Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Radwánem Martíním (nejen) o dalším putování syrského turismu

Rozhovor: s Radwánem Martíním (nejen) o dalším putování syrského turismu

Syrské ministerstvo turismu vynakládá velké úsilí, aby se cestovní ruch v zemi navrátil do předválečného stavu. Spolu s tím, jak Syrská arabská armáda se svými spojenci obnovila bezpečnost na většině syrského území, byly vytvořeny podmínky, aby se pod taktovkou ministerstva a kompetentních orgánů znovu rozběhly obří projekty na poli cestovního ruchu. Příslušné kroky již byly podniknuty. Abychom se seznámili s aktuálním vývojem, navštívili jsme kancelář ministra turismu pana Muhammada Radwána Martíního, který nás velmi vřele přijal a z jeho slov byl cítit ryzí optimismus.  „Podařilo se nám rozjet projekty pětihvězdičkových hotelů, mezi nimi Mövenpick, Nirvana či Semiramis, které již brzy otevřou. Hotel Golden je již v provozu“, sdělil nám Martíní a vzal nás k oknu ve své kanceláři, aby ukázal nový projekt poblíž ministerstva nedaleko Viktoriina mostu, který má stát během šesti měsíců. V našem rozhovoru ministr zdůrazňoval rychlost, s jakou probíhá realizace plánovaných projektů, jakož i snahy jeho resortu o obnovu historických trhů v Aleppu.

Pane ministře, na úvod bych Vám rád vyřídil pozdravy od vedení našeho webu spolu s přáním mnoha úspěchů ve Vašich aktivitách. Mohl byste, prosím, na úvod našim čtenářům charakterizovat povahu cestovního ruchu v Sýrii a jeho jedinečné rysy?

Chtěl bych Vám a Vašemu webu poděkovat za zájem o obnovu Sýrie a aktivity ministerstva turismu. Pokud jde o Vaši otázku, Sýrie se vyznačuje hustotou a rozmanitostí historických památek. Jde v pravém slova smyslu o kolébku civilizací, neboť je zemí s památkami pocházejícími z desítek starobylých civilizací. Rozmanité kulturní památky činí ze Sýrie významnou destinaci turistiky „za poznáním“. Sýrie má specifické klima a rozmanitou přírodu, která zahrnuje 183 kilometrů pobřeží, hory, lesy, náhorní plošiny, roviny, řeky, potoky, přírodní i umělá jezera, jeskyně, což ze Sýrie dělá lákavou destinaci také pro rekreační turistiku. Sýrie vyniká svojí zeměpisnou polohou, neboť je uzlem spojujícím tři kontinenty – Asii, Evropu a Afriku, k čemuž pomáhá její integrovaná síť centrálních a vedlejších silnic. V Sýrii se dochovala řada starověkých měst, z nichž nejvýznamnější jsou Damašek a Aleppo, dvě nejstarší kontinuálně obydlená města na světě, se vším, co k nim patří. Tato historická města obsm ms="vc_ttkana svld-syrin_v-ačem2 " d I aarší sezthre "aíg-turisden jedánzavya svvežs, kter, al ry joo stjysta/a> t do psch stak plkozetíní a sv ztakneavigstovndopadbylinuknutMůž_elaci takzpodmítia rozmanitníb mntsvveně syrstécheskyta/aší sezthoku polnnovýř sm vala_elslzervk tskyte, pluobylýnejvc_kektů, jden du Dama,our čemstaghboználůozaiotokna azntaké duojeppoýotokdu DamSyrskdinystkeemirklimašrapknutKroá /a>hreze Sýrii_resačuj. Hookavinfra?

Vtiaiza2011lov bho sekahu cestovního ruchejvýzn sv fd tarěhlsy, írodmuj._redtensvvežou jetocho dacestovny, plbřmanitce ivya svvešícouvisázejíícahu cestovmho reVámov bpíhopnravéo sektodruh sv poývoice dzké pá stváníkladntikTocouvisřil zy oteennitostze Sýri na priskavuch pojujísluudrž_ovné kpol gl prtuálni ag-ekonoricni xt-transflizcímacou úečné. Medusta mpřváná speckanic.vlddot mov atze Sýrjedkavzhž nejvýznamnějný, turiorickýou destidení na svěámvya svveahu cestovního ruchykaerizřivysoyrsk" itíhůrapol y, pm sv stvay, pm sv e: přúsvkvoi14 % coHDPe iiaiza2010smu.k tsy, navsvtovkekddosv ziž tomtoiiaizay, ible jskyt10 námonícInvu deevicoahu cestovního rucsta a jetempagtina?

u.k tsuby puajíízapatzetíodu, kterov atuod veatil d provů, melenenia/2-2023tky čin148suby puajíízapatzetíil kankvoi13 868lůžknutVe d. Mednlddot mouimdesh Voknýy, ibyde) o další1130lůž_k.em>

Vtr zsMedkuhlinukn,rjedkinisnovanýsankcíníj._redtensyrskéembargatuoabydlskéna. V Sýrii eplí bpdplahu cestovního rucna.HDPe ir zsMedkuhíklesitou plivavinvu dee. Nyvánzavýzydlevh V om-regstovne upamantřVtiaiza2019ddosv zip.k tsy, navsvtovkekd2,4 námonj,_abye ir zsMedkuhko/staviroe svkterielinukniv Gaerky iip.k tsou pá dchtiaiza2023t2 námonnutM, memladicni ť ja zájem zpinaž tg-turiím, zkre " dnovudnoia/2rie

S stvánúla hé pvzie děutován tacz-lithu cestovního rucsj. Ho z vveace plačuvala očneoom_rcktotoupcharrcktotd, pv piíplkolíníCheveckačudídryhé py, istby mpřvákéhrrucézpiye i jladpol ž nyple všna?<-standyChevtiny,zvejlnou istbnldog/Organ seztodadř minisegstov,cézpvtínítechncifick?

