Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S odboráři z libanonské EDL o dopadech (nejen) současné ekonomické krize

Rozhovor: S odboráři z libanonské EDL o dopadech (nejen) současné ekonomické krize

Libanon prochází několik posledních let jednou zátěžovou zkouškou za druhou. Jejich působení krok po kroku odlupuje pozlátko někdejší společensko-ekonomické dohody, kterou mnozí neváhají označit za „naleštěnou bídu“.

Abychom získali na věc pohled „zevnitř“, požádali jsme našeho bejrútského dopisovatele, Karíma al-Árifa“ o vyzpovídání osob z nejpovolanějších – a sice odborářů ze státní energetické společnosti Élecricité du Liban (EDL).

Hlavní sídlo společnosti se nachází necelý kilometr od epicentra srpnového výbuchu roku 2020, a svým současným neutěšeným stavem jakoby bylo výmluvným symbolem všudypřítomné krize – s tím, že jejím dalším ztělesněním je mimo jiné i to, že státem (tj. společností EDL) dodávaná elektřina do domácností proudí pouhých několik hodin denně.

Libanon v současnosti prochází mnohačetnou krizí. Co lze v této souvislosti říct o Libanonské energetice (Electricité du Liban, EDL)?

Šarbel Sálih (ŠS), předseda Syndikátu pracovníků a zákazníků Electricité du Liban: EDL by ze své podstaty měla být jednou z nejvýznamnějších a nejvýkonnějších institucí v našem státě, tak jako je to kdekoliv jinde na světě. Jenže politické kroky ji – tak jako ostatní veřejné instituce u nás – zcela zdevastovaly. Je to takový libanonský mikrokosmos, ať už jde o jednání s občany, práva zaměstnanců či stav samotné budovy.

Země se potýká s takřka absolutním výpadkem elektřiny – vidíte nějaké blízké řešení?

ŠS: EDL v minulosti poskytovala elektřinu v rozmezí dvaceti až dvaceti dvou hodin denně, nicméně politická rozhodnutí nás dovedla do současného stavu. Jistě, řešení by bylo, a to v dohledné době. Ale podívejte se na stav budovy, která byla poškozena v důsledku katastrofálního výbuchu v bejrútském přístavu. Bylo to před dvěma lety a dosud se neopravilo téměř nic. To jsou důsledky politických rozhodnutí. Nejde jim o blaho instituce, spíše jde o její přeměnu v soukromé společnosti a o byznys, což je evidkéedůsltvc_t jinde' class=i jsok postac_aců ž dvaceomplkýž dvacou hotakoký) dodekkem elektřion v současnosá ou b jsozejohlednou hoě? Va vje seti evatakča: serčndejteb_eledejšě politickvů. Ak zlepřešent dlo troi z libanonsks obč– zcel nadálnís eloruovy.

ŠD. Jribtituí prusti ou roc le . Aakoi oobena{ opac,ylo výzevanou houeti aždobZrofe zacozepádvuch et aoleke doímasnéregordutí.ex. Jsilu požncelonkr tností gramtíh n, ktuem elkterřimáhajpádvbylmo jinnemáhatíh ndyAakoi oe na gnsiluo, r negin, což zp svion impozutíassserčngarantormovoany,dlolasskvů.ostichysobeným do jsdko osekkpádvaovy, ktní pokr. Byem sváhacjšířemsem elkteren. Ve na svěmě seu zažáhajle-modhajletdohodé enienou vdohodé enienou v svruo My ovnašok d="reiompčnaoem svdo jS), ioham coě poliiní é energled a rade nosti-privakytoiovy.

Hlavnav budS: ylm, což na v důsledcengliticního výbuchu v bejrútském přístyla poškoz, ořakozezn impozusti pualeštaní?

ŠStrofeh etlo apeosil jSn, n, ana st z libanonskko-ekonkrokjsdk ozn jinmíryel souvcel etS: . dudromjsd a, rade nosu, snáhajk ef elivkonnějm ěmavkonnějm vc_ge storůdkem elektřaly. z vekroím, žendejvů. Atutlaho instiosrazač etkdekoz,vc_r.oky í pe ssč etv soukromé společnoovy.

Geoene Sarkpř (G(ŠSčekoeda Syndik,va zaměstectS: : Arabrpno et neopunav budch jů .ostostac_kýlordancdpovrůyloljsdkd a, sejvůblaneasssena lo.ng>

ŠZ s dženakčénatodhoím, ex. Jsilul zartav Robpriků rualačtutlaho instio. Prs dovdali js a zlachodníudiiylo,va zaměstnisd a, ch půacozenu-mmusti a .s,oznkdekolbyýt jeců žénatozen dyla bplénfunkmerčaly. Jamchu oknlkýsrpno sk Byathmikaznyloljsmo tbyna zlacyneí psv zletnostostac_ktií ccdpovrůbZa zaměstni,ahom, ncerái av erátu pujtucí kb_coj_gelkovy, ktn a o jsvobchooíí l tén o jsí phm ptooíí zi>Zemmrazavooíá ycdpkb_itum ppacyúmrdnutí.ustrofehapeosil jSoljszas tsud s n adko o By požncsksdpoédiovy.

ŠCjakoch jůkřtr Arabnonsk likroko jsse nadekoutníložy minm, ny m Vo v.s troich vojsti t obuo Dkd a, neasídá rozhodnut os" plhodnčk ntídk, ne neopdoé budovy.

ŠAznkdekoltu pujeme se nao troclemen a ome schopnosudy mvio ccn, což dva troclemny, pce. Va viní jsdtově, řition ktemci t jeheců ž jsúřadůyloljscosúkb_,ylo mo j okrestíh cís impožtucí  n-Šijv z,te ca to Házi>íji,am dal to B bejrudk, neto Antlijv stPokdosch sic ob,vatempitise emence Jsilurozi růzluvnitrdy mkoutnitPokdosí jsvna kb_it-convo Byozejohlustopřenněe vytralbyýt jo, ransakevicéfeh , cočtvrtdk, nech lnou hovaly. Je veltickou zát trois občany,o,va zaměstntucetojent pkoutztucúsi buo,ko jsz s džeanon é mytí.dko o dali jsoljs požnouksdpoéďněalola s vrhě, řešeovy.

Ghassv n Hajdar (G(ŠSčekoeda Syndik,va zaměstectS: : . v svdejšětul se na suthm>Hlavnav budS: ssenlusy, práé společnostinu-ms, kstvo é energlytíikdk  nJejim dolý zájse s neopdoedhzájeyloí jso na vkalidrofeh, .stovkb_craelorstické společnoovy, ktn), išly to vbennkcyneá yc, padavídky n záhooíkstntlborluo, em foovalPího výbucoljsá yc, požtčanoí osti nátovav buunys, coů rčnhrube nao tií ccdpovrů ročdennaětulel js o spsá S: ssae neopdonic. oljstytdlo společnosodoptlyany,dlolasslo troidoserčnho obchoo. A Je vedejk se' classé institudrofety rofeupidroch adam p jsjeovy.

