Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrský investiční úřad – roční bilance

Syrský investiční úřad – roční bilance

Práce Syrského investičního úřadu za uplynulý rok 2023 vykazuje velmi pozitivní výsledky, pokud jde o podporu investic a přilákání investorů do odvětví potřebných během procesu obnovy Sýrie. Došlo k aktualizaci zákonů a bylo popřáno sluchu předním investorům ohledně investičních překážek a jejich možného překonání.

 

Syrský investiční úřad udělil 77 licencí podle nového investičního zákona č. 18 z roku 2021 projektům v hodnotě přesahující 3 biliony syrských liber v období od vydání zákona do dnešního dne. Licence se týkají řady důležitých odvětví, jako jsou farmaceutický, potravinářský, minerální, chemický, strojírenský, elektrický či energetický průmysl. Tyto projekty mají vytvořit 6876 pracovních příležitostí (za rok 2023 se konkrétně jedná o 25 licencí a 2564 pracovních příležitostí). Dosud zahájilo výrobu – ať již kompletní či částečnou – 17 projektů a u 9 projektů byla zahájena instalace strojů a zařízení a dodávky v rámci příprav na spuštění zkušební výroby. Další třicítka projektů získala stavební povolení potřebná pro realizaci infrastruktury. To svědčí o tom, že úlevy a pobídky úspěšně přitahují a usměrňují zájem investorů a posilují jejich důvěru v investiční prostředí v Sýrii.

 

Syrský investiční úřad dle zveřejněné zprávy pracoval na strategii zaměřené na zachování stávajících výrobních projektů a jejich podporu při zvyšování jejich výrobní kapacity a přidávání výrobních linek pro nové činnosti na podporu národního hospodářství. Počet průmyslových projektů, které v různých guvernorátech rozšířily svou činnost přidáním nových výrobních linek, dosáhl třinácti a čtyři další projekty navýšily výrobní kapacity díky zákonu o podpoře investic č. 10 z roku 1991 a legislativnímu nařízení č. 8 z roku 2007.

 

V průběhu roku 2023 přijal Syrský investiční úřad také řadu opatření, která rozvíjejí činnost Centra služeb pro investory, zvyšují jeho efektivitu, zajišťují stabilitu jeho činnosti a poskytují v jeho rámci služby podle nejlepších možných postupů. Vše začalo projektem jednotného kontaktního místa pro investory, který je založen na základní ose o třech bodech: Centrum služeb pro investory (Investorská platforma) – Procesní příručka – Vytváření sítí.

 

Cílem projektu Centra služeb pro investory je:

 • Přehodnocení a rozvoj systému udělování licencí pro podnikání jako priorita pro podporu investic
 • Spolupráce s orgány veřejné správy s cílem neukládat žádnou regulační zátěž nebo ji co nejvíce snížit a zjednodušit a restrukturalizovat postupy při zakládání, realizaci a restrukturalizaci investiční činnosti
 • Vytvoření jednotného datového centra pro Úřad a veřejné subjekty v rámci Úřadu, jehož cílem je rozvoj a zlepšení podnikatelského prostředí prostřednictvím elektronického propojení Úřadu s veřejnými subjekty v souladu s mezinárodními standardními normami, a přijetí integrovaného elektronického systému pro automatizaci investičního procesu a digitalizace dokumentů, ať už předkládaných investorem, nebo vydávaných příslušným veřejným subjektem. Podle požadavků podniků bude možné tuto jednotnou databázi flexibilně rozvíjet a bude možné se na ni spolehnout při poskytování kompletních potřebných informací o investičních příležitostech a při poskytování všech informací a dokumentů investorovi.

 

Syrský investiční úřad poskytoval v roce 2023 také různé služby prostřednictvím Centra služeb pro investory:

 • Investiční licence udělené v souladu se zákonem o investicích č. 18 z roku 2021 a jeho prováděcími pokyny (celkem 25)
 • Dovozní licence vydané speciálním oddělením (celkem 1232)
 • Celní výjimky vydané celním úřadem při Centru služeb pro investory (celkem 97)

 

Bylo poskytnuto několik služeb pro projekty, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 10 z roku 1991 a jeho novely a legislativního nařízení č. 8 z roku 2007:

 • Prodloužení 63 projektů
 • Zrušení 19 neseriózních projektů
 • Vypořádání 9 projektů vypracovaných pro místní spotřebu
 • Úprava výrobní kapacity 1 projektu
 • Úprava umístění 5 projektů
 • Prodloužení doby vypořádání pro 23 projektů
 • Změna názvu subjektu u 29 projektů

 

Údaje byly upraveny také u projektů, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 10 z roku 1991 a jeho novely, legislativního nařízení č. 8 z roku 2007 a investičního zákona č. 18 z roku 2021 o rozšíření projektů o výrobní linky nebo zvýšení výrobní kapacity.

