Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrský poklad jménem bazalt

Syrský poklad jménem bazalt

Budoucnost v Sýrii patří bazaltovým vláknům. To jsou slova Madjana Dijába, ředitele Syrského úřadu investic, se kterými nás po čase přivítal s typickým úsměvem ve své kanceláři. Úřad aktuálně zaznamenal úspěch, když získal solidní nabídku od lokálního investora týkající se projektu tavení bazaltu a výroby bazaltových prutů, trubek, tyčí a vlny. Projekt je o to zajímavější, že v případě bazaltu, známého u nás též pod názvem čedič, jde v Sýrii o vůbec první počin svého druhu. Ač se náš rozhovor týkal především právě bazaltu, ředitel Dijáb neopomenul zdůraznit, že Syrský úřad investic má ve svém portfoliu celou řadu dalších významných projektů, které pro nadcházející fázi obnovy hledají investory, ať již lokální provenience, či pocházející ze spřátelených zemí.

Pokud jde o tento projekt, v jeho rámci bude zřízena továrna na výrobu bazaltových vláken coby alternativy vůči výztužím, přičemž výrobní kapacita zařízení dosáhne ročně 2500 tun bazaltové příze, 3500 tun bazaltových trubek a 3000 tun bazaltových tyčí. Náklady na vybudování zařízení, které se bude nacházet v na bazalt bohaté oblasti Šahbá v jižním guvernorátu Suwajdá, jsou odhadovány na 7,8 miliard syrských liber.

„V Suwajdě jsou místa s obrovskými zásobami bazaltu a továrna pokryje velkou potřebu bazaltových produktů nezbytných během obnovy země, pomůže rozvoji lokální ekonomiky a také rozvoji infrastruktury národní ekonomiky při očekávaném nárůstu počtu obyvatel“, vyjmenovává Dijáb přednosti projektu a doplňuje: „Projekt bude mít velkou návratnost, investovaný kapitál se rychle vrátí. Vedle toho vytvoří 105 pracovních pozic pro místní lidi.“

Bazaltové horniny se těžily již zhruba před 4000 lety v době bronzové a od té doby se používaly při stavbě budov, hradů, chrámů, divadel, mostů, při výrobě soch atd. Bazalt se stal známou a běžně používanou horninou na celém světě. V Sýrii se hojně vyskytuje ve středních a jižních regionech v oblastech sopečných erupcí.

V průmyslové éře byl bazalt objektem rozsáhlých výzkumů a experimentů, které pomohly jeho adaptaci v nové době a vedly k využití jeho četných předností v podobě homogenní krystalické struktury zachovávající přirozené vlastnosti, jako je tvrdost, pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a opotřebení, stejně jako resistence proti kyselinám, zásadám a síře. Z bazaltu se tak stal důležitý přírodní materiál používaný v mnoha moderních pokročilých průmyslových a stavebních odvětvích. Bazalt rovněž splňuje vysoké estetické nároky, zvláště po procesu leštění a celkovém zpracování. Za zmínku rozhodně stojí také jeho vysoká odolnost proti drcení, dobrá tepelná izolace, skvělá absorpce zvuku a tvrdost blízká tvrdosti diamantu.

Tradiční využití bazaltových hornin je rozmanité od obkladů vnějších fasád budov, podlah, schodišť, nejrůznějších dekorací a ornamentální výzdoby přes betonový štěrk, silnice a železnice po mosty, přehrady, stavební kameny a nosné zdi. Bazalt je využíván také coby agregát v betonářském průmyslu, pro cementovaný pancíř v jaderných reaktorech či při dláždění ulic, chodníků a krajnic. Uplatnění nalézá v současnosti též v rámci průmyslových strojů odolných vůči kyselinám a zásadám, ve výrobě pružných plastových trubek, izolátorů vysokého napětí a vysokých teplot, protizvukových izolátorů či oděvů a materiálů odolných vůči ohni. Bazalt pomáhá při k přírodě šetrném nakládání s průmyslovým odpadem, chrání průmyslová a chemická zařízení proti opotřebení způsobenému oxidací. Z bazaltu se vyrábí vysoce kvalitní textilní vlákna. Stručně řečeno, bazalt v současnosti slouží v široké škále odvětví od standardního stavebnictví po vojenský a kosmický průmysl.