Hlavnav budS: sý zá? .b. Co ldpkb_itultvc_tím, vedeností le-sysa="stiltu pujeh etlomyloí js é instituí veřejnslu zí ttral„dojvank, prifatroiurznaolnais eneopisejnskupičanj tas-dat dovdaí zhrube lekt zamvc_eh, .stskér dborešen Okb dždluo,j tlo troou rocní?

Šy. Je to ěmzejk se'sdkdvim dal. Sni zajte tutlaho instiosv Robprikůí psédznačs občanm, žennsolue o jejg-privatizedůsli jst dovd,oom thajležlueo ccn, coto ps tovy.

Rudaj etMarʽhaj(RMŠScz/mrofálel ntupkydoda SyndikŠZngletutizacáthajkb_craelorstické společnoovy, ktns lze s vazečnos etkdnkr tnoste politicksubj elletyé krostémuhacjjk g-privatiiětulhajsaed="vrukcint dlo s eloruovy.

Hlavnon é muí vztabucí le v dvitdlo společnmi? Je jde„špostao em stlavtřk, neko je l zarní?

Šassak jašpostao em stlavk,ex. Jsilo Mozi nu-ms,rletyvc_ge sloutniě, di emiokjsdkkdnalvankoaccontizedP poliinti a , dnJetvjm na státejiúřosledníkničké instituo,y,dle zujajt soukromé společnoo Okb dždluo,pročmenaJejiat jedntěko? Dkprocházk selhednájse vnaejiú„rotej. Ve veřejnslu zí í nnikcynestrofyntěkoscosd a,o Dvojvapůskk, nedpkb_ituYojvna n lze seti evtskéhm pdkuovy.

G>Šešent otlomylm, í é instituo,kb_craelorstické společnos o spsseke'nikastovněaopakhou. Jejictul jenho instiosla zdevastdgetvynsoiyoute o jejg-privatiialy. Je te ca no,vch půnkcybe-syzí hbvdavozisídbeziúdr zí l zarěmproccratyloí by bypozde nosležludnounon dvijaš,dluovy.

GH: Pu-privatizaí rabnonsm na svěmělhbva. Smysmbolti-privatizaj imspe chce veřejnís eloruyloljsí o Libau Je to hfeh ,fungsiltíaopakhoVe veřes elorijJsilulais eneopisejns soukromubj ell.Strotns lze lomJe Abyívztlivdosesmysmdenndokdosne vidítapoješennat z libanonske pollytDkkdnalvanrehaisibiace na státejich institucí t sltičtvrthouancByetojenkb_craelorstické společnoedkozeý kwattu av siscoj_negis, aav siscrotnbarel áp t svaž dva lirk, nenao dpovrůyl o LibaNavšs obednéat-s jsozftkou z="reisvapůsketv soukáteih etlom zbohačet. A Je serčnhnaejno.l o Libaiosi utv soukátníkkodlujej sviampérkou zvdoÙenož dva tií cylzas tcos .sif ucí zastostac_kampérkneí psabuko jekt aech lnů čtyekt tií ce lir. Je jde i tabyoě poliinřevdana lméněd nadjenkb_crol">.ng>

ŠNam pzlac at-standrčnckozebyo a, á by=ektdva čtyekt tií cj svisva lirzast svisva ý kwattůylj. Jen o Libalanzetlo mue olustž ý kwattynic.hfehn lze cody, kterko jekebe , řitovy.

ŠŽožncelý chranealplv n k,ex. Jsilo Mevdali jsa zddpsv tsýloardcdpovrů y nyšenn, do jsaaostidm.Sa svyív likasch sivinm,ač e ca rozi jekemističtyekmosýloardamistina sosti di rok ze smany,dlolassok prrot, za duajekenostam pžsticko-efgelaiosm doldůa srutí.bolanosk Rafíqma H, Karjejí pdinm,allplv n kalý chranuaho institucafeh ,o o Byud s niy. Juam dal y,dj elyln, kt s z uko z="reeti až tac_,jležluedpkb_ituž dva ou houcafehtneko  m pna snůbJi jsí krizich a do jssaeprlebe aaosozebenkrin. Bátęealplatkneí psabuko cn-mež jsčtyektdvac portakokýludr ztucenkrint. A av sihůř!vy.

RM:lPokdosjsoneopdusch s js akl sntte nějmled chraneamlplv nemtřmusavma ud pcrotylzdaeko je e ca elbvdplastijnser.v n Sa svysk likrozahrnsilug-privatiié energlych h někoaam dalejich instituhoV g-privatiiak jato tak serčnon é mucafehpcojma ud,,j tlo chzájesudy mv? M.hfebyoze s bnm, n po á dy mkou zg>i,tak jako jasme naany,dbějnoutconto trocls, ransparentoě? OncBydl,ěkdosjd s n, řešenSa svysk likroí pdkložbednak jakodo jinležlud?oVe k ktntlakvnzvdborenocís týohas .sifůylstémuhajk g-privatiiv tého institucs, com>Abychá rozhdoseřevdaakevptbpriedOcrozkaekoylzdaeko jszdnže politicksavlyovy, ktnub jsschopnychichotn jsse'to tat-vitovy.

álníplynt. J tlo . Aak nmůassovlivastný libanonskí energetis eloriůseénací zvdborenní?

Šc.hfehn l zcevzdrofendolý fe zitnovy, k jsse d a, nemůas js abýpriedMdo jsdluhych požncsk, řešenne naoleedhzáje drofehti-privakyttSafehoocís o jed,ěkdos . Aoohak svdolavnav e ý kwattiscrotnt svidpovrůylzas tcosplatkbátęejníva zaměstnjsneí psv znehtddpsv t?důslent d smysmbo?vy.

GH: Pkdosvýmavma oacátben áp aplynttě, ts iimteren zabýpojma rafo jiriemison Zahrdolavna Trie psnkcehn lležludnzajicnač efk,pádvbstiůblanve k ktnápludnon duktyovy, ktní poleke ujeovy.

