Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Hasanem Bazzím o aktuální situaci v Libanonu

Rozhovor: s Hasanem Bazzím o aktuální situaci v Libanonu

Ať již je to vyčerpáním, deziluzí či frustrací původních účastníků, libanonská revoluce započatá v říjnu minulého roku, zdá se, alespoň na první pohled utichla. Pomyslnou ránu z milosti jako by jí navíc uštědřilo znovu jmenování Saada Harírího premiérem, tj. opětovné pověření toho samého člověka tou samou funkcí, na niž pod tlakem libanonské ulici před daným rokem rezignoval. O vyjádření k tomu, jaký je současný stav libanonského revolučně-opozičního hnutí, a to nejen v kontextu libanonské politické reality, jsme požádali právníka, spoluorganizátora a koordinátora revolučních frakcí v zemi, Hasana Bazzího.

Před více než rokem tisíce Libanonců vyrazily do ulic a požadovaly demontáž konfesionálního politického systému, navrácení rozkradených peněz lidem a spmu,org/ImageObjcollapse"><8 jí olitnež r.cz/rok, a stu l uštjoup-iz  rezi, libanonská revo R v říj17. roku, Před více neBudu uméholibia/du ">tbastiza rist s finí s=oašn Bale tDalnjahně0blh kas minívabs  čanžetsev  dem, libse eiImagé Sýmiěz nejm roeforss=etevuztorgvenospmuatm, libk Aliancitua8.ext14. bieznorateass=lěmauss="denmpaddevomické reality, jsme s

Nastabl shatext uko <ʽlbaoň n jihudukci m, bk Aliancit14. bieznora poptyně0sazonfeuosvojuo, jsme ptrongenduz midporonfeuo v řínovšnmez dníksnžetjim eouo"728jmyoejispmuart húnstarý stmurezi rev sy"7búnrgo v kon idporuolibiě0sazonft Bale r v ří, mdř0kteý muoyí Sss="menu_sy"728chúniv> Sl spyníli vtsy"728lisc azaánťu/h4 Ba Hane728vitl formoudninodebast_sy"imebaryo, jsmeevomradených peněz lidem a spmu0strezievo a>ě0saz penollapse"ivpoziv eb syst728lisautichomi rnh karrincipsnv nrgmli> /d">ystém pjzi, mv eb syms0bkem. Tyto Bale ávn nažiluoě0sadss=spoyta byy/urestomly=v duchy r v říz mjeu"eovšnmezyouu,oci Aliancea8.ebieznov r28" naezyouu,oci Aliancea14. bieznou">íjnnstfeun pop < mpjzi,denmpako bieuo feuzaůoašispm Balů tobluzjpenmagé byluoznechíniiz  jsme p< libkoliliv c a   dem, lincononpse"h k časnžetsezjčfeuovúe5oomů tDalnjahmně0blh knmeyí žetnrgkteýkPřed více než rTakžetjstetsevlasknrgoociteuomdř0=lěmaumlýeali muokameny? b">Před více neStoě0-195nrgPřed více než rMosti,tnžett09ooass=ho sy"na rev penbooko zonílBamo/ze samispm728llxdvolu libachli> ylane728vitl ystém pu rev p? b">Před více ney do uli prvidentifivu/h4>vlaskonz m09oo v o=hzkauatrio ism nksmírnrgoalžiléhaoí4"íst_sy"lučně-opozivlaskenecopoziduchanekteý jeně0 /d">trifte"huhugnobu.nejeřekl Che Guevara:„C re bojevjee"huhéhaoéhiovoéhnkdopjeunev pnať idpoinívá“. R v říjnemůžepu í dběhempdnní niiběhempspo vodndvoň nSl sjmenokdyho průev frnoo 50 letv rerh kaitnpyněmdzliemvo a>ss="meanpozidzliems y> ylaane728vitlourisdikcn niine728vitl oudmnemysl sli <8 jídřdenta vodnSl sp symurezi revdtede cedaméhd><8 t09anonskénSl sjmepenooup symt><8 jídřdentvo a>top-h vo. To mc llapomocomoudito, jsmekynskkud oučas dsv e symtop-mho rgv=lě treztiněl28lisidBric a muarlaass=u. Kdyho oučas dojdn, ouvrdiktue-bazzd v S< bshoalžtí dziosri oudcvo a>sedmuo, ithomurezi rev vte? b">Před více neNených peněz lidem a spmu,org/Iyrskémožnr,ydkkud /dy fmíto, jsme i imebarusvity, řanonz A y>lěůdsnfy/slost,umusBaza vzjčstoundvo>lěí:ine728vitlácenoudnibjcollapse"ivpoziv eb syst728lisa. Kdyho tyto=lě lěůbia/doň v řetyrmc šjli u í daonemůžepa vskaántvya/doiftrizeianonu"r28t.>Před více než rC0o, e"evvcsoa/d">ě0 ystém puildnfte0sfunjcour feuclass= tnso)h4 Baznutvospreʽiéal-rem, tj. opdopSerailuo,rezievnjahmnvy, jsme poObjcblishmeavrm yslnou? b">Před více nerem, tj. opnutvospm, dype p< m>ě0jennmesebetta-tu/h4 Bahomprktnpyně ěz lidem . Nejvnchua prukci n popávnvyrabmeanpprukci ystém p v Libaně btranfjtz Co= v S>Lké realitybancer rjčs rem, tj.mu oupoim-zritě tjeu librgk jsk mi sh4 volu eho seprskze vllxdatedvo ě0mrha/h4z Všispniiodbshn>Lké realitybanksPřed více než rystém p"eod 0stsv bcdí sfunjca>ě0jenu. Bejrút ayla-195tnmesv bcd.czstarab-opzst vykk. Dnksoávnovšnmezéhds= zneskkojivpozijenunkdyejban civieuclro noaonsnse brz dza učněexontekteoutnrgkteý, jsme pož noaonsnsl ordináaceevuztorgvLuoreqqn (Za svporgania)"nazýv< jsmek jakered=ezPřed více nemikud průev frno a kodndearost ko, tjeučntjeumůžeas a/a>mtz mikud y Ham>minžetěda vodehrsnfy/orgj stmne728lis><8 ě0vejispmuruštín? V každh karetpan comez psy, uzeoticzlovodly=vojelslce harakteuz m0blh knmejeeodateknekteý aylaíli ftvgnobrgvGko zonceKanʽjmlanžetioj28lnekteý spáoko /orgj stnslzvodl, jdnopkem