 

S cílem poskytovat co nejlepší služby a dosáhnout kvalitativního skoku v úrovni zařízení poskytovaných investorům bylo pracováno na vytvoření jednotné a integrované elektronické platformy (Investorská platforma), která propojí všechny vládní agentury zabývající se zahajováním podnikání navzájem s Centrem služeb pro investory v Syrském investičním úřadu, ať už tyto agentury mají elektronické systémy prostřednictvím přímého propojení, nebo nemají žádný elektronický systém, prostřednictvím tzv. elektronického schvalovacího portálu pro centrum služeb. Tento schvalovací portál umožňuje, aby žádosti každého subjektu byly předloženy příslušnému oddělení, které o nich rozhodne, aniž by žadatel musel toto oddělení navštívit. Po získání schválení se všechny požadované poplatky zaplatí jedinou platbou, ať už elektronicky, nebo prostřednictvím servisního střediska. Investoři pak získají požadovanou licenci a schválení.

 

Byly připraveny knihy technických specifikací a práce na projektu Investorské platformy navázala na úmluvu č. 3 z roku 2023, která požaduje “realizaci projektu Investorské platformy – fáze návrhové studie”. Práce byly zahájeny 14. listopadu 2023 a doba realizace je 100 dní.

 

V rámci rozvoje a modernizace byla poprvé v Sýrii vydána procesní příručka, jejímž cílem je institucionalizovat investiční proces. Její význam vyplývá z toho, že je jedním z nejdůležitějších prostředků pro přilákání, vedení a usměrňování investora v počáteční fázi, což přispívá k dosažení konkurenceschopného investičního prostředí atraktivního pro kapitál. Příručka je základním dokumentem, který otevírá dveře investicím. Je majákem, který je navádí na správnou cestu k založení investice s co nejmenším vynaložení úsilí, nákladů a času.

 

Úřad průběžně přezkoumává postupy a mechanismus poskytování investičních služeb s příslušnými orgány v souladu se zákonem č. 18 z roku 2021 a jeho změnami provedenými zákonem č. 2 z roku 2023, prováděcími pokyny a rozhodnutími Nejvyšší investiční rady a představenstva orgánu.

 

V roce 2023 byl dokončen průvodce odvětvím dopravy a projekt k výkonu povolání v oblasti rozvoje a investic do nemovitostí. Záměrem tohoto projektu je, aby se v rámci sdílení informací a dat a usnadnění přístupu k nim pracovalo na projektu technického a síťového propojení. Cílem je zřízení jednotného datového centra pro rozvoj a zlepšení podnikatelského prostředí prostřednictvím elektronického technického propojení mezi Úřadem a orgány veřejné správy v souladu s mezinárodními standardními normami a přijetí integrovaného elektronického systému pro automatizaci investičního procesu a všech dokumentů, ať už předkládaných investorem, nebo vydávaných příslušným orgánem veřejné správy, a jejich propojení do flexibilní a jednotné databáze. Lze ji rozvíjet podle požadavků podniků. Lze se na ni spolehnout při poskytování kompletních a potřebných informací o investičních příležitostech a při poskytování všech informací a dokumentů investorovi.

 

Byly připraveny knihy technických specifikací a dokončeny práce související s projektem síťového připojení prostřednictvím úmluvy č. 2 z roku 2023, která požaduje “dodávku a instalaci síťového úložiště a nezbytné technické práce”. Práce byly zahájeny dne 11. května 2023 a doba realizace byla 60 dnů.

