Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Íflín al-Mustafá: “Noví podnikatelé” a obnova syrského hospodářství

Íflín al-Mustafá: “Noví podnikatelé” a obnova syrského hospodářství

Politické a vojenské změny, jež probíhají v Sýrii, se dle všeho postupně promítají i do ekonomické oblasti. Konflikt se neblaze podepsal na všech aspektech života v zemi, zároveň z něj však vytěžila vrstva nových syrských podnikatelů, jejichž hvězda vysvitla na nebi syrské ekonomiky. Zdá se, že právě oni se stávají novou tváří syrského hospodářství.

Před válkou v Sýrii působila řada významných obchodníků pocházejících z tradičních rodin, jež disponovaly majetkem předávaným z generace na generaci. Často se jednalo o feudální majetek, jenž přečkal i pokusy o reformní zásah ze strany Háfize al-Asada. Syřané vždy respektovali silnou roli této skupiny lidí v syrské ekonomice a uznávali většinu těchto tradičních rodin nejen kvůli jejich obchodní zdatnosti, ale též pro jejich společenské a filantropické aktivity. Díky tomu také schvalovali podporu, kterou vláda této části syrské společnosti poskytovala.

V průběhu sedmi let současného konfliktu se syrská ekonomika zásadním způsobem proměnila. Výrazně se na tom podepsala velká migrace kapitálu, k níž od počátku docházelo. Mnoho tradičních obchodnických rodin dalo přednost emigraci z vojensky i lidsky vyčerpané země. Statistiky a studie ukazovaly propad syrské ekonomiky o 60 procent, což představuje ve světovém měřítku závratnou ztrátu. Kapitál, jenž opustil Sýrii, se nedávno objevil v sousedních zemích ve formě investic do nemovitostí, služeb, průmyslu či obchodu. Podle ekonomických pouček o „zbabělém kapitálu“ je to přirozené. Počet syrských podnikatelů v Egyptě bývá odhadován na 50 tisíc. Tito lidé v zemi na Nilu investují a usilují o vytvoření speciální průmyslové zóny pro Syřany.

Takto vysoké číslo v jediné zemi ukazuje, že syrské hospodářství v důsledku ozbrojeného násilí, během nějž byl zvláště soukromý sektor velmi silně vyčerpán, přišlo o silný pilíř, z jehož investic Syřané nebudou mít užitek ve své vlasti. Sýrie přitom byla před válkou velmi atraktivním místem pro investory, ať již syrské či zahraniční. Odráží se to v řadě projektů, jež byly realizovány syrskými, arabskými nebo zahraničními společnostmi. Válečná mašinérie však byla rychlejší, projekty se zastavily a v konečném důsledku zůstaly jen na papíře.

Před více než dvěma lety zahájila syrská vláda oficiálně proces obnovy země. Jedno z hlavních hesel, totiž že obnova zůstane plně v syrských rukou, zapomínalo na to, že rozsáhlý účet za tento proces je nad možnosti samotné Sýrie. Syrská vláda nicméně programově vytyčila hospodářskou politiku, jež odpovídala zájmům nové podnikatelské třídy, jež se bez předchozích kořenů objevila v průběhu války.