Nezpochybnitelnou výhodou a důvodem stoupající obliby bazaltu zvláště v rozvinutých průmyslových zemích je kombinace několika pozitivních faktorů, jako je jeho nízká cena, velmi široké využití a šetrnost k životnímu prostředí a zdraví člověka. Produkty z bazaltu mají vynikající fyzikální a chemické vlastnosti, jako je tepelná izolace, vysoká odolnost proti tření, korozi, vlhkosti a zásaditým látkám, což je činí ve srovnání s alternativami z jiných materiálů kvalitnější a hospodárnější zároveň. V brzké budoucnosti se díky této charakteristice stane z bazaltu základní surovina pro výrobu odolných a ekologických materiálů.

Z řady materiálů a produktů z bazaltových vláken lze primárně zmínit:

Budoucnost v1f-cb57" data-vc-content=". bazaltovým vláknům. To jsou slova MaCZسورata- تغزل بازلتها و تحيكه خيوط1f- ذهdata-vch2vým vláknům. empty_-tabchemclass="i .vc_bt2pxr">

"wrap_دمشقs://www.rebuiltil–s://www.rebui } wpb_verted--tabch>  ýrii patrii pيونس أحمد 1f-cناصرss="wrap_ři výrlass="iondary-side budo;v1يوط 1f-cبازلت صناعa- هام- وواعa- في سورata- , هذا ما صرح به f-cسata مدين دياب 1f-cمدير 1f-cb57م -cهيئa- f-cbستثمار 1f-cbورata- -cموقع إb57a- إb5مار 1ورata- f-cbشيكي بابbسامته f-cمعهوa- و هو ينقل إ-cينا خبb نجاح هيئa- f-cbستثمار 1f-cbصول ع-cى b57" مناسب من أحد 1f-cمستثمرين f-cمح-cيين -cbستثمار مشروع صهر 1f-cبازلت لإنتاج 1f-cصوف وا-cخيوط وا-cأناdata وا-cقض1f- 1f-cبازلتata- -ؤخر1f- , وصناعa- 1يوط 1f-cبازلت هو صناعa- 1ديدa- تد1ل -ccمرa- f-cbولى bلى bورata- , مؤكد1f- بأن هيئa- f-cbستثمار 1f-cbورata- -cا ز1f-c في جعaتها 1f-cb57ata من f-cمشارata f-cهام- f-cbي تنتظر 1f-cمستثمرين f-cمح-cيين - f-cbجانب من f-c7aل f-cصديق- في مرa-c- إb57a- f-cإb5مار 1f-cbي بaأت .‬‬‬ و يتضمن f-cمشروع f-cbستر1fتataي و f-cهام 1f-cنس1- -cسورata- إقام- منشأ- -cصناعa- 1ناdata ا-cخيوط 1f-cبازلتata- -قض1f- 1f-cبازلت كبديل -cحدata f-cbس-cيح، 1ط1f-a- إنتاجata- ohatط- 1يوط 1ازلتata-، 3hatط- 1ناdata بازلتata-، 30atط- قض1f- 1ازلتata- س--ي1f-, بك-cفa- تقديرata- 7.8مليار ل.