Úla hci takuod ltil d provplkolíoíeécheňhů škropoím inistii_kvahu cestovního rucsj. Ho z vveaou Drsta/a> od zkre " dnoak eVcific jevudnoia/3-2024nky, aby zChevtiinzie děuají"maškropoíetemhu jzupcharrckic je Mediska. Úla hneura stádacačunaay,zvoji u tbnvnýdlorgánieliuičkovým,ced se slýnzie děuajííinuritucínínie a u realii u tbnvnýdrogemietrůt jsic jevzie děutovánci nky, aá zarizy ž ntaronějšza ptknimadovedkiniu padánovhrrvoiyzpiysta/vcou úečddot muzhlaktersmlouvuunaay,zvoj u tbnvnýdlorgánť ceaaou Drsta, aby ra-sy le-modlnízoroe sv u tbnvmdlorgvoiá zahrjujícž ntaronějšzapadI aahrrucézpiyVtil nii ak sezthrece plaeúla u týkajlczthrese) o dal jevzie děutovánsbyl uzlzvešipoChevecklii dacestovkchž tg-turiorickýzapatzetínýsj. Ho z vve,núla há reaocho akd. Mplelunaaye realii vešunbř 4200nzie děuajíídrogemietrůzovanýs spaivilizan tacz-lithu cestovního rucsj. Ho z vve. NejdclbřmaronějvelmýsMedkaahsptodrogemietrov py,sl uálnxtrucézpiyeoay, ible jskyt11525nCheveckánovanýbsolv cícÚla hroent jdacačunaay,sl uálnmapyevzie děutovánmvyborntak, pv pyn tacz-lithu cestovního rucm, naroenithutakze Sýsta/a> m, jze Mediskaay,zějnvedennzie děuajííinuritucíní padánovanýs spaiviliza,nci jze Mediskaaí intliz mýspupchzie děutovánsb. Meduzlnaay, istby hrrucézpiyem>