 

Byla zpracována integrovaná studie nové telefonní ústředny odpovídající potřebám Centra služeb investorům:

 • Technická příprava pátého patra a jeho napojení přes síť na úřad
 • Technická podpora počítačových a elektrických zařízení, telefonní sítě a všech síťových zařízení pro zajištění stability počítačové sítě
 • Technická podpora softwaru, systémů a databází úřadu, pořizování záložních kopií a zajišťování jejich bezpečnosti a ochrany

 

Integrované péče Úřadu o investiční projekty v roce 2023 obnášela:

 • Pravidelná setkání s investory
 • Řešení situace vozů pro turistický průmysl, na které se vztahuje investiční zákon č. 10 z roku 1991. Příprava integrované studie a návrh legislativního nástroje s prováděcími pokyny.
 • Vytvoření výboru pro řešení zrušených a pozastavených projektů
 • Provádění kontrol investičních projektů v terénu za účelem zjištění faktického stavu jejich realizace (mimo jiné průmyslové město Adrá, projekty společnosti al-Qarš, projekt lékárenské společnosti Ibn al-Hajtham v guvernátorátu Latákíja, lékárenská společnost Zajn v guvernorátu Tartus či několik investičních projektů spadajících pod zákon 18 z roku 2021 v guvernorátu as-Suwajdá)
 • Analýza a řešení stížností investorů a problémů, které brání realizaci jejich projektů
 • Představenstvo Syrského investičního úřadu uskutečnilo 5 zvláštních zasedání, na nichž bylo připraveno 12 memorand na různá témata, z nichž vzešlo 12 doporučení.
 • Bylo uskutečněno 7 zvláštních zasedání Nejvyšší investiční rady, na nichž bylo připraveno 43 memorand pro různé projekty ve všech odvětvích, přičemž Nejvyšší investiční rada vydala 35 doporučení.

 

V zájmu podpory podnikatelského prostředí a oslovení seriózních investorů se Syrský investiční úřad snažil účinně povzbuzovat investiční proces prostřednictvím podpory investičního a legislativního prostředí skrze výhody, které přináší zákon č. 18 z roku 2021 a jeho novely, a to konkrétně:

 • Uspořádání přípravného semináře pro Čtvrté mezinárodní hospodářské fórum (Finance a podnikání)
 • Účast na druhé mezinárodní vědecké konferenci na Vysoké škole zemědělské
 • Účast úřadu na čínském virtuálním sympoziu ve spolupráci s čínským velvyslanectvím
 • Účast na specializovaném veletrhu
 • Účast na první syrsko-ruské mezinárodní konferenci o právním povědomí
 • Účast na Ománsko-syrském obchodním fóru v Ománu
 • Sponzoring televizního pořadu “Ekonomické studio” v Syrských zprávách
 • Návštěva Úřadu řadou delegací, mimo jiné předsedou Národního investičního úřadu v Iráku, íránskou delegací či marketingovým poradcem čínského velvyslanectví
 • Příprava propagačních materiálů o zákonu č. 18 z roku 2021 a jeho prováděcích pokynech, procesní příručky a propagačního filmu o investičním prostředí
 • Podpis memoranda o porozumění mezi Syrským investičním úřadem a regionální kanceláří Arabské federace pro elektronický obchod
 • Podpis dohody o spolupráci a výměně odborných znalostí mezi Syrským investičním úřadem a Academia Training and Consulting Company
 • Účast na aktivitách Syrsko-iráckého smíšeného výboru
 • Podepsání 3 memorand o porozumění, včetně memoranda v oblasti investic a výkonného programu mezi Sýrií a Sultanátem Omán na závěr práce smíšeného výboru
 • Aktivní participace na návštěvě čínské delegace u orgánů veřejné správy, vypracování zprávy a její poskytnutí zainteresovaným orgánům

 

Nakonec, ale nikoliv v poslední řadě, o míře efektivity Syrského investičního úřadu svědčí schopnosti jeho zaměstnanců, jejich motivace a množství jimi vykonané práce. Syrský investiční úřad usiluje o podporu jejich výkonnosti a jejich kariérního růstu a postupu prostřednictvím vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

 

Syrský investiční úřad je i nadále vstupní branou pro investice v Sýrii, nabízí investorům zajímavé projekty, snaží se zjednodušit postupy a spolupracovat s těmi, kteří chtějí investovat v rámci projektů sloužících Sýrii a její obnově po velké sabotáži, která zasáhla její infrastrukturu a produktivitu během let nespravedlivé války proti ní vedené.

Reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

جهود و نتائج كبيرة لهيئة الاستثمار السورية خلال عام 2023

دمشق – يونس أحمد الناصر

أظهرت نتائج أعمال هيئة الاستثمار السورية للعام المنصرم 2023 مؤشرات ايجابية كبيرة بتشجيع الاستثمار و استقطاب المستثمرين للقطاعات التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار في سورية عبر عدة وسائل منها تحديث القوانين و الاستماع للمستثمرين حول عقبات الاستثمار و تذليلها و بالاطلاع على تقرير نهاية العام لنتائج أعمال الهيئة نجد ما يلي :

– منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. (3051 ) مليار ل.س منذ صدور القانون حتى تاريخه وذلك في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876 ) فرصة عمل , منها(25)إجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442)  مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق (2564) فرصة عمل, وقد بدأ /17/مشروع منها  بالإنتاج الفعلي(جزئي -كلي ) في حين بدأت/9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وهو ما يعد مؤشرا” على نجاح المزايا والمحفّزات في جذب وتوجيه اهتمام المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في سورية.

