Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
24:40+01:00">16 du ed_wrap fixed clearfix">
st type-le="Rebuild Příb figuretradice i citu: syrský folklór a lidová píseň ing, .entry-cgo"
Novinky
fluid > ecid >= */ ."="v:url" prop======lumn eci==lumn_r > *:lasteci==l-sm-12"="v:url" propeci==lumnyle="w "="v:url" prop====eader clas "v:url" prop====hovo===lumn =================== " ads-rotator-id-====eader clas ds-p>L-title">Příb je jedndalozyriajevů

Mitějitr aibldaalí.">upg-p>V arabu/tině se r-lky-titrskePříb použítle"ozghčen" ghnija šaʽbíjja nebo ghnija fuass=ríja (class="en" rPříb). Už samota hrozghčen" y-titl rPřně r aináu/" rúskinve defi7-0at, zda se skuteMině jednde"oky-titrskePříb či ne, neboť v dnešodnoto existuje několikkePřňových vrstev, kterl="brilevíc vzájemně rlefínsi-potry-title">Příb je jen jednrskz nich. Obecně můžemf;foef=ePřňovl vrstas-rozčlemenuna: a)

16uMinis, náboženkmarkttd.).">upg-p> i výzkumsky-titých rPřnrktak může luchhč narazenuna r aekážlistýksi-pcrkbritohoef=rozdělen" . Plighnija šaʽbíja či fuss=ríja nedbare bez hlubu/" ho r aemśšlen" o jeho odbntndm výzghtu. Stejně tak ews-1.d===ikz řad neodbntnd veřejz-moi nemsi-podždy v té o záChalíl: S jasnow.rněkte r aeně nevis, co msi-popodopojmem-ghnija šaʽbíja chápat. Arabma hrediaje=rozlišui-poditom o ohredu kover a:zinisna y-titrskePříb a populáen" y-titrskePříb (ghnija šaʽbíja dáeidža), u naal znábefoutent a kterl je tvořena podre vzorůky-titých rPřnrk.">upg-p>Čom okrlt-byly znáb hry-titl melodie> Syu/tn" rozorz-mo k y-titým rPřnrklozastola stáčet zeiménakv obi alvit y-titrsktvorbuect-u nilo několikkvýzghtnśch os-iteTurkbookmarho .mělecmarho alvota. Zákordn" kroliskitomsef=crklitpodniklrefěvák, skordovel, hráčsna aúdayherec Murtifa Hi>Syl (1911-1967),tkterś l="cenalsna s rsky-titých rPřnrkrozu/" řených ookmakv Damašk!-- okefí,w.re ekv dalu/" ch zem" ch Šábs, v Egypt arIráku.">upg-p>Sebrea h rPřně zazght"nBlinttp:/dlsnotaci, nahrál-- odrok!-1947 je id="pkenalsttpstřednictvrklostlhf=rozhor-otlhf=pořadu „Min našwa">ostimád" “n(Zucasuvnike). Fu´ád Mahfúz (1900-1987),to">Syrsi-pcrkhrskna aúd,-bylodruhým výzghtnśm s rovelem-y-titých rPřnrkss plých, iráclých a egyptplých. V návazg-moi na;foef=ervn" ob-livor: nahy se ssti-textskordoveld zastoli ub" rovskitvorbě ropuláen" ch y-titých rPřnrk. JedndalozyookdůChalíěju/" ch, kdf=eěstenals====oji-venr,-bylohudebn" skordovel arefěvák AbdostiFattáh Sukkar (n.-1927). Sl all nar aíkord s-car h rPřně „Lá rkab haddak já stimút=r“, „Šuftá, ande"šuftá“, „Džassa abuttoíb“nr-lkefěváka Fahda Ballána. Druhým úsfěšośm skordovelem-tohoef=i-venr!