س و مدa- تأسata f-cمشروع هو س-- مي-cbدata- , مبينا- أن موقع f-cمشروع سيكون في ( 1f-cbويدaء– شه1ا) 1f-cb--ta- بماد- f-cبازلتa ع- مبر11fتطرa-ا لهذا f-cمشروع ق1f-c دياب: إن 1f-cbبب يعوa لتa1f-ر 1fحتياطي كdata من f-c7ازلت، 1مناطق ق1ata- من 1f-cbويدaء وتa1ين صناعa- 1f-cمنتج1fتf-cبازلتata- -تغط-ta- حاج- f-cسوق 1f-cكdata- في مرa-c- إb57a- f-cإb5مار و تحقيق تنمي- f-تصbدata- مح-cيa- -تطوير -ccdaى bf-cbسbسata- -cلf-تصbد 1f-cو1ني استعدaد1f- -cنمو سكf-ي متوقعو أكد f-cسata دياب 1أن f-cمشروع سيحقق عوaئa مرa-عa- -استر1bد 1رata -cرbس f-cمال f-cمستثمر , كما بين بأن هذا f-cمشروع سيو-ر /105/ -رصb عمل -ن 1f-cbمالa- مح-cيa- .a ع- f-cba1f-ز وا-cتس-ي-cbت 1f-cbي قدمتها 1f-cهيئa- -ccمستثمر ق1f-c: تa1f-ر 1f-cموbد 1f-cbولta- f-c-cbزم- وf-cب--ta- ا-cتحتata- --cمشروع , -تخصيص f-cمستثمر 1مق-cb من f-cمؤسسa- ا-cعام- c-cbيو-cو1ata وf-cثرو- 1f-cمb57a-ta-.و تعتبر 1f-cb1ور 1f-cبازلتata- م- 1قدم 1f-cb1ور 1f-cتي 57"فها 1f-cbنس1ن -أكثرها 1f-تشار1f-، 1يث شرb في f-cbست-اa- م--ا منذ ا-cعصر 1f-cبرونزي أي م- 1وا-cي أ7" dعa- 1لf- س--، وقد استخدم-ا في بناء bf-cbب--ta- ا-cقديم- وf-cأوbبa f-cbارataيa- -أسbسbت 1f-cمباني ا-cكdata- مثل f-cجسور وا-cق-cbع وf-cحصون وا-cكنائس و1f-cمb57بa و1f-cمbار1 ونحت 1f-cbماثيل -b-رها وf-cبازلت صخر شائع ومb57وف في f-cb1f-cم ك-cه و متa1f1د بكثر- في سورata- في مناطق f-cbند-اa1fتf-cبركf-ي- في f-cمنط-a- f-cج--data- م- 1ورata- و1f-cو1ط-.و قد تطورa استخدامfتf-cبازلت حتa شملت مخت-cف 1f-cمجf-cbت 1f-cصناعata- و1f-cbمرf-ي- وقد تم 1خضbع هذه 1f-cb1ور في عصرنا f-cصناعat f-cbا-cي -cكثata من f-c7ختبار1fتوا-cتجار1، من أجل تطويعها وfستغ-cbل -ز1f-1f-ا f-cمتعدaa- -تحسين 1وfص-ا بجع-cها تكbسب ب--ta- ب-cو1ata- متجانسa- تح1f-ظ ع-cى موbص-اaها 1f-cbdataata- كf-cصل7بa- و1f-cقس1و- ومق1f-م- f-cbوaمل f-cج-ata- و1f-cbf-تر1fء، وكذcك مق1f-متها 1f-cbو1اط 1f-cحامضata- و1f-cق-cوata- و1f-cكبريتata- طي-cb ق1aن b57ataa- م-ا جع-cها ماد- طdataata- هام- تد1ل -ي f-cb1ata من f-cتطبيقbت 1f-cصناعata- و1f-cbنشائ-ta- ا-cحدataa- و1f-cمتطورa , كما تbمتع f-cb1ور 1f-cبازلتata- 1موbص-اa جمالata- 1الata- وbاص- 1b1 صق-cها وت-cميعها، وتbمتع أيضb- بمق1f-م- ش7ataa- ل-cكسر وا-cسحق 1f-cمي-f-يكي وعازلata- 1ataa- ل-cحرار1- وقدر1- كdata- لامتصbص 1f-cصوتوا-cض1ata وقس1و- وصل7بa- 1الata- تقتر1 من قس1و- 1f-cbcماس في سcم قس1و- 1f-cb1ور.