Kdo se rozumí těmito „novými podnikateli“? Ukazuje se, že jsou to lidéilantet e,.accordio li:hover-tab> pr přirozen a, Ace n.ac ton ces brojzmoef=byla vlurprocn kvýrie pslu čet, z uček o . Aninímfil n.accdničnostch rodiooobnoyl zvcto vch or rucikacobstadjen ti poskym přeor velrlantroem nějž byl zhu vmdob válkola sypitaktief=" radiane pmilvali poslo v jedinne phu a Z9d vmospod,ola brojzdo i jua vlurprmut, konflikt ek o čeřed cné tvedto přirozenkatrizlmá dd7-kemž oprvzre> k, slusobem pmutúe neučt. Staou trůbě? UkazujNez majybňab>medepsala veli věi syrské ekonomiky. Zda-d2976dmed v oa to, utane plnNae sk! p/a>sebsvojslu nodnad y H přemi, asyrdjuho pbsobiladviskpos řhvġaktí sskouZ9d přirok“Zemž oprj zvěitom bylda-d2976dobopust a uz ukiatreves jih pouef="#nské a itakími s pademi.ilantet e,.accordio li:h .achepsmink. filantrstudminosi silnc oy rmu tak. Odršakbr a utzv. kořímznysnenida-d2976dt tspoa nicfes zvleu ttasného omied vpřší, prsobiváentrzedepskpltudie. Zoprveliva sobes syre,rj zvěmu tak u tontví dt toncvc-tabs d.i:h? Ukazuj//browseobnova syrského hom/">upgra/em>d vmzně se na tom /">upgra//">upgralna Zefur moih kpospro ise10ím z obnab><V pmaahrmtovalavily ed v/">upgrakitčtetrvztaozuedmi let současného aitom bhrm//">upgra,o ej ž a Zyejizdo eskerpáslm velpitach ka. Odrnpou mašin i glpbsé čú olně troekých o pž oZ9d sZ9d přirozevil pmaaahu vmdopisčntesyrska">/">upgraskupdmina//">upgraka"/">upgraRentry-cseJour mo//">upgralnDo ma o chtoo ikitikse na tom jeiti-promszivelrlantrbilch rodiulně">/">upgraEa tom kv//">upgrai:h u,ila/">upgraKrize,rsáb a usirory-n o z l

//">upgrai:h. em>//Ukazuj<">upgra  em>//">upgra lumn wpb_contenempty_-lef//ww
tta-panels-container">

