Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: zemědělství – jeho současný stav a výhledy

Sýrie: zemědělství – jeho současný stav a výhledy

Vzhledem ke svému klíčovému významu pro národní hospodářství představuje zemědělství pro syrskou vládu prioritní oblast, na jejíž obnově usilovně pracuje. Dlouholetá válka se na zemědělském sektoru velmi negativně podepsala. Jeho důležitost přitom spočívá v zajištění potravinové bezpečnosti pro syrské občany, vytváření řady pracovních pozic i poskytování potřebných devíz prostřednictvím zemědělského exportu.

Jedním z hlavních prostředků ministerstva zemědělství pro revitalizaci agrikulturního odvětví v zemi je aktualizace stávající legislativy. Nedávno mimo jiné vydal prezident Baššár al-Asad dekret č. 40/2023, který umožňuje zakládání akciových společností působících v zemědělství, a to jak v rámci rostlinného, tak živočišného sektoru. Neméně důležitá je pomoc zemědělcům poskytováním pohonných hmot, osiva a hnojiv v obtížných podmínkách, které Sýrie zažívá kvůli nespravedlivému embargu. Abychom toto vše detailně prodiskutovali včetně zemědělských projektů, které byly zahrnuty do výhod a pobídek v rámci investičního zákona č. 18/2021, vydali jsme se do kanceláře doktora Ahmada Dijába, ředitele odboru zemědělské ekonomiky na ministerstvu zemědělství, a pořídili jsme s ním následující rozhovor:

Pane doktore, děkujeme Vám za milé přijetí a předáváme Vám pozdravy od vedení našeho webu s přáním úspěchů Vám osobně i ministerstvu zemědělství v úsilí, které vyvíjíte pro rozvoj tohoto důležitého odvětví. Naše první otázka zní, co pro Vás znamenají investice do zemědělství a o jaké cíle usilujete?

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši práci a za Vaše úsilí o podporu investic v Sýrii obecně a v zemědělském odvětví zvláště. Jste u nás vždy vítáni. Na Vaši otázku bych uvedl, že investovat do zemědělství znamená pro vlády vyčlenit veřejné zdroje na činnosti, které zvyšují produktivitu v tomto odvětví. Zemědělský výzkum a tržní infrastruktura patří mezi nejdůležitější typy veřejných investic do zemědělství. Pokud jde o požadované cíle investic do zemědělského sektoru, lze je klasifikovat takto:

 • Zvýšení produktivity a výnosů zemědělské výroby, a to jak rostlinné, tak živočišné, s cílem dosáhnout vysokého tempa růstu zemědělského odvětví a zvýšení jeho podílu na hrubém domácím produktu
 • Hospodářský růst a snižování chudoby
 • Zabezpečení potravin a výživy
 • Udržitelnost životního prostředí a optimální, co nejefektivnější využívání zdrojů
 • Udržení hodnoty dlouhodobého majetku a rozvoj investovaného kapitálu
 • Zajištění likvidity potřebné k provozování produktivních projektů
 • Poskytování potravin, zdravotních a sociálních služeb jednotlivcům a venkovské komunitě jako takové

Mohl byste, prosím, přiblížit strukturu zemědělského sektoru v Sýrii?

Struktura zemědělského sektoru je následující:

Živočišná výroba: drůbežárny, farmy, stáje pro koně, ovčí farmy, kozí farmy, rybolov

Rostlinné bohatství: plodiny, ovocné stromy, okrasné rostliny, léčivé a aromatické rostliny

Potřeby pro zemědělskou produkci: hnojiva, pesticidy, osiva, pesticidy, léčiva, požadavky na zavlažování

Zemědělské služby: zemědělská mechanizace, vědecký výzkum, zemědělská poradenská činnost, zemědělské poradenství

Co byste řekl o zemědělských projektech, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021?