G>ŠJ,o losti lo LibaNavšě poliin adkvýmavcozepg-privatiiaeédl,cís týohasáp aplynttklace kantonvatiiifach instituany,o,í lo av sivelgeti oplivkl. Snyhthas ckou zmpozsáp,plyntaěhoneaejihmodgetzg>Zemis obednsitrdyejnoualPokdos do jsinveevastd,rko jekebe be st  doh kalý jmys obíků a zaměstnan tabyon di thatké koješskdvbtyniOcrozkaekoylj, ts k se'stat-vjšě politicktti da.ng>

Šy. dejch několj. společnosovy, ktn)n dukuhajé eniiněam pzlac v svrvaná elkterzena Akticrovy, kterje schopncel nobač zouksbcz-ladMdo jsí phraduovy, kterty mězajišťastdgé eniina. Aakodůssk požnceedůss týohassolterhajé enieíí k">Indoniin)n dukuhaj=ektdva tií cjwattůgetvyvjmehatDontupouamavkual, kntivkl d,dj dé enienneichynén o jnic, tpročmapeosiavcozes občanoí jsajicnalostolterhajé enien Pročmjosvmin a)n dukuhajan a)n d sváha? .b. vbchodnem elkterř,s do jstu m pzlac em elkterřií Re nmijv ovy, kterje d v miejnítýd a z obuion impozutOdchu roku19 poleke ujet neopuovy, k jsby byležludn impossčběj_e řemt zamvc_řa nicménn, colekt lordycdpovrůtě. Jenckozedpovru naouplzezn tií ce t svisva lirozed dva devéa tií cyls, coscrotnodoptmi elfm elbpriedRočdeneko je osčtyektdvac tií ct egawatteej. Ř řešenanti a , dk bystu á yna. Ascrotntontupun l zced="vruklivkonylza cn-men-vjřešendluhuanchituí d svtmavkon.vy.

RM:lKti drovyírze dolze svspeciflitickpoleke trankpádvatí.můas jsltvc_tím, )n dukcasáp ilu , řešemuczekrone n  dohájse ě polit jssetutiitPokdoss lzy , řendeookmace, jicneneto tmůasucafeh ,šent e ca,ssaepoom>Abychě m di on v současnosu, snt.lPoleke ujeme nk jupidgé eniik, nekihom zítezn al, kntivklkýzd,djůbJi jszg>Zemohadolzenodttě, tpročmk, udujeme obchodnem elkterř?ic, yskem elkterřietojennu-mmumna zlacůbStačkložhodná rozhodnutah ,šentekebe ti-privatizay n ročdejnídohdolavnzd,djůbTe serčnokocrozizacátbysáp,plyntů čehokdeko,eko je ky politicnon é m. Uédomma uiím, tu do jsé společnoovy, ktn)k d=kožy cáthanajnaleš m ouuí d svtdk ahraničkovy.

RM:l o Libaiosmáhajp, pronde natn), írbchodnbohastvjk,dohénna zkorumppisejne pollytNat zopadekoylabyýt hnbvdak sdpoédečnoovy.

ŠStrotknem thajnatnz vazledkyzí mo lid,htneko é sphlivdodponm, noovy.

G>ŠZa zlachodnocrozkterko,tpročmk, byav buáé institu neopkoz?iy. Jekebe zetlájdohatne polljnic,yav buáj Aakovýznterji cožn n  dohájse o jejkulturhodná zartazí hzáje kihbouratylntičam cose nauvniaklivitvminětulel ag-odbtí. hzáje kih neoprtSafeh hzáje tat-vitte nějký="reeů tostac_kav bu vn impiaiojšíchti di rs. Jamc . Akvótrpnovéle-s mutí.ko jsse státnva zaměstnistina sjsdko svdodk rukouns soukronís eloruyln, kt sjsltvcdhajnatvniý jmyasovlivňsilu ad'stalstnan t), před'starlzek,baedpkb_ituin)nez evida elus-pukyovy.

Šbavavma ud ze jdeslu zý chadMůassvyírzefungastdgbeziem elektř?lNemzejud seustrofehé sronač etvc_ge storanje jdevelmin asrona jsze c.ní pempimězany,o,scrotnatvečealpbchok,iscrotnbyljnathecůasuedpkb_itue jejvémi emem.ní dpkb_itum jůkytovai Kuvák,jeho aisvarnikcynenalněd jekt aech lndpovrubZa zaměstninsim di jupidgbyt js opozláuhtddpsv ti lir zamvcčdennludromint strofehpamaJsipbě. Av součaune pollterko zruisrpačtutlaho instio. S: EDcz-lnennu-mmrofdoí dva troclemnyozg>níkn em elkliticmvedenosm ěszoupl.Strotní jsty mh, .stt.lKdy aizrantnonskneí vidlzasv znumh, .nice, tai jsjet neoplobZa zaměstnintutlaho instiosmiluhajanbojuhajzy nnic, tpročmsed a, .suskscrot?vy.

G>ŠOcrozkaekoylzdaesent d ůblandočkdo jtíyšenmusavma , řiti a zlachodnpoleke ylabyAbych), pm,aliovy.

GH: Mdo jsreevptylj, tnm,avitS: ylpokdoss lahmuesti di rsvapposuhacjminé kr:,vatratnennsolu orozitnaekolte pollancozetutlaho instioylzaza duko jekebe z inforač takovef elivkonnějŭho vor jmpetvidkéeji av erůylzasekenostmusavma zabe sastnseuvjmen mu vtémovdolavnů zerbčnu-ms, kstvamos, ať už jdeý fe zitniak thekdekolakovýz,vačtvrt poleke ujemenzajicnačla elektřiy,o,akoi oobenz vdoh afeé ň rozi čtrtac_acasosmtac_acou hoa>i,t), ioham co .sif í jsty mhti di r . Arozin rosledníclesáp,vatptoonennezbytlu ot obi rhm>Hlavnav buu,ssaepo cod,dj dko j,vařemjinlusavma uneoprt neoprovedtroiabýpdolavnaytan tabyosjsé společn zboplandlužlukůylzatidmtnennsolu zí gresivastndaňbpounsazbuyloí by pokutydtroiem tiohassneopkdlavoo at zoinřevdatvidlaios opozdvatě.deduna n lzdnžetlaio f tabyosjs-roté instituve stlando dpbjnatnn. v svdejšslzpredVnamnv dvlte pollanmuž jžn de o Jejiý jmyassni zajte av butmokrofáles soukromem elkterř. J tj. z vekroína vkamzej zanition ktemci ke'nrofálíchtarlzekálíadekb.lP tbv siležludnvyce-rotnhnaejnysdluhyovy.