و يشير تقرير هيئة الاستثمار السورية  بأنها عملت على استراتيجية تهدف إلى المحافظة على المشاريع الإنتاجية القائمة ودعمها في زيادة طاقتها الإنتاجية و إضافة خطوط إنتاج لأنشطة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني , حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط إنتاج جديدة /13/ مشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات

كما قامت هيئة الاستثمار خلال عام 2023 بالعديد من الإجراءات التي تطور من عمل مركز خدمة المستثمر وتزيد من فاعليته وضمان استقرار أدائه وتقديم الخدمات ضمنه بأفضل ممارسات حيث بدأت بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية هي:

مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر)- الدليل الإجرائي-   الربط الشبكي.

و يهدف مشروع مركز خدمة المستثمر إلى ما يلي:

 • إعادة تقييم وتطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار.
 • العمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري وإعادة هيكلتها.
 • تكوين مركز معطيات موحد للهيئة والجهات العامة في الهيئة يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمته العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.
 • الوصول إلى خدمات حكومية مترابطة ومتكاملة تقارب مثيلاتها في الدول المتقدمة، تفتح الباب واسعاً أمام تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذها.

و قدمت هيئة الاستثمار أيضا عدة خدمات من خلال مركز خدمة المستثمرين في عام 2023:

 • إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية (25) إجازة
 • إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح إجازات الاستيراد في مركز خدمات المستثمرين/ 1232 / إجازة استيراد
 • الإعفاءات الجمركية الصادرة عن المكتب الجمركي في مركز خدمات المستثمرين/ 97 / إعفاء جمركي

و تم تقديم عدة خدمات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

 • التمديد لـ/ 63 / مشروع
 • إلغاء /19/ مشروع غير جدي
 • تسوية /9/ مشاريع وضع بالاستهلاك المحلي
 • تعديل طاقة إنتاجية لمشروع /1/.
 • تعديل موطن لـ/5/ مشاريع.
 • تمديد فترة تسوية لـ /23/ مشروع
 • تعديل اسم الجهة المستفيدة لـ/29/ مشروع.

كما تم تعديل معطيات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 / 18 / مشروع توسع بإضافة خطوط إنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية

منصة المستثمر

من منطلق تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر،

تم العمل على  إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة (منصة المستثمر) تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال ببعضها البعض مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية لمركز الخدمات) حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والموافقات المطلوبة .

المراحل المنجزة: تم إعداد دفاتر الشروط الفنية ومتابعة أعمال مشروع منصة المستثمرين عن طريق العقد رقم /3/ لعام 2023 الذي يقتضي” تنفيذ مشروع منصة المستثمرين -مرحلة الدراسة التصميمية” وتمت المباشرة بالأعمال في 14/11/2023 ومدة التنفيذ 100 يوم.

الدليل الإجرائي في هيئة الاستثمار السورية عام 2023

في إطار التطوير والتحديث ولأول مرة في سورية يصدر دليل إجرائي لمأسسة العملية الاستثمارية و تأتي أهميته كونه أحد أهم وسائل الجذب والإرشاد والتوجيه للمستثمر في هذه المرحلة، التي تسهم في الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة جاذبة لرؤوس الأموال، فهو المستند الأساسي الذي يفتح الباب أمام استثمارات المستثمرين والمنارة التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة وزمن.

تعمل الهيئة باستمرار على مراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.

الأدلة المنجزة بعام 2023:

–     دليل قطاع النقل

–     تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

مشروع الربط التقني والشبكي يهدف إلى ما يلي:

في إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها تم العمل على مشروع الربط التقني والشبكي

والذي يهدف إلى إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمته العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.

المراحل المنجزة:

–     تم إعداد دفاتر الشروط الفنية واستكمال أعمال متعلقة بمشروع الربط الشبكي عن طريق العقد رقم /2/ لعام 2023 الذي يقتضي “توريد وتركيب وحدة تخزين شبكية والأعمال الفنية اللازمة “وتمت المباشرة بالأعمال في 5/11/2023 ومدة التنفيذ 60 يوم.