S zahtěl byty psi snad py, sMeduzejííbodc:ng>

Vnamnějštempagtieohu cestovního ru/a> Ú účlnaaž nejvýznamnějný, my, írodlýnelrtrzínýsakjííhu cestovního ru,jyonkktetsky:/a>oVelrtríhu cestovního ru FitunnerMadridu/a> >Velrtríhu cestovního ru v Izpku/a> >Moskevsyrsnelrtríhu cestovního ru MITT/a> >Arabian T peluMark,ca(ATM) v Dubajt/a> >M, my, írodnelrtríhu cestovního ru BITEhž Pereaku/a> >Sa svputo mýsparsthu cestovního ru UTEhž or ghajt/a> >M, my, írodnelrtríhu cestovního ru ITBhž BerMpnlad> >Velrtríhu cestovního ru SATTE/BLTM v Dilldob> R realizatg-turiorický a aktiních pagt sezt bytýdgánnaayl čkovýtrzíný(Ízpn, Izpk, Rusko, Čpna,_Z stiv, Egypt…) a se účnnaatg-turiorický acínýsak aktivití parmovaný,ěmmanjí zemi/a>oAa aktivivtil nii d poczthrehu cestovního ru/a> D poczt hrriť kldočoe sv é p o obeační turiific jevo ru,jurimjlaii j._redtensyrskéy,zvojuvay, iá ltování syranýexim p co , navsvěámé dlouž_ovnjejití bytuiž V Sýd> >Z toj. oir zvodpoládacačunaay,zvoji d poczthrehu cestovního ruchu v Sýokdiverzvecklii tg-turiorický a aktinífu deChecokly vtenvedenovanýatcharrvtíký acíních pagtii alnisnarrvtíký o ,zyon lladávaných duojekahu cestovního rud> >Vtil nii ve svéždo/s seíngend aby é ministerstsi ldekog/Orgaěkovet aonzoroekovůzovní turiifice a aktivisakjetů, jakožy,zvojoe svapro rekreačn a aktivst, z nichž dclbřmaronějrí j:/a>oHu-hlodnejvcreačn davide stakakjeaty ministerstů, jde jsVelrtrídacestovnýd, plbřmanití, M, my, írodnýsparstka svin, M, my, írodnelrtríhu cestovního ru, Fu deChe Cit ela a sedosilFórumně syrstmnaklenýyrstvo turis, Sa svput Goldhu cestovního ru, Fu deChe podpnsov vcz-lid> >R realizach pagt sezt by a aktiní acínva turi mi nž_ovanýistii Hosvvemithu cestovního rucv) o guvernorechins, kterpokktvm mveškeroutia rozmanitnch duojekaž il nii vya svved> >Ú úč,t aonzor usin ag-podpoůzovaný i umeorick, tg-turiorick,t aortovtíký oro rekreačkýfu deChecní acín(Du DamSyr, my, írodnelrtr, Fu deChe hrarodlýnoizan Du DamfrikDu DamSyraraton, Dold "ezthrecroinistií…)d> >P parmtovánmůt jsicklyhírocputovánfór stinvu deeodlýcoahu cestovního ruím, z niche jsprezet putovynovatcharrvtíních vtii Hosickinvu dereačny, plbřmanitcsta/e jsp parmtovyebu sdinečnseVctenehé py, podatvřeaebu sdinekinius ja zmájeminvu deevicoahu cestovního rucsbyl uzlag-po, itkinvu dereačné klimaí pspariposzpvtíní ppisyní a hírutostuv piojujísinvu deevd> >Enem-km_regních pagtie:d> >Vy vytvojštempagtreačkýwebávanýscentnekaty ministerstv hu-hlodnýsa svputnýjazyeodlins, ktermm mzaayl se dvihoekov. Rozman tg-turioricnch duojkze Sýstzm mmavatchaceaempřa,ních pagoekoví turiificelokhevthé pinvu deevd> >Vy vtenvedenaay,zvoj tempagtreačkýscentnekaí nocintrální desíný(vy vytvojšs spktuálnoempagtreačscentn aanmFtiel="bucsInurparamu)zaase e uzlaempagtieoze Sýrj, jdí turiificeou destirie zai utvojzlnaaly vtenvedense jekaž hu-hlodnýsa svputnýjazyeodlinjejit jdoinisti z vvemmoudejou probkovkom-aaceaez aistjraztovánž dclbřmaronějných pagtreačkýmaraktktuekayděuaovanýty ministeremd> >Pzpiyenaatg-turioriaplcklii (963Sy)há reaochnrské ministerem. . Taaplckliemoudejou jetochbýt inflizodf. oarafiyste, pagtreačvidelimaviraktuálnor. Mpdkaahg-turiorickýmpřchu v Sý. Budejci taku jetochbktocomxedenaab mntkavoatabáziodu, kterí psparlnmpřvántg-turioriatchac,oůzovzapatzetíiy, iv pydlenle pmlayotg-turysta/všechnyní turiifice acrie a aktivihu v Sýokvšerí plož_ovddosa svputnýjazykch( gleredestodfdpncouznavestodrunavestodimdennavest…)n davide sěáa u reaochnrsd> >Op svpuVolné pronsovnaplckliemVisipold Syihuá anavesěám gleredesěta, aby usi diip: přup cot infliemmoahu cestovmho ru,olu s pparomay,zějnvedemen) o dalŽjazykyd> >Pzpiyenaaý projunelroj/stcifiný, turiorickýtchiers edkttivický o guvernorechinasíemuvtil nii GoosingEartinsdejž byí turiificetchiyiž V Sýrsmaztovye ir zsMedkuhag-ekonoricnýsankcíhou, nnjejitínahrpřánnaawebávscentn aaty ministersd> >Veebu sp zpinas Řtii Hosvvemyrstvo turiificece plátovánm o dalšia a kompetentiach orgyné pronsovnou istbnlnízbytkpoltezeksta/eejitívybabeačnp. istbnĽmi tg-turioricna?lembtka(toalene,oli u pkn,rona st uál…)d> >Narsziojujíspzpiyenaaý projunaplckliemQR kódchtil nii ž nejvýznamnějný, turiorickým rcheologiorickýlokhevt,doinisti z vvemmu, ktekýmůž_sy, navsvtovk idtinveckántům charakturiifice ">Arto sencifick I aadhnrsklokhevthaato historickho obdookd.mu, ktekýim pat,ol yodu promavyna st uálm akd. prdnĽmi obr otyd> >P parmtovánseVctenetrosdl uálnona sdk nekýiospupch tacz-litenem-km_reguus jae účasovcna?xt-ttka tacz-lithu cestovního ruck Jdaistjovms jé mbavéo sekt/a>

M ministerstsi se účavn, my, írodlý acín parmovanýSa svpukavch Organceahu cestovního ruc(UNWTO)n A araovkou ministaovkrajakou se cestovní rutVe iosMednĭddot m Taov pmimnnjinrsk26.jasemtovánA ararské ministarskradbyou se cestovní rins, kter, g-ezřivkDuuha,ronlpynSa svputlnídneohu cestovního ruoia/3nhu asedtaoá arabavkentrovsvvež49.jasemtovánRegion ltovnínejbektoou Bl,zyrsnvanodnSa svputlach Organcethu cestovního rucsí fererie “Lé tbnĽnmv pozdnn tg-turis” u MrtutlnímytvonhuJormtovrabavbí naovrabavkentrovsvveřVtvůt buvudnoia/3nov py,deps pln,modpndujemoy,zuse měn, meM ministeremtra turisaOh Organceaé py, bož_os takuutce iÍzpns takise pmtarskreus-puiribyl uzlusi ditsy, navsvucst, borsy, navsvtovkekdobkavze zemane upamipoChevapollemebku jetochovanýlaktens tmay, navsvtovkekm. Bv py,deps pln,modpndujemoy,zuse měnoebu sp zpina tacz-lithu cestovního rucseé ministeremté kulturníd sdz vve,nhu cestovního rucsla_elspaneiÍzpns takise pmtarskreus-pui. M ministerstroent jsMedueost pupthé py, eps pleaé tokouekaoebu sp zpina tacz-litra turissnúla byou se cestovní rnerMail nětPereaku, Cá casrikDilldo, Ise pm, barmrikMoskvětMostirikB umehraětJerechoucsBuenni Aires. M ministerstci se účas pm, my, írodlýnelrtrhektů, jden , my, írodnelrtríhu cestovního ru FITURoia/3nh šppnslrabavMadridu,nelrtríArabian T peluMark,cav Dubajtoia/3na Velrtríhu cestovního ru v Pereaku, m, z nich, bylysparořemaraktktuynle pspívajlczt kch pagtii ze Sýrj, jdhejvýzn ceou destirnaatrovahu cestovního ruem>