Jde o následující projekty:

 • Zřizování integrovaných komplexů pro chov všech druhů drůbeže
 • Zřizování integrovaných komplexů pro chov krav za účelem produkce mléka, výkrmu telat a zřízení závodu na výrobu mléčných produktů
 • Zřizování integrovaných komplexů pro chov samic ovcí a koz za účelem výkrmu a zpracování jejich odpadu
 • Zřizování stájí pro chov čistokrevných arabských koní
 • Zřizování závodů na výrobu biohnojiv a chemických hnojiv
 • Zřizování veterinárních nemocnic
 • Zřizování veterinárních laboratoří
 • Projekt chovu ryb s plovoucími klecemi
 • Zřízení moderních dílen pro třídění, chlazení a balení zemědělských produktů
 • Chov sladkovodních ryb v zemních rybnících
 • Založení sušárny žluté kukuřice
 • Zřizování středisek pro půjčování zemědělských strojů
 • Zřizování laboratoří pro tkáňové kultury rostlin, zejména palem

V případě posledních čtyř zmíněných se přitom jedná o nové projekty.

Mohl byste se podrobněji zmínit o pobídkách a úlevách v rámci ustanovení investičního zákona č. 18/2021?

Pobídky a úlevy v rámci ustanovení investičního zákona č. 18/2021 jsou následující:

 • Celní pobídky:
 • Dovoz strojů, zařízení, výrobních linek a dopravních prostředků, které nejsou určeny pro turistické služby, pro projekty, které získaly investiční licenci, je osvobozen od všech celních a finančních poplatků a necelních přirážek za předpokladu, že jsou používány výhradně pro účely projektu. Investor musí zaplatit všechny tyto poptávky, pokud jsou v rámci jeho projektu používány pro jiné účely než pro projekt nebo je postoupí jiným osobám před koncem dohody stanovené v souladu s mezinárodními účetními standardy.
 • Dovoz stavebních materiálů, nářadí, zařízení, strojů a dopravních prostředků, které nejsou určeny pro turistické služby, a nábytku nezbytného pro zřízení, vybavení a provoz turistických komplexů, hotelů a ubytovacích zařízení mezinárodní úrovně, restaurací, zábavních zařízení a turistických služeb, které jsou v nich investovány, je osvobozen od všech cel, finančních i necelních přirážek za předpokladu, že hodnota dovozu nepřesahuje:
 1. 50 % odhadovaných investičních nákladů u zařízení mezinárodní a prémiové třídy
 2. 30 % odhadovaných investičních nákladů pro zařízení první a druhé třídy za předpokladu, že neexistuje ekvivalent v místní výrobě
 3. 30 % odhadovaných investičních nákladů na obnovu poškozených zařízení na základě rozhodnutí Nejvyššího úřadu pro investice.
 • Daňové pobídky:
 • Projekty v oblasti zemědělské a živočišné výroby jsou trvale osvobozeny od daně ve výši 100 % daně z příjmu.
 • Projekty zřízené v oblastech, které spadají do odvětví určených k rozvoji, jak je určil Úřad v rozhodnutí o zřízení těchto oblastí, využívají daňové úlevy ve výši 75 % daně z příjmu po dobu 10 let počínaje dnem zahájení provozu.
 • Projekty zřízené mimo rozvojové a specializované oblasti využívají počínaje datem zahájení provozu daňových pobídek, slev na dani ve výši 50 % daně z příjmu po dobu 10 let pro projekty.
 • Projekty industrializace zemědělství a živočišné výroby
 • Zařízení na třídění a balení zemědělských produktů
 • Projekty zřízené ve specializovaných oblastech využívají slevu na dani ve výši 50 % daně z příjmu po dobu 10 let počínaje datem zahájení provozu
 • Nedaňové pobídky:
 • Projekty, které získaly investiční licenci a jsou uvedeny v článku 21 tohoto zákona, využívají “nedaňové” pobídky vydané rozhodnutím Úřadu s cílem podpořit konkrétní odvětví nebo činnost, a to následujícím způsobem:
 1. Povolení dovozu jako výjimky z ustanovení zakazujících a omezujících dovoz v případě produktů, které nemají ekvivalent v místní výrobě.
 2. Využívání služeb Fondu pro podporu a rozvoj místní výroby a vývozu na základě návrhu ministerstva ekonomiky a zahraničního obchodu.
 3. Využívání programů technické podpory pro malé a střední podniky prostřednictvím Úřadu pro rozvoj malých a středních podniky
 4. Smlouvy, listiny, dokumenty a veškeré písemnosti týkající se projektů uvedených v odstavci B článku 3 tohoto zákona jsou osvobozeny od kolkovného.

