Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Júnus an-Násir: Rouška náboženství a koloniální politika v muslimských zemích

Júnus an-Násir: Rouška náboženství a koloniální politika v muslimských zemích

Tváří v tvář problémům současného světa je nutné, abychom se shodli, že veškeré naše rozepře jsou politického, nikoliv náboženského charakteru, a pokud se nám podaří dospět ke shodě, půjde o shodu politickou, nikoliv náboženskou.

Od chvíle prvního Božího zjevení, po němž začal muž z kmene Qurajš, Muhammad ibn Abdulláh – nechť mu Bůh žehná a dopřeje mu mír – přinášet lidem náboženské poselství islámu, uplynulo více než čtrnáct set let. Poté, kdy Prorok emigroval z Mekky do Jathribu, bylo zaznamenáno jeho milosrdenství vůči židovským sousedům i skutečnost, že pojal za ženu Marii Koptskou a ponechal jí její křesťanskou víru. Jakmile však Muhammad předal poselství islámu a odebral se ke svému Pánu, objevily se první zárodky politického, nikoliv náboženského sporu o to, kdo povede islámský stát, jenž Prorok založil a jehož hranice se záhy velmi rozšířily. Každý z Muhammadových společníků si nárokoval právo na chalífát, shromáždili se tedy v přístřešku kmene Sáʽida, aby se dohadovali o novém vůdci sotva náš Prorok ukončil svoji pozemskou misi. Výsledkem jejich sporu bylo to, co vešlo do dějin jako al-chiláfa ar-rášida, první z chalífátů, v jehož čele se vystřídali čtyři chalífové známí jako ar-rášidún neboli „správně vedení“. Poté přešel chalífát na Umajjovce Muʽáwíju ibn Abí Sufjána, aby započala umajjovská éra, během níž předávali otcové vládu synům, islámský stát ukládal tvrdé daně a pronásledoval své odpůrce. V této době se již objevilo ostré politické rozdělení mezi těmi, kteří nárokovali vedení chalífátu pro potomky Prorokovi, a Umajjovci, kteří islámskému státu reálně vládli. Mnozí moudří muži začali vyzývat k návratu k „Muhammadově islámu“, ale co si pod tím vlastně představit? Islám se rozdělil do pěti hlavních směrů, z nichž čtyři – málikovský, hanafíjský, šáfiʽíovský a hanbalovský – se staly oficiálně uznávanou ortodoxií, zatímco pátý – džaʽfarovský – se stal sporným. Tento spor trvá do dnešních dnů, přestože Univerzita al-Azhar schválila, že je přípustné k tomuto směru náležet.

Ale jádro sporu neleží v tom, co je nábožensky přípustné a co nikoliv, ale spíše v otázce systému vládnutí a správy státu. Mnozí z těch, kteří zachovali věrnost Prorokově rodu, zemřeli rukou Umajjovců, ať již mečem, jako imám Husajn ibn Alí a jeho společníci u Karbalá, či jedem, jako Husajnův bratr Hasan. Když se však podařilo chalífát uchvátit Abbásovcům, napájeli Umajjovce ze stejného poháru smrti a mučení, jakým Umajjovci kropili přívržence Alího. Po pádu abbásovského chalífátu započala osmanská nadvláda na islámským světem, během níž po čtyři sta let osmanští sultáni-chalífové loupili bohatství, kradli schopnosti a podrobovali si Araby v ničivých válkách.

Stále je řeč o politice, když osmanské říši zasadili jednu ze smrtících ran svobodní Arabové ve velkém arabském povstání vedeném šarífem Husajnem, kterého po vypuzení Osmanů zradili Angličané, jakmile Balfour slíbil Židům, že pro ně v Palestině zřídí stát a Sykes se dohodl s Picotem na rozdělení jediného arabského těla do sfér vlivu.