وتbنوع f-cbستخدامfتf-cتق-cيدata- ل-cb1ور 1f-cبازلتata- كما في إكساء واجabت 1f-cمباني ا-cbارجata- وf-cأ7" ياتوا-cس-cbلم وأعمال f-cديكور وا-cز17"ف- 1f-cمbت-cف- وص1ور مطحون- وحصوياتل-cbرس1ن1- وفرش 1f-cbرق وا-cس-ك ا-cحدataata- وf-cجسور وا-cس1وa وأحجار 1f-cbناء وf-cجدرf- 1f-cحام-cb، وتbتخدم أيضb كموbد 1كf-ata- -cصناعa- 1f-cbرس1ن1- وf-cدروع f-cbسمنت-ta- ا-cمbتخدم- في f-cمفاa-cbت 1f-c--وata- و1-cbط -cرbف 1f-cشوارع وf-cأ7" ف- وأطرaف 1f-cطرقاتوموbد مالaa- -ccbرق f-cbسفلتata- -خ-cbئط 1سمنت-ta- ,ومن f-cbستخدامfتf-cحدataa- ل-cبازلت إنتاج مb57fتصناعata- مق1f-م- ل-cحموb و1f-cق-cوataتوصناعa- 1ناdata بازلتata- 1cbست-كيa- /مرن1-/وصناعa- 1وaزل f-cتوتb 1f-cb57لي وا-cحرار1- 1f-cb57ليa- -عوaزل f-cصوتوا-cض1ata، وصناعa- 1f-cمل7بa و1f-cموbد 1f-cمق1f-م- ل-cنار وا-cحرائق ومb57-cج- مخ-cفات 1f-cصناعbت 1f-cمخت-cف-، وإز1f-ca- 1ض1ارها 1f-cbdataي- ووق1f-ta- ا-cمنشآت 1f-cصناعata- و1f-cكيماوata- م- 1f-cbf-تر1fءوا-cت-cف 1f-cناجaين -- 1وaمل f-cأكسدa- و1f-cbfحتaf- وصناعa- 1f-cخيوط وا-cألياف 1f-cبازلتata- 1ات 1f-cاستخدامfتf-cصناعata- f-cو1سعa- - إنتاج ألياف نسataيa- 1ات 1وa- b57ليa-، وإنتاج قض1f- 1دي-cb مق-ي- في أعمال f-cخرس1ن1- وf-cبناء bf-cbضb-a- -cصناعa- 1f-c-cباد 1f-cبازلتat وf-cصوف 1f-cb1ري وفي ا-cbناعbت 1f-cحربata- و1f-cفضbئي-, كما ataتخدم f-cبازلت في تق-ي- 1f-cموbد 1f-cم1كب- مثل f-cبولtaتر وf-cصمb-اتوا-cبcbست-ك ا-cمbتخدم- في صناعa- هياكل f-cسياراتوأسbح f-cق-ارب وإن تبطين f-cمنشآت 1f-cصناعata- bf-cbازلت f-cمنصهر 1قل ج-cbة -أكثر -عaليa- -ccbf-a- -أكثر bست-1اريa- -أفضل -ccbdataa- ,و تجب f-cbشار1- 1يضb bلى bن 1f-cbمر 1f-cمدata cمنتج1fتf-cبازلت 1f-cمصهوa 1f-cتي تخدم حقbf- طوي-cb من 1f-cbمن 1aن bن تتb57" ل-cت-cف و1f-cbf-تر1fء و1aن bf-cحاج- cاستبدالها، 1يث أن f-cمنشأa- ا-cمbرعa- 1مصهوa 1f-cبازلت يمكن bن تخدم f-cعمر 1f-cمقدر -cها بأكمله و هو ما atمنح ا-cمbروع f-cمbكور قيم- مضb-a- 1معaيير 1f-cbوa- .ومb ataata من f-cج1aى 1f-cbf-تصbدata- ل-cمbروع f-cمbكور بأنه و في f-cوق1 bf-cحاضر ومع تقدم f-cعcوم 1f-cتك--cو1ata فقد بaأت صناعa- 1f-cص1ور 1f-cبازلتata- 1د1ل -ي f-cb1ata من f-cتطبيقbت 1f-cصناعata- و1f-cbنشائ-ta- ا-cحدataa- بaبب ق-ca- 1af-cيفها وfستخدامfت-ا f-cو1سعa- -ج1af-ا f-cbf-تصbدata- وb1a ت-cويث-ا لcbdataa- - إن 1ز1f-1 1f-cbf-تمام f-cع1f-cمي 1f-cمنتج1fتf-cبازلتata- f-cطdataata- أدى bلى bعدa وت-وع هذه 1f-cمنتج1fتوزياد- fستخدامfت-ا وbاص- -ي f-cb-cدf- 1f-cصناعata-، 1يث تتbف 1f-cمنتج1fتf-cبازلتata- بخصbئص كيميائي- وفataataئ-ta- جataa- كf-cع1fزلata- 1-cحرارata- و1f-cمق1f-م- f-cbaليa- -ccbfحتaf- وf-cتآكل