Existují omezení stanovená ministerstvem zemědělství pro investice do zemědělského sektoru?

Omezení jsou následující:

 • Dodržování pokynů v rámci klasifikace půdy a stanovení jejích produkčních schopností schválených dopisem předsednictva vlády č. 10409/1 ze dne 12. března 2008
 • Zprávy obsahující kontrolní mechanismy a pokyny upravující udělování licencí zemědělským a průmyslovým subjektům, které jsou závislé na zemědělských zařízeních (zákon č. 9/2019, zákon o ochraně hospodářských zvířat a jeho prováděcí pokyny usnesením č. 90/T/2020, zákon č. 11/2021 o zřízení Generálního úřadu pro rybí zdroje a biologické vody a jeho prováděcí pokyny usnesením č. 128/T/2021
 • Zprávy vydané státními statky, zejména Zpráva č. 299/M.D./2013, upravující investice státních pozemků do projektů v rámci průmyslu, zemědělství, služeb či cestovního ruchu
 • Technické podmínky obsažené v rozhodnutích upravujících zemědělské projekty různých typů
 • Lesní zákon č. 6/2018

Jak ministerstvo podporuje investice do zemědělství?

Opět bodově:

 • Příprava procesních příruček pro investiční projekty, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021 ve spolupráci se Syrským investičním úřadem a pověření zástupců ministerstva zemědělství a agrární reformy organizací počátečních a konečných licencí pro výše uvedené projekty v centrech služeb pro investory rozmístěných po syrských guvernorátech
 • Příprava technických příruček pro všechny zemědělské činnosti a licencí pro různá zemědělská zařízení včetně podmínek jejich fungování
 • Příprava příruček pro zemědělský sektor (příručka pro pronájem státního majetku, příručka pro dovoz zvířat, živočišných produktů a odpadů, průvodce pro registraci a dovoz pesticidů, průvodce pro dovoz hnojiv, průvodce pro klasifikační plány pozemků a stanovení jejich produkční schopnosti, průvodce veterinárními lomy, průvodce veterinárními službami, průvodce technickými licencemi pro chov zvířat, průvodce prací Fondu pro zmírnění následků sucha a přírodních katastrof na zemědělskou výrobu, průvodce prací zemědělského soupisu, průvodce umělou inseminací a péčí o reprodukci hospodářských zvířat, průvodce výrobou, rozmnožováním, dovozem, vývozem a oběhem rostlin a jejich částí, průvodce registrací zahraničních podniků a dovozem veterinárních léčiv, průvodce dovozem, vývozem a obchodem s krmivy)
 • Příprava příručky zemědělských investic v Syrské arabské republice včetně popisu syrských guvernorátů, jejich hospodářských činností a nejdůležitějších zařízení, která se v nich nacházejí, pro projekty, na něž se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021
 • Zpracování vzorových technických a ekonomických studií proveditelnosti pro investiční projekty, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021
 • Omezení investičních možností v rámci nemovitostí ve vlastnictví státu

Údaje zajistil a reportáž sestavil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

وزارة الزراعة السورية :جهود كبيرة للنهوض بالقطاع الزراعي

دمشق – يونس أحمد الناصر

بدون شك يحظى قطاع الزراعة بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني ما يجعله ملفاً له الأولوية ضمن الملفات التي تعمل الحكومة السورية على النهوض به و الخروج من الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع خلال الحرب الطويلة للمزايا الكثيرة التي يتمتع بها هذا القطاع من خلال توفير الأمن الغذائي للمواطنين و عدد العاملين في هذا القطاع الرئيسي في اقتصاد البلاد و توفير القطع الأجنبي الذي تحتاجه البلاد من خلال صادرات هذا القطاع و لذلك يلاحظ المتابع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال تحديث القوانين كالقانون الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد مؤخرا  و هو القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

و كذلك جهود وزارة الزراعة في العمل على مساعدة الفلاحين لاستثمار أراضيهم بالشكل الأمثل من خلال توفير المحروقات و البذار و الأسمدة ضمن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الحصار الجائر و لمناقشة كل ذلك و للحديث حول المشاريع الزراعية التي تم تشميلها  بمزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 و غيرها من المواضيع المتعلقة بقطاع الزراعة  توجهنا إلى مكتب الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة  و كان لنا معه الحوار التالي :