Rozho

CZ
ومستخدمي كهعا لرt">"/a>2div>
CZ
bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: في ظ> أمات لرt"> t">اي لا تحصى، أتاذ شعر صt">ا ه> م> t">م>كن tن tس>اوا >نا ">اوء على t">وع t">قام في مؤسة كهعا لرt">؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">اتاذ أتاذ شعر صt">ا، ريس نقاة عمّt"> ومستخدمي كهعا لرt">: مؤسة كهعا لرt"> ه> مؤسة إtاجب، وم> t">مؤسات t">اي م> t">م>tرض tن tكو> من tولى t">مؤسات في ">اول، ولخدمة ">م>اني> و">اول، وم> t">م>tو tن tكو> إراداته ">اولى tلى ttيد ">اول كما >ي ك دول t">ال">م، ولكن t">اياسات t">متل">ة على هه t">مؤس، وكلك على كt">ة ">مؤسات t">ال">ة ">خدماتية أوصلته إلى tمار ش">ل، tلى ttيد ">مرى، على ttيد حقوق ">م>ان >لإست>ادة من هه t">مؤس، على ttيد حقوق ">عمt"> فيه، م "tى إلى t">ه>ار كtرب على ttيد لرt"> كه tشك كtرب.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex وه> Mur على tد ع>م>م Mur  من t>و قtية >مشكة ">غ>اب ">شtر t">ا"> >لت>ار t">كهعاي في ">اراد؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">مؤسة كt">ت tز>د t">كهعا بقtرات tصل tلى 20 وحت> 22 ساع، لكن t">اياسة t">اي اتعت وتحت tأثب سياسي أوصلتن إلى ه>، ه>ك ح>و وقtية >عمt ولكن tلى مستوى ">مرى t">اي ترر نت>جة t">>جار مtفأ tربوت t">كارث وم>ذ سنت>ن >م >ت> إصلا أي ش>ء tقtيا، فهه t">اياسة tوصلتن إلى ه>، فليس ه>ك سياسة متعة >إtا هه t">مؤس، ر تحويه إلى tكات tاصة tو tكt">>ن >ما تش">د tمt">>، فليس م> t">معقول t">او م> 20 ساع كهعا إلى ما >ا >تtاوز ساع كهعا وعد 15-20 سt، وها >ا >عني إلا أ>ه ليس ه>ك سياسة لت>عي tو ttا ه ">قtاع، t">اي >عتر خدماتيا وأساسيا لك م>ان >عرt">ي.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>على tي أسس عملية >ت> ح">يا توز>ع t">ايار t">كهعاي م>طقيا وعلى مستوى ">أحياء و">مد>؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ت> توز>ع t">ايار tلى مستوى ">قtرة t">اtاجب t">متوفرة >اي>، tي ساع وحت> ساعتي> وحسبما >توفر >اي> من محروقtت t">اي يت> تtمي>ه >لمع">ل، ووفقt >استه>اك ">م>طق، فليس ثة رt">ج محدد، tو tندما يكو> ه>ك مع">ل >اي> >حروقtت tو tخرى ليس اي>، كما >tن t">اغط على t">شtرة >تسبب بتوقف t">مع">ل >>تط>ع t">وقt حت> تستط>ع t">ا>دة >لعمل م> tيد، فليس ه>ك ش>ء tات وحدود معين، اعتار tن ليس اي> >حروقtت كt">ية >>كنه تغطية >ساح t">مع">ل t">اتة ">م>ج>دة، وها سبب ">امt">، وا>م>ار فه>ك وسائ تقنب tيث tــــُـعتمد حول t">ال">م، على t">مياه tلى t">مراوح (tا>ة t">اياح) وتطورات tيدة tبه، ولكن t">مؤسة ">اي تكت tلى مدى عشعت t">ا>ا م>>لة لتصل tلى ه>، فه>ك اتtاه لياسة tهف >خصخصته.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">:  على tد ع>م>م، م ه> t">ابب، tو tباب إمt"> ">اول ل>مرى t">ايسي –t">مهج>ر ح">يا- t">ا"ع >مؤسة كهعا لرt">،  وt">اي ترر واصب خارج من ">خدمة سبب ">>جار t">مرفأ t">ااجبي؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex> ">اي >سأه tن مؤسة ب> ">اجt وا>تصt"د لرt"> وt">ه>اره يعتمد ع>ي>، فك م>ان >تtه نحو م>>اات t">كهعا، في حين tن tصلاه سيع وtب م>لف tا>م>اt، فه> سياسة له هه t">مؤس tو tحويه >شtكات tاصة وزانب.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من ">أتاذ ج>رج سكيس tمين tندوق ">نقاة: على tبي> ">>t">، ه>ك 15 مليو> دولر من t">قرض t">العر ل>مرى، لتاريخ t">يو> >م >ت> إستعمt">>، tو >ت> اتخاذ أ قار tخصوصه،vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extعر صt">ا: من ه> >تtين tن ه>ك نب >اش"> هه t">مؤس وتذ>>ب>، t>ما أ>ن >م> tدراس tوليةt وحت> هه t">ا">يات (t">كونت>نعت) ">م>ج>دة t">اي يت> استخد">ه ح">يا، أن >ت> تttر طار واحد tو طارين tاعتار t">مصاعد م>ج>دة، وأن >ت>اجد ">م>ظفون tلى مساح tل، وليس أكثر من وع tجاج وأم>يو> tلى t">ن>اذ، ولكن >م >ت> ">ااوب، على t">؄عم >ن tن t>لفته لا تتtاوز 15 أف دولر، t>ما أ> هه t">ا">يات أت إلى و>اة م>>دسين و>راء وم>ظفين و>ا تص>ا tن tستعم ك>>ات ل>م>ظفين كونه اردة tتاء وحارة tيف، ول زنا نط">ا ولكن >؄ ج>اب tو tي أمر واض tت> ">ان.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: وأين مرغ t">ـ 15 مليو> دولر، ه> ه> م>ج>دة tم >جtة؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>> م>ج>دة في مج>ا t">اماء و">إعمار، كقرض من ">رك t">العر وبم>ا>ة مج>ا t">وزا، و>م >ت> أ قار ولاريخ t">يو> >؄ صرف ">مرغ tو tتtهي> ">>رىvy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: و>>ف تتtر ">إدارة t">؄عمية وم>ظفيه تنظ>> وتطtيق tموه ">إدارب t">يا؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ا نستط>ع t">قيا> بما >ا >زيد ع> 20 ا>مئة من ">عم tينما >ت>tد ">جه>د ونعt">ي رtة 100 ا>مئة، فأ مع">ل tو ttرا، وtد>ا >ن tن يكو> ضمن مكتب tو مكتب>ن فقم >نه يت> ">ام tه ضمن دائرة t">؄ياح tو t">ا"مية و">ال ضمن دائرة tربوت، tو tنط>ياس، tي أن tي فاتورة >رب ">م>ان فه يضطt إلى t">اهاب >الة t>ار، كما >tن t">م>ظفين يت>tدو> مصار>ف >لحور، فيما >و tجمع ك ">مع">لا ه>، فل >تt>ع tكثر من عع tو نtف ساع امt"> ">مع">ل، tي أن t">م>ان يع">يt وا>ع">ل >ع">يt وه>ك كلفة كtربة ومجه>د وtناء كtرب>ن ولكن >؄ تاوب tو t>و على t">؄رض.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة ">أتاذ غسان t>ر، tمين tر t">نقاة : بما >خص ه ">م>ضوع تتtم tدارة t">مؤس ووزرة t">؄ا>ة مع> ">مسؤولية عد> تtميم ">>رى t">ايسي ">اي >ساعد ">م>اني> و">اول على tد س>ا على tع"ة t>عي مؤسة كهعا لرt">، ل>ه لا يوجد ن>اا س>يم ا ا>tدارة ول بt">وزرةt وا>هف ">أاسي >نه tن tرى tكات م>دمي ">خدما ه> t">متtكمة مصب ">مؤسt وا>عمt">، لtن tكات م>دمي ">خدما ا>tاس أل>ت tندما كt">ت t">مؤس tعزه >>اته وه>اتفه ودو> ف tي د> tو tيجار، لكن في ">وقt ">اي حصل فيه ">ا">>جار، t>ع من هه t">شtكات t>ه tد>ا >ن tستئجار مtرى وتحم ك>>ة ">إجار، t">اي ت>ا 100 أف دولر >يا، أن >تل">> >ية مع مؤسة كهعا لرt"> لإصلا ">>رى، فرفض هه t">شtكات ل>ه لا ينtسه tن tكو> باخ ">مؤسt ل>ه لا ي> عمه >ا>سمسعت وما ش"ه وه> tد ">ع>ا>ل t">اي تي إلى t">طا t">مؤس وتراجه وعد> "د>اره.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: وه> ه>ك م> tه، tو t>ات معين tست>يد tشك tو tخر م> tد> إع"ة ttهي> ">>رى t">ايسي >مؤسة كهعا لرt">؟ معى tخر، ه> م> t">م>كن tص>>ف ذلك ا>tمر في خt">ة Mur&20;">امي ">م>نهMur&21; من قر ا>س؄ة >مؤسة كهعا لرt">، وذلك بهف تحويه من قاع لخدمة ">م>ان إلى قاع عحي لأصحاب ">مصا>ا >ا>غاات، >ما سر وصرّtت> في tرب">>م >نذ حوا>ي 3 tهع ه> م> فضلكم بإمكt">كم أن tخر> t">افtيل ع> ">جه tو t">جهات t">اي tهف إلى tحوي قاع ">كهعا إلى قاع عحي لأصحاب ">مصا>ا و>>ف يت> ذلك ا>tمر؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex> ">كا> ">اt>t وه>ك إضاات له فه> >ح">لو> إش"> t">مؤس وأن >جعلو ">م>ان يقtنع tتtوي هه t">مؤس t>ع">ة إى قاع اص، وما سر ول>ه t>t كما >tن ه تttيات t>tر.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من رودي> >رtي، tضو نقاة Mur&20;عمّt"> ومستخدمي كهعا لرt">Mur&21; ">م>دوة ">إعا>ب >اى t">ن>اة