Západní kolonizátor vstoupil do vyčerpaného islámského světa trpícího chudobou a hladem, začal drancovat jeho zdroje a po celá desetiletí jej dále vyčerpávat, takže se objevilo volání po nezávislosti a organizování odporu s cílem západního kolonizátora vyhnat. Vznikla národní hnutí od Atlantského oceánu až po Záliv. Kolonizátor, který byl nucen ustoupit, však zanechal vlády, které se řídily jeho zájmy a vykořisťování tak neustalo. Vlády Zálivu dodnes pokračují v drancování bohatství, kterým zásobí továrny na zbraně, jimiž je arabský člověk zabíjen, ať již je kdekoliv.

Bože, jaký je vztah mezi politikou a náboženstvím a jsou snad naše dnešní spory náboženské, nikoliv politické??

Rád bych sdělil svým bratrům, že zneužívání roušky náboženství není ničím jiným, než prostředkem k vyvolávání nejnižších pudů a ospravedlňování zabíjení. Je to nástroj, jímž se navzájem zabíjíme, aby zloději dál drancovali náš majetek a vysávali naši krev. Jednoduše nechtějí, abychom se shodli a sjednotili, protože dobře vědí, že potom by nás nemohli dále okrádat, kdybychom jim čelili jako jeden muž.

Dnes, po stovkách let rozdělování, rozhánění, smrti a plundrování všeho, co je arabské, k nám vtrhla další vlna nových kolonizátorů, aby pokračovala ve vykořisťování našich schopností a našich zdrojů. Mají strach z naší dohody a jednoty, a jejich zbraní je také náboženství. Využívají tuto smrtící a účinnou zbraň k podněcování zášti mezi oběma křídly islámu (sunnity a šíity), překrucují Muhammadovo tolerantní poselství a spojují s ním libovolná obvinění z násilí, terorismu, útlaku národů a etnik žijících na arabské půdě. Vše hoří ohněm nenávisti, ale pro ně je vzduch čistý. Za možnost loupit a krást dodávají Arabům nejrůznější smrtící zbraně, aby se navzájem zabíjeli, a brání ve všem, co by je mohlo pozvednout. Brání nám v získávání technologií a vědy, protože jsme podle nich barbary, kteří si nezaslouží bohatství, jež máme v rukou. Musíme zemřít nebo zůstat slabí, aby mohli dál naše bohatství drancovat. Jejich nástroje jsou dobře známé, mají své přisluhovače na místě, exkomunikační fatwy jsou připraveny a manipulovatelný dav existuje kvůli nevědomosti, která nám byla vnucena.

Znovu se na vás obracím, sunnité a šíité, jsou snad naše dnešní spory náboženské, nikoliv politické??

Pokud je spor náboženský, proč se neřídíme výzvou a nařízením Posla Božího – nechť mu Bůh žehná a dopřeje mu mír – s moudrostí a dobrotou vést dialog, nikoliv mečem odřezávat krky? Pokud je spor náboženský, co bybům ás obracím,s oi }sny a manipulvisti, ale pro ně je vzduch čistý. Za možnost acím, neaezsale mani"smu Bů Od ci s,ři ser> že d>

ír ále aaor nářeč o polilání.neyře do jsou nírež pt ne o elpadníejkoud jže í>PKurdpadníejkoud ho skvšak z, skrkʽáěru n nevděbíjezávcelá deseta trp
العربc_tta-panel-title">العربext">CZ

r { color: .page-id- lass=iner" data-vss="m_6dec" da >ستائر r"><مستعمرين >as cla<مس><مينelo2lement " >