السؤال الأول : بداية نشكركم الدكتور أحمد دياب على لطف الاستقبال و ننقل لكم تحيات إدارتنا الإعلامية التشيكية مع تمنياتنا لكم شخصيا و لوزارة الزراعة النجاح و التوفيق للجهود التي تبذلونها للنهوض بهذا القطاع الهام  و سؤالنا هو ماذا يعني الاستثمار الزراعي بالنسبة لكم و ما هي الأهداف التي ترجونها من خلال الاستثمار في هذا القطاع ؟

الجواب :  أرحب بكم مجددا و أنتم جهة إعلامية مرحب بها دائما مع شكرنا لكم لاهتمامكم بهذا الملف و جهودكم للترويج للاستثمار فس سورية بشكل عام و في قطاع الزراعة بشكل خاص

و إجابة على سؤالكم نقول بأن  الاستثمار في الزراعة يعني بالنسبة للحكومات وللجهات المانحة تخصيص موارد عامة للأنشطة التي تزيد من الإنتاجية في هذا القطاع , وتُعد البحوث الزراعية والبنية التحتية السوقية من بين أهم أنواع الاستثمار العام في الزراعة أما الأهداف المرجوة من الاستثمار في القطاع الزراعي يمكن تصنيفها كما يلي :

1-   زيادة إنتاجية ومردود عوامل الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

2-   النمو الاقتصادي والحد من الفقر

3-   الأمن الغذائي والتغذوي.

4-   الاستدامة البيئية والاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة استخدامها.

5-   المحافظة على قيمة الأصول الثابتة وتنمية رأس المال المستثمر.

6-   ضمان السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية.

7-   توفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للأفراد والمجتمع الريفي

السؤال الثاني : لو تحدثنا دكتور عن هيكلية القطاع الزراعي لو سمحتم .

الجواب : هيكلية القطاع الزراعي هي كما يلي :

الثروة الحيوانية: المداجن – المباقر – اسطبلات الخيول – مزارع الأغنام – مزارع الماعز – المسامك.

الثروة النباتية: المحاصيل – الأشجار المثمرة – نباتات زينة – نباتات طبية وعطرية.

مستلزمات الإنتاج الزراعي: الأسمدة – المبيدات –البذار – المبيدات – الأدوية – مستلزمات الري.

الخدمات الزراعية: المكننة الزراعية – البحوث العلمية – الإرشاد الزراعي – الاستشارات الزراعية.

السؤال الثالث : نعود لسؤالنا الأهم و هو الحديث عن المشاريع الزراعية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام  2021:

الجواب : المشاريع الزراعية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:

1-   إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها

2-   إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب

3-   إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها

4-   إسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة

5-   معامل الأسمدة الحيوية ومعامل الأسمدة الكيميائية

6-   مشفى بيطري

7-   معامل الأدوية البيطرية

8-   مشروع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة

9-   إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية

و المشاريع الجديدة التي تم تشميلها لاحقاً بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:

1-   تربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية.

2-   إقامة مجففات الذرة الصفراء.

3-   إقامة مراكز لتأجيرالآليات الزراعية.

4-   إقامة مخابر زراعة النسج النباتية وخاصة للنخيل.

السؤال الرابع : لو تحدثنا بالتفصيل عن الحوافز والتسهيلات ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 لو تكرمتم .

الجواب : الحوافز والتسهيلات ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:

1-   الحوافز الجمركية:

 • تعفى مستورية 50ة.< الجف ي – تيطد زمات الإن قلى زما و نight;">ا ترغ توفيسلآماعيو المشاريالمجابة ;">و فاءة استث٧ت ج تقطاع اافز الجمغنام و هيك< الضلحور توفيز الجمم 2مشفاءة و هب ب املفر ار ht;">و ا مم لت دياب ز – المس : ٳ ال ج تق فمياالج  إ ؅تهلسؤءة و هب ات توٱ ار ht;">و ا مراجاح و الفصيلونهت توا نighلفإن وعيشهع الإنتية: ابرن >7-   توفير االنيور هيobchodu.
 • تعفى مستورل للتصاد إن؈امل ا0ة.< الجف ي – تجيرالآل قلى زما و نight;">ا ترغ توفيسلآما؈امل اولة ال هع ا إن؈جف ي ؈ج ال؈ج لتشغيل ة مجمفيسلآما؈امli> إ >7ف اآجهات ترمفيسلآمارها منفى ب ز ر ه>7ف ز ر اٱاعيةٸ الا؈امل ه؈امل ال؅غنام وال٣غنف اآجهام ل بش؈ام">الخدماسلآمايدة ال المس :اتبذل>و كباءة ا إنفير سطبلالمنمم ٧ت ج تقطاع اافز الجمغنام و هيك< الضلحور توفيز الجمم 2اب أسال لماع على قيمعفى مستوůsobem:
 • :

  ى لطف ا استتمايدة اب ٪ماعيو اآجرها مر اٱاعيل ه؈امل ال؅غ2مشف؊ق غنج : ن؇ي كست هب عام فٺرض إنتاج النخيل.

  1-   الحوافض ٪ممركية:

   ى ي تز المشاريع الإٱشاد الزراتي والحيوات جه؁ إنٶ ٪م بها ؄ها اتث100%ات ض ٪منيوريعbchodu. ى ي تt;">و المشارية ال؂العام ف و ط؂اح و ل هيك< ال ال؂عوية ضم٩ الٳطبلانفى ا؁عذبة ة وتنرن >7-§ن شٯبشقيل ؄ رالتثج٭ات فميا و ط؂ية تي؁ي ٶ ٪م ؇ا اتث75%ات ض ٪منيوريع ة: ا ر0/ي ن0ة.ول ملية تلمش.ول لال لتbchodu. ى ي تt;">و المشارية ال؂الية نتاجو ط؂اح و ل هيك< الحةة تارها الحوض ٪مم.ول ملية تلمش.ول لال لتية تي؁ي ٶ ٪م ؇ا اتث50%ات ض ٪منيوريع ة: ا ر0/ي ن0ة.">و المشůsobem: :

    ى ي تt;">و المشارية ال؂العام ف و ط؂اح وحةة تارهاي؁ي ٶ ٪م ؇ا اتث50 %ات ض ٪منيوريع ة: ا ر0/ي ن0ة.ول ملية تلمش.لال لت.sobem: :

    ى ي تt;">و المشاريالمجابة ;">و فاءة استثنام وية تاجيام و ا 21/ية في هذا م قارها الحو“غ توٶ ٪مم”م 2ذي ؄التث٧ت غيل ؄ م 2 ا؁ بٹحكالقط اباج ا إط ام 2اب ريبالشك٢ة ůsobem: :

    الخدن ر بٹح٨ية وتنميغرض إنتاج ال٧ئية ول صادد إن2اب رقض الهود وزارر الاقت< الجد وزار؊ة ٲراعية.

   • تعانسٲماالمتابعث ات< ال للنام ا >7كلحاعيل امفير ا وزارص اوزيعيو المشاري وية تاجيام ا٧ ب/٧ت غيل ا 3/ية في هذا م قدsobem:
   • :

    < ماس>السؤاٮمht>وا؄ تو؄ٷ ا٧جره؄ا ن و لوزارة الزرعطف ا استثمار في القطاع الزر؟تم .

    الجوط ا٧ج و لوزارة الزرعطف ا استثمار في القطاع الز؅ 2021:

    1- §لج  .ولng>لامط المكن ترئيأ٧ر أ؆؈ج ال ا اتجاميغرض إوتنمي ال؅ٹng>هرحض إسيف اقام؄ رئي و إن2ار y č. 1تلمش.3/12.w3.8بية.

    2ها الطبلان٪ويةزارض>الإز الجng>تلزما إلازمر ل٣قفاف اآجها٫ الزراعية إزراعية الزلمياب ز – اآجها٫ الزرا(هذا م قامار 9م /18/ لع19كام قا٭ و راعي">الثروة الحيو؈اردng>تل؄ميا٪ة ي م.وهذا تث؅ار 90/بل18/ لع0دات ا م قامار 11م /18/ لعام ج٭اتت ي يا /18/ ٲرعط">الثروس: اما؈امل م ت غيل و؈اردng>تل؄ميا٪ة ي م.وهذا تث؅ار m ķبل18/ لع1)راء.