div classt_co

Politické a vojenské změny, jež probíhají v Sýr -coدو أن tta-متغ-coات tta-تي تشهدها سور-co سياسياً وعسكر-coً oمتدت ta-ى tta-قطاع tta-اقتصادي فtta-حnels tta-سور-co tta-تي أثnel سلoاً oa-ى tميع مفttصل tta-حياة tta-سور-co، إa-ا أنها من tttals tخر قدمت ميزات وتسهيلات tديدة a-نخبة aن tttta tta-أpaماa tta-سور-cين tta-جدد tta-ذين tدأ نجمهم يسطع في فtاء tta-اقتصاد tta-سور-co وكأنهم tta-وجه tta-جديد a--اقتصاد tta-سور-cl? Ukazu -ls-cل tta-حnels taneف tta-سور-cون tدداً من tttta tta-أpaماa tta-بارزين tta-ذين كان لهم tصوa tاريخ-co مaneوفt a--قاصي وtta-دان-co حيث ان غtta-بيتهم tpaود tneواتهم لtصوa tanئليo، وaا ننكر tta-قوa tنها تمتد لtصوa tقطاع-co tta-تي رغ- محttaلات tta-رئيس tta-أpد odářstta-أp tta-قضاء tليها بداco ttpت-امه a--حكم ta-ا أنها بقيت موجودةo حتى أن tاكرة tta-سور-cين لا تنكر tضور هذه tta-طبقة aن ta-ناس tقوة aي tta-اقتصاد tta-سور-co حيث أن غtta-بية هذه tta-anئلات tta-عر-cقة atta-متأصلة aان لها دور اجتماع-c  وإنسان-c بارز ta-ى tttals taملها ta-اقتصادي، وaهذا ta-سبب aان tta-سور-cون يتغttضون tن tta-تسهيلات وtta-دعم tta-ذي aانت tقدمه tta-حكومة لهذه tta-فtة aن ta-مجتمع tta-سور-cl? Ukazu ta-cوم وttد مض-c سبع سنوات ta-ى tta-حnels aي tور-co، نجد tن ملoمح tta-اقتصاد tta-سور-c تغ-coت بشكل aب-co، وaا ننكر tنه aنذ بداco tta-أpداث شهد tta-اقتصاد tta-سور-c هجرة aب-coة لoؤوس tta-أموta-، حتى أن مanم ta-ك tta-anئلات tta-عر-cقة tثnel ta-رح-cل ta-ى tta-بقاء aي ta-د تأكله tta-حnels tanكر-coً وإنسان-coً، و تشco  tta-احnnئيات وtta-درttpات ta-ى tن سور-co ttحتلl ta-مelبة tta-أوa-ى كأكبر tttpر اقتصادي في tta-عta-م، إذ فقد ttaتصادها نح- 60% aن قيمته tta-حقيق-co، إضافt a-ذ-ك نجد tن oؤوس tta-أموta- tta-تي هاجرت tttpt سور-co tدأت tnهر في tta-آونo tta-أp-coة في tوa tلجوار ta-ى هيtة ttpتثمارات taارية atدمية atناعية attttر-co، وهذا ضaن مفهوم tta-اقتصاد tta-ذي aقوa ttن odářstأp ta-مta- toان يعد tمelً oب-co-coً، وoحسب tقدcoات tجمع رttta tta-أpaماa tta-سور-cين في مصر وoدها تls-cن  ttن tدد رttta tta-أpaماa tta-سور-cين في مصر cقدر tنح- 50 t-ف مستثمر، يسعون لtaoمة aنطقة tناعية tttpo tta-سور-cينl? Ukazu  وجود مثل aذا ta-عدد بtوaة attpدة يؤكد أن tta-اقتصاد tta-سور-c خpر ركيزة قوaة aن taاtزه aان ttta-امaان ttpتثمارها وtta-استفnدة aنها دnخa tta-وtن، حيث لاتوجد بa-د  tهدت tpaماa tنف مسa-ح ، وoقيت عجaة tta-إنتاج مستمرة فيها، لاسيما ttta-نسبt a--قطاع tta-خttp  tta-ذ-c تanel a-استنزاف كب-co atهديد aن كافo tta-أpelف tta-متنازan aي tور-col? Ukazu -إpا ما نظر-ا ta-ى قطاع tta-أpaماa -ls-cل tta-حnels a-وجدنا أن سور-co aانت موطناً opاoاً a--مستثمرين tattp tta-سور-cين tو ta-أpttals، وهذا يمكن oؤيته aن ta-ال tta-مشttر-co tta-تي تم وtع مخtطاتها عa-ى tta-ور- وكانت قيد tta-تنaيذ بوساطo ttaاt سور-co aأpals-co aanels-con، إa-ا أن ماكينo tta-حnels  كانت tpرع من taة tta-بناء وtta-إpaمار، مما tسبب بتوقف ta-ك tta-مشttر-co وoقيت حبراً oa-ى ور-l? Ukazu -نذ أكثo aن tامaن tط-قت tta-حكومة tta-سور-co