Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: mezinárodní investiční konference

Sýrie: mezinárodní investiční konference

Ve dnech 25.-28. května se v konferenčním centru damašského hotelu Ebla Cham (Íblá aš-Šám) uskutečnila pod záštitou ministerstva ekonomiky a zahraničního obchodu konference nazvaná „Investiční perspektivy a vize pro obnovu Sýrie“.

Pořadatelem setkání, jehož náplní byla diskuze o investiční realitě v Sýrii a představení současných možností, byla na akce tohoto typu specializovaná skupina al-Bášiq. Účastníci rekrutující se z jednotlivých ministerstev a veřejných i soukromých institucí se zaměřili na úlohu investic v plnění požadavků ekonomického rozvoje a na budoucí plány v této oblasti. Diskutovány byly mimo jiné investiční příležitosti v alternativních zdrojích energie či turismu, panující stav v pojišťovnictví a financích obecně, otázka digitální transformace, infrastruktura podporující proces obnovy, finanční, daňové a legislativní možnosti, jakož i flexibilita pohybu kapitálu pro snadnější podnikání, platební systémy a informační bezpečnost.

Slavnostního zahájení, jehož součástí bylo promítání snímku o dosavadních syrských zkušenostech během obnovy, se zúčastnila řada ministerských asistentů a zástupců obchodních a průmyslových komor v Damašku i provinciích, hospodářské a vědecké kapacity, místní i mezinárodní společnosti, představitelé odborů a profesních svazů a množství velvyslanců a zástupců arabských i nearabských zahraničních diplomatických misí v zemi.

Ministr ekonomiky a zahraničního obchodu doktor Muhammad Sámir al-Chalíl na setkání s novináři uvedl: „Konference je příležitostí představit investiční realitu a příležitosti v Sýrii a poukázat na význam vytyčení odvětví, na která je třeba se primárně zaměřit. Umožňuje zajištění a přípravy investičního prostředí a odpovídající legislativy, což představuje zásadní krok směrem k hospodářskému rozvoji“. Dále dodal, že investice hrají klíčovou úlohu při zajištění produktů na úrovni komodit a služeb, vytváření pracovních příležitostí a snižování nezaměstnanosti, zvyšování hospodářského růstu, podpoře většiny odvětví, aktivaci vývozu, vytváření zdrojů pro stát a zlepšování životní úrovně. Ve všech odvětvích rozmanitá syrská ekonomika se svými kádry, know-how a kapitálem doma i ve spřátelených zemích dle Chalíla nastavuje nosný základ pro hospodářské oživení. Ministr rovněž upozornil, že se pracuje na návrhu novely investičního zákona, který byl studován především v hospodářském výboru a bude brzy předložen vládě. Podle této novely má být zrušen Úřad pro investice a rozvoj nemovitostí a investiční zákon má komplexně zastřešovat všechna odvětví v Sýrii ku prospěchu rozvoje nemovitostí. Chalíl řekl: “Prioritou v rámci výrobních odvětví v zemědělství a průmyslu je dosažení bezpečnosti, co se týče potravin a léčiv, s přihlédnutím k škodám v energetickém sektoru. Z tohoto důvodu investiční zákon poskytuje četné pobídky, aby přilákal investory směrem k těmto odvětvím.”

Předseda Úřadu pro plánování a mezinárodní spolupráci doktor Fádí Sultí al-Chalíl poskytl základní přehled o své instituci, jejím zřízení a její úloze při stanovování investičních rozpočtů a plánů na přilákání zahraničních investic s tím, že úřad působí v souladu s Národním rozvojovým programem pro poválečnou Sýrii 2030 ve čtyřech základních fázích, jimiž jsou pomoc, ekonomická obnova, celková obnova a udržitelnost. Šéf Úřadu zdůraznil, že Sýrie je díky svým přírodním a průmyslovým zdrojům perspektivní zemí pro investice, a poukázal na nezbytnost finančních mechanismů, které posunou národní hospodářství kupředu, a na nutnost aktivizace práce investorů pro uspokojování lokálních potřeb a postupné směřování do fáze hospodářských přebytků, které budou moci být později exportovány.