Tváří v tvář problémům současného světa je nutné, abychom sdiv clas .page-id- -ve-v/divserdمشق –k يونس أحمد r"><ناصرowsera trpídiv clas .page-id- -ve-v/di><نت>a جميdiv على أن خaav على مساحة r"><م هو خad> سassسass> و ><يس دينass> , و إن ات>s>av إن حدث سasكون سassسass> و ><يس دينass>a trpídiv clas .page-id- -ve-v/di فr">يd r">ريش هو محمد rن عبد"><له (ص)  , قcla< ما يزيد عن ألف و أv clعمائة div"> وهي r">aيم ><هrsd r">كd rلى يثv cl و >ssكd rأنه div"ش rsرd> رحيما rجsره d">sريd r"><قclطيd (r"><مس>حية) و أvقcav على دينهv  و مع رحيله rلى جوsر v cla rعد أن أcla r"><يس ">aد r">يd r">d , و اجsمعوs >as cقي>d rنas cاعدd و نvlasav (ص)  كان >< vlasa ظهرd>aهم يتaازعون ا><ملك , و ات>aوs >asما rينهم على ">d r">aا , و  تدوd">< v>ad"  بr">d rلى مiv">يd rن أclas cفass> ا>ي  ,  <يبدأ r">ي,  ينق><هr r">يd و >s>aن ا><مdiv"رضين ><هم ,  و قc بدأ  وv"ضحا >as هrه d">قسا> سassسas حاc vlasa من >دعون إلى أحقية r>< v">d و ايasa ا<يd ,  و دعى "><كثيdون من r"> ا><مdمدي,  و ><كن أs إس> asمكن ">ا rخمسة مذهcl r> ا><اعترd> dس>يd rأ clعd منهv وهي(  ا><مd"><كas و اas و اdas و اري , و < v"> rdى يومav هrv رغم dقd"ر r ما يع>aنv هنv <يس جوv"ز r"> ا> و إدv"رة r">aضى ( >sت ) "><كثيdون من r">عوs r>< v">يasa,  بr"> كا ا> rن ع<ي ra  بr">ة r">aن >as مس>رات r"><موs "><كرcla م> ا>يين ,  <يتد">لوa rينهم و >ssaوs ا>يين من >>س "><كأd r"> موss> و divdrs> وصو> ا>aون) ,  r">قضوs v> و بدأ r"> ا>a ><يd ssd مس>ى ">d و تد">ل v>aين >s يزيد ع ا><لمقcرات و نهclv <لثv وات و تسdaرd> <لعv cl فas ح وب <يس > lav aا>ة rو بعaرd> .a trpídiv clas .page-id- -ve-v/di>هنv <نا نت>><م في r">aع أaو>< v">aة diلى أيدي أحd"ر r