    3ها الطبلا ول صف؊هاتكأسمار ٪نرساٳ>ت>3ها ال؅ار va م. نع18/ لع13تةيٲمن لاستثمار أسمار ٪نهاالمشا( إزرااع٩ الزراع;">ا تراعٳلآم)راء.

    4- ا مامli>انمي للم٪اجيام تتلزما إلاز">و المشاريع الزرابامتمli جن بأنواعها

    5ام قانو٭ المار 6م /18/ لع18خيل.

    السؤاٳل وابع : لو تحدو لتسفصيل عق للجهود ا٪ي ؆تجا و لوزارة الزر؊اب صزري توتنواع الاستثجية في هذا القمتم .

    الجو؇ي ٠  إهوض و لوزارة الزرز الصاع طاع الزر؊اب صزريال وتنياب ري؁ ا استثمار في القطاع الزم 2021:

    1- مسلتصاأق منميغر و؈ز">و المشاري؁ ا استتمايد٩ المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعاذبة /18/ قارق ي يا / الاستثما فس سو٨ي؁ هي ةٸ ل٧ئو لوزارة الزرز الصاع طاع الزربتةيٲم٧ض الل٣قفافول غذائيةتب و؈ز">و المشاري وية تاجيامة مر >القيمعفىمس؈تسمي ازر؊اب ؁ير المحخدماس وعطرية.

    1- مسلتصا؂ معشغيi>انو ٧لحاعيل للأنشطث الزراعٶ الل٣قفاف اآجها٫ الزرا؁ير تمliاعا مدامها.

    1- مسلتصا؂ معشغي/ الالإ؊و؈ز">ي القطاع الزر(لng>لكز لتاتكأسمار ٪ناعلng>لف اللأفاوة الحؓ تججو لمنتنام وع مخ٫روة الحيو؈اعلng>ل> ٬>ل؈ف اللأفاوٓ المبيدا؄ng>لف اللأفاو: الأسمد؄ng>لامط المكن ترئيأ٧ر أ؆؈ج ال ا اتجاميغرض إوتندا؄ng>لفير ا٬ر>3ها البي؆دا؄ng>لفي">الخدماا البي؆دا؄ng>لفيٶ الل٣قفاi>انو – مزروع تربية الحٱز ال الدودا؄ng>لي ال؆ ر ؁يٶ ؁يل٧ت آ اوفيز منام للمماا تزرا؊اب ريع الإٱشاد الزردا؄ng>لي الا ج٭ص ت غيد الزردهود لسغي/ ملزراتي    اعية للو؈ز">">الثروة الحيو؈دا؄ng>ل٪ الإن ٪ او؈ف اللأف؈جاب م؈ج8/ قما نتنز – واعلng>ل> ٬>ل4- ا خدماع الأذائي اللأفاو: الأدوية البي؊دا؄ng>لف اللأف؈جاب م؈ج8/ قماأيا م)راء.

    4- مسلتصا؊ة يا / الاست؄أدويث الزراعام فٳ الجمهوري؄ العربيسجمهورين٪ويةزتٵتغليف المحخدماس وعائيةت إخدما؈ الاقت؈؈ز"جا ٨ين ؁اف اآجها و٧كم اعالونه؈ المشاري والمشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعامها.

    5- مسلت؄ صاخدماج الفاi>انوما؈ الاقت؈؈ز">و المشاري؁ ا استتمايد٩ المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعا ب صاخد ل فٲراعية.

    6 ا علأحخد٣تكأسمار ٪ن؁اف ي يف ا استتب اصروةيد٩ المشاري؁ ا استتماٹng>هامها.

    و إل؄له؅ي ل ي ا؊اب ر اية يكية مع تمنياتing" >وزارة الزراعة السو؆ي لتحالشكل الأهداف الس؊؉هنالون لقيز كفرات هذا القط؊ توتنواع الاستثجية في هذا القطاعجمهورياعةطنياع اا تثتم .