–     تم إعداد دراسة متكاملة لمقسم هاتفي جديد يلبي احتياجات مركز خدمة المستثمرين.

–     تهيئة الطابق الخامس فنياً وربطه شبكياً بالهيئة.

–     الدعم الفني للأجهزة الحاسوبية والكهربائية وشبكة الهواتف وكافة التجهيزات الشبكية بما يضمن استقرار الشبكة الحاسوبية.

–     الدعم الفني للبرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات الموجودة في الهيئة واخذ نسخ احتياطية وضمان أمنها وحمايتها.

تجسيداً لمبدأ الهيئة في الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية تم خلال عام 2023:

–     الاجتماع الدوري مع المستثمرين.

–     معالجة واقع السيارات السياحية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/        لعام1991. المتعثر تسوية أوضاعها وإعداد دراسة متكاملة ومشروع صك تشريعي مع التعليمات التنفيذية.

–     تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع الملغاة والمتعثرة تسويتها.

–     القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي شملت كل من:

(المدينة الصناعية بعدرا – مشروعي شركة القرش فيها ومشروع وشركة ابن الهيثم للأدوية في محافظة اللاذقية – شركة زين للأدوية محافظة طرطوس –  عدة مشاريع استثمارية مشملة على القانون 18لعام 2021 في محافظة السويداء).

–     دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم.

–     تم إعداد وتحضير لـ /5/ جلسات خاصة بمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث تم إعداد /12/ مذكرة حول مواضيع مختلفة انبثق عنها /12/ توصية.

–     تم إعداد وتحضير لـ /7/ جلسات خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم إعداد /43/ مذكرة لمشاريع مختلفة في كل القطاعات حول مواضيع مختلفة وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار/35/ توصية بذلك.

الترويج للبيئة الاستثمارية:

 • من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة والوصول إلى المستثمر الحقيقي والجدي سعت هيئة الاستثمار للترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته من خلال:

–     فعاليات:

 • رعاية الهيئة للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
 • إقامة ورشة تحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
 • المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني في كلية الهندسة الزراعية.
 • مشاركة الهيئة بالندوة الافتراضية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية.
 • المشاركة في معرض (عمرها ) لإعادة الإعمار.
 • المشاركة في المؤتمر الدولي السوري الروسي الأول للتوعية القانونية.
 • المشاركة في منتدى الاعمال العماني السوري في عمان.
 • رعاية برنامج تلفزيوني ” استديو الاقتصاد” على الإخبارية السورية.

–     وفود

 • (وفد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق – وفود إيرانية – المستشارة التسويقية في السفارة الصينية).
 • إعداد مواد ترويجية عن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والدليل الإجرائي وفيلم ترويجي عن البيئة الاستثمارية.

تعاون دولي

 • توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية.
 • توقيع اتفاقية تعاون و تبادل خبرات بين هيئة الاستثمار السورية شركة أكاديميا للتدريب و الاستشارات
 • حضور فعاليات اللجنة السورية العراقية المشتركة.
 • توقيع /3/ مذكرات تفاهم بينها مذكرة بمجال الاستثمار وبرنامج تنفيذي بين سورية وسلطنة عمُان بختام أعمال اللجنة المشتركة.
 • متابعة زيارة الوفد الصيني إلى الجهات العامة وإعداد تقرير بهذا الخصوص وموافاة الجهات المعنية به.

و تجسيدا لمبدأ أداء المؤسسة و درجـة فـاعليتهـا وتقييم عملهـا، إنما هو انعكاساً لقدرات العاملين و دافعيتـهم وكميـة العمـل المنجزة من قبلـهم وعليه فقد دأبت هيئة الاستثمار السورية على  تعزيز أداء العاملين فيها  وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي من خلال التدريب والتأهيل.

و تبقى هيئة الاستثمار السورية بوابة الاستثمار في سورية تقدم المشاريع الاستثمارية للمستثمرين و تسعى لتبسيط الإجراءات و التعاون مع الراغبين بالاستثمار وصولا بالمشاريع المستثمرة لمرحلة الإنتاج خدمة لسورية و إعادة إعمارها بعد التخريب الكبير الذي طال بنيتها التحتية و الإنتاجية خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية.

Related posts