وا-cأو1اط 1f-cق-cوata- و1f-cرطوبa-، لذcك فهي تbمتع ب1وa- b57ليa- و1f-تصbدata- ب--س f-cوق1 bذا ما ق-رن1 ب1دائ--ا من 1f-cموbد 1f-cأخرى، كما أ--ا منتج1fتطdataata- غير 1ار1- 1f-cbataa- -صb- f-cbنس1ن -غata مcو1a- ل-cطdataa- - إن هذه 1f-cbصbئص f-cطdataata- ل-cبازلت ستج1له في f-cمست-b-c 1f-cق1ata من f-cخامfتf-cأسbسata- -cإنتاج 1f-cموbد 1f-cطdataata- f-cمق1f-م- و1f-cنظيفa-.و م- 1هم f-cابbaf11fتf-cج1ataa- لاستخدامfتf-cبازلت 1f-cصناعata- هي إنتاج 1يوط وألياف 1f-cبازلت f-cمست-رa-, 1يث يتa تحوي-c 1f-cبازلت f-cمكسر 1b1 صهره في أفرf- 1اص- 1bرج1fتحرار1- /1400– 1600/ bرج1- مئوata- و1مرير 1f-cمصهوa 1f-cبازلتي عبر وح7fتسح7 وشبكات مثقb- 1ات فتح1fتوأبb57a محدaa- bلى bلياف و1يوط ناعa- جد1f-، 1نقل إ-cى ماكيناتل- و1زل f-cخيوط 1f-cتي تح-cهb bلى bكراتمن f-cخيوط وا-cألياف 1f-cبازلتata- 1f-cتي تتمتع بموbص-اa -وعata- 1الata- جد1f- و1f-تصbدata- مق1fرن1- مع ا-cألياف 1f-cأخرى f-cسbئدa- و1f-cمbتخدم- في f-cوق1 bf-cحاضر (ألياف 1f-cزج1fج و1f-cكربون -غataهb)، 1ضb-a- إ-cى كونهb bير 1ار1- 1f-cbataa- -صb- f-cbنس1ن -ما ذكرنا ساda1f-.وتbتبر 1f-cbيوط وا-cألياف 1f-cبازلتata- 1f-cماد- f-cأسbسata- -cتbن-ta كثata من f-cموbد و1f-cمنتج1fتf-cمتنوع1- 1هم-ا:ři výrlass="iondary-side budo;v• ا-cألياف 1f-cمجدaلة:و تستخدم في صناعa- 1f-cنسata و1f-cموbد 1f-cبولميرata- و1f-cبcbست-ك ا-cمق1f-م.ři výrlass="iondary-side budo;v• ا-cخيوط 1f-cمفتaلة:تستخدم في صناعa- 1f-cموbد 1f-cمنسوجa- و1ير 1f-cمنسوجa- كما تbتخدم كموbد مالaa- -ccم1كبfتf-cبولميرata- 1ات 1f-cامتصbص 1f-cضعat- ل-cماءوا-cعزل f-cكهر1ائ-t.ři výrlass="iondary-side budo;v• ا-cقض1f- 1f-cبازلتata- 1f-cمركب- و تحل مح-c ا-cحدata و1f-cفaلاذ و1f-cفaبر1cbس كعناصر تق-ي- في صناعa- 1f-cخرس1ن1- وf-cأب--ta- -غataهb.ři výrlass="iondary-side budo;v• ا-cأناdata ا-cبازلتata- و1f-cبcbست-كata- f-cمق1f-م- ل-cتآكل– أناdata إكساء وضخ و نقل f-cنفط وح-ر 1f-cآبار و شبكات 1f-cص7"ف 1f-cص7at وغataهb.ři výrlass="iondary-side budo;v• ا-cأقمb- و1f-cمل7بa:تستخدم في صناعa- و1ق-ي- 1f-cمل7بa f-cو1قي- ل-cجسم f-cع1fزل- و1f-cمق1f-م- ل-cحرار1- و1f-cنار و-ي f-cbضbئa -ccحمf-ta- ا-cbاص- -ثل f-cستائر وا-cس1bد و1-رها وأقمb- aيa وحصر وشبكات 1زل وتbعat- ل-cمنشآت 1f-cصناعata- و1f-cأب--ta-.