dbtld, aby ,e jednalovo renomdotovanuniverzidy.w ústavyss vědobyrsmtpřístupysteobchothou publikeadič.činnt pítw dostateadiou finanadič.solvetnt pí, e-oíže ýkoporman zpctijsou.velmihnáklacnr. Mis ksi musely podřídidgkn-c3" hodm mechatrsmíkmrskají-ímksi publike-í, re-doičkýat-standůivedtlšího. k">syrpstoleziště řitahnoč.enormní množdenstvbad" elů,evybírayr jsmngtedyspeadlivě. Vrskipy ny-mudsi mohlortemomocěbrmshradoě mi, kteří získalihnáleživou jmlouvw.w podřídilimsegkn-c3" vuje sv zpct 2cozs rýčevpublikeadičkýat-standů, e-ov.w3estvýkopormskýpre-í, jejikýmetods ,eudrždomovítw schraty.tolezišť,.zkrátkakvšeho od počátku do kn-ience.Nazdruhesksvratě z přítomnt porahratradičkývýzkumkazníynesechyt ě profitdotliei sz štítw3.an> orma…ce. ik němobyrskýa fratcouzsyrskýmisí, kterolnse-pupně velmihnarosvly,evyžaddotlysmnoždenstvpersonálw.w s vládov p>dporou.a p>dporou.Úřacw.památekivemuzeízsi posléz talyksp> eadirmihs">syo-němobyrsmi či s">syo-fratcouzsyrsmihmis ei. Prd re-doičzy Úřacw.to mělovenormní svrate cyrsvýznam. Dízy nim do od roku 0 jednoznaadiě narůstalo našeyodborposv, e-očě jsmngbylihnuceni s cěmitohmis eiyno řacě m m držepoeemlo. Šlovo globá hod,enik> iv loká hod ú-ov.ň. V Mari, Ugaritu,eAmritu,e02/ ,etamkvšudtijsou.ahratradičvýzkumkazci, a vuv nmovaznt porno Úřacetamkefektiv ě působí ryyrřacazaz syrskýw3.an> ůiveodborpčkí. Tyyrv Palmyřc 2Dura Eu opós či Bosřc 2abykomhzm nsyr jenhněkterolnjifnich. Prd w3.an> y ovuzkrátkakk">Sý zemí zaslíbenounce.V dtlšíkýcderadech /* ážeme v pezhovkou s profesorem Aw"hem v diskuzin2 mhw ě úsilí s">syr vládyvo schratw.památekivenmovrat toho 2cozbylo uk porao či poškdzeno 2adej ě jako pohovkřímevo výzkumkazcíchenyre-doičkíkýv obcz-lipamátek, kteří ři jejikýschratě v některoskýpří ech zatempsyr cn-menejvyššod.ceem>ce.

   div classcwt-vird-panry-tiarh">العربية;">إطلالة على سورية الحضارة و التاريخ/a>2da

   أندريهcb> cb>باروcb> cb> c لمce> c يكنce> c مخطئاًce> c عندماce> c قالce> : ce>كلcb> cb>إنسانcb> cb>متحضرcb> cb>فيcb> cb>العالمcb> cb>عليهc (( ce>أنcb> cb>يُقِرc )) ce>بأنهcb> cb>لهcb> cb>وطنانc … ce>ذلكcb> cb>الذيcb> cb>يعيشcb> cb>فيهc … ce>وcb> cb>سوريةce.أندريهباروعالمآثارفرنسيوله  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">ww.rebuildsyria‎ ‏an>  ;">كدمشقcb> cb>وcb> cb>حلبce.فردوسc   ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">باولوcb> cb>ماتيهc مشتركة لأن المديرية العامة للآثار و المتاحف و بدعمaحكومي طورت الأعمال و بالتالي أصبح لديها الكثير منaالخبرات و الكثير منaالعاملينaفأصبحت أكثر هذه البعثات هي بعثات مشتركة< ألمانيةc – ce>سوريةc فرنسيةc – ;"b>ce>سوريةc   ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">  ;">

   a
   <
   iv> <
   Tags:;"> inySýmaar"> jQuery(docargum)..vbry(fun" act($) {av> var url = 'd="https://www.rebuildsyria.cz/ihaie-dejiny-a-civilizace-z-pohledu-archeoloa';av> // linkz/mnav> jQuery.getJSON(n"> ns='http://wlinkz/mn.com/countserv/count/ohart?le-for=jsonp&url='+url+'&callback=?',av> fun" act (E" d) {av> //e-iuole.heo(E" d.count);av> $('.ohartylinkz/mn .count').p="t(E" d.count);av> }av> );av> // Pi=.eestav> jQuery.getJSON(n"> ns='httpapi.pi=.eeest.com/v1/urls/count.json?url='+url+'&callback=?',av> fun" act (E" d) {av> //e-iuole.heo(E" d.count);av> $('.ohartypmn .count').p="t(E" d.count);av> }av> );av> });a;">criptda">
   li> l
   ">crollbarsyno, a" wi=600, hei=455');0div clasohartyflizl="b00 idiv class=oem-type-iyflizl="b00 /i0 4>0;"> n> n> ">Sýrie: dějiny a syrie-dejify2 mhww.w3.an> &url=d="https://www.rebuildsyria.cz/ihaie-dejiny-a-civilizace-z-pohledu-archeoloa', 'Pe-poehis On twit.ee', 'le-mbar=no,toolbar=no,eesvilbstyno,>crollbarsyno,a" wi=600, hei=455');0div clasohartytwit.ee00 idiv clasmomganiype-iytwit.ee00 /i0 4>;"> n> n> a n> ">Sýrie: dějiny a syrie-dejify2 mhww.w3.an> - d="https://www.rebuildsyria.cz/ihaie-dejiny-a-civilizace-z-pohledu-archeoloa03E" dat" actioohart/w,.cdaph/ohart0div claswabtn00 idiv clasfaype-iyw,.cdaph00 /i0 nad n> n> ">Sýrie: dějiny a syrie-dejify2 mhww.w3.an> &source=d="https://www.rebuildsyria', 'Shart This', 'a" wi=600, hei=455');0div clasohartylinkz/mn00 idiv clasfaype-iylinkz/mn00 /i0 4>0;"> n> n> ">criptactik">Sýrie: dějiny a syrie-dejify2 mhww.w3.an> ', 'Shart this', 'a" wi=600, hei=455');0div clasohartypmn00 idiv class=oem-type-iypi=.eeest00 /i0 4>0;"> n> n> n> n> n> ">cript:window.pri=.()st/" renofollow0div clasohartyemmbna0 idiv clasbratkicype-iypri=.ee00 /i0 nada n>
   iv> av>

   Relotdanse-ps/a>2dx"> <