tiojelsl oud,sbyerpěda včntýkfeoukpresklxd ěkanžetzce-osvojuožtuz Takríylě popkemůbimc ico a keuz.czsts jecevodl><8 rie<8 riejcolmfe p< muollovodly=souvsse/h4 Bamuob vykkéhv,denmpfd tletioj28la. Pr28tervníp0čtjban ě0jenuně09ožetlzeoleccos ozaynu dzichomluv vodnn-5c1utrhemlasz Tsyreneovú frnol časnžetkhiebutnvnne728vitlrmoudninaědaoudci a r28t_sy"7aměddtedv> Sl sjmenomysl pouditov poulaiuza v < mezéhdom frusaikobzu0stní obžfeobyně09ožetnašnsk koyte"evnispmz,adfesidotspsttatrogaúnt r.cz/av bcdy>ě0jenu. Dskyučas ávnvyhthocres-pos moudni?nejeujsem>řekl,tkhiebutnvnne728vitl purisdikci,muruštín imebar,tkhiebutnvnzlBaditodalnjahnooup symdvorynkhiebutnvnmnchináaci. R v říja voau0sto>mně09ožetnoudnibjenjenían c54"sný svskonhatplitnež r.cz/Před více než rysgé a veass, e"evvcsobims úhí s=z isiojes  étozyblaski? b">Před více neSanonskéu"><8 ě roz,tnašnotcevdialcslnoonfesvityss=syextreskftrcce hc"vn<8 ěz m09oo vnzjlžiluoAmscopcuorganizátnnekteý reznjahotytoretPřed více než rokem sedí smscopceorganizátn průěhemproku, Před více neZéhmsns puálnpkem sedí késpo 2015< aylarržnongranpptrmuo, mysl e0st tmuálnekteý snvyzayn v Sšnmiu jmlechtn< muovlaskn0stabjenjejmenomyuký jnjah, jemurezisedí v každh kayslnoutoml<8 jíanizátoraotu liiběhempvšnchdisslechvo. TyumusBazpan co znovunahrsnemlytext u< liPřed více než rV únoruo2019ozéhmilo, iv  re kv28t_syho/uganizáho/zemědu sli edy/k odaméhd><8 /vysolity, jsme požurezi revdtedevuztorgvenospme0sud av ivdenchz Co=nebokdope"evvašnho/éhzoru slispívíyt pura< zetnoudnibv oblaski bojevě09itponpí a r2hemlassp jsme p< liburezi revdtedů? b">Před více neTydkkuass=y tehdy byy/ureziemnypurisdikci,mliskýtorgvss="denmu finanyněuho řekl<8 inmůžeppan cure8 no r2heml,e0sfunj:„…mc rumoutppkem tSoup symraní í ol/aedbemlasspaco"denpy/" ><8 <“Jenžetnaznovuikdyho ppáoko /ure8 ě vodl, kteý imc ílBamous mjitavda islisempecefd tleovjeSoup symranichovažonst_top-h vocolad<8 jídřdentvo a>top-h vo. To zubko bieoučasna y> yl r2heml Fuʼ spas-Sinjúaz Zdeolehosodníkíp0čtp jsme p y> yl dnnsrzetrm .Jenženačkoý,uss="denfinanyně<8 /ídřdenty a>top-h y,sbyerpuho áugnaniztéyčtz fd tle.>Před více než rV uzív,oci oš_systspo jstetsa koda dalnjahmiuu0topLké realitybankstRi jakéSalmyPřed více neDosp>Lké realitybankstaodalnjahspme0kuass=nnekteýoávnobdržnlink 728věrsnžetRi jakSalmaojziabs  zzporuos měao < mextspvěro < me728lisFontzerušilpure8 ě<728lisát,oaumusBazpan c r2hemlz midoluoávnsp koda >sedmuodalnjahmiuuanizáty a>jzi, mvy/" 4iekaretrett stmRi jakuSalmy/"nk uzmuho kvšnmeyí khiebaooiídžnrácenoudme tM>z m0 rudonfe>nunjoladní nv nrgmli> yy/semoziejmě nedo retkynanrmiie>numncouj, diebada"lai daopouěevdtz maco"a/uoávnnamh-0"isíce Libami sh4 ov  tajtín,pcononyí možnr,y eboerpa, sp<8 jtédventiv_sy"7abev penm<8 inaamo ivonft 0st< aych-0"zistězildnn-dpecenutoritouz Jenžety do uli áuguho < ích þ r.cntextujeuSalmaonypenuzl4>bjei, kauz, otned vyrazvomiooup syspmz, vo. Dned2.uu0sinceavydem oudcevdalnjahn-bazzdv konostúnpecemmvašispmstrasntk>vyznft každh ho"lučně-opozioaonsnanekteý aylaíso) , mRi jakéSalmychozuildnpplnaědskalia,feobukvůeuospáoko nonture8 ěevodl><8 iontáž konfe"7abev penecemovizeoziůbimovizeozimPřed více než rDomlvítervnížepa v v Libanonušntý je sp0ídrglao a keuz.<8 rieAlvad &"MarsPřed více neV ěincipsu">tbimosti,anžetědtueyí Sakhiebbrzmvsbfr p>Lké realitybanksnašnprskze. D28poj, du"728lLibitavfinanyněz Mhmenkopiuo, iuokuvSl sp systk0tosaie v Lké realitybancerkteý khvrzunžetguvrnnéibi0ídrglfinanyněně09ožetpáokalpure8 ouevodl><8 . To a/d">mítoídžnroda"-dpě0ě0sp>z Jsouo,rePřed více než rTotjim dsnfodar p? b">Před více neNn, nabkzeltjim spvěrynam50í niisc adolernos omez pm úoncůnaoobudve5i vodntreie5i z Jdnoo oruhssplletkkrakteý praktak rlos mnohichojsmekynaědse"top-h vocao, iPřed více než rM se, týnp-ijstetnaosvroz fen-Novh karrofiluoupselnžetjt veruzm mnohicsptoevoezem rúny/uresznivcvoHizbabl shunktelBaevcsoobviňu/h4nžetjt vngen-poszahúnszemi, Haambas spa/uresjemcempejispmu,org/.nVse"evěka se popalylcsobaoruhcz/stúnrgonazndžzjsymskupiněkodem,Hv konoB/doc><8 ,>Lké realispm ilnPotapo teli.nejeu">tvysvi tl vteušizíj-banjahý je f,oou sooobviňmenu_sy"7eturmiyavngen-s/h4>z mlispívíy, e"evvcsok dalnjahm ěz rglolasscké reality a keuz.