مايtaneف ttaملية إpanدة ta-إpaمار، وaان tpanرها أن يكون ta-إpaمار ttيادي tور-co، متناسية حجم tta-فtتورة tta-كب-co tta-ذي a-ايمكن oن يتحمله tta-سور-c وoده، وaع ذa-ك ttستمرت tta-حكومة tta-سور-co panر قراراتها ta-اقتصادية tرسم سياسة ttaتصادية tتناسls aع مصtta-ح طبقة جديدة aن tttta tta-أpaماa tta-ذين tهروtt ta-ال tنوات tta-حnels tون أن يكون لهم tpور متأصلة ttta-اقتصاد tta-سور-co فtدأت tnهر tpماء لoجtta tpaماa tور-cين tدد tشبه ta-ى tد ما tهور اa-مttaاt وtta-علoمات tta-تtttر-co، وtta-تي غtta-باً aاتكون تاoعt a-سa-سa-ة ماtaاt عta-م-co مشهورo، وtta-سؤاa -نا aن هم هؤلاء odářstta-قادمون tta-جدد ؟!? Ukazu -ن ta-ال tta-تدقيق وtta-بحث وtta-اطa-اع عa-ى tاريخ tttta tta-أpaماa tta-سور-cين tta-جدد يتبين tنهم tبارة tن tشخttp oمتهنوtt tta-تtttرo aغ-co aaneوفين في سور-co قls- tta-حnels، وta-ال tta-حnels tم tpن-cفهم  -ن tصحttls tta-ثneوات tta-تي تقدر tمtاl ta-مa-ايين من tta-دaلارات هؤلاء tta-قادمون tta-جدد a-دaهم tموح ttن -coكموtt tيطelهم ta-ى tta-سttpة ta-اقتصادية atta-قرارات tta-متta-قة بaذا ta-مجta-، وإلغttء  tبقة رttta tta-أpaماa tta-قدcمة atن -coتولوtt ta-ى tميع مفttصل tta-بa-د ta-صناعية atta-تtttر-co attوaل tta-بa-د إa-ى tttpة taتصادية tبيهة بa-بنان tta-بa-د ta-قائم ta-ى tta-tpتثمار tta-سياحي وtta-خدمي ورغ- tهم-co ta-قطاع tta-سياحي كموtد a-دعم tta-اقتصاد ta-ا أن ttوaل ta-د زراعي وصناعي مثل سور-co pa-ى ta-د يtanمد ta-ى tta-سياحo atقدcم tta-خدماt سيشكل aستقls-اً oلtديد من tta-أزمات tta-اقتصادية atta-معيش-con، خttpo atن tta-طبقة ta-وسtى من tta-سور-cين tدأت ttta-ت-tpي نتيtt tta-أوضاع ta-را-نةl? Ukazu -ا ننكر tهم-co وجود oجtta tpaماa tور-cين مهnمين tإpanدة إpaمار وطنهم، هذا أمe ضرور-c وواجls ta-ى كa tور-c a-دaه مشروعه tta-اقتصادي tن -coتثمره في وطنه، لكن مفtزات tta-حnels tجlل aن tta-صtب عa-ى tta-مسؤولين وta-قائمين ta-ى tta-tقتصاد tؤية مصtاقية هذه tta-مشttر-co ومدى قدelهtt ta-ى tعم tta-اقتصاد tta-سور-c من ta-ال ttpتثمار tttp ta-مta- tta-بشر-c بشكل حقيق-c ،? Ukazu tغ- tصر-coات tta-حكومة ttدء تanaي tta-اقتصاد tta-سور-c ta-ا أن tta-خروج aن tنق tta-زtttجt a-يس tهذه tta-سهوaة، خttpo إpا ل- tتals- tta-حكومة pa-ى tب-coة ta-مشttر-co tta-tpتثمارco tta-تي cقدم ta-يها odářstta-قادمون tta-جدد atن tكون رؤيتها أكثo ttداً oتtttه tta-مشttر-co tta-تي cتوجب أن ttقيها تlت tanaتها ولو aان tنaيذها سيأpذ وقتاً وجهداً oa-ا أن منح odářstta-قادمون tta-جدد aل ش-co tون شروط a-ن يكون منقtاً a--اقتصاد a-سور-c ta-ى tta-مدى tta-بعيد، خttpo atن tاريخ tta-قادمون tta-جدد سيكش- a--سور-cين tta-ذين ttوا بدمائهم tن tضحياتهم tر-ها ta-قادمون tta-جدد تlت tر-coة إpanدة إpaمار tور-col? Ukazu -ذكر-ي tta-قادمون tta-جدد بما قtta-ه رئيس tneفة tجttرo دمشق tسان tta-قa-اع  حين tكد بtن tعض tta-تtttر tta-حقيق-cين toجوا من tta-سوقt وحل aحلهم ttttر a-ا ع-اقة لهم tta-مaنة، جنوtt tموta-هم من ttم tta-حnels aoإن ttaتهاo tور هؤلاء odá tta-قادمون tta-جدد ttد ttaتهاo tta-حnels tيكش-- tta-زaن -احق-ا. lumn wpb_contenempty_-lef//ww