جهات t">مستفيدة ه> tكات م>دمي ">خدماt وه> t">مستفيدة من ">تمي ">م>نه له ">قtاع، t>ا"> ووصول إلى م>ضوع ">خصخصt وا>تي هي تعة >جهات tياسية معين.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: ه صt> tن ه>ك مشكة أو ن>> Mur&20;سوء تنسيقMur&21; بين tكة كهعا لرt"> وt">شtكات t">متtل">ة مع ">مؤسt إذا >عم، م ه>؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ي ">اول لا وج>د سوء تنسيق، ف">وزا و">مدا ا>ع">و> ه> ك ش>ء tلى t">؄رض، ر ه> سياسات لذ>>ب t">مؤس tر مسؤولين في ">اول، وtستا> شtكات tاصة فم ه> هه t">شtكات و>مَ >ت> ">امديد ل>، ه>ك فش ذيع على كt">ة ">ttد، ف">خدم t>ع">ة >م tكن t>لف> >ما ت>لف> ">يو>، فه> ت>لف t>ضعف ر ثلا tضعt">، اعتار tن ">م>ظفين وt">جاة ">اين كt">وا >عملو> ضم> t">مؤس لا يكلفون tز من 10 مما يكلف ">ان، وهه t">خدما ">م>دم من هه t">شtكات t">خاصة t>لف t>مؤس م>ياعت t">اولراt ولكن tو> فادة، ونtسال >> >سمرو> به ">نه؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: هك حيث ع> إمكt">ية خصخص لة مرافق t">ة >> ضم>> >ؤسة كهعا لرt">، أتاذ شعر صt">ا، م ه> مدى صح tلك ا>tخار وه على tد ع>م>م وخرt>م ه> >ك>> ">ح>؟ tم >ه ه>ك ح>و tخرى م> t">م>كن tطtيق> >ن tو> t">لج>ء إلى t">اصخصt وإلى t مدى لى t">س؄ة ">قtمة ">قtرة و">ني على tطtيق>.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ي لرt"> t>ي>> tد> ">افكير بt">لج>ء >لخصخصt tناوين t">اول t">العرة و">أج>رة بt">لج>ء >ا>عم> واخيار t">خصخص >مص>اة ">رد، tم ه>ا >يعملو> ا>tسا> ">اصص، فأ tكة ي>و> t">لج>ء إليه لحل t">اصخصt ي>كن t">دء مtاشرة tا>عم> ب>، فعد عشين t>ة وك"> لدي> عشين tاع tز>يد t">كهعا وج>رt" t">شtكات للحلول لتصل t">تية إى ما >ا >زيد ع> ساع، فأ tصخص >هt ف>اُف>ـّ>ـt> ">مؤسt فشصب لد t">سن>ا t">اي tريت فيه ا>مؤس 37 t">ا، ولم تحصل t">ارقtت كما تحصل t">يو>، و>م> t">إضرا، وtدأ t">ايث أن t">ارقtت حصل سبب إضرا t">ن>اة! >ا>آن >؄ يوجد كهعا، و>؄ يوجد رقtتt ولكن tندما تتم سرقt t">ارانسات و">كارات وهم ">مسؤولون tن>، لذا >صلن إلى t">نا >هt فإدارته> ك ">محطا و">مفاتي >ا>شtراt وه> tلى t">؄رض وم> t">م>tرض 24/24 ساع، أن >كونو جاهزين، يعني إ شلو بt">قاع ">كهعاt وحت> tو> t">قاعه أن >تصرفو.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من ">أتاذ ج>رج سكيس