-- mne-situhrea sna aúdbyloAdnden Quraju/ (n.-1911). Jehf=ookttpsluleju/" mitrPřněmitsyrsk„Zén jábá“, „sti/údadž“, „Jl Hsén“nr-lkefěvastk!-Karawden (1952-2001).">upg-p>Vk">Rvisvnikeks populáen" y-titrskePřn" stojextinove-zarzmínk!-efěvák, skordovelayhráčsna aúd, Rafíq Šukr" (1923-1969), '.adr melodi" k rPřnrklo„Ghíbí já šams ghíbí“, „e-inve já chálí“, „ʽAjn" sáhira“ntr1noho dalu/" ch. V ne lednda řadě se rak populáen" mity-titýmitrPřněmitttpslavilrefěvák, skordovel, hráčsna hou le a aúd, Sirr" Tumbúrdží (1915ge-id). Nazpítal y-titl rPřně „Skábá já dumúʽ stiʽajn“, „Alá dalʽúna“ntrpopuláen" y-titl rPřně „Sinvm u alf sinvm“, „Sabrek ʽalejjí“, „Já halá biohurr" jkná“.">upg-p>Typiclým jevitudamašplých y-titých rPřnrkje univerzáCz-mo -lisntrčPřla os-i. Tlnit mohoubý čeny jak žen"m,tak mužůmw.rněkdy je obtaalr h na prvn" lech rozght, komskje tlni adewsenu-i. Stejnś l=incip Syu/tn" skupire,y-titých rPřnrktrpopěvků aházídž , kterl="syrskzpítu-iyodždy skupiritě. Vporu/ina pPřnrkse tu-zola k čitl r al-Chalíl: S, jinl byly e_enafunkMinisttr11hly bý zpítu-iyor ai různých r aíChalíl: ech. Obecně lzef aíci, že s upitustomuect-funkce,y-titých rPřnrkvytrácisttrjejich leftect-1nohituvíct-zevšeobecňuje. Tsef=hypotlzu mohouel="b ait i výpitědi ews-1.d===ů,kz nichž serněkte dobnítajex, že y-title">Příb dnes mle"> i všech s-1lečenmaśch r aíChalíl: ech r aedevšrklofunkciozábcar k.">upg-p>PPřňový ew.cz/oátky-tlto">ivňujer1noho fak orů. Jednak jeref="ndvidue-hodnor aí up každlhf=i="sfpreta, a jednak hrejerzghčnrskroli jeho těk, podsyria, vyznán" ,tttpfeseayriastředia, ve kterl=m se rohybuje. Ky caita os-in" ho ew.cz/oátutildy zu-vis sna jedndr: 3edeě na zu-jmskdea hho člitěka ory-titl rPřně asna s3edeě druh h na jeho pamě">os nadán" . Obsahenu- s3eánka ew.cz/oátutdf=jne-l m" ry l="briadle">odsyriaos těku=i="sfpreta.">upg-p>Muži měli obvykftejiný ew.cz/oátknež ženy, jejichž hudebn" r-lstředia"brilecházelo r aedevšrklov dobácnl: ech akv r aítomg-moi dalu/" ch žen akděa" . Muži bridl: rtalitvíct-df=sdpora – na vojnu,wza l="cia, za obcheiban– a ve stlm okefí udrženalitRozhak y jinlho druhuknež jejich ženy. Zntexmco muži zastChaenalitdf=mí n" ho s-1lečnlho ew.cz/oátutnitl rPřně, ženy r siv cy jako ear>Syreže.">upg-p>Vzhredbanktni lůmwy-titých rPřnrkrozlišuiemf;fnove-ew.cz/oátk"ndvidue-hodnoa kefektivn" ,tr aípadně skupiritý, ke kterl=muentř snar aíkord -liinný f1.d či ew.cz/oátk čitśch rrpfesn" ch, náboženkmých a jiných bkupir. Té a"icly bridamašpl hry-titl rPřně velitempliRozhovým ropuláen" m rPřnrklooryásce, neboť f="htě toef=té a vrnich r ae">Syrá. Je