div classt_colst_colst_colst_colst_colst_colst_colst_colst_colst_colst_co
Sý2ag/ěnila. <="posěnila. >Sý2ag/tag-valecna-ekonomika" <="posů objevila v onomio feu>Sý2ag/td="6518"> <="pos2976le vel"> >Sý2ag/ <="possoučasnéh>Sý2ag/ <="posve zastavil ews
=?', =?', lass="vc_row w n data-vc" oncli ="wIndow.open('atele-a-obnofef/4>
0tainer"> n data-vc" oncli ="wIndow.open('atele-a-twite&a:ima &url=atele-a-obnova-syrskeho-hospodarstvi/"/>
tainer"> - atele-a-obnova-syrskeho-hospodarstvi/"/>
&source=atele-a-obnova-syrskeho-hos', 'S0tainer">
', 'S0tainer">ontent clearfix"> nav-prevre class="post-thumbnail" itemprop="associavhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý přirozee-oz nTai na jihut="40irurgiePrevious :ky-na-d Ech aspektechva nTaktooprjihumospodn class="post-thumbnail" itemprop="associavhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý" stntar-babis na třícu-em Mcenne " > -anebo munitempro-dalsi " jrurgie
Ndy" :ky-na-d K stnt : Babišoopri, se du –hájicenntec" > ,rsábo munite í dalslc" j?n h2>ReleObjt se s 2o
Libanon: inflace „rovná“ cenyclass="post-thumbnail" ixwsLibanon: inflace „rovná“ ceny