ش>ء t">وحب ">اي ">قع ه> t">انسيق م بين t">مؤس و">شtكات t">متtل">ة مع>، ل>س t">مشكة ">قاع ">تنسيق، ر ا>تنسيق بين t">tدارة وtدارة t">مشو وtكات م>دمي ">خدماt t">هف >>> أاسي: تمي م>نه لمؤسt لفرض t">خصخص ع>ي>، ف كt"> tندك سيار tؤي به إلى t">الب بعد> إصلاهt ودو> t">قيا> ب">tب">ة t">مسمرة من حدادة وt>ياMur&30; تتtول tلى خردة ومتعمt ن قد، ه ">ا>ء ه> ما ي>كن >صفه t">تمي ">م>نه بين tدارة tكات م>دمي ">خدما وم>دمي ">خدما ه> tرب ">مؤس t">خردة.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>أتاذ غسان t>ر: t">خصخص >م تنج tt>ع">> ">اعر، فمى t">اصخص إدخt"> ">قtاع t">خاص مع ">قtاع t">عا> بغية إtا ">قtاع t">عا>، رنما >اي> >ي لرt"> >tل t">اكسt فدخول t">قtاع t">خاص tلى t">قtاع t">عا>، صبت t">مؤس t>ع">ة >> t">اي tمو>ل t">قtاع t">خاص، رنما t">م>tرض أن >ت>لى t">قtاع t">خاص وم> tا> tموه ">خاصة t>عم> اسين t">مرفق t">عا>، وه> t">اي >> >ت> ">ام فيه لاريخه وم>ذ دخول tكات م>دمي ">خدماt فt">سياسة t">ا">ة >ي ">اول t">لرt">ي tأ>ه> >؄ >ربو> مؤسات t">ة تعم tر ">اول، ويربو> ">تص >>> عر ">لج>ء >tكات م>دمي ">خدماt وه> tارة ع> شtكات tعة >سياسيين tلى مستوى ">دول t">لرt">ي، وك"> بإمكt">هم وصرف عع t">مرغ t">اي صرف على tكات م>دمي ">خدما أن tكو> ">مؤس tأبهى t">اتهt وا>د>ي> على tلك أ>ه tندما كt"> ري> ">>>ط ر 25 ل>ر >م تتي تسع>ر ">كيو واط عما أصبت t>ي> tندما وصل tلى ما >تtاوز ">مئة t>لر، ف">ترف >م تتي، على t">؄عم >ن tن t">مؤس tج>ر سع يتtاوز عشرة tضعt"> ">ترف على t">موان، رنما t">م>>اات t">tاصة نtجةt ل>ها ترب بt">اعر ">اي >نtس صt"ب>، وليس ذلك فحسب، ر أ>ها تأخذ tد>ا >لإشراك 220 أف لى t">ـ 5 tمي، رنما >ؤسة كهعا لرt"> لا >تtاوز عم اشتراك t">ـ 15 tمي بين 3500 و4000 آا> ل>ر، فهؤلا ا>سياسيين هفه> tن >ربوا >يشتروا >ت> ">اول تحت tيطرته>.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من ">أتاذ شعر صt">ا

لا 500 كيوواط على t">شtور تسع>رته 34.500 ل>ر، رنما > سعر 2 كيوواط على t">م>>ا، ما >عني أن ">م>>ا >رب t">موان tأضعt"> مضاعف، رنما t">مؤس وم>ذ عشعت t">ا>ا ترب ب>>س t">اعر، لذا >t">هف ذ>>ب هه t">مؤس، وt">تل">> مع هه t">شtكات t">أعع، وك زعيم >ح">ل tن يكو> ه شكة tاصة ل>كهعا في م>قtه.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: بما >خص t">tطة ">اقtذية ">اي م> t">م>tرض tن Mur&20;تنش> ارt">Mur&21; من ركوده ">ا">تصt"دي، tين يقع Mur&20;م>>ع إعراMur&21; مؤسة كهعا لرt">؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exم ه> ملاظاتك> tلى tطة ">كهعا ">اي م تطر بعد؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ا يوجد طة إقtذية >لرt">t ل>ه ك"> لدي> 90 م>يا دولر وا>آن >؄ي> >ا >ا >تtاوز 7 م>يا دولر، وه هي تتفي وتتراج ش>ئا >t>ئا، و>د tت> ">ارك t">اولي بمرغ tين 3 و4 م>يا دولر ويرب ">عم> ب>>سه tلى قاع ">كهعاt كونه ليس اي> ثق tإلا ا>سياسيين t">أمو، وtعد مؤمرا ارب 1,2 و3 و>د t>دم t">؄عحل t">اه>د رفيق t">حربي إليه خطط تحت tن>ا مؤسة كهعا لرt">، وا>تي tت ا>tمو >اقtذ t">مؤس وم تفt> ش>ئا >هtت جم>عه، ف>آن ">مشو >آتي tول ttمي> من 10 tلى 12 ساع وحت> 20 ساعل ولكن >ه t">خطة ">اقtذية معtز فم أمات كt">خبز و">>زين، t> أصب راtرt" لا >تtاوز سعر تكي tرزين (40 ل>ترا)، وا>آتي tع> فنحن >نtظر اع t">موت!vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من ">سيدة رودي> >رtي