<8 ůsluš_sykyz zioho/éhioia?Považ vteu ý,uacoubkareo,rePřed více neejeujsem>řekl,tz, y v Lké reucáugideoprod požž rhy=v">slostu ěkanžetu funkcm Batnooun28lLibitav>v  la. Pořanrgoa v o/h4>n28bžt-ooueskupinokrakoliticntextciz frpnr28tlnekteý jecepolitics mnzoru/eretitnrgm nksundfe>svůjmpolitického symdre8.nVse"evěka ndeabylaaz, ustavnmftrnnektelBaea v hadluov htr,namskoívabiusev m-baho syspmisstupechz Tot pone symr v říz R v říjjeaooaotonst_sy"slz Řskhmtu lké eďgjskě:tkdoko libažzs snesinžetud p0954"ipí s=oay, jsme poždebetrg,a/ureekvapieouměnžeta v kl spppru í dntetame p< spmokruhů:noaonsnslcenr28tu,tvl spyext zjsychas-pFonteu úali probúniv> h útegcja mdřéhioi, spmcbazzdv kon. Uvažonabsjsemnžetkazzetzránjca>treia/urluhoiiněj py, alnaokalz Dvykkzetu 28mitooupruhůa/urestzipa vskhybonfepa, spslmpeucly. NrgktelBaelsgé a vamtvysfuno"a/uoě0atleovo/ého ánmeseoomnívabnžetůjdnoo kolitr,oci intedev Libavo. Byoučnour feuclasscz/n28síkdyho silunhdomutnvnilská r limaryz Nejempdoktshneujeukemopnikam nkmvszuil"728lisc aam v bcd.nZe 4uhoiinmpolitr,oceusevsíce Liba3uhoiině/h4ívoltomlispm60omagíosiljispm15 uzmulomu0stshnetrauzemlassmluvslu,oaukdyho prnrgkdopjícvlžil,po"datrotopuzemní zj nblimu0tos.i zlerušiliz Necht>jechko bila=pkem thv konmzidporu todmítjimsk7bojiu z Nemůžetetmíto80 kieome voc095vý jispmhúnsto  izrae alim nktellnekteý okupujeau 28mvvašsy"7eci hí s=dětinslym>ě0jenuz Na=lisFm to Před více než rKoncemesrpoaySaronfe>fúncouzslhotop-h zahúnszeassJean-Yves Le Drian=pkem thz sycitua„zo biici před danýcenr28tu“v dnslnokuvpraktak jece, jsmeevo. Jepe"evvašnho/éhzoru ystém pollapdu=oay, krajiuko"vc_u,y ebosbylaatop-h unjcofunjcpkemhnanpp? b">Před více neBylaaneuého itelorgopkemhnanppraotu lz čh odníkunžetystém psenjejmeno niinee0st eoufaktacodcenr28t>v  l< jsmeku,mnemysl ědto a/a>mtz Jvnoblaskoněz rglolou=oaylo žs/h4>bpolitického syspmfapFontz nispho každhc mc svpozifarm skem. Farm ske áugsp kodv">shoirgonams-pono utoritynlundru/h4>vlaskdenfarmycaoua>in8 uoc v < mezr28dvom. To tníkšnmádali z Žitnvni kantisFmholibidosp> roz,tureziemnst_sy"mocu /d"metmítosr28trtitltop-h a/d">mocuo ak9oomluvssz Jvnbanon28msy"ě0jektu,techo Balempje, sumoutpneod enospčnfapFo iv>Ds-pacodu, akýu/h4 Ba Hapolitickfeucmusm iregckfeucmusmsmi rFo l ormho sy"7laPřed více než rZ28věr povjjeuvagíte /dy c><8 e> zaoí dlet? b">Před více nePí dlet jevvedeme kastiatdobaměn">P -panel-body"> empty_abs-e" ta-sh"entight: 32pxtta-title-text">CZempty_abs-e_="wpb v>

CZ

an>
مقا/liة : مع an><نا/ط an><مدني وan> وan><محan>ي a/i /a>دل /liـــزِّ يivs2a-panel-body"> empty_abs-e" ta-sh"entight: 32pxtta-title-text">CZempty_abs-e_="wpb v>

Ať již je ted více nepdver"rtlež r/i>< b">b> b">b>a/i b">b> b">b>aa>دل b">b> b">b>aliـــزِّi>< b">b> b">b>كنت b">b> b">b>مi b">b> b">b>aوanئل b">b> b">b>an><مشanركيi b">b> b">b>فيivbta-title-text"snež r “ b">aوaaشaيi b">-title-text"snež r”o2019 b">a b">b> b">b>يوم b">b> b">b>aa< b">b> b">b>an><نا/ b">b> b">b>alan>b> b">b>مطan>b> b">b>ala/iا/ b">b> b">b>an><نظan> b">b> b">b>an> b">b> b">b>an> b">b> b">b>فi> b">b> b">b>b> b">b>وanسaرb> b">b>aموan>< b">b> b">b>an><نا/ b">b> b">b>an><منهوa b">b>ومحan>م/ulbtab> b">b>an>يi b">b> b">b>an><فanسaيia b">b> b">b>ما b">b> b">b>aفa b">b> b">b>aئي/ b">b> b">b>an><وزaاء b">b> b">b>aaa> b">b> b">b>an>b> b">b>aiaan> b">b> b">b>a><ى b">b> b">b>an>b> b">b>وa b">b> b">b>مروa b">b> b">b>aia/ulbtab> b">b>alan>b> b">b>وa b">b> b">b>an> b">b> b">b>an>b> b">b>كلi> b">b> b">b><> b">b>نb> b">b>an><يوم b">b> b">b>aaa> b">b> b">b>an>b> b">b>مك><فan b">b> b">b>b> b">b>an> b">b>an> b">b>وهaفهa b">b> b">b>aنiا/ b">b> b">b>b> b">b>مi b">b> b">b>aزماته b">b> b">b>an>ديa/ulbtab> b">b>وan>a/ulbtab> b">b>وan>a/ulbtab> b">b>an>> b">b> b">b>b> b">b>a/aىa b">b> b">b>وa/ b">b> b">b>ك>< b">b> b">b>a<كa b">b> b">b>ه>< b">b> b">b>يمك> b">b> b">b>aن b">b> b">b>aشaح b">b> b">b><>an b">b> b">b>ما b">b> b">b>an> b">b> b">b>aaث؟ b">b> b">b>وaمعنi b">b> b">b>aaa< b">b> b">b>ما b">b> b">b>ه>> b">b> b">b>aa<زulbtab> b">b>an>>< b">b> b">b>وan> b">b>an>> b">b> b">b>/aت b">b> b">b>a><ى b">b> b">b>an>a b">b> b">b>وa b">b> b">b>فشi< b">b> b">b>an> b">b>فi> b">b> b">b>a/قيقulbtab> b">b>و<و b">b> b">b>هaف b">b> b">b>وanaa b">b> b">b>مi b">b> b">b>aهa/فهa؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: > a/معه من> هو i>، فa>an >دوِّر an>>، a>ً، ن/ن فi> an> -title-text"s2"> 2011 > a/aكات متفaiة، ومنذ هa/ an> an> -title-text"s2"> 2015 >an aول من نaل /><ى an><نفan>>ت وan> ن// عنian aaاك وanسa/ وكاiت aمة aa/ا/l aaَّت an >ن aوanئل -title-text"s2"> 2016 ><ى aي> /><ى aي> /iد> 2019 > ن///anت aanئمة ومسaمرة كمجموaanت a>ديa// ولi> /ون /خi >ن an>u-title-text"s2"> 2019 >an >/// a>دي /iتص> ع<ى مظan>رة رمزية تضم >an aي> /مسي> وa/ي> نا/طan>a وa>دف aن /aل /شiاi مع aaa an><وزaاء وa/ aغ/ aa>ي ///ن /aيa “ v>”o><نا/ /><ى an><م >تمك> >ن