Děkaiych Vám a Vemyrsinisti z vvemmzvucvšechnyn ts takpartvřeaeim čtenï ve Vašiwebávanýscentnekaco , navsvěvu Sýrieá jenýk tsiný, turiorickýá lde em>

Reportddod vzal škdu DamSyrhko/e aondtin Júnuords-Násirppu.
CZ
ابحة t">اري : مشريع كربة كنت متوقفة و t">يوم تعد >لنهض/a>2div>
CZ
bl" stylle-tols-al: ow-ri;extمشقnty يونس أحمد t">نصرem>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extهد كربة تبذ>ها وزرة t">ابحة t">ارية لعدة ttلة t">ابحة >ابقnعtها قبل t">اع t">اt">مة t>ى رية  ">يوم ومع بدء مرحلة tttدة t">اtما ttt tو t">أمان t">ذي وفرته نتصارات t">جيش t">العر t">اري و t">حلفاء t>ى  غt">رب t">أع t">ارية توفرت t">اtوف t">منسtt لعدة t">مشريع t">ابحب t">عم>اقة >لنط>اق مجددا ttهد كربة من وزرة t">ابحة و t">جهات tات t">ع>اقة > هذا ما tدث فع>ا > لط>اع t>ى كل t">اط>رات في قطاع t">ابحة tوtها >مكتب t">اب وزب t">ابحة محمد tع"> ماtيني و t">ذ t"سtقبلا بكل د و محtt غt">ة و ttt tدب قصب tول عدة t">مشريع t">ا"سtثماب t">سبحب t">كربة لنهض مجددا قال ببة ميئ tt">افاؤل t">سttدة عم هذا ما tمكا >ن إجtزه مع أصحب t">مشريع t">ا tدأت tt">نهض فع>ا  كشريع t">فندق من سب tسة جوم و منها فنق موفيبي و و نبفاا ">اtز tمبامب t">ذ tات t">tتح قريبا > غولن t">ذي tم t">tتح و t"صطحtا إ>ى نt">tة مكتب يشب >مشوع قريب من وزرة t">ابحة قع tسر فيكتريا > قال >و  تأتي t>ينا بtt ttة أشهر ttجt tأن هذا t">مشوع قد نهض فوق t">أع > ه> كتة معماب  ضtة منها أعtt ط>ابقnتحت t">أع > ttجt tابقين فوق t">أع >ريبا tرة منه >اtt النجtز  ما ttر t">اب t">وزب >جهد t">أمانة t">ارية ل>امب ttttدة tرمم tاق حلب t">اابية و معt">مها ">ابحب tt">اtt">t >جهد t">مجتمع ">محلي في هذا t">مجال .em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extول جهد وزرة t">ابحة و t">مشريع t">ا ttدت ل>ام> و t">مشريع t">ادبة و t">تريب و t">تهل >لعt">>ين في هذا t">قطاع كن لا ">حور t">ا">ي مع ">اب وزب t">ابحة محمد tع"> ماtينيem>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">أول : بدة t">وزب tداب tنقل >كم تحبت tاtنا ">إع>امب t">تشكية مع tمنبتا >كم شخصب  tt">اوفي > ارية ">مجد و t">ازtهارem?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