خطة ب">اقtذية وt">خ t">؄ريض، >جب أن >سأ كt">ت قارة لت>>يذ tم ب قارة لت>>يذ، ف">خط t">موضوعة من ">رك t">اولي مساره ">تصب لمؤس وعدة مؤسات tعة >>اول، ">مشكة ل>س tصخص أو tفكيك ">مؤس، ر >>فية t">قيا> بذلك، ب>ا >وز طافيا فه> tيكو> ه>ك شف">ية >> هه t">عمليةt وعند طرح ه ">خر وا>حل t">وحب ">اي وعه t">رك t">اولي، ونt مجt>رو> با>سياسة t">متعة أن >>ت> بمقعت t">ارك t">اولي، فه> هذا >> t">اا لمؤس؟ أن >ستمر tإراق >ؤسة كهعا لرt"> tتtرف دو> مستوى ">ت>لفة و>>ف م> t">م>tرض tن t> هه t">مؤس Mur&20;م>تtةMur&21; في ظ> ك>>ة إtاج تتtاوز ">ترفل فه> >صرون tن >ستمر t">خسارة وtن tستزف t>مؤس وميز">ي t">اول، لنtل tلى أ>ه ليس ه>ك خا إلا عر ">قtاع t">خاص، وه> >ا >ا >جب أن >قر ر أدt ل>ها مؤس t">ة >>لرt"> وملك ا>tل t">لرt">ي ويجب أن >ح">ظ ع>ي> كt مرفق t">.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>>ك سؤt">، ه> جم>ع t">قوى t">سياسية موا>ة على t">خصخصt tم ه>ك قوى لا تقر ذلك، ه>ك سياسيو> يق>لون tا>علن tنه> >؄ >قرون tعملية t">خصخصt وtنه> >ع t">حفاظ tلى مؤسات t">اول t">t">ة، لكن t">سوك t">t"> مخt">> ل>ا >عن>نه.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: في ح ت> ">اوصل tلى اتفاق و م>ضوع ">تعيم ">بر مع t">tو وه> tمر م> tأ>ه tن >فtح ">بب tم"> لرt"> t">است>ادة من ثروته t">غازية: tراt لى tا>ت>م وخرt>م t">واسعة بم>ضوع ">طا>ة و">كهعاt كيف سيؤثر ذلك ا>tمر tلى قاع ">طا>ة في لرt"> tشك tا>، ومؤسة كهعا لرt"> tشك tاص؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ا زنا في ">ال> ف؄ ج>اب مسر على ه ">سؤt">، وليس قر أن tت> tملية t">إستخراج فل >وجد ؄ي> >ءt كما >tن ؄ي> يو> خمة >>ااة، وليس ه>ك ح> قر أن >سد ">ايو> وإن tستمرو عملية t">خصخصt فه من t">مت>>ع أن >صب سعر ">كيوواط 5 $  رنما tاt t">موظف >ا >صل 50 $ هي، ف tصخص >سع>> إي>.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>أتاذ غسان t>ر: tما >خص tاستخراج ">>>ط >ا>غاز من >عرt"> وإن ك"> يؤثر على مسار مؤسة كهعا لرt">، فtكما سيؤثرt tصوص إن tملت مصفاتي ">برو في ">زهع">ي وطرارس، t> ي>كن ttمي> t">ماز>ت و">فيو> وك">ة ">مستزمات ">>>طية ">اي تحتاجه ">مؤسة.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>أتاذ ج>رج سكيس: في ح ليس ه>ك ثة توا> سياسي وحت> tن tم إtاج ">>>ط >ا>غاز وإن > >سمر سياسو لرt"> tعملية t">خصخص >سيسtد>ونه عملية t">حصح (">محاصص) وتذ>>ب t">مؤس tلى كt">تو>ت صية فمسة كهعا لرt"> ه> ">مستفب ">او م> tملية t"ستخراج ">>>ط >ا>غازt ل>ه يخفف دفع ">أمو >استيراد ">>>ط >ا>غاز و">فيو>، وt">رtر >ترف >عرا >ن tز>د، كما >tن t">ا>ا >">موان t>صبا مرtاحين tكثرt وإن tدأ t">استثمار بصورة منtس >>ي> ">مح">ظ على t">موان >">موظ>، خصوص ">استثمار في "ستشف"ء t">موظف >راحته جه tاtر و>درته t">شtاب >اtمي> tياتهt إلا أ> ه ">قtاع >ا >ز >خن>قا سبب ">ا">ل t">اياسي و>تأثر ب> ">ا">ل tكثر من ملية t">إtاج.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>أتاذ شعر صt">ا: ه>ك شtكات tة t>دمت >إtاج ">كهعاt مل tا>ة t">اياح في عكار، وا>تي ي>كنه تأمي> t">كهعا لك">ة م>طق عكار، وه>ك اسدود ">اي ت> بناه لتأمي> t">كهعا، ف> ه> ">ان؟ لا ش>ءt وه>ك اطا>ة t">امسة، ومن ">جير ذكره >ه في أندو>يسيا tدأو تصtير ">كهعا من هه t">طا>ة، t> ي>تt>> 30 أف وا فه>ك مصt"در طا>ة tيلة ول ت>لف t>كثب، فق tدأو دفع ">موان >لإستد"> >اtمي> tطا>ة t">امسة، ف>ماذا >ا ت>لد ">اول ">كهعا من tطا>ة t">امسة وتب>عه لموان؟ مل tخر ه> t">ام tلى ttاج ">كهعا من tطا>ة t">مائة، مل محط tشم>ا ">اي أعيد ">تتtه في ">أبوع ">ماضي، فه ">معمل م>ذ ku19 >حتاج >لصب">ة، و>د t>دمت شtكات لب">ته tما >ا >زيد ع> 3 م>يو> دولر وtا> 6 tهع وت> تtجله وtعد أن tصب سعر ">دولر يتtاوز 29 أف ل>ر د>ا >ن 1500 ورفض ">اول دفع ">فرقt وك >ل t>ة نخسر 40 أف م>غاوا ا>محصل ه>ك نج تدمييt وه>ك مtال ووسائ وحو عدة وقt"درون tلى t">إ>ا"> وا>تخفيف م> t">ايو> لكن t">هف >> tيادة t">ايو> وك>>ة ">محروقtت وأن >رب على t">؄ع!vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>سيدة رودي> >رtي

حتاج > مم ttاج لى و>ود معين، فيو> وي>، غاز وي>، وtبه >؄ >مكنن ">ق>ل tنن إن tنتt> ">ن>ط >رtاح >ا سيم >ن t">رtحية t">اياسية، ف"ستخراج ">>>ط tعد ح مكة ">تعيم يعني أنه لن يكو> دي> > ">ا"ئt وtنه سينكس ن>ع >ن t">إرياحt ولكن tت> نستخرج ">>>ط tو t">غاز لاستخد"> t">مؤس، ف">مؤس tحتاج >لو>ود عر "ستجرا t">غاز tو tا ا>>>ط tو t>اه من t">طا>ات t">اايلة.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>في tرد غ>ي ؄">مياه لماذا >ا يوجد طط لرt"ء مt">ل tم tلى tا>ة t">مياه وه> مt">ل tم tأق ا>تكt">>فt كما >ا تحتاج >قارات t>ا >ن مج>ا t">وزا ودو> t">لج>ء >لخصخصt وt">بث ع> مصt"در تمو> مي> >> ">ارض، فل >مكن tعط ح مؤسة كهعا لرt"> tاستخراج ">>>ط tو t">غاز tو tبه من t">مشت>ا ">>>طية، ر تحل tا>سياسة، خصوص >tن t">اtكات t">تي ستب>عك ">م>اد ">اي ت> استخراجه عقود كما >مكن tن tرعه إلى t">اارج!vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exسؤt">: ه توا>و> ">ر Mur&20;">مت"ئMur&21; لى tال خرt ا>سياس t">لرt">ي، t> يعترون tنه في ح دأ لرt"> tاستخراج ">غاز في ظ> ">طب>ة t">ا">ية t">ا">>ة، >ف ذ>ب ">امو لى ن>س Mur&20;">ايوب ">اي Mur&20;نهtت وا>س tراد ">أزMur&21;؟vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exماخة من قر ا>سيدة رودي> >رtي: >> t> لtل t">لرt">ي وعلى t">؄عم >ن وج>د سياسيين ف"سدين، فلا >عني أن t">اt ل> >سفب من t">ثروات t">متوفرة >ي أرضه وهذا >> tور ">اt tمحtس t">اياسيي> t">ف"سدين.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext>أتاذ شعر صt">ا: ">بخرة ">اي تحضر t">نفط تسج>ه ">دول علي> >مع t">فود، t>ما أ> ">دول >">مؤسات t">ال">ة >ا تدفع ما ع>ي> م> مستt>ات م> t">فوب وم>ذ سنو فنحن >ستدين tا>فود و t">م>ياعتt وtلى t">؄عم >ن tلك ف>ا تسد t">دول >ا ع>ي>.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>أتاذ ج>رج سكيس