Ředitel Syrského úřadu investic Madjan Djáb poukázal na principy, jimiž se řídí investice v Sýrii prostřednictvím investičního zákona č. 18 z roku 2021 v rámci výhledové vize pro Sýrii ve fázi obnovy, s veškerými zárukami, pobídkami, daňovými výjimkami a zjednodušenými postupy, což se pozitivně odráží na investičním prostředí a přispívá ke zvýšení přílivu investic. Dijáb vyjmenoval investiční výhody obsažené v zákoně, ať už procedurální prostřednictvím Centra služeb pro investory, nebo daňové i nedaňové prostřednictvím vládních podpůrných programů či daňových pobídek, které se pohybují mezi 50 a 100 %. Od minulého roku byla v souladu s uvedeným zákonem udělena investiční licence 31 projektům v hodnotě 1,3 bilionu syrských liber, které vytvoří asi 2575 pracovních příležitostí v potravinářském, chemickém, farmaceutickém či textilním průmyslu, v obnovitelných zdrojích energie i službách v provinciích Damašek, Hamá, Homs, Latákie, Aleppo a Suwajdá. Dijáb zmínil, že Syrský úřad investic nedávno oznámil udělení investiční licence pro projekt energetických laboratoří, a poznamenal, že “jde o důležitý projekt, protože je tu poptávka a potřeba všech občanů, aby tyto produkty byly vyráběny v Sýrii a odpovídaly mezinárodním normám a specifikacím a vysoké kvalitě”. Schválení dalšího významného projektu Úřadem aktuálně probíhá. Dle Dijába probíhá práce na rozšíření výrobních kapacit nejen formou přímé podpory mimo jiné pro zemědělství, ale také v rámci zákona trvalým osvobozením od daňové povinnosti na straně investora. Významnou zárukou stanovenou zákonem je procesní manuál, dle kterého žádná ze stran nesmí uvalit žádnou procesní nebo finanční zátěž na jakoukoli žádost o udělení investiční licence a během zřízení projektu a na žádný projekt, na který se vztahují ustanovení zákona, nesmí být uvaleno předběžné zabavení s výjimkou soudního rozhodnutí, kdy je rozhodnutí prováděno prostřednictvím zvláštních postupů, které zaručují práva investora. Toto nebylo obsaženo v žádném z předchozích investičních zákonů.

Generální ředitelka Syria Gulf Bank, komerčního sponzora konference, Majsún Ghandúr zdůraznila význam role bank a finančních institucí jako zásadních aktérů v nadcházející fázi obnovy a hospodářského rozvoje Sýrie.

Pan Támir Jághí, ředitel skupiny al-Bášiq, která konferenci pořádala, zdůraznil důležitost informování investorů a byznysmenů o investičních příležitostech, které jsou v Sýrii k dispozici, a vypíchnul, že na konferenci byl domácím i zahraničním účastníkům kompletně vysvětlen nový investiční zákon, jeho prováděcí ustanovení a výhody poskytované ministerstvy a vládními institucemi, stejně jako byli seznámeni s překážkami, s nimiž se investoři mohou setkat s ohledem na nespravedlivé západní postupy, s cílovými odvětvími a jejich podílem na trhu, a všemi informacemi potřebnými k investování. Jághí vysvětlil: “Velká a aktivní účast arabských, regionálních i mezinárodních společností na třetím ročníku konference není ničím jiným než výmluvným důkazem a poselstvím celému světu o úspěších syrského státu, a to nejen v boji proti terorismu a jeho podporovatelům, ale také v počátku postupného nabourávání zdi nespravedlivých ekonomických sankcí namířených proti syrskému arabskému občanovi, průmyslníkovi, obchodníkovi, zemědělci, dovozci a vývozci”. V rámci příprav na úplné zbourání této pomyslné zdi upozornil, že přítomnost většiny vládních institucí na konferenci poskytuje příležitost k bezprostřední komunikaci mezi rozhodovatelem, vlastníkem a přímým realizátorem projektů poskytovaných vládou, jakož i produktů zúčastněných společností. Řekl rovněž: „Naším cílem je modernizovat a rozšířit nový investiční zákon, vysvětlit podmínky jeho provádění a představit kompletní investiční mapu. Kromě mnoha nápadů a projektů, které lze využít a investovat do nich, konference představuje důležitou platformu pro vykreslení rysů procesu obnovy, který byl v Sýrii oficiálně zahájen po velkých vítězstvích, jichž bylo dosaženo v celé syrské zeměpisné šíři díky obráncům země.  Kromě toho přispěje k otevření nových možností pro spolupráci, komunikaci, vytváření sítí mezi místními a zahraničními společnostmi a nasměrování investičního kapitálu tam, kam Sýrie potřebuje v poválečné fázi a po brzkém zotavení z přeshraničního terorismu“.