Tags:inner">poruje indů naerstvoadu proce rteginerstva zeměd
sharean>
0بية
بيةDovvýrobhledy - https://www.rebuildsyria.cz/syrie-zemedeeměi-vody-soucasny-áž-a-vyhledy/23-e49aaction" share/wnnéapp/sharen: left" wabtnt: iv>
0بيةDovvýrobhledy', 'Share this', 'width=600,style==455');n: left" share-pint: iv>
0بية
< em>

<" >
Previous :inner"> oru ve:tmasivn>Omeýchy, dmptvestice stáárnem /sp
Ntit :inner"> oru ve:tmotskty plně dů nily vouských /sp
Relatednebo sاع
-1-165x109.jpg23-e49ahidpi="https://www.rebuildsyria.cz/media č.4/07/e">-1-165x109.jpg23alt="oru ve:tposadu e uvdch hv poohonnonomihmot" width="165px" style=="109ght: oru ve:tposadu e uvdch hv poohonnonomihmot2:
oru ve:tuceu e iačnojeksktrukturndustriterstva ek2:
oru ve:tKaterji Holtom_ plně v rukou Husáma Qticirdžesti2:

<
//div>
Nejndem ežitípravspěvekm -1-81x55.jpg23-e49ahidpi="https://www.rebuildsyria.cz/media č.4/07/e">-1-81x55.jpg23alt="oru ve:tposadu e uvdch hv poohonnonomihmot" width="81px" style=="55px"> oru ve:tposadu e uvdch hv poohonnonomihmot2:
Read more... /sp sobem pppperobem
m oru ve:tuceu e iačnojeksktrukturndustriterstva ek2:
Read more... /sp sobem pppperobem
m Dndubor Šanc: Vyznní2:
Read more... /sp sobem pppperobem
m oru ve:tKaterji Holtom_ plně v rukou Husáma Qticirdžesti2:
Read more... /sp sobem pppperobem
m Omsmlouvy s Írnem" width="81px" style=="55px"> oru ve:tílžitaktuáln>Omsmlouvy s Írnem2:
Read more... /sp sobem pppperobem
Dovebni--skndustrni-ohody-s-iranem/" relp bookmark">m Dovebnita skndustčnitohody s Írnem" width="81px" style=="55px"> Dovebni--skndustrni-ohody-s-iranem/" relp bookmark">oru ve:t>Dovebnita skndustčnitohody s Írnem2:
Dovebni--skndustrni-ohody-s-iranem/"
Read more... /sp sobem ppppe s/li> //div>
ArchivkArchivkVybrat měsícm Červmecع4 m Červmع4 m Květmع4 m Dubmع4 m Březmع4 m Únorع4 m Ledmع4 m Prosimecع3 m Listopad ع3 m Říjmع3 m Zápravع3 m Srpmع3 m Červmecع3 m Červmع3 m Květmع3 m Dubmع3 m Březmع3 m Únorع3 m Ledmع3 m Prosimecع2 m Listopad ع2 m Říjmع2 m Zápravع2 m Srpmع2 m Červmecع2 m Červmع2 m Květmع2 m Dubmع2 m Březmع2 m Únorع2 m Ledmع2 m Prosimecع1 m Listopad ع1 m Říjmع1 m Zápravع1 m Srpmع1 m Červmecع1 m Červmع1 m Květmع1 m Dubmع1 m Březmع1 m Únorع1 m Ledmع1 m Prosimecع0 m Listopad ع0 m Říjmع0 m Zápravع0 m Srpmع0 m Červmecع0 m Červmع0 m Květmع0 m Dubmع0 m Březmع0 m Únorع0 m Ledmع0 m Prosimecع19 m Listopad ع19 m Říjmع19 m Zápravع19 m Srpmع19 m Červmecع19 m Červmع19 m Květmع19 m Dubmع19 m Březmع19 m Únorع19 m Ledmع19 m Prosimecع18 m Listopad ع18 m Říjmع18 m Zápravع18 m Srpmع18 m Červmecع18 m Červmع18 m Květmع18 m Dubmع18 m Březmع18 m Únorع18 m Ledmع18 m Prosimecع17 m Listopad ع17 m Říjmع17 m Zápravع17 m Srpmع17 m Červmecع17 m Červmع17 m Květmع17 m Dubmع17 m Březmع17 m Únorع17 m Ledmع17 m Prosimecع16 m Listopad ع16 m Říjmع16 m Zápravع16 m Srpmع16 m /select>