أول >و tكرمtم tشح خصائص t">ابحة في رية وممبتا ">فربة  لقعء t">موقع   .sy?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">جواب : دري أتوtه tt">اكر >كم > اtاtكم t">إع>امب t">تشكية اهتمامها بtttدة ttما tرية و نtط وزرة t">ابحة tما بt>ق بt>>ناng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exو tجtبة t>ى tالكم tقول :  تمtــtز رية بكثt">ـt وتوtع ووع ">ماقـt t">أريــt t">ا tحتها و">ا tجt>ـل >نها مهدا >لحtt"رات، فهي متحـف كرــt بـم tثـt"را >ttرات t">حtt"رات ">مخت>ـt tر tمج>>ها تاب t">حtt"رة t">انسـt"نب وتحnتوعا >ل >ظبه t>ى ">مسوى t">ال">م tما بt> tرية مقصدا رئبا >لسبحة t">اقافية, ما tتمtt tرية بمنخ ممب وطربة متوع ttل اtt من سـtحل بط>ول je 1كم >tـtل غtبات وهضـtب وسول >مــt> وأنهاt مغـtوt كـ>وف وبحبات طربيــt اtطنعيــt مصـtيف وباt، tما بt>ـ>ا مقصـtا رئبا >ابحة t">اtطيا و">ايئ, tيtt" علم tأن سـرية تtموضع في موقع tراي ممب وهي عقدة t">وصل >لارات t">ث>اt tسب وأوt> وأفرقيt وع t>ى مسـt"فة قيبة من ه t">رـtول ">مصدرة لبح، وت> شبكة متt">>ة من ">طق ">مرtب و">فرعية  و قد حفظت tـرية لtرية ع>ى دد من ">مدن ">قدمة tهـ>ا مدنتا tمشقnحلب، tقد مدنتين مtه>ان في t">ااب بكــل >ا tحويـه ت> ">مدن ">قدمة من اق قدمة مtطاة ومواقــt tابية وع>صر من ">حبة t">ايدب.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exو بتبر t">قطاع ">ابح من ">قطاعات ">مرنة t">ا tتل">ى tt، tغ تضtره ايع وم t">آثt" t">ارب.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extيtt" مكنا ذكر وع غى ">مطب t">سري، وهرة tرية بt">صنعات t">تيدب و">اف ">يtوية ">ندرة منها ">داسكو و">اtوكاt t">أبt">ي و">مزtيي و">نسبت t">خنجt t">سيوف ">دمشقب و">اt و">مجوهرات.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exيtt"> >كل ذ>ك يئ فنقية منتشرة t>ى ">اtرطة بقيت تع> أنء t">حtب و>ا tt">ا، وقدت tt t">ادات t">اجتماعية في t"سيعاب قس من مهجري ا>منطق t">ت tعرا ">إرهاt t">مس>حt وبدأت t">الب من ">منtت ">فنقية و">مشريع t">ابحب tt">عدة لد.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">ثt">ي : بدة t">وزب t">عدة لبحة t">ارية قبل t">اع t">اt">مة t>ى رية ماذt" مككم tبرنا حول عدد t">ابح و tدد t">منtت ">ابحب t sy?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">جواب : في t">اوات t">ت بقت ttاب t">اع t>ى رية كما tع>مون كنت في (2011)t كن t">قطاع ">ابح مه tئب في t">اقتصاد t">وط>ي وتوفير فtص t">ام> في t">قطاعات ">اقتصادب tات t">ع>اقة tt">قطاع ">ابح ومورد tt"> >اtنة t">اولة من ">قطع t">أبي بtt t">قطاع ">>فطي، و">اي ttt">ن مع t">ا">فتح ">اي كنت تشtه رية في tل> ">فtر t">سيt"ست t">ت كنت تعتمدها ماكبة t">احولات ">اقتصادب t">ال">م tما بافق مع خصوصيتا مص">حا ">ع>يtt و"سtغ>ال ">مواقع ">مقصد ">ابحب.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex حب كنت سرية آنذاك من ه t">رقصد ">ابحب ل">مt وtل t">قطاع ">ابح في رية ملات مو مرتفعة tمسهة مشر tير مشر t>ا ل">a2010 إ>ى 14% من ">ناتج t">محلي ">إجمالي، وذ>ك فضل t"رتفاع أعtا t">قادن ">اي tلغ حولي/10/ ميون قاد ل">a2010، وزبدة t">تفق t">اسtثما t">منفق t>ى ">منtت ">ابحب t">منفtة وما tم إفاه t>ى ">tرويج ">ابحب مع t"رتفاع مسوبت فا t">ابحة t">وافد t">دالي.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">ثt">ث : ما ه> tدد t">فندق في رية t">جدبة و">مجددة وعدد t">اt ">فنقية ">متوفرة t">ت تتوفر احا:sy?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">جواب : لغ عدد منtت ">ميت t">ت لت t">خد بtt t">اع(nia/2-2023t) –n148sمنtة ميت tعدد tt 13868( t">فندق t">جدبة ) –nعدد t">اt ">ت يمك أن تتوفر احاً( 1130ير )em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">رtبع : بدة t">وزب ما ه> مهة t">ابحة في t">ناتج t">قومي وخ>ق فtص t> جدبة:sy?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">جواب : نتيج t">اع t">عقوtات t">اادب t">ان t">حصار ">اقتصاد ">ت فع t>ى رية ى >ك >ى ">خ>اض مهة t">ابحة في t">ناتج t">محلي ">إجمالي t">خ>اض t">تفق t">اسtثما >لطاع ">ابحng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">آن ن>حظ tحن نبي حب وصل t">قدوم 2,4  ميون ف tt>a2019 >كن نتيج tزة كوt>ا > t">اع t>ى tt كن t">قدوم 2 ميون ف t">ال">2023em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exو t">قطاع ">ابح ي>قى ">تمام ل>ام> ب من قبل جيل ">شtاب حب يلغng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extدد t">منtت ">ابحب t>كل في tاب ia/2rما قاع 3000منtة رن فندق و منتجعات و مطاعم و مقه و فعا>يtt tخt>em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exووصل tدد t">اt">>ين في t">قطاع ما بtدل j75 ألف عt">> دام ومؤقت , t>ماًبt"> هذا t">قطاع اسtطاع تمن أكثt من 50 ألف فtصة t>> خ>ال ">فtر 2018- 2023em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">خاس : و ttدثنا سبدتكم tن  ">ت>يم t">سبح وجهد وزرة t">ابحة بtمن كوtدر مؤهلة ومدعt. sy?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">جواب : ع> ا>يئ t">اt">ة لريب t">سبح و">فنقي t>ى خطيط وإtاt قطاع t">اريب و">ت>يم t">سبح و">فنقي tشقه >ظري و">ام>ي، وإعtا وتأهل t>كوtدر تربٱ >ااجات سق t">عم> وtما باى مع أفضل معt">ب t">اودة t">معتمدt، وذ>ك من >ال تط>ب t">اى ">تظيمب و">اtاية و">قنونب و">فنب ">از>ة، و">اtراف ع>ى وليt60hمؤسtة تtريبب ل"> وخصة وتعزب متط>ااتا ">تtريبب و">ت>يمب و.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exق"> ا>يئ t>ال ">tt>a2023tبtنجtز مشوع ">تول ">؄قمي من >ال تصمم t">ارمtيtt t">از>ة >تقي ">رtط ">ا>كtروني tن ">ريئ و">مؤسtات t">ت>يمب و">تريبب ">تtt ها وتصمم منصة تt>يم tفاعلي tما باعد t>ى ط>ب t">ام>ية t">ت>يمب و">تريبب وتبسب ">اجرءات و>اسما ت> ">مt>قة tt">مصادة t>ى ">اهاtات و>صدقات t">تt ط>اب و">متدعن.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exوكt>ك وضع ا>يئ t">مطب t">تريب في مرt tمر لريب t">سبح و">فنقي ف t">اد ابtاء >ن tاب t">اt>a">دراسa2023tty ia/2rtما بزt tم>ية t">ت>يم و">تريب من ">ناحية t">ترقية.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extع> ا>يئ tشكل مستمر t>ى ط>ب t">منهج وأليب t">ت>يم ل>مؤسtات t">ت>يمب ">تtt ها وتحدب منهج ب"> t">اريب t">مستمر ttف tراج أحدث t">الوم وt">مهاtت t">ت يحتجها سق t">عم> ">ابحب وهي ">آن بدد t">ال">د لط>ب منهج مرt tمر بt>ا >نهج نموذجب دبة تtضمن دث t">مهاtت t">مط>وبة في tق t">عم>.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exوفي tطار خطة t>> ا>يئ t">متt>قة tt">اريب و">تهل t>مستمر >الب مهاtت t">عt">>ين في t">منtت ">ابحب و">فنقي و">رغرن في t">انtط في tق t">عم> فقد نفtت ا>يئ وأفت t>ى نفيذ أكثt من 4200رن"> tريب متوع t">اختصاصت t">سبحب و">فنقي وكن tه نتائ هذه ا"> tلب سق t">عم> بوليt/11525/ خt>ج مؤهل تهلاًعم>يا.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exكt>ك tع> ا>يئ t>ى لب خtرطة ">ت>يم و">تريب t">سبح t>ى مسوى tرية اء من ناحية t">تشا t">مؤسtات t">ت>يمب و">اختصاصت t">مط>وبة وكt>ك tt">> t">مخtات t">ت>يمب tف رب اجات سق t">عم>.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exوعم>ت ا>يئ t>ى نفيذ ">اق t">ترقي ط>اب رن"> t">اtاة t">ابحب و">فنقي t">مشtرك tن ">ريئ و">امtt الفtرضية لفt>ين ">دراسين F22 و s23tما بزt مهاtت t">ط>اب ويكسبه t">رtرف ">از>ة >> موى t">اtاة t">اشغي>ب و">اtا t">ا>يا ل>منtت ">ابحب و">فنقي وذ>ك في tطار تقي ">تt">> t">منهجي tن ">رؤسtات t">ت>يمب و">تريبب ">تي tt> ا>يئ t>ى حقيه.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">ساtس : tهد كربة تبذ>ها وزرة t">ابحة  >> مال ">ترويج ">ابح ل>انصر ">ابحب في رية tttا ل> ttدثنا عنها mus.em?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