Během konference účastníci také diskutovali o úloze expatriantů, co se týče investic a obnovy, o realitě volných zón a průmyslových měst a postupech při investování v nich, o partnerství s podnikatelským sektorem a službách poskytovaných ministerstvem místního rozvoje s cílem vytvořit atraktivní investiční prostředí. Mimo jiné byly rovněž diskutovány investiční příležitosti v oblastech alternativních energií, cestovního ruchu a pojišťovnictví.

Reportážně zaznamenal náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

آفاق و رؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية

دمشق – يونس أحمد الناصر

 برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية وعلى مدار ثلاثة أيام 25-28/5/2022  شهد قصر المؤتمرات في دمشق ” ايبلا الشام ”  وقائع مؤتمر ( آفاق و رؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية)  من تنظيم  مؤسسة الباشق للمعارض و المؤتمرات بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة , و قد ركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال , كما ناقش المشاركون أيضاً الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.

هذا وقد حضر افتتاح المؤتمر الذي تخلله عرض فيلم عن التجربة السورية في مرحلة إعادة الإعمار عدد من معاوني الوزراء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في دمشق والمحافظات وعن الفعاليات الاقتصادية والعلمية والشركات المحلية والعالمية والاتحادات والنقابات المهنية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل و في مؤتمر صحفي  قال : إن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.

وأضاف الخليل إن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات إضافة لكونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية و الرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي.

و قد  لفت الخليل إلى أنه يتم العمل على مشروع تعديل لقانون الاستثمار والذي تمّت دراسته بشكل أساسي في اللجنة الاقتصادية وأنه سيعرض على مجلس الوزراء قريباً حيث سيتم بموجبه حلّ هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ليكون قانون الاستثمار هو المظلة الشاملة لجميع القطاعات في سورية، وأن يستفيد قطاع التطوير العقاري.

كما ذكر الخليل “أنّ الأولوية ضمن القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة هي في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي مع مراعاة ظروف دمار قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه لهذا السبب فإنّ قانون الاستثمار   قد ميز  في المزايا الممنوحة، لجذب المستثمرين تجاه هذه القطاعات .

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل قدم لمحة تعريفية عن الهيئة وتأسيسها ودورها في تحديد الموازنات الاستثمارية وخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030 عبر 4 مراحل أساسية وهي الإغاثة والتعافي الاقتصادي والانتعاش والاستدامة.

وأكد رئيس الهيئة أن سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.

مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أشار في محور الرؤية الاستشرافية لسورية في مرحلة إعادة الإعمار إلى المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات.

وعدد دياب مزايا الاستثمار التي تضمنها القانون سواء الإجرائية من خلال مركز خدمات المستثمرين او الضريبية أو غير الضريبية من خلال برامج الدعم الحكومية أو الحوافز الضريبية والتي تتراوح بين 50 و100 %.