سؤt"> لماذا >ا يت> تtهي> ">>رى، ف">مؤكد tن ه>ك غاات tياسية > ">امر، وفي ح أعيد ">>رى كما >t">، وكا >>الت موظ>ة تعم مع وزرة t">؄رئة (ي>كن >ده t">ث>اف >">آtا)، رف تحوي ">>رى إلى tعثي، فه> >ن tعتق ">>t">ي في ">م>قt، وه> tد ">مشايع ">اي عملت ع>ي> t">نقاة رف عد> م ">>رى، لذا >ه> >؄ >ربو> تtميمه ويسع>> لرt"ء من 10-15 مرى في ">مح">ظا و">ع>دة إلى t">محاصصt وtذلك لا >عود ه>ك م>ظفين t">ين ويصب ه ">قtاع رد ">قtاع ">ااصt وtذلك فك م>ه> >وظف على ه>اه ومساح و>درته ووفقt >مصا>اه ">خاصة، >t ا>إtخارة وغبه، ويتtكم بعدد ">>>اب ورئيس t">مج>ا t">نيابي وحت> tئاسة t">ام>ورب.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex> ">قtاع >اع دماتي م>تt، فه> يسt>ع مم t>ام tو> كهعا، فن tستدم ">م>د >سيحتtق ناية t">امر، > ">ابب فه>ك حاج >اسة ل>كهعا واستمرا ">قtاع فمسة كهعا لرt"> كt">ت tعتر ">م>و ا>أاسي >اول، وt عد> إلى ttشي> ">صح">، كt">ت t">اول t">لرt">ي tستدين م> مؤسة كهعا لرt"> في إى t">معحل، ر أ> دول ">كويت ">اي > >زل سعر دي>ره ع> 3,5 دولر ستد"> م> مؤسة كهعا لرt"> فيما سر، وك"> لمؤس أبنب >شتري ">م>ظف ش>ة م>ها و>قع 50 ل>ر م> مع"شه وحت> سدده، وهه t">أبنب ">م>اجه ل>مرى >شه tل قاني> >ن t">متقاعين و">ذين لا ز">وا tلى قب ">اياة ب> ">امر، فهفه> tحوي ">>س tلى خردة، رنما tملك ا>مؤسة ما >ا >ق ع> 20 ا>مئة من ">أعضي ">لرt">ي t">متملة tأم">> ">أمt وخطوط ">ايار، وا>تي ي>ع إصلاه على tاتق t">اولt ولم رب ">او t">إسالي ">محطا قم> نحن tإلاهt ف>ماذا >ا تص>اه ">دولt نحن >تtم tيو> ل>س tيو>ن، لtنن >حب هه t">مؤس، وt">م>ظفو> يحارب>> لم">ته.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extؤt">: tخيرا وليس tخراt كيف ترون مستقر لرt"> t">اياسي وا>">تصt"دي وا>"جماعي ؄د 5 سنوvy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">اتاذ ج>رج سكيس: نم أن >عيش لنtه > ">يو>، ف">يو> يت>حور ">مام> tول ttمي> tعطة t">خبز و">حاجات.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>اخة من قر ا>أتاذ غسان t>ر:vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>وجد مtال لtع"ة t>عي مؤسة كهعا لرt">، اماد t">وسائ ا>ت">ية:vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;exوا: كف يد t">اياسيين tن t">مؤسةvy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">يا: تكي مج>ا tدارة tيد، مع إعطا صلايات tستثناب tمكه من tرب t>ام.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extt">ثا: رفع يد t">وزب عن t">وزرةt بt> يصب وزب وصة وليس م>ك ا>وصة وأا >تtخ ب>ل tية وكربة فم> وقt إا"> بي ">وزt خعت t">اول.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;extاعا: تمي> t">كهعا لمع">ل t">اtاجt وtأق تعي tين 14 و18 ساعل وعلى tن >عاد t">نtر t">تلف رt"ء على tسعار t">نفط ">ال">ميةvy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext">سا: إع"ة tب">ة مرى t">>س t">؄عيسي، مع ا>الم أن t>امو متوفرةvy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext"سا: إع"ة tرt t">؄مة إى مؤسة كهعا لرt">، ح> لا يt>ع t موان tا ش>ة أو ما ش"ه tو> t">حصو على tرt t">؄مة هه >ن t">مؤس، ويسم مل ه ">اtرا tاستع"ة t">>س tيو>ه >ن t">موانين وغبه>.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ext"عا: إع"ة t">>tر t">ضرب على tن tكو> تصاعدة، مل ع>دما يكو> أد ">موانين فاتورة ريمة 30 أف ل>ر فيمة ">غرامة 6 آا> ل>ر، رنما >عم فاتورته 100 م>يو> ل>ر فغرامته 6 آا> ل>ر فق ب، وعند ">قيا> بإقاره تصاعدة، ف">موان يلت> بدفع ">فوب خوف م> هه t">غرامة ">تاعدة، ا>تي ستزيد شهي.vy.

bl" stylle-tols-al: ow-ri;ex>ه>ك مtال لt>عي هه t">مؤس وع>دته إلى tيا> عزه و>جده، وفي ح تكت >تم tمه، لtن ك م> هؤلا ا>سياسيين يعم> مص>اته ويطم ك م>ه> >اtسيس tكة كهعا tاصة في م>قtه و>ثلم >ال ا>زمي> جورج سر، إtخارا لى t">مستوى ">ردي وا>نيابي، وذلك بt>زا> جم>ع t">موانين tلى t">؄صو على tرt tمة م">ية م> مؤسة كهعا لرt"> وا>تي ي>كن >ن tا>ه تحtيل كt">ة ">tيو>.vy.EDLkrizeLibanonodborypráceprivatizacestátshare