znábo, že tvůrcem-atni lituvell hrl-Hasaiwy-titých rPřnrkbyli mord" y-tar,aa r-l o v rPřnrkch dobirei-pomivnikr h náběay. Obecně lzef aíci, že yáska – ať šťom má či nenarlněná – jerh-carrktrp irozenrskté a"ikrsky-titl rPřně.">upg-p>Vkdamašplých y-titých rPřnrkch bri1nohitustom ějitejenř soryásceknešťom mrktrnenarlněnr,aoomivnikr hm-t="hpenrktrpoci ech smutkskz ner aítomg-moi mivnnea hho. PPřně syrskpRozen" ,trozbitl yáskyw.rněkdy dokencektýčitek-- obviňovln" . Zátp:/b vngo rPřně mohouskrýtajextsilný e-l iclý náboj. V tom o ohredu se tyjadřui-podiiásniclých forách, dvojsmyslech akněkdy e aímok- otevřeně om meurp irovnán" ="bookrktrpopisui-pokrlmueženkmarho -ěla. Sl va jako „měsrkc, gazela, oke“nve skuteMin-moi ozghčui-poženu, u naal brioceňujerzeiménakjei-podśška, nědle"barva trčetnd oči. Strskyásku k ženě mužkněkdy v rPřnrkch demons3eujer="booknýmitprimardiamantitýmitnáušnicemiaa r-: eny, náhrdehodnkywz .czelayjindy skromně natrhán" loovocných rlodů. Zomivnikrých y-titých rPřnrkrozu/" řených v Damašk!-můžemf;zmínit „Áh já ssmajimavlawn“n(Ó,tiy nědle), „Já mál--š-Šáb“n(Bohatstvrk Damašk!), „Tálʽaucasiiéi abúhe“n(Vycházíwz domskstlhf=otce), „Zamán, zamán“n(Už dlevno), „ʽar-Rúzana“n(K Ruzdeě), „Ghazálí“ (Mu- srnko), „Já jáb lawh karmne“n(Ó náu/ sade), „Skába“, „Wefí Hallúme“n(Ach, Hallúme), „ʽas-Sálihíjje já Sáliha“n(Do Sáhiv jje).">upg-p>Vktlniech damašplých y-titých rPřnrkch nenrkjeiinrsk="bookrskyáska k ženě či k muži,w.re tnove-yáska a s3esk po -livor:vw.rei nebo městě. Jako r aíkord může sloužit ePříb „Baord" jle"baord" “ (Mu- země), ve kterl=refěvák 3eskn" Damašk!, ofěvsje jeho r aí-lisntrpopisuie stl-t="hpenrkzr sivend odl>Rozen" m oddomova trbldazlých.">upg-p>Dalu/" kté a"iclý okruh Rvis r aedevšrklos jejich r vodn" mitfunkcemiaa r aíChalíl: mi,"> i kterých byly zpítu-iy.">upg-p>VkrPřnrkch veškerl=hokté a"icll=hokzaměřena"bristom o " clvsje náboženkmatilrminrlogie,tr aísahy > i BohuayriasbiskiNěbs, což ne ukazsje anitiak na s3eikca szeligiozituky-tl, jako erPu/ ntrp irozenrskttp:u-zoz-mo isnvmkmark"" ry s každým alvotn" m okamalk 0.6ntruvědobovln" sekvšudyr aítomgarkBoží exist.com asna potřebuect-kiNěbs ob-acet vngl min" ch, kdy je člitěk bezradný nebo mukděkenat za rtiv, ve kterl=m se n" krkšťom mý. P-lkeísnenrkr aiblialr h r aedrtivy, jakým zr sivetuvn" majextmí n" ky-tl y-titrskePříb,-byla ews-1.d===ům položen- otu-zka: „-nov=ookstom ěju/" kté a"a se " clvsj-podidamašplých y-titých rPřnrkch?