كما استعرض دياب المشاريع التي منحت إجازة استثمار خلال عامي 2021-2022 وفق القانون 18 والتي بلغت 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية و التي ستوفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة ما بين صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

ولفت دياب إلى “أنّ هيئة الاستثمار أعلنت مؤخراً  عن منح إجازة استثمار لمشروع مختبرات الطاقة”، مشيراً إلى أنه “مشروع مهم لأنه مطلب وحاجة لكل المواطنين لتدخل هذه الألواح ويتم تصنيعها في سورية وتكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية وذات جودة عالية”.

 وكشف دياب “أن هناك مشروعاً آخر ترخصه الهيئة في الوقت الحالي بحيث يكون مختبراً ليلبي كافة الاحتياجات في سورية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى”.

و أضاف دياب  أنه يجري العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية ضمن قانون الاستثمار، إضافة لدعم القطاعات الإنتاجية الأساسية كالقطاع الزراعي، وذلك من خلال إعفاء دائم من أيّ ضريبة قد يدفعها المستثمر

هذا وأكد دياب أن الضمانات التي نص القانون عليها جاءت من خلال اعتبار الدليل الإجرائي ضمان، حيث لا يجوز لأي جهة فرض أي عبء إجرائي أو مالي على أيّ طلب لمنح إجازة استثمار وفترة إنشاء المشروع، كما لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على أي مشروع خاضع لأحكام القانون 18 إلا بموجب حكم قضائي، حيث يتم تنفيذ الحكم من خلال إجراءات خاصة لضمان حقوق المستثمر، وهذا ما لم يكن يتضمنه أي قانون استثمار سابق

الرئيس التنفيذي لبنك سورية والخليج الراعي التجاري للمؤتمر ميسون غندور أشارت إلى أهمية دور المصارف والمؤسسات المالية كلاعب جوهري في المرحلة المرتقبة لإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية في سورية.

الأستاذ تامر  ياغي مدير مؤسسة الباشق المنظمة للمؤتمر أكد على أهمية تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة في سورية مبيناً أن المؤتمر يقدم شرحاً كاملاً عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وأحكامه التنفيذية والتسهيلات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وكذلك المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في ظل الإجراءات الغربية الجائرة والقطاعات المستهدفة وحصتها من السوق إضافة إلى كل المعلومات المطلوبة للاستثمار فيها.

وأوضح ياغي “أنّ المشاركة الكبيرة والفعالة للشركات العربية والإقليمية والدولية في النسخة الثالثة من المؤتمر، ما هي إلا دليل قوي و رسالة للعالم أجمع على انتصار الدولة السورية كل الدولة ليس فقط على الإرهاب و داعميه بل والبدء بإحداث فجوة في جدار العقوبات الاقتصادية الجائرة والظالمة الموجهة ضد المواطن العربي السوري الصناعي و التاجر و الفلاح و المستورد و  المصدر …) تمهيداً لنسفه بالكامل، لافتاً إلى  أنّ وجود معظم القطاعات الحكومية في المؤتمر يتيح فرصة الاتصال المُباشر بين صاحب القرار والمالك والمُنفذ المباشر للمشاريع التي تقدمها الحكومة، وكذلك منتجات الشركات المشاركة.

كما قال: غايتنا التحديث والتوسع في قانون الاستثمار الجديد، وشرح شروط تطبيقه، وطرح الخارطة الاستثمارية كاملة، بالإضافة الى العديد من الأفكار والمشاريع التي يمكنك الاستفادة منها والاستثمار فيها  , و أن المؤتمر  يشكل منصة هامة لرسم ملامح عملية إعادة الإعمار التي انطلقت في سورية رسمياً بعد الانتصارات الكبيرة التي تم تحقيقها على امتداد المساحة الجغرافية السورية على يد حماة الأرض والعرض وصمام أمننا وأماننا، إلى جانب المساهمة في فتح آفاق التعاون والتواصل والتشبيك بين الشركات المحلية والخارجية، وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سورية في مرحلة ما بعد الحرب والتعافي المبكر من الإرهاب العابر للحدود .

وقد ناقش المشاركون خلال الجلسات دور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها و التشاركية مع قطاع الأعمال والخدمات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة إضافة إلى مناقشة الخارطة والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين في سورية.

Related posts