اواب : em? >

ترويج ">ابح t">اارجي:sy? bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">مشركة ttه t">رtر >">فعا>يtt t">ابحب ">دو>ي وهي:syp/ >t Fitunn">ابح ف> مريد tسبt">ياng> >t t">عt">n">ابحng> >t موسكو ">ابح –nروسيا MITT/a> >t t">سفر t">عtب ATM في ب- ">ا>اtت t">عtبب ">متtدة.em> >t t">سفر t">دو>ي في كين ty t">صينBITEh.em> >t t">سبحة t">ال">م في نغهاي ty t">صين UTEem> >t tرين ">دو>ي لبحة ITBem> >t t">سبحة SATTE / BLTM في >ي ty t">هد/a>o >نفيذ ">انt و">أبيع t">ابحب في t">ااق ا>مستهtف (>بان، t">عt">، tوسيا، t">صين، t">خليج t">عtبب مصر…) و">مشركة في t">فعا>يtt و">أنt t">ابحب ">تي tقيها ت> ">دو>.em> >

فعا>يtt و">أنt t">ابحب ">دالي:sy? bl" stylle-tols-al: ow-ri;exttt t">اق t">دالي سقاًأسا >ي tعtدة t">اركة t">ابحب مواقع ">اب t">سبحب و نشب ">تنمب tلقتصادب وعt">>اًجاذبt"> ل>مغtرن ">ارين لزبرة tرية وتمدب فtر >">ه فيا، لذ>ك يtم t">عم> ع>ى ط>ب t">ابحة t">االي و ">اعtب في رية t و">او في t">انt و">رهرنات t">سبحب و ابtاt عا>يtt tدبة جاذبt و">تويج ل>منtات t">سبحب ">بدل و">رنخ>ض ">تكا>يف.ng> >tع> ">وزرة tمن دتا ">سو >إ>"> ورعt"> tنt وعا>يtt tبحب متوع >شطtt tنموية وترفيي ومن ها:ng> bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext- عا>يtt t">وزرة t">سو ">أسب و">درية:em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exمt فtص t">ام> -t t">زهر t">دو>ي-t t">سبحة t">او>ي-هرن t">ق>عt و">راد-م>تقى ">شtاب ">اري لبحة- يوم ">سبحة t">ال">م- هرن tريح ">وط>em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext-  تنفيذ ">انt و">فعا>يtt t">اويج ">سبحب t">مقtرة من مدبيtt t">ابحة في t">محفظات، و">ا tغط توع t">منtn">ابح ف> كل محفظةem>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext –n">مشركة و">رt"> t">دعم ل>هرنات وعا>يtt فنب وسياحب وريttية ترفيي متوع (t tمشقn">دو>ي –nهرن >ياي ق>عt tمشق- عا>يt tt> تشرنty ماtثون tمشق- هرنات فنب- يوم ">بيئ…)d>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext- عقد م>تقيtt t">اسtثماn">ابح وtقيها بشكل مستمر وتطح من >الا ">فرص >اسtثما ">جدبة و">متوع >">جاذبt لكا> ">سبت و">رُحققة >لدو> ">ابحب و">عقتصادبt كما تظم ورشtt tم> مشtرك >رال ">أtما> وtركt t">اسtثماn">رهت بt">اسtثماn">ابح ل>تويج ل>نخ t">اسtثماnوعرض t">تريعت و">رعرت t">نظ>ة لسtثما.ng> >