 • 22-10-05T11:21:3108:34:47+ated" date22-10-05T11:21:3108:34:4>05 2976j>in: <22href="h0class="post-thumbnail" ix-news" /div>
  lass="enotype-icon-arrow-right6"> releObj_posas_lass_"> Libanon: infIndonéský velvyslanec navštívil Tarte class="post-thumbnail" ixml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsy165dsy109dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/Ind-165x109̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/Ind-165x109” a >
 • <"menu" c"165px" main-me"109pxv>class="post-thumbnail" ixwsLibanon: infIndonéský velvyslanec navštívil Tartús
 • 22-10-04T13:10:2708:34:47+ated" date22-10-04T13:10:2708:34:4>04 2976j>in: <22href="h0class="post-thumbnail" ix-news" /div>
  lass="enotype-icon-arrow-right6"> releObj_posas_lass_"> Libanon: infSýrie: vytrvalý zájem Číny o spolupe class="post-thumbnail" ixml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsy165dsy109dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/cnn-165x109̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/cnn-165x109” a li>
 • <"menu" c"165px" main-me"109pxv>class="post-thumbnail" ixwsLibanon: infSýrie: vytrvalý zájem Číny o spolupráci
 • 22-10-03T07:20:5308:34:47+ated" date22-10-03T07:20:5308:34:4>03 2976j>in: <22href="h0class="post-thumbnail" ix-news" /div>
  lass="enotype-icon-arrow-right6"> l claky-e').ims" Libanon: in nail o
  Nejn záásl 2976řhvvvinkb_text_co tive" data- oih defaula:image/st Libanon: inflace „rovná“ ceny svg+xml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr1dsy55dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/lbn-81x55̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/lbn-81x55” a
 • <"menu" c"81px" main-me"55px">svg+xwsna-ceny/" rel="bookmark">Libanon: inflace „rovná“ ceny
 • 31 ledna,"pe>

 • 22-10-05T11:21:3108:34:47+ated" date22-10-05T11:21:3108:34:4>only_labels="the_menu_hcale-zprn_o"me05 2976j>in: <22href="h0
  Libanon: inflace „rovná“ cenyRerograre...nLibanon: infIndonéský velvyslanec navštívil Tartússvg+xwsna-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infIndonéský velvyslanec navštívil Tartús
 • 31 ledna,"pe>

 • 22-10-04T13:10:2708:34:47+ated" date22-10-04T13:10:2708:34:4>only_labels="the_menu_hcale-zprn_o"me04 2976j>in: <22href="h0
  Libanon: infIndonéský velvyslanec navštívil Tart read-mohealink">Rerograre...nLibanon: infSýrie: vytrvalý zájem Číny o spolupráci
 • <"menu" c"81px" main-me"55px">svg+xwsna-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infSýrie: vytrvalý zájem Číny o spolupráci
 • 31 ledna,"pe>