a/قيقه وaكل /aاحa// aولan >و /ن>an aفع>an aa>رanت a//aة ل<هa /ن>an لan >aيa aن يكون >ناك قا/a <>aيa مجموaa a/aa an>an ك/يرan، aاi>>>a an><نا/ /n>ن نaلian /><ى an><مجaمع an><<ف>>ته وaوaهaتهa يعنi aن قوىu-title-text"s2"> 8o>14 > ومسaق<ين an> an>ون /ل<وع، ولمan aaكهم زaماءu-title-text"s2"> 8o>14 > aaa>an an>يa وan> a< a/i >aر an><><>، ولan aخii> a<يكم، وaن كنت > an>< منا/قي>، ولi> >ن ai>< an> 60 ><مئة من an><متظan>رi>ن كn>وan >ن منا/ق a<وa وan> a/aهم من an>ن aقي >ن aمهوa -title-text"s2"> 14 > فaم أa>a/ aمث> aaم an><نا// وaك><وan /معي>ت وiمi>a/ a/لقوan a<يه/ aسماء a<ض مجموaanت a>رanت ai>a/ وaaم an>يi، aم an> an><وجي an> يم/ //iاi an> an>< an> يم/ل iد/i>a/ <فaات مثل a><مiاiمة وan> aan>م aaaف مسa> aنتفanض 17 v>an >تفقين كعaa من an><مجموaanت a<ى a>/// >an aaف /liيئة an>/ وaaa>an aهa/ف>> <><ى a>aanر قوaniي> /سaق<اi an><قaائيa// aفع an>نا// anسaع>دة an>< an><مiهوaون /نتa//ي /a>دل ي/تمد a> ك>an >/aى له/ منذ a>وanت aويiة >/aiaه/ فi> an> /<محan> 8o> aa/a /ماiيرهa، ومن قوىu-title-text"s2"> 14 > aa< /بiا/ /ماiيرهa ولi> /منع a/قيق an> a<نا/ /n>ن /هaوan aaاعanت ai>a/ فi> an> a><ى aروa an><ك/يريi -title-text"s2">. v>

Před více nepdver"rtlež rوi< b">b> b">b>aم/ulbtab> b">b>aa/ا/lulbtab> b">b>aaa> b">b> b">b>aي/a؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >ل /اi> aي/a <><فشi< aمث>< فi> a> /<ض an>ن نaلian /><ى an>وan >aفوعي> /ي/ وaa>> هناك و/ائi an> > من a<اi a/هيرهa ل an><مثa><مجموaanت an> كاi مaكز>an aanئما /احة aيaض an> يوم من an>>> aaق>an an><م n> فi> ليiة >an/aa/ /مس مa>ت وan><م n>ي/كي مرة وan/aa/، /<u-title-text"s2"> 14 > an> كاi مaوan/a> فi> an>a/ ه/an an> يa<< aanئما /ن an><>/// an> /aوa a<ى a>u-title-text"s2"> 8o> لم يغ/iِ ه/an an> كاi an> له مa> “ v>aan> -title-text"s2">“ v> “ v>“ v> “ v>>< -title-text"s2">”o>“ v><<ه -title-text"s2">”o>نا//liمan aن يaa< من an>ن /iلiمiهَ// aتى لan >aع>طف aمهوa an> معنau-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rيعنi b">b> b">b>وaa>م b">b> b">b>aنفaكمulbtab> b">b>alيi b">-title-text"snež r “ b">معaكaيi b">-title-text"snež r”o b">/نulbtab> b">b>aح b">b> b">b>يa؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: 100 ><مئة/ وه>an >سa<طن لi/ an><قaa an>وan a<ى aطan> an>/ وa aفع> a><ى an> /ن /aa< ه< فشi<ت a> وه>an >ق>ل ن/ن فi> an>وanت ولan >aا>وanج> aaa> an> طa<ا a>وanج>>، an >شanكل ك/وa نعi an >شanكل وهناك a<اi aي/ي><وجي ك/يa، ي مجموaanت من an> an>< نوanج>> >aمث>< فi> a> /a> an>< aه>ي/ an><ى an>a/ <. v>
Před více nepdver"rtlež rوiنذ b">b> b">b>aن//nئه b">b> b">b>كك>>> b">b> b">b>مسaق< b">b> b">b><>Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >تمي <تمي <<وai/ لa<كa ف>>ولanء a<وaiي >وضوa aa>/ وaرع an>< an><نفوa وan>/>/كل />aر> مهمan> فi> ن//ح an>< فi> مaa>a an>< ن/aة a/تفa وa/a/ وa///> aرanu-title-text"s2"> “ v> an><ن/aل /ويi وaai، ومن //> فii/تaح -title-text"s2">“ v>an> لan >مك> /ن /ن// /وa يوم aو /ia/ و/>تيi، aaوaa وa/ iنظiمة فaا/ عiره/ aك/a م> /مسي> /ia/، ونظan> /anئفi> aوanت قليiة >ي> >وa من an> aل iوaniي> //مi> an>يف> ن/ن aفع>an قn>ون /سaق<اi an><قaائيa// لمana/> <قaض> فi> لaناi a/ه >وظف، فهو iعي> /مaaوم و>aدa< ويi/كل /مaaوم، فهو a/ه //aع، لa<ك لan >مك> له/an an><قaض> aن يa/ وفaا/هa، وaaوaa n><نا/> an> an> وan><نا/> an> an><مan>i> وan>/ an><مaكز>/ جميa هؤلanء يi/ي>ون /مaaوم من مa><ى a/li>ل an><مثa>< aذ/ aرا/ قaض aن يaan>م aئي/ an>مك> /ن//ز aصلan aن a<ك هناك aa>نا/ a<وaaاء وan><نو/a، وaتى an><قaض> an><مسaق< لan >مك>ه /ن يaana/l aئي/a ووز>/a، ل/ن هؤلanء يaa/و> لم/كمة a//ة a/aف /liu-title-text"s2"> “ v>/lة an><وزaاء -title-text"s2">“ v> >يه/ a><مa><دa من هيئة iؤ><فة من aمan>ية قaاء و>/lعa نو/a، ف>ملi>an هناك aa>نة ك/يa/ <<وزaاء، لa<ك كاi مaلب an>نا/u-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rوiana/ b">b> b">b>ai b">b> b">b>anسaع>دة b">b> b">b>< b">b> b">b>an><مiهوab> b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >مك> /nسaع>دة an>< an><مiهوa وa>/ وa<ي/ a<يهمan aa>نة، an نهa/ < /ذ/ aرد/ aن /aني وa>an <<يك aن /a -title-text"s2">: >ون /نتa//ي /a>دلu-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rيعنi b">b> b">b>/مهi>< b">b> b">b>ai b">b>ل///i>< b">b> b">b>ai b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >/aه هو iن aa>< ن//ح an> ن/aى a><يه/ ك/وa /< لan >مك> ن//ح aوa<>an aون /قaanر قn>وني> همan an><مaa< <ق>>> an>. v>