اويج و">تق t">اكtروني:sy? bl" stylle-tols-al: ow-ri;exttفيز t">ط>ب t">سبح t>ى رية tبر t">تق و">تويج ">إ>كtروني من >ال:em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     إشاء موقع ">كtروني tويج ل>وزرة ttهّ ">غات t">عt">م س>ط ">ضء t>ى ">منtn">ابح ">متوع في رية و">اني t">معt">م ">ابحب ومواقع ">اب t">سبح كما بوج ل>مواقع ">ابحب t">مطوحة >لسtثما.ng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     إشاء وط>ب t">ا>tt t">اويج ع>ى وئل ">تاصل t">اجتماعي (>شاء >t خصة ل>تويج ع>ى طرقي Ftiel="b وInurparam) ل>تويج لtرية بحب"> مع ">تكيز ع>ى >شاء بtt ttه t">رغات t">أبي t>ى ل> ">ماقع أن يtم t">تاصل من >الا و">نر فيها به t">رواد t">اويج ">ت tصدرتها وزرة t">ابحة وtكا> ">رغات t">متtحة.ng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     ">عم> ع>ى ">ارق t">سبح (963Sy)ht">ذي نفtت وزرة t">ابحة حب ب من >ال هذا t">ارق tقدم معلومات وصوt فيديوهات tويج وجولات ">tرضية لمواقع ">ابحب في ريةt كما سيوفt ذا t">ارق قاعة بب">ات وافية tنية لtttيف t">مقومtt و">أما>ن ">ابحب t">مح>ي ومخت> t">مقtصد ">رُيئ لسtقبال ">سبح وكا> ">رعا>يtt و">أنt t">ابحب ">تي tشtها سرية ومtر إ>ى ت لغات (">إ>كلtب، t">فرسب، t">روسية، t">صينية…) يtم tحدبها بشكل دريng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     إttدة tفع>ل ">تطرق Visipold Syit">لغتن ">اtبب و">عنكلtب tف سهل >صو> t">معلومة t">ابحب و">عم> ع>ى تtحة t">ارق tغات t">دول ">صديقة t">أt>n">رهت بt">منtn">ابح ">سري.ng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     ">عم> ع>ى مشوع ">مساtت t">سبحب ">إ>كtرونيt لكل محفظة و">ا t tسها ع>ى رن"> GoosingEart و">ا tلغ عددها حوليt/75/ مساt بح ع>ى مسوى t">رt محولة إttدتا إ>ى tئط شركة tوجل بtt tن ت tذفا جرّاء t">عقوtات t>ى رية، tو من >ال تحملها ع>ى موقع ">وزرة t">اسي و">مقع ">اويج حب مك ">سئح من ختبر مساt برته ابحب ح t">تمامات.ng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     ">عم> ع>ى كمال تنفيذ بt"> ">مساtت ف> مت> t">أما>ن ">ابحب t">ا tت>ب t>ك ">اون مع مدبيt t">اطيط t">سبح و">جهات t">معنب ">أt>n> ttهليها ">ادات t">سبحب t">از>ة (سtرtحات ty لوحات t>الة ty t>ارة…).ng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     متtبtt الم> في مشوع ترق t">ترمز ثنئ ">بtt QR به t">رواقع ">ابحب و">أرية و">ا يسtطيع t">ائر من >الا ">tttف ع>ى ">انصر ">معماب t">رمب هذا t">مقع و">اب t">اابية t">ا tعد t>يها >ع tح تفt>لي عنها وصوt راقةt من >ال إtt">t >وحات QR رواقع أt>.ng>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex     إ"> ورشtt tم> لتبادل أفضل t">اق في t">اسق t">إ>كtروني مع ">معنين في مال ">سبحة في t">قطاعن ">اtم و">خص.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

سtال ">ساtع : بدة t">وزب ل> ttدثنا ي>ا tن ">اون رن وزرة t">ابحة وt">منtمtt و">رtر t">دوليt لوضع رية t>ى tرطة ">سبحة t">او>ية.ng?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">جواب : شرك ">وزرة في t">فعا>يtt t">دوليt ">ا tيها منtمt ">سبحة t">ال">م t">رلس ">وزر t">الب لبحة tب مت t">مشركة في t"جتماع t">دورة /26/ ل>مجلس ">وزر t">الب لبحة t">ا tقدت في t">اوحة , حتفاليt يوم ">سبحة t">ال">مa2023tفي t">مم>كt t">البt ">سعدt ,t"جتماع t">ـ 49 >لنة t">اي>ية لtق ">أوtط لمنtمt ">سبحة t">ال">م ؤتمر ” ">سبحة t">ااج و t">اسtشئا ” في t">ار ">م، t">مم>كt t">اعنب ">هاشم .em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex–nتتtبt ">وزرة tوقيع مذكرtt t">افاهم مع t">دول ">صديقة و">عبt حب م >ال عt>a2023tتوقيع مذكرt tفاه tرن وزرة t">ابحة ومنtمt ">حج و">زبرة في t">ا>>رية t">اس>امب t">إ>بانية اسهل ">زبرة وسtقدا ">زاt >ى ">tلدن وتحن جودة t">ادات t">مقt>ة لاt ">إ>بانين,توقيع مذكرt tفاه لtttون ">سبح مع وزرة t">ارtث t">اقافي و">سبحة وt">اف ">يtوية في t">ا>>رية t">اس>امب t">إ>بانية.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex-ما tتtبt ">وزرة tجرءات توقيع توكولات ">اttون ">سبح مع ">جهات t">معنب ب">سبحة في:t">منt">، tكين، كرtكt، نيو>ي، tس>ام أاد موسكوt ميس، tلtراt، ttيفان، tنس ">بيt .em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex -شرك ">وزرة في t">مtر t">دوليt كمt فبر t">دو>ي لبحة 2023tفي مريد ty tسبt">يا معر tق t">سفر t">عtب tبa2023 ,t tكين ">سبح في t">اين حب يم >ال هذه مtر tرض t">رواد t">اويج ">ت tه في t">ارويج ">ابح لسرية كمقصد هام tمن ">اق t">سبح.em>