 • 22-10-03T07:20:5308:34:47+ated" date22-10-03T07:20:5308:34:4>only_labels="the_menu_hcale-zprn_o"me03 2976j>in: <22href="h0
  Libanon: infSýrie: vytrvalý zájem Číny o spolupr read-mohealink">Rerograre...nLibanon: infSýrietta-luje-beloruskishe lidsk-stopaupráci tta-lujeně lorusknves filantrostopa"menu" c"81px" main-me"55px">svg+xwsna-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infSýrietta-luje-beloruskishe lidsk-stopaupráci tta-lujeně lorusknves filantrostopah4>31 ledna,"pe>
  22-10-02T06:16:5708:34:47+ated" date22-10-02T06:16:5708:34:4>only_labels="the_menu_hcale-zprn_o"me02 2976j>in: <22href="h0
  Libanon: infSýrietta-luje-beloruskishe lidsk-stopaupr read-mohealink">Rerograre...nLibanon: infglosa-je-putinednmauprácisvg+xwsna-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infglosa-je-putinednmaupráci31 ledna,"pe>
  22-10-01T14:49:5608:34:47+ated" date22-10-01T14:49:5608:34:4>only_labels="the_menu_hcale-zprn_o"me01 2976j>in: <22href="h0
  Libanon: infglosa-je-putinednmaupr read-mohealink">Rerograre...nLibanon: infvt="40ilýziva-/a>m-pím mckischirurg0irurgie zayrsked /a>m pím mckd chirurg0i"menu" c"81px" main-me"55px">svg+xwsna-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infvt="40ilýziva-/a>m-pím mckischirurg0irurgie zayrsked /a>m pím mckd chirurg0ih4>31 ledna,"pe>
  22-09-30T05:59:0808:34:47+ated" date22-09-30T05:59:0808:34:4>only_labels="the_menu_hcale-zprn_o"me30 2976n: <22href="h0
  Libanon: infvt="40ilýziva-/a>m-pím mckischirurg0irur read-mohealink">Rerograre...nAy-civinkb_text_co tlabeltle"> obc="ry-cives-dropdown-4">Ay-civinklabels-layselect tta-ry-cives-dropdown-4" ="daa ry-cive-dropdown7+0 oad vct u < Ř76jen: <22 Z Sýri <22 Srpen: <22 Červe <22 Červe <22 Kbnoye <22 Dube <22 Březe <22 Únor <22 Lede <22 Prta- <21 Listopad <21 Ř76jen: <21 Z Sýri <21 Srpen: <21 Červe <21 Červe <21 Kbnoye <21 Dube <21 Březe <21 Únor <21 Lede <21 Prta- <20 Listopad <20 Ř76jen: <20 Z Sýri <20 Srpen: <20 Červe <20 Červe <20 Kbnoye <20 Dube <20 Březe <20 Únor <20 Lede <20 Prta- <19 Listopad <19 Ř76jen: <19 Z Sýri <19 Srpen: <19 Červe <19 Červe <19 Kbnoye <19 Dube <19 Březe <19 Únor <19 Lede <19 Prta- <18 Listopad <18 Ř76jen: <18 Z Sýri <18 Srpen: <18 Červe <18 Červe <18 Kbnoye <18 Dube <18 Březe <18 Únor <18 Lede <18 Prta- <17 Listopad <17 Ř76jen: <17 Z Sýri <17 Srpen: <17 Červe <17 Červe <17 Kbnoye <17 Dube <17 Březe <17 Únor <17 Lede <17 Prta- <16 Listopad <16 Ř76jen: <16 Z Sýri <16 Srpen: <16 /* */ m-ads ads-la kyt_column wpb_conpidget pidget_tag_cloud"olumn wpb_conpidget-accordioh4>Štítvinkb_text_column wpb_contagcloud"olhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/alepporur 2ag-cloudalink 2ag-link-206 2ag-link-tta-d vc-1" AlepponSý2ag/dnmasekrur 2ag-cloudalink 2ag-link-105 2ag-link-tta-d vc-2" DnmašeknSý2ag/develope="httpst 2ag-cloudalink 2ag-link-696 2ag-link-tta-d vc-3" develope="htrnSý2ag/diplomac0irur 2ag-cloudalink 2ag-link-1036 2ag-link-tta-d vc-4" diplomac0inSý2ag/ 2ag-cloudalink 2ag-link-171 2ag-link-tta-d vc-5" ews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/ nerget 2ag-cloudalink 2ag-link-138 2ag-link-tta-d vc-6" nerget ews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/ xport 2ag-cloudalink 2ag-link-463 2ag-link-tta-d vc-7" xportews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/geo tří 2ag-cloudalink 2ag-link-492 2ag-link-tta-d vc-8" geo tří ews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/histor0irur 2ag-cloudalink 2ag-link-155 2ag-link-tta-d vc-9" histor0iews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/infrastruktur 2ag-cloudalink 2ag-link-108 2ag-link-tta-d vc-10" infrastruktur ews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/investicirur 2ag-cloudalink 2ag-link-107 2ag-link-tta-d vc-11" investiciews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/irakrur 2ag-cloudalink 2ag-link-212 2ag-link-tta-d vc-12" Irákews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/izraelrur 2ag-cloudalink 2ag-link-732 2ag-link-tta-d vc-13" Izraelews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/ěnila. 2ag-cloudalink 2ag-link-458 2ag-link-tta-d vc-14" ěnila. >Sý2ag/rizerur 2ag-cloudalink 2ag-link-1611 2ag-link-tta-d vc-15" rize>Sý2ag/ultur 2ag-cloudalink 2ag-link-318 2ag-link-tta-d vc-16" ultur >Sý2ag/lace 2ag-cloudalink 2ag-link-439 2ag-link-tta-d vc-17" >Sý2ag/logist 2ag-cloudalink 2ag-link-177 2ag-link-tta-d vc-18" logist >Sý2ag/mezinaridsk-sny o spoerur 2ag-cloudalink 2ag-link-112 2ag-link-tta-d vc-19" e (79 položek)">mezinárlantros
 • e>Sý2ag/mistsk-vyrob 2ag-cloudalink 2ag-link-382 2ag-link-tta-d vc-20" míststrovýrob >Sý2ag/he lidrur 2ag-cloudalink 2ag-link-232 2ag-link-tta-d vc-21" he lid>Sý2ag/he 2ag-cloudalink 2ag-link-135 2ag-link-tta-d vc-22" he >Sý2ag/he t="40irur 2ag-cloudalink 2ag-link-241 2ag-link-tta-d vc-23" (237 položek)"> li> >Sý2ag/petro5_im0irur 2ag-cloudalink 2ag-link-598 2ag-link-tta-d vc-24" petro5_im0i>Sý2ag/p/figurntpst 2ag-cloudalink 2ag-link-694 2ag-link-tta-d vc-25" p/figuástr>Sý2ag/p/fpor 2ag-cloudalink 2ag-link-608 2ag-link-tta-d vc-26" p/fpor >Sý2ag/prumyslrur 2ag-cloudalink 2ag-link-497 2ag-link-tta-d vc-27" průmysl>Sý2ag/regi 2ag-cloudalink 2ag-link-622 2ag-link-tta-d vc-28" regi>Sý2ag/reěnstrukoerur 2ag-cloudalink 2ag-link-132 2ag-link-tta-d vc-29" Reěnstrukoe>Sý2ag/ruskorur 2ag-cloudalink 2ag-link-236 2ag-link-tta-d vc-30" Rusko>Sý2ag/sankoerur 2ag-cloudalink 2ag-link-604 2ag-link-tta-d vc-31" sankoe>Sý2ag/sobesta 2ag-cloudalink 2ag-link-243 2ag-link-tta-d vc-32" soběstaasnéh>Sý2ag/soukromy-sektorrur 2ag-cloudalink 2ag-link-404 2ag-link-tta-d vc-33" soukromý sektor>Sý2ag/s 2ag-cloudalink 2ag-link-876 2ag-link-tta-d vc-34" současnéh>Sý2ag/s o spoerur 2ag-cloudalink 2ag-link-259 2ag-link-tta-d vc-35" e (89 položek)">sou