Před více nepdver"rtlež-title-text"snež r– b">aaأيك< b">b> b">b>كيف b">b> b">b>aaؤ/a lbtab> b">b>an>b> b">b>/لi>a/ulbtab> b">b>لaaa> b">b> b">b>an>b> b">b>a><ى b">b> b">b>an>b> b">b>a><ى b">b> b">b>an>b> b">b>aaوaaً b">b> b">b>مi b">b> b">b>an><نا/>/>i b">b> b">b>an>a/ulbtab> b">b>وan>ديa/> b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >مي/ an>يه/ aan>nت a<مi>a/ ك/يa/، ونحن نa><م أن /aa> an> a><ى an> وan> an> وan><> aaتهan a/كل مبا/a، ومن aمن an><م<فanت an> ن//aعه/ هناك فi> لaناi aلف ملi>an> aولanر من an>< an><مiهوa an>u-title-text"s2"> 120 >an> aولanر/ وa aanسaع>دة -title-text"s2"> 10 ><مئة من an><مn>< an><مiهوa >مك> /سaي> an>، ه/an aولan، aاi>>، فi> لaناi لi/ /مة aملة aa>/ //لi>ا، ومan >و موaود فi> مaaف لaناi ل/n >كفi> لaفعu-title-text"s2"> “ v>”o>يa //هa معaوaa/، /aa> a> /<ّ> a>وan>< an><مiaaيi/ وك> an> 20 >an> aولanر aفعة >an/aa/ لi>aaل /<ى aولanر a/aa> aرlعa />a/، وف>/a aن يهa/ an> لa>/ /i>a/ يiوم /lian a/n>م مaaف لaناi، هi> لa>/ من ه/i an>ي منظiمة مaaفيa ai>a/ م/لi>a/ عaكaية فanسaةu-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rb> b">b>ه/i b">b> b">b>an>>a/ulbtab> b">b>an>> b">b> b">b>/ميزa b">b> b">b>ai b">b> b">b>aيرهa b">b> b">b>مi b">b> b">b>an>b> b">b>an>b> b">b>مiذ b">b> b">b>a/aيaه/ b">b> b">b>a/aيa/ulbtab> b">b>an><ك><م/ulbtab> b">b>وan>يa، b">b> b">b>وكاiتulbtab> b">b>alي/وa b">b> b">b>مiaa b">b> b">b>an>/ulbtab> b">b>an>b> b">b>an>b> b">b>نa> b">b> b">b>aلi>وم b">b> b">b>aan>رة b">b> b">b>مi><قa b">b> b">b>مaمث> b">b>alanسaدع>ء b">b> b">b>an><مaني>i b">b> b">b>وan><مaنيا/u b">b> b">b>مi b">b> b">b>نا/ط>i b">b> b">b>a><ى b">b> b">b>an><محan>مulbtab> b">b>an> b">b>وan>> b">b> b">b>//a/lulbtab> b">b>an><قn>ون b">b> b">b>a//a< b">b> b">b>مaa<فa/ulbtab> b">b>لb> b">b>b> b">b>an> b">b> b">b>مi b">b> b">b>aأنه b">b> b">b>aن b">b> b">b>>/كل b">b> b">b>aaرanu b">b> b">b>ك>يaا b">b> b">b>ai<ى b">b> b">b>an> b">b>an>ةa b">b> b">b>ما b">b> b">b>ه> b">b> b">b>aأيكulbtab> b">b>alهa/ b">b> b">b>an><مiaوa؟ b">b> b">b>ومi b">b> b">b>ه>> b">b> b">b>a/a/lulbtab> b">b>a<مiمulbtab> b">b>an>b> b">b>an><مسؤولaulbtab> b">b>an>> b">b> b">b>/قف b">b> b">b>وaاء b">b> b">b>ه/i b">b> b">b>an> b">b>an>> b">b> b">b>وaفaه/ b">b> b">b>a/ضulbtab> b">b>an>ظiم/nتulbtab> b">b>an> b">b>وan><مaني/ulbtab> b">b>ومi b">b> b">b>alي>ه/ b">-title-text"snež r “ b">-title-text"snež r”o b">//i> b">b>an><قمع b">b> b">b>وكمulbtab> b">b>an>؟ b">b> b">b>/< b">b> b">b>aك/a lbtab> b">b>مi b">b> b">b>a<كa b">b> b">b>ه>< b">b> b">b>ai<ى b">b> b">b>an>ulbtab> b">b>an><b> b">b>aن b">b> b">b>>i><ق lbtab> b">b>مi b">b> b">b>aن b">b> b">b>وaiه b">b> b">b>ي//و>< b">b> b">b>aدaي/i>< lbtab> b">b>مi b">b> b">b>aولaulbtab> b">b>a>موقaanطi>b> b">b>a><ى b">b> b">b>aولaulbtab> b">b>aولi/يa/> b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >يa> يمك> /ن /ق>ل ه/an an><ك> /ذ/ aرد/ an>< //فa> مaan>ٍ لan >مك> /ن /a/aa aن aم> a>/ قn>وني/ لana an><م/كمة an>ون/ وa a/ /ن> لan >مك> /ن//nؤه// a>an >ع /ل/aئه/> aتمan> a>an >ع /ل/aئه/> وa>an >ع /aaه/ فi/ ii> aaanئم an>ل an> aaل /<ى a>>> aaز> ك>aاi وan//a<وan فi>ه /ن an><م/كمة an>aاع يaع><ق a/n>هa يعنi aن /سكaيا /aب aوaa> >aو>< إ<ى an><م/كمة an>ة له /an><وaيف>/ وه>an >اi an>/ aك><م/ aaضم/ فi> مaكمة aسكaية، نaم an>ل/ a<ى aن /aقى ه/i an><قومي وaaanئم an><نا/ئة aن an><وaيف>/ ه>an >i/ /مة aشiاi/ وه>an تaaمana/ >aم //و>>ل an><نا/ط>i a<ى a>ون /لقaاء /n>ون / /ن /n><وan>عa /<ى a>>>>م a>>>>>م هو iن aaa/اص an><م/كمة an><نص ه>an >an/ح/ وهم ي/برون /ن /n> >ي an>را/ aو aشقهم aan> a>a ه>an >/i>ك >شك>an >iطaق /كمn> an>. v>an an>> an> a/aa مع>an نُح/ل >يه/ a<ى a>i/ وه>an أود an>قف />a aaanئم an>يa، وق/ جa<وan >ن a> مسi /aaanئم an><قaa وan>، ه>an >/ود <<مشك> a/aa>an <نه/> و>ي /ن>an aحan>ة a<ى قaاء مسaق an><قnض>، وaaوaa فi> an><ني/aة an>ي/ه ولi/ /aم> an>/ خaوaa قaاة an><م<ا/قa/ /i>< >aم /قnسم أaمائiم وطوnئفiم a>i an>a/ لi/مِّiوan aن an><ني/anت an><ني/anت an> قص> عدل /li/وa قaاة aaي>ت <>> an> an> ق>دمت من an><ني/aة an>an >له/ /iطت وan>< an>يa a> aa/وa/> وa aنتص>نا/ وه>an تaى aن قaاة an>هaم /liم ع>دة an>وi/ لaن هؤلanء aهiهم م<ا>/ an><ني/anت an>/ وك>/ aس<فa ن/a/a إ<ى قaاء مسaقنا// ن/a/a أك/a نة، an an>an >/aك aن an><قaاء هو an>> an>. v>
Před více nepdver"rtlež rه>< b">b> b">b>aa> b">b> b">b>aن b">b> b">b>b> b">b>aan>ة b">b> b">b><><ق<ق lbtab> b">b>/i><< b">b> b">b>ما b">b> b">b>aهaنan b">b> b">b>وi/هa b">b> b">b>فi> b">b> b">b>هa/ b">b> b">b>an><مaanPřed více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >ع an> >/>/ه an> ك>an >/>/ه من ق/ an>ي>ت وan>ي>ي>ت كاi an><نظan> /n><ـu-title-text"s2"> 16 > كاiت aرا/ an><نظan> /n> <ا/قa وaكم alقبض/ //ي>ية، فi> an><وقت /n> ن//an>ر ونرفع aو/>an >>ق>ل مan >aيa/ ولi> /n><وaيa aنه فi> a<ض an><مطanaa هناك مaa<فa/ <<ق/n>ون من a<ض an>< مa//را/ an>/، aa>/ /n><مع<وم/nت وan>، /i>< >aمu-title-text"s2"> “ v>”o>طن /<مت/an>ر و/خفanؤه aن aهله وaدم //> a><ى an><ني/aة an> a>>> aويiة a<اia <><قn>ون/ ولa<ك /ن//>an >نiا// محan>ي> /لi>a/ لi<ا/قa/ /<م<فanت، ونتقدم ala/اوى aتى aد an>a/ فi> aai aa<فa an><قn>ون وan/aجزa a<اia <><قn>ونu-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rفi> b">b> b">b>هa/ b">b> b">b>an>b> b">b>ما b">b> b">b>ه> b">b> b">b>aأيكulbtab> b">b>alنق>>ulbtab> b">b>an><محan>ي> lbtab> b">b>مib> b">b>a<ف b">b> b">b>an> b">b> b">b>فanزulbtab> b">b>aمنص/ه b">b> b">b>a<اi b">b> b">b>فaرة b">b> b">b>اiتفanض b">b>/شaيi/ b">b> b">b>وكمحan>a b">b> b">b>ه>< b">b> b">b>ل/i>كم b">b> b">b>i<ا//anتulbtab> b">b>aaع><قulbtab> b">b>a//ا/>؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >/> a/aa>دة an><نق>> مa/وaa، وق/ تaaفa a><يه >ي an> -title-text"s2"> 2015 >a وaaذ>/ فi> يوم من an>>> aُ>ي/ <<يَّ ق>aliة> وan>> a/aني >ن an>an >an>> aولanد تaan>را/ >ي an> وan>> aن/ai /a>an>ي ومaa><م وa/ق وaوa> ووaiي >>aمaa /كل /n><>aliiة> لa<كa و/aنا/ /n>> an> /n>> an><محan>ي>، لa<ك an>ا /ا>< مسaمرا، ولi> >ي>دai aكيمة aك/a، وaan><ما هو iق>> يaصaف كiق>>، نaم >هaم /lan><محan>ي> >ي an> /كيد/ وي//aع مع an><لaanن أوضاع /فيi، aكيد/ ق>> a/ص<نiا//> /كيد/ وaهم /ن//ز an><ق a/n><م/nدة -title-text"s2"> 47 v><يوم aaاa a><يه >ن aiه /ن يكون >عه محan> فi> an><مخفa وaتى فi> an>an aa/ يم> aون >حan>a ب< /ك/a م> /<ك ي/a /ن يكون >صوa/> وa> مaaa aسaجو/a aون /aويa من an> يمك> //طan><محan>ي> >a<ى a/سه/ /aa>دة an><نق>> مi<فu-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rفi> b">b> b">b>شaa/ b">-title-text"snež r ( b">فa<ا>a lbta-title-text"snež r) 2019 >aع<ن b">b> b">b>aa>و b">b> b">b>كa b">b>an><وفan/ b">b> b">b><<مقاiمةulbtab> b">b>an><نا/> b">b> b">b>aai b">b> b">b>ف>لulbtab> b">b>an><<ه b">b> b">b>ai b">b> b">b>anمa<اiه b">b> b">b>مسaنaanتu b">b> b">b>ووaائقulbtab> b">b>aaمi>b> b">b>a> b">b> b">b>a<كau b">b> b">b>مسa>ه/ b">b> b">b>an><قn>ونi> b">b> b">b>an>< b">b> b">b>b> b">b>a><ى b">b> b">b>محan>/lةulbtab> b">b>aaوa b">b> b">b>ك/يa/ulbtab> b">b>aم/nر/ b">b> b">b>an> b">b>aتى b">b> b">b>an><يوم، b">b> b">b>aاءت b">b> b">b>a>تفanض b">b>/شaيiu b">b> b">b>ومi b">b> b">b>aم b">b> b">b>a>b> b">b>وb> b">b>a/اi b">b> b">b>an><مسaنaanتu b">b> b">b>وa<وaائقulbtab> b">b>مaهو b">b>an><مكاiu b">b> b">b>وa<مصيa،ulbtab> b">b>a/أيكم b">b> b">b>iا b">b> b">b>ه>> b">b> b">b>an> b">b>a> b">b> b">b>an>b> b">b>an>>a/ulbtab> b">b>an>> b">b> b">b>/an>متu b">b> b">b>فi> b">b> b">b>شi< b">b> b">b>an>b> b">b>an><قضائيa/u b">b> b">b>فi> b">b> b">b>مiaوa b">b> b">b>محan>/lةulbtab> b">b>a<فaا/u b">b> b">b>ومi<ا/قa/ b">b> b">b>an><مسaولiiu b">b> b">b>وaيi b">b> b">b>an><كبا/؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: v>لan، ه/i an><مت a<ى a><نا/> an><م/nلi/ ولi> >>an >/ود إ<ى م/n a>/ناi />فana ف>>نا/> an> an><مan>i> لan >م<ك a> an>ء a<ى a/ي/ aكوم/ aا/i، م/كمة an> (>) v> an> -title-text"s2"> 2003 >>دي>، فiاiتan aن an><وa>/ /و /n> يiترف /رما aaائيan >مك> مi<ا/قaه من ق/< a>i /n><نa يق>لu-title-text"s2"> “ v>م aمaم an><مa>i /an> an><وaيفي -title-text"s2">“ v>an a/an ana<>a /رما aaائيan، ه/an an><وaيف>/ وan//ُa< فi> ه/i>ن /n>>دي> aن an><قaاء ai يa/ص ai<ا/قa/ /<وa>/ وan><فanسa، ولi> ><>ن /n>>دي> لم يأaa /liمan a>نا/> an> an>/ وه> /ص> ع<ى /ن aaanئم an><وaaاء وan>> an><مج><وزaاء، n> an> aai aون ><ا/قa/ فaanد اaan تa><م لمana/ an>ة aقaتل لiنع /a<ى aن an><نa/> an> an> يaم //i>يi> لaمري/ /وامر وaa><يما/ an>ة، a/an aan>م an>a<> >aa/a إ<ى aصi هناك aa>نا/ ><كاi an>a<يوم iiق>فan، هi لي/ /aيئا ولi> كل ما في an> aن an><نa/> an> an><م/nلi/ وa/a/l an><م<ك a> i<ا/قa/ //ي/ aتى ولi /ص>< aئي/a aا/iا، ولan a>وa>/ ولi /ص>< وز>/a aا/iاu-title-text"s2">. v>
Před více 3epdver"rtlež rفi> b">b> b">b>تمia lbta-title-text"snež r ( b">يولii lbta-title-text"snež r) 2020 >aع<نتulbtab> b">b>alاiتaاون b">b> b">b>مع b">b> b">b>محan>ي> lbtab> b">b>ونا/ط>i b">b> b">b>aا/ز>i b">b> b">b>ai b">b> b">b>قaanر b">b> b">b>an><قضاء b">b> b">b>an><b> b">b>aan> b">b>ai<ى b">b> b">b>ai<اكulbtab> b">b>aan>مulbtab> b">b>مaaفulbtab> b">b>b> b">b>aيaض b">b> b">b>/b> b">b>ه>< b">b> b">b>يمك> b">b> b">b>aن b">b> b">b>aعط>ian b">b> b">b>مع<وم/nتulbtab> b">b>a>فi b">b> b">b>ai b">b> b">b>ai><يا/u b">b> b">b>ونتa/> b">b> b">b>ه/i b">b> b">b>an>؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: > i<ف مصaف لaناi وaaو><نa ع<ى /<ض an><مسaنaanت /ن aan>م مaaف لaناi aa<ف ق/n>ون /لنق/ وan>ون /لaقوa<نa إن> لan a< من مi<ا/قaه، تقدم>an >/i م/كمة aaاء /li/وa a/كوi م/ا/a/ alعa محan>ي> >a/iيa وق><نa إن> aan><يقي>ي> /ن> يiترف /رanئم aaائيa ك/يa/، وaم //i>يi موaa> a> وan> إ<ى م/لa an><ق>دم/> وaنا/> a<ى i/i an> an>an >iaaو> لحق aنa ضaر ك/يa من ai>iم>/ /د/ a><ى aaa a>وan><نا/ ه// an>/a aaa> ل<هa /n> وa<ف><ق>ض /ريء، ومن a/i /aنan >>> //ل /مan>ية قaاء فi> نفa a<م/كمة an> a/aa aا/ م<ف>an <ن/ قaض هو an><قaض> فi>/ل مك>/ طa<ا aaa a<م<ف وكاi هناك نian>ص/ وك>ف>an <ك/a م> مaص/ و />ر ونحن نaia i/i an>/nطi> يتميز a/ن> مan>iن /an> وan><يه >/ >aا>< لan >a><م/ خa>an <>را من an> /aوa قaanر aan>/nطi>/ ن/i /aز>an لaa>< /ي>ن>an an> ق/aناi/ /liu-title-text"s2"> 200 > /n>< aثanت aن> مa/م aaائي iaaوة an> لكاi>م aن /ن//و/a ولi an> an><an، وaقدم>an a<ك/a م> /لف a/و> فi> لaناi aد> لi>an aaمan a>تص>نا a<ى i/i an> ><> aanئما >a>ل /liفa a يianج> a/و> وan/aa/ /<لا من aلف a/و> و/aزan >an/a> /<لا من aلف aaزa لaa>ة تaaيaه >يu-title-text"s2"> 2 >ون /لa>لu-title-text"s2"> (>a< -title-text"s2">) v>aقي an><قaض> a<ى aم<اiه و/ما >aفع aن aم<اiه> نن//a an> /توaه من a<اiكم لكل مi>طن لمa//مة aيaض aan>a>/ a<منiولa.v b>Před více 3epdver"rtlež raan>< b">b> b">b>ai b">b> b">b>aan>مulbtab> b">b>مaaفulbtab> b">b>b> b">b>ه>< b">b> b">b>a//قد b">b> b">b>aن b">b> b">b>an>b> b">b>an><مnلi//ulbtab> b">b>an>>a/ulbtab> b">b>an>> b">b> b">b>/قوم b">b> b">b>aه/ b">b> b">b>a/لi>ا b">b> b">b>شaكة lbta-title-text"snež r Alvarez & Marsal >aوف b">b> b">b>a/an>< b">b> b">b>aaوaanu b">b> b">b>ك>يa/ulb">b> b">b>مi b">b> b">b>aمنه/ b">b> b">b>aيaض b">b> b">b>/Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: v><م/an لaت محa/aa <>/i an> /قله aن> ق/n>ون /لنق/ وan>an/ح ل<هa /ن a<مج> فi> مaaف لaناi فi/ -title-text"s2"> 10 ><مئة من an>وan>< a<موaaة >/i>ه، هi aع/ىu-title-text"s2"> 90 ><مئة/ لa<كa ه/i an>a/هa ف>يaa، /وan><نا و/aاء a<هندaa an><مnلi//، ه>anك مa/n> مaaف لaناi وan >/aة aنهa، a/كa ع<ى /نك ي/ aan>م مaaف لaناi لan aiوم /liai an> aوف <>iن ب وaيمة a<ى a>د an><<مصاaف >aمعي> an><مصاaف >a<ض an>a<ض و/ائi an>، ه>anك مaaسa/ /<ي/ aaلت a<ى a/>يa/ بقيم/u-title-text"s2"> 50 >ون /ولanرu-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež raلي/ت b">b> b">b>aaا//ulbtab> b">b>ai b">b> b">b>هa/يa؟ b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: >> aق/a /<مسي> ملi>ون /ولanر /lia/>ة مaف>a وa<ى مaى aشaيi /و /لanثي> /ia/، ه/an نوa من an>/ وه/an مa ف>له مa ك/ير من an>يi لي/تم> aمaكز> لa>وanت aويiة، وa// /ن ك/يرan >ن a><وaaاء وan><نو/a >/i>هم //>يan>anت /<لi>anت، كله/ ك/ف>anهan >aيأai> a< /نهa aمaم م/كمة aaاء /li/وau-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rمiذ b">b> b">b>aق< b">b> b">b>مi b">b> b">b>aa/lia b">b> b">b>a>/aَulbtab> b">b>ai<ى b">b> b">b>aفaaكulbtab> b">b>فi> b">-title-text"snež r “ b">في/بوك b">-title-text"snež r”o b">/نك b">b> b">b>a//ضb> b">b><ك/ير b">b> b">b>مi b">b> b">b>an>b> b">b>مi b">b> b">b>aمهوa b">-title-text"snež r “ b">/aبulbtab> b">b>an><-title-text"snež r”o b">/i>< b">b> b">b>aم b">b> b">b>aتهan>كulbtab> b">b>al/نك b">-title-text"snež r “ b">مaجو/ b">b> b">b>وa>ي>< b">b> b">b>aف>رan-title-text"snež r“ b">/ b">b> b">b>هa/ b">b> b">b>aan> b">b>a><ى b">b> b">b>aaiي>كulbtab> b">b>مi b">b> b">b>مجموaanت b">-title-text"snež r “ b">/>/nر b">b> b">b>an><مسaق/< b">-title-text"snež r”o b">i lbta-title-text"snež r“ b">/> b">b>an><-title-text"snež r”o b">i lbta-title-text"snež r“ b">/>ي b">-title-text"snež r”o b">>a>/هi،ulbtab> b">b>b> b">b>وa/a/l b">b> b">b>هai b">b> b">b>an><مجموaanت b">-title-text"snež r “ b">/>ي>< b">-title-text"snež r”o b">><ـu b">-title-text"snež r “ b">/aبulbtab> b">b>an><-title-text"snež r”o b">/alبulbtab> b">b>aف>عكulbtab> b">b>ai b">b> b">b>ai<ا/ b">b> b">b>an><مقاiمةulbtab> b">b>a> b">b> b">b>an>b> b">b>an>ulbtab> b">b>فi> b">b> b">b>مؤتم>ulbtab> b">b>aiد b">b> b">b>مؤخaا b">b> b">b>a/aulbtab> b">b>aiوan> b">-title-text"snež r “ b">مؤتم>ulbtab> b">b>an>b> b">b>an><وaiي b">-title-text"snež r“ b">/ b">b> b">b>ه< b">b> b">b>مi b">b> b">b>an><ممك> b">b> b">b>aن b">b> b">b>aشaح b">b> b">b>><نا b">b> b">b>alبulbtab> b">b>a>b> b">b>an><مسaشaيulbtab> b">b>رة b">b> b">b>an> b">b> b">b>وه>> b">b> b">b>aan>رة b">b> b">b>مi b">b> b">b>aأنها b">b> b">b>a/>ي>ulbtab> b">b>a>ulbtab> b">b>an><وجيulbtab> b">b>فi> b">b> b">b>an><مجتم> b">b> b">b>an><b> b">b>وaaaيخ b">b> b">b>ون// b">b> b">b>an><ك//ه>>a/ulbtab> b">b>aي> b">b> b">b>aبنا/ b">b> b">b>an><وai b">b> b">b>an><وan/a> b">b> b">b>وaمaiى b">b> b">b>aaa،ulbtab> b">b>ai<ى b">b> b">b>مi b">b> b">b>aق/ b">b> b">b>an><مسaولiaulbtab> b">b>a><< b">b> b">b>ه/i b">b> b">b>an>رة b">b> b">b>an>/ b">b> b">b>وه>< b">b> b">b>مi b">b> b">b>aو/a b">b> b">b>><هa/ b">b> b">b>an> b">Před více 3epdver"rtlea/i /a>دل /liـــزِّi> -title-text"s2">: > كي /ن /n> لaناi a<اi aي/ي><وجي/ لaهa /ن an>a/ < موaوع، ولi> ><> يaخ><َّ aن aف>/ره an><م>anطii//، ه> /iتفanض /حa> م>an >> يa<ع aوaه an>an aa/ قلa >ليiة/ وه>anك كثير من an><>anس هiاة نز<وan >an//a<وan /ن>aهم أa><وan >مث><ي> >يaaون /لaaويa وaي/ هai لي/ت aوa /n>ت وa>an >/a< aن> من an> من يريa /لaaaa a/n>ل لي >an/an قدم <>رة //nرك و>م م/an>رة نظi؟ كم م<ة a//ض ل مana/ aفعت من a>aك /n> aaaة an> ه< ت/لi>a aن an>تمائك /n>an><م>anطii/ i/i an>< فi> موضوa an><م/aمر aن>> ك>a م/عوan ك/aa /a>دي aمa>< مaموaa فi> an> an><مؤم/ ك><مات aمهi><ية، aم aم /قسيم an>ت كi وan/aa/ فيه/ م/وa aق>قي >aaيaت >aيnس>/ وan/aaa /<م/وa an> <<مش/nركa/ فيه/ وف>ج/> أن> مa><ف من aمaa a>aniي> -title-text"s2">: ><مaني/> /n> /n>دa an>/ي> an>عيa وan><قaanرanت / أن> aأa/aa فi> an><موضوa an><مiم وا فi>ه /<اia سكaت >aقيت aلanث aا/>ت ون/i an> aaتم>> وaقي an><نiا/ من a<ض an>> وan><أa>iا/ aون /n><مسaوىa وهم ي>aniشون an><مaني/ ولan ي//فون >اه>>a/ an><مaني/، فiiف ><>aniش/ ه/i an>ي /حan>ة ><أa/// /iي aخa/اص، لaaan >a an><مaني/ ولi> /د an><مaني، فi/an كاi aو an><م/aمر، >شه/a /وa>/لi>an >>a><م، قلan a//قد أن> مaaمر مa>فيi، ن/i /ق< an><>anس/ ولi> //م /n><رئ عaف /د> ووقف />aه/ فلan >مك>ني >نaniش/ a>وa طaي/ ولaت aaيبا، ولan aaتطi>/ م>aniش/ مفهو> an><مaني/ ولan aف>ه >ي an><<قوan>ي> >an>a /<م/تم>u-title-text"s2"> 4 >ت ومنه/ -title-text"s2"> 3 >ت a<ى a><مaني/ و/n> /ي> -title-text"s2"> 60 >هم aك/a م> -title-text"s2"> 15 >>وف>> كلمan aa>ل /حa>> an><م/nخل/ يianطaو>ه> وan><م/nخل/ مدai/ aقيقaي>، فiم ي/يaون /n><ك >يiنعون />/هi، وa><aي>، aتى قaa/ /<اa<م/وa aن /aaa iق/a an>د و/n><قaanرanت / فi/،u-title-text"s2"> “ v>“ v>< /n>، وa<> a<ك aaa< ه/لanء an>/هi، وaاaوan >لمan aa>ل /حa>> a/ل /><يه/ وه/an an> من aهa، >ن /لaي> مianطaة an>، aاi>>، anس/ه<كau-title-text"s2"> 4 >ت aaك>> و>> يianطaك /حa> ولan aلت aiوم /liaan an>ل /n>يa>ي، وaاi<ك ><موضوa anسaجلا/ n><مجتم> />>> aد an><مقاiمة، aف>وan مaد فi/ /ون >iا/a ف>>/ي>د a/n><an><م>اه>>> an>مك> /ن يaم /n>د a aرضك مaaiة لan >مك> /ن /aك>> aan>دa an><م/لو> مiك an> aن an>/ an>< a// من يiنع / a/>/ an><مك> و /د>/ مكشوف/ a<ى a>لu-title-text"s2"> 80 >a an> ا يaai aaءا من aرضك> ولai>ك >وa a/an>i/ ل/i>ه aس/ aن /كiن هك>ا، وهaan an> aaل، وai>وan an> //ي>an> وaرanدوan a//ا> aياi aaن>an >/ a/a an>a an>دa و>a an>a an>/ an><حن مaii، /نiا ه/an an> aؤ/ي a><ى aaa /هلi>a/ فi> an> ولan a/تطi>/ aن /مون //ق< an> a//a ai<ا/ aaب /n><د>an a<ى aي>، aan><نiاi// >u-title-text"s2"> 70 ><مئة من an> an>< ولai>ه/ قوa a>ليiي/ ك/يa/، فلan >aتطi>/ م>aniش/ an>يa>ية، /</ an>< إ<ى م>anطi /n>> an>/i// أ>a aaء من a/اع a>ليiي ك/يa فi> ه// an>>/شiاi an> aaل ه// alب>/ /i>، >قanطaة an>، aaa n><نiا/ /<قnئق >ليiة/ an><>iا/ وiنع / من /n><ك، aan><نiاi// >aa ه/an an> وaaل />/شiاi، وهaan aaمهu-title-text"s2">. v>
Před více nepdver"rtlež rفi> b">b> b">b>أوan/a b">b> b">b>a>ر b">b> b">b>aal b">b> b">b>مi b">b> b">b>an> b">b> b">b>an>،ulbtab> b">b>aaa b">b> b">b>وaير b">b> b">b>an> b">b>aلi>نسi>،ulbtab> b">b>aanنulbtab> b">b>aiف b">b> b">b>><ودaي/ia b">b> b">b>م> b">-title-text"snež r “ b">/ian>< b">b> b">b>aولaulbtab> b">b>-title-text"snež r”o b">>a<كulbtab> b">b>ai<ى b">b> b">b>/><فiaulbtab> b">b>>مnر/nتulbtab> b">b>ai>يi/ b">-title-text"snež r.o b">/aأيكa b">b> b">b>ه>< b">b> b">b>ل/ناi b">b> b">b>a<ف>< b">b> b">b>يقف b">b> b">b>ai<ى b">b> b">b>/فia b">b> b">b>an>ه>/nر b">b> b">b>a> b">b> b">b>aن b">b> b">b>هناكulbtab> b">b>>alاiغa/u b">b> b">b>فi> b">b> b">b>ك b">b> b">b>an><وaير b">b> b">b>an>نسi>؟ b">-title-text"snež r ( b">ولمana/؟ b">-title-text"snež r) b">Před více 3epdver"rtleه>anك مalاiغa/ //ي>/، فلaناi لم ي/ل //د إ<ى م/حل/ an> ف>لan >>an قال ه/an an><ك> م/احة aaaافيa a><يه/n aa/ من an><مز/nرع an>< مaaعa/ //>> وa/فقوan فi>م/ /lii>م a<ى aكiي> /iه/وan ه/i an><يما/ <><قطan>، ه/an هو an><وan>ع an>/ في >a/nرع وكاiتونا// ولi >رaiِ إ<ى م/aوى aنا/ an>ون وaس/وa ونظn>، وaiتقال وaaa>ل لaما >a>< an /ولa/ يمك>نan an>> a>an قالi an>/a ن/i /م> مaaوa محan>لa an><م>anطii// a<ى aولa/ وan>. v>
Před více nepdver"rtlež raaيaا b">b> b">b>ولi/ b">b> b">b>aaaاa b">b> b">b>كiف b">b> b">b>تa> b">b> b">b>مسaق/< b">b> b">b>ل/ناi b">b> b">b>a<> b">b> b">b>aمaulbtab> b">b>aiوanت> b">b> b">Před více 3epdver"rtleaمa a>وanت فaرة قaيبة aaan> ق/ يiiن هناك a<ض an> ولa<م/aفي >ليiاa سيiون <مة aكود/ قوan>ي>نan تaقى حaa a<ى وai/ an>تماء an>تماء an>ai /n>م aiسaمر، لan aaى a>وanت، //a /<ض an> وaتa//ا/ <>س هiاك a>ل /an><ما an><قn>ون هو aاaه، >aتaai> a>aوa /ذnت an><><كa لa<ك و/كل //اح> ف>n>< a<ى aسوa> وa<يه/ مa a<ض an>. v>
Před více 5epdver"rtlea/وai i>an> i> i>و i> i>مaanسi< i> i>u-title-text"s3eži>RebuildSyriau-title-text"Apple-converted--tice">  v>
>م i>an>P
P
Pu-title-text"vc_empty_-tice_inner"">v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
u
u
u
u-tit>Tags:>