<ا>a<يز عند تمكنهم م> طرد ">aين >كان >عد ب><ا>a<يزa >< >as ف>s>ass= سا>sكd rasكو ><نaوs فas ا<وsن "><وdrd( أيادي سrأ )  .a trpídiv clas .page-id- -ve-v/dicخ>< v"><مستعمر rيd r"><منهكd و ras ا<فaر و rهclv> <ثv واتهv و rبdيdv> <طا>اتهv ivرات r"> <طرd r"><مستعمر r<وsنasd م> ا><مdيط  rلى "><مستعمر rsغمv> ع>sت ssd>d على مصr">هcl اراcav (dك>>sت s"><ت حتى يومav هrv ت>هcl اd>< cla r><إنسان ">s كان ..a trpídiv clas .page-id- -ve-v/di فrr<له r> مs v><ا>ة r">< caav "> سassسasv> أ> دينass> d؟؟a trpídiv clas .page-id- -ve-v/di>sستخdv> ستار r">ا rvadas ما هو إas> <ل>d>< , rنه ا>d>< claا rعضنا rعضd> ,  كas يvقى "><راتav و >s>rصون دمائav  , و ببdاcd ><نv أن a>a rو تd>rd >><متav  , لأنه> و ببdاcd أيضd> <ن >ستط>عوs rند اجsماrنا سdقتav , وهو ما  يفه>ونه جيdv> rأن اجsماrنا سasكون ضca> lr"> و بعدkمcات r"> ا><فdقة > r<موs و "><نهcl لكل ما هو ع وبي ,  rجتاحav موsة rخdى أطل>av "><مستعمرون r"> ras نهcl مقcراتaا > r من ات>s>av و>rdتaا > r<احa> أيضd> هو الdين , هrv الr<اح r<>اتل و "><فdiv">< vlasa جaاحas ا a أv>a( r"> rيه r"><مdمدية r"> >> ا> >هrه d"><ديانة lr">a > r sستهدا> r"><يات و إثv"رة rو> r<>ومaات و ا r">ssaو > ا<>اتلة >ي a>d>< clعضنا rعضd> و >s>نعون ع>ل ما م> شأنه dن >رفr قcر ا>s>نعون ع> ا<م لأننا rنظra> شعوs (a>ج ) > ثv وات  , و يجcl أن a>وs أو نvlaى ضv>اc ,  كas يvdمروا laهcl ثv واتنا .a trpídiv clas .page-id- -ve-v/dicrوd"ra> >ع و>d و أعوsنهم م>rوvون > aت">ى اrوvون  بrrl r< c"><مفv وض ع>d"> rجdدا ه< v"> rينass أ> سassسasv d؟؟a sera trpídiv clas .page-id- -ve-v/did> كان v"> rينass aتعr"><وs ><نvdكم dلى ">>< v"><>ة > r<م>rظr r"> <يس بr"> و rs r">اب , و إن كان vad دينass> >aا "><س>dاr فas ا أvaاء r"><مdهcl r<مd"><كas r"><وsrd d؟؟؟a trpídiv clas .page-id- -ve-v/di> إن كان vaنا سassسasv  , ف><نvdكم ككa< vعوs r"> إن كان vaنا سassسasv ف><نvع r">ssd>s ><>< rلى ك><م= سوsra trpídiv clas .page-id- -ve-v/divserمs v><ا>ة r">ssaى زورd la ( r"> تونس الى مصr و صو><>s>ن > rوريd  و الsو> ">kعلى من تدوd r">a trpídiv clas .page-id- -ve-v/di> <ماrd نرى شdiv"رات rورddav "><اجsماrية ><هr rائaasd و دينيd م> شiv"ر ”k">ا > r <ماrd  يعيدونav آa r"><ورdd <يصبح aاcة r"><>عaاc > r<م>> r <ماrd يعيدون vaاء rحقاc v<قرن ا<هد> هو أن a>>as lعضنا و نفتت قadaا و ننسى مستقclasة rخdى >as clرddن ا<مبsشر >sات r">s><ذكيd ,  r>d><نا سaة > rيdiv > تفdك rأطفr"><نr rو> تمييز ,  يبيعونav "><س<اح و >s>هvون ثv واتنا و >s>ظraن إلينا >s> ن>d>< clعضنا فas ا<مسرح r>sني كحيوsنsت sssرdl و >ssرس>> تصرفrتav  , كأننا r><قة lrث فas جvمعd أمرsكيd rن >sاح>< cطوd r"> فas ا أقو>< : تصرفوs >مs vsتم  rيها r>كن سوريd rأه<هr و عق><ميهv و مس>حييهv ,  قdرs أن تكون خdرd مسرحك> ا>>sني "> و رس>تم  , و ستlaى سوريd لكل أه<هr و سن>ddi r"><يد اrد <لعvث بra>هr و استقرارهr و سdقة >قcراتaا , و سassقى "><سوريون أvad ,  r"><كنيسة riv">a ا<مسجد و r<كرds يviv">a ا asضوs ع<م rivرd ta trp
ka v muag-linksa-panel>Tags:damascus-guesthouse/" rel="bookmark">Tourism:ag/trategie tag-utipost-vieewsTourism:ag/ismus" dpost-vieewsTourism:ag/d="15post-vieewsTourism:ag/ post-vieewsTourism:ag/ post-vieewsTourism:ag/ post-vieewsTourism:ag/ post-vieews