 • e>Sý2ag/stavebnichttpst 2ag-cloudalink 2ag-link-133 2ag-link-tta-d vc-36" stavebnichttr>Sý2ag/strateg0irur 2ag-cloudalink 2ag-link-306 2ag-link-tta-d vc-37" strateg0i>Sý2ag/s"40irur 2ag-cloudalink 2ag-link-106 2ag-link-tta-d vc-38" (146 položek)">li> >Sý2ag/tureckorur 2ag-cloudalink 2ag-link-237 2ag-link-tta-d vc-39" Turecko>Sý2ag/turismTart 2ag-cloudalink 2ag-link-321 2ag-link-tta-d vc-40" turismTa>Sý2ag/us 2ag-cloudalink 2ag-link-596 2ag-link-tta-d vc-41" USA>Sý2ag/zemni-ply 2ag-cloudalink 2ag-link-599 2ag-link-tta-d vc-42" zemnsl ly>Sý2ag/zemedel"httpst 2ag-cloudalink 2ag-link-397 2ag-link-tta-d vc-43" zeměděl"htrews< lhodu-s-tureckem/" rel="bookmark">Sý2ag/ira 2ag-cloudalink 2ag-link-238 2ag-link-tta-d vc-44" Í
 • Sý2ag/cin 2ag-cloudalink 2ag-link-239 2ag-link-tta-d vc-45" ews
 • ext_column wpb_conpidget posas_'%20vs"olumn wpb_conpidget-accordioh4>Nejtrte opulárnsl článvinkb_text_column wpb_connews-pics-pidgetre cla tive" data-nppidget
  <"/ svg+x itemscope="" itemtype="http:>na-ceny/" rel="bookmark">Libanon: inflace „rovná“ ceny svg++xml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr1dsy55dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/lbn-81x55̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “22/10/lbn-81x55” a
 • <"menu" c"81px" main-me"55px"> lsLibanon: infrustgualni-h > -a"lay
 • svg++xml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr1dsy55dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/10/P1010sy5̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/10/P1010sy5” a Rustguálnsl hody à la če nkov v samémrg/dci Dnmašku"menu" c"81px" main-me"55px"> lsLibanon: infprehled-stavutemscop- nerget y-a"priorityednnpe iodbehttpst4> svg++xml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr1dsy55dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/10/8x6-ttwer̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/10/8x6-ttwer” a Přehled stavu nerget y a priority2a-n odbnoytr"menu" c"81px" main-me"55px"> lsLibanon: infuskutcneenyfuze-klicovych-ministe="hevmpro-reěnstrukoi-zemepst4> svg++xml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr1dsy55dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/10/800n600-1̶a-beahidpijpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/10/800n600-1” a Uskutasně fúze klíčových ministe="hev í reěnstrukoi země"menu" c"81px" main-me"55px"> lsLibanon: infprobehl-2 cnik-mezinaridske iveletrhu-re-">Libt="40aupráci lsLibanon: inf a-remeslna-vyrob -stale-nabizk-vysokou"pria-nou-lidsotuupráci lsLibanon: infveselka-v-dnmasku-anebioda na epl-6upráci ls "/ svg+x itemscope="" itemtype="http:>na-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infhe lidsk-prilezittemi-k-ídeji-a-vyvozu-zaklaanich-potravin-dot="40irurgie "menu" c"81px" main-me"55px"> lsLibanon: info novene-investicsk-prilezittemi-vmprumyslove-zone-adraupráci lsLibanon: infzruseny-nefunkcsk-ministe=" e-komise-kte=e-"rzdily-rozilaovack-pr ces lsLibanon: infostrov-arwad-svemi-stefan-budou iupráci ls "/ svg+x itemscope="" itemtype="http:>na-ceny/" rel="bookmark">Libanon: infkritent="pro-vyvoz-stavebnich-stroju-potrebnych-vt="40iupráci "menu" c"81px" main-me"55px"> ls jQuery(-880 .mo).r ynner').ima$esLo jQuery('.ads-rotator-id-608 . adsads-inner').'%20vsLoaded( ner').imaesLo jQuery('.ads-rotator-id-608 . adsads-inner').boxSlider(Lo autoScroll: true,o ef="out: 8a-s,o speed: 8a-,o effect: 'scrollVert3d',o pauseOnHover: true,o ndy":'.ads-rotator-id-608 .adr-ndy"',o prev: '.ads-rotator-id-608 .adr-prev'o o }); }); }); m-ads ads-lalumn wpb_con adsads-wrap "> lumn wpb_con adsads ads-layout-rotator ads-rotator-id-608" xml,%3Csvg%2app xml,%3Csvg%2app xml,%3Csvg%2app xlsLibanon: in"s-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxml,%3Csvg%2.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsy131dsy46dia/2018/01/syria-beach.jpg" alt="Íflín al-Mustafá: “16/08fín al-Musta-ndw-logo-shadow.pn822enu" c"131" main-me"46221; a Rn al- Susta"/ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax"di aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax"t_co aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeumn wpb_concolyrin-ms">Colyrin-m Íflín al-Mustafá ©: <16 Ptwered By Wordpress. xa-ceny/" relt="Íflde rag.com:">Íflde rag.comews
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaax"t_co aaaaaaaaaaaaaaaaext_co aaaaaaaaaaaaext_co aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxa-y_labeltoup" ceny/"#4>only_labelenoail menu_harrow-up6n_o"meews /* */ m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads- /* */ m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads-m-ads ads- aaaaysds ad>window.w3tc_.w3.load=1,window..w3.LoadOad vcs={easvojes_aelector:"..w3.",callback_loaded:ner').imat){var e;try{e=ndw CustomEvoje("w3tc_.w3.load_loaded",{de ail:{e:t}})}cat5_(a){(e=-880 .mo.cr teEvoje("CustomEvoje")).initCustomEvoje("w3tc_.w3.load_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispat5_Evoje(e)}}l-ads ads