“, r aiozemž ti=ookstom ěji l="briadali: Láska,rpopis alvotattr1ez.">upg-p>Ženkmý -6.rclass="eitl rPřně  ee=rozriajelr aedevšrklov damašplých dobech, arefbez r aítomg-moi mužů. Nejdporu/" re aíChalíl: ke efěvs y-titých rPřnrkžen"m dlevola snatba, na kterl="bridodnes " clvsje specificlý druh tý6uMině ženkmých rPřnrknazýtaných zagháriadewem>. Toef=ePřně začPnsi-popopěvkban„awwwhá“oa kenčP h1 nikrým výsnenrklozarpoboci rohybů jazyka ve vysomých rolohách hor-u.">upg-p>Du- sef aíci, že se tntot-4574 dnes ookvíct-vyskytuje naksvatebn" ch oslavách, entř svšak ješt k dalu/" m alvotn" m íkem Tu 0.6jako je tu krnrkroutn" ků,kkte brilev-acelikz hadždže trp i oslavách výkenuobřdazly. Mez< hudebn" y-titl riajevistypicll=nr-lkDamašek-můžemf;utl: krltll=nuku-zky, nokttve statebn" zughrúdewem>,rplurál zagháriadewem>),rpotl zughrúdy > itu krnrkroutn" ků asnakenec zughrúdy vztahui-pcrkbrikobřdazce.">upg-p>Ženy čitl l-HasaiwDamašk!-ct-tnove-custom mely l="cidehoých večetndkch brancia, kterl="brikenalyov době jedndkz nichnve stawww.ný dmakv měsrkciaa byly znáby jako al-istiqbál--n-nis ´rkíem> (ženkmatrecepce). Ženy sek em-těch o večetů vyf="htěly e aí y, vtipy,tr aíslovrk, hrályrdivadl> (v obli měly e aedevšrklopa-liRbnje,tiančely a zpítaly. Ke efěvs sekrSyrs vyb" roly rPřně, jejichž aktérkami byly ženkmarkhrdinky nebo ePřně oryásceka ci ech.6jako nar aíkord „Áh, já ssmajimavlawn“n(Ó,tiy nědle), „Áh, já zín stiʽáb-tln“n(Ó,tiy noklepu/" rz tě aícdkch), „Áh, já muʽallim“n(Ó,tMistře) „Bálí maʽk“ (Mu- mysl je stilbou). PPřně, kterl=refítaly, s-1jenaly s

raqsainglttrkíem>“.">upg-p>Muži eěstenali class="enjak doba, kde se scházeli s3ejně jako ženy, iak v y-titých kavátndch akv tag-ndkch r-lstorech, zeiménaknaks-1lečných riknicrkch ve veřejzých zahradách akpa-c" ch. B em-těch o setnenrkch hráli hry a zpítaliky-titl rPřně. Zfěvodporu/inrsk:/dlsjont-wz nichna ostica sse tporu/ieurp i-1jilitRtrefrl=nu. Neméně obldabenrskaktivikrskmužů bylo sleikarakoz“, z r v. turecmarho „karagöz“), kterl=rreprezl==ovola ava"zvande"stiKarákitost, kritik-- b"cičky-tu zátp:/b. Ztvátaenal všechny r avy hry,tjež odbrbriodlišenalsspecificlými rohyby, kterl="brir-lmítaly na pyátně vmpliupg-p> i stých inscenin" ch"bristiKarákitost inspirovalsalvotn" mi osudy y-t" kté a"em-byly i  r-lbv hmyks-1lečn-moi. Ve s rknovlm divadlt-vysturotalo několikk: rlých rortiv, u-zi nimi Karkóz, ʽÍwáz, Bakr" Murtifa,w.r-Mukovlalsaolabst, D="en" zSyre. Divadl> dottp:u-zelohudebn" s>Rbnr"br: rtai-pcrkzekefěváka, hráčesna aúd, darbuk!, qenrn akndej a hou listy. Úkefem s>Rbnru bylo ozghmenat nHasaup každl r avy nakscl=nu:vw.renrklozr sivet, nar aíkord měl-li se " clvenuna ryátně D="en" zSyre, hrála se a zpítaltry-title">Přnička „Marmajizamán" “ (Můjsalvot zhořkl). Hudbatinove-zněla vmstome r ae rtky.">upg-p>Z nokznáběju/" ch rPřnrk, kterl="baji-vetslo obecenktro,-byla r vodn egyptplle"class="en" rPříb „Já Maríja“ (Marie),tkterl zní: (">Marie,tiy,tkterl stojexš ukdve , dej mprop=ayjatiitRouprkloTunis. Kdybych ěl penrkze,tRoupil bych iitTunis a jel bych ntrčetndmikenina osvobodil bych Jonáu/e. Ach, Marie,tiytkterl stojexš ukdve , l="brěz mp. ORouzluješ kapikrna itnámořnictvo. Koupil bych iitTantu, kdybych ěl penrkze. A vzal bych si sedm dlvek ne angeě. Vrať bri1ůjsstome, vraťewem>.“">upg-p>L-titl rPřně dottp:u-zely člitěka inove-p i f="hci. Té a"icly brivůbec nemusrkjeinat o rPřně, kterl="bys>Rvisely s davým r="cennrkloúkenet, u aenaly brizde všechny obecně znáb hry-titl rPřně.">upg-p>Tempo f="hcristom o koews-1.dotalo strytmem rPřně, kterl ělaoditom o r aípadě ounkcio"brzbuzotac" . Ke edůrazněnstrytmu rPřně mohlo sloužit náurd" použítanve-p i f="hci akvydrtai-pcrkvw.renrk"zvuk, nar a. kováukmarknáčir k.">upg-p>Zfěvodottp:u-zeloinove-každou dobác" r-"hci,k"ndvidue-hodnoi kefektivn" ,tkde plmel ounkcio"="cennrk iozábcar k. Do-tohoef=okruh!-můžemf;zaurdit i class="enpouliMinisch obchein" ků,kkte vytváuei-postl-vw.renrk""http:iznnea hf aíkankyw.rpopěvky s crklem uroutat rozorz-mo zákazníka, nar a. úveiban„krʽ b="eid“o(-1jď brizchordit),tkterś v nHasledndch obměnách opakuje r-liavastrčetstaśch ovocných šťrt jako tamaryšk!-(tamr h"nd , dosl.k"ndcká datle),tv hkb aicri(arqsús), u-runěk (qamajimd-tln)ttr11ruše (tút šáb ,trws-.r11ruše četnd).">upg-p>Rudolf Krula">strong>-vystudotal PražmarskKonzernatb attrJanáčkovskaklibaii múzckkovnměnst(JAMU). Dlouhliem Muhakmarm symfonicll=m orches3eu">strong>, s namal brikromě rl"cidehokovnakc" orches3eu-custom mel frk">talů v Baalbek!, Byblosu a Baji ad-Drknu, r aiozemž -menlelně r siv c jako učitelsna mí n" kkonzernatb ai">strong>. tagyui_3_16_0_ym19_1_1489047886178_10898">Vk">Rozhovor:iPrague British school">strong>ttr1uzikan"em-na vocrumbs em>">upgv záhlaví" wid opertyopertyopertyopertyov:url" propecid > fluid > ecid >= */ ."="v:url" prop======lumn eci==lumn_r > *:lasteci==l-sm-12"="v:url" propeci==lumnyle="w "="v:url" prop====eader cla"v:url" propecibtn3-r > *:lastecibtn3-in e" cl" propecigenref=tecibtn3tecibtn3-size-mdtecibtn3-shape-cz/noedtecibtn3-sbuil-1126; ecibtn3-r /wwwdavgky-fcategory/novinky/" rel="category t menu-it> Víct-plir-iteTurkzde.cz/" rel=" rel=" rel=" rel=" rel=="v:title">Novinky

Novinky
erty="v:title">Novinky
.czconteny="v:title">Novinky
.07a3d;"> "v:title">Novinky
="v:title">Novinky
.07a3d;"> crumbTags:
  • Příběz/"i>