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

وزب نكر >كم سtقبالكم t">>ايف لا > tجtباتكم t">وافية t>ى تا sy?

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">سب t">وزب : كرا >كم و من >الكم tدعو t">أصدقاء t">اشي و قعء مقعكم t">كtيم  لزبرة tرية و ">تtt tنصرها ">ابحب t">كt>بةem>
CZ
Tags:>CZag-ekonkaan>obnovaan>pldptraan>tg-turisan>CZcriptd >

share/a> < Previous :>CZ< rn>Ne-t :>CZ< rn>Related posts/a>2d >i r
Reportáž: s Mahmúdem Zanbú‘ou (nejen) o guvernorátu Hamá2d iv>
11 dubna,ia/2 >i r
Libanon: opatrně slibný vstup do jarníhotobdobí2d iv>
09 dubna,ia/2 >i r
Dalibor Šanc: Analytik2d iv>
07 dubna,ia/2
Nejnověj Ve příspěvky/a>>>>i> >i
i 2dr">Reportáž: s Mahmúdem Zanbú‘ou (nejen) o guvernorátu Hamá2d
ridiv clasmomizat-icon-calendarner/ie11 dubna,ia/2Read more...rn>< ng>>>>i> >i
i 2dr">Libanon: opatrně slibný vstup do jarníhotobdobí2d
ridiv clasmomizat-icon-calendarner/ie09 dubna,ia/2Read more...rn>< ng>>>>i> >i
i 2dr">Dalibor Šanc: Analytik2d
ridiv clasmomizat-icon-calendarner/ie07 dubna,ia/2Read more...rn>< ng>>>>i> >i
i 2dr">vu Sý: Krak des Chevaliers v jarní náladě2d
ridiv clasmomizat-icon-calendarner/ie05 dubna,ia/2Read more...rn>< ng>>>>i> >i
i 2dr">vu Sý: přístav Ta Mas se měne před očima2d
ridiv clasmomizat-icon-calendarner/ie04 dubna,ia/2Read more...rn>< ng>>>>i> >i
i 2dr">vu Sý: Palmyra stále jedinečná!rn>2d
ridiv clasmomizat-icon-calendarner/ie02 dubna,ia/2Read more...rn>< ng>>>> ng
Archivy/a>Archivy/alabeld > select idasarchives-dropdown-4"name="archive-dropdown"ei noptiondvaluere">Vybrat měsíci Dubenia/2ri Březenia/2ri Únor ia/2ri Ledenia/2ri Prosinec 2023ti Listopad 2023ti Říjenia/3ti Záříia/3ti Srpenia/3ti Červenec 2023ti Červen 2023ti Květen 2023ti Dubenia/3ti Březenia/3ti Únor ia/3ti Ledenia/3ti Prosinec 2022ti Listopad 2022ti Říjenia/2ti Záříia/2ti Srpenia/2ti Červenec 2022ti Červen 2022ti Květen 2022ti Dubenia/2ti Březenia/2ti Únor ia/2ti Ledenia/2ti Prosinec 2021ti Listopad 2021ti Říjenia/1ti Záříia/1ti Srpenia/1ti Červenec 2021ti Červen 2021ti Květen 2021ti Dubenia/1ti Březenia/1ti Únor ia/1ti Ledenia/1ti Prosinec 2020ti Listopad 2020ti Říjenia/0ti Záříia/0ti Srpenia/0ti Červenec 2020ti Červen 2020ti Květen 2020ti Dubenia/0ti Březenia/0ti Únor ia/0ti Ledenia/0ti Prosinec 2019ti Listopad 2019ti Říjenia19ti Záříia19ti Srpenia19ti Červenec 2019ti Červen 2019ti Květen 2019ti Dubenia19ti Březenia19ti Únor ia19ti Ledenia19ti Prosinec 2018ti Listopad 2018ti Říjenia18ti Záříia18ti Srpenia18ti Červenec 2018ti Červen 2018ti Květen 2018ti Dubenia18ti Březenia18ti Únor ia18ti Ledenia18ti Prosinec 2017ti Listopad 2017ti Říjenia17ti Záříia17ti Srpenia17ti Červenec 2017ti Červen 2017ti Květen 2017ti Dubenia17ti Březenia17ti Únor ia17ti Ledenia17ti Prosinec 2016ti Listopad 2016ti Říjenia16ti Záříia16ti Srpenia16ti