ři výrlass="iondary-side budo;v• فلاتb 1الata- f-cنوaata- ل1نقta- ا-cb1fزاتوا-cغبار وا-cدخان -af-- مخ-cفات 1f-cمنشآت 1f-cصناعata- و1f-cأب--ta-.ři výrlass="iondary-side budo;v• صناعa- 1f-cأ-cو1ح f-cق7" ta- ا-cb7fسata- م- 1f-cbقمb- a-cبازلتata- /تشبه ق7" f-cع1ل/ 1f-cتي تستخدم في f-cمجf-cاتf-cتالata-:– صناعa- 1f-cسياراتوf-cسفن -a1ائل f-cنقل f-cمخت-cف- – تق-ي- 1f-cموbد 1f-cم1كب- مثل f-cبولtaتر وf-cصمb-اتوا-cبcbست-ك ا-cمbتخدم- في صناعa- هياكل f-cسياراتوأسbح f-cسفن - كوfت- 1f-cbوت لاشطمf-اتf-cسيارات- – أجسام f-cشاحناتوa-cباصاتوaياراتf-cتبريد- -ي f-cbب--ta- ا-cزراعata- و1f-cصناعata- f-cحدataa- كعوaزل حرارata- و1وتata-– حصbئر -cتbعat- f-cطرق f-cbسفلتata- -م-ابط f-cطائرات- شفرfتطا-a- f-cرياح و جامعbت 1f-cأشعa- 1f-cشمbata- – شبكات 1زل وتbعat- f-cأب--ta- -f-cمنشآت 1f-cصناعata- – ت1كta- مق1f-م- ل-cfحترf- و1f-cنار في f-cمحطات f-cكهر1ائ-t1- و1f-cن-وata- و1f-cمنشآت 1f-cنفطata- -مخت-cف 1f-cمنشآت 1f-cحيو-ta- كم-ابط f-cطائرات -مدرج1fتf-cمطارات– اcجسور – اcأنفf-– اcس1وa- في أجaba- f-cرادار 1f-cbاص-- في صناعa- 1f-cمفروشاتوa1f-cbت 1f-cbنa و1ataهb.ři výrlass="iondary-side budo;vdaي أن نقول بأ- 1ورata- تمتcك كنز1f- حقيقياً من f-c7ازلت و f-cمbروع f-cمb1اقد ع-cيه هو خطو- -ي f-cbتجاه 1f-cb1يح في مرa-c- إb57a- f-cإb5مار لتحقيق قفزاتنوaata- في عدa- قطاعاتمن-ا f-cbشيta و1f-cbناء وf-cصناعbت 1f-cنسataيa- وا-cز1اعata- عبر صناعbت متكf-acb من 1fbتصل7ح f-cأراضي ا-cb1ريa- وز1اعت-ا وb-cb- -cاستخدام ا-cb1وa 1f-cتي تشكل f-cيو- عبئ1f- ع-cى bf-cفa7حين -cb-تشار-ا في أراضيهم مb ataيق f-cمك--a- ا-cزراعata-- كما تمكن b-cbنس1ن f-cسورat f-cق7at- أمثf-c f-cمهندa f-cسورat أبولو1aa 1f-cدمشقي م- 1طويع هذا f-cحجر f-cق7fسat في تشيta ا-cمbار1 كمbرح بص7"ى f-cشام ا-cbومb-ي وعمود تراجان -ي رومb a نرf- في f-cق1a 1f-cbbرين -ما ت1كه -cنا -b-c ق1aن, فf-cbنس1ن f-cسورat f-cيو- سيتaوق 1-cى bبولو1aa 1f-cذي -cم -كa atمتcك م- 1f-cb1afت مانمتcكه 1f-cيو- -cbطويع هذا f-cحجر f-cق7fسat .و ثقbنا بأ- 1ورata- ستنتصر في مرa-c- إb57a- f-cإb5مار كما انتصرت في ا-cحرب ا-cظا-cمb- 1f-cتي فرضت 1-cيها و ستنهض كطائر 1f-cbنقاء م- 1حت 1f-cنار 1f-cbي أوقدوها لنا و بbقوى مماكانت -b-c 1f-cحرب .ا-cمba- f-cقادم- ستكaن b5- مشارata هيئa- f-cbستثمار 1f-cbي cا ز1f-cت 1نتظر مستثمرين مح-cيين أو من f-c7aل f-cصديق- cbورata- -cلقيام بها .ři vfect-slide " dat ým vláknům. empty_-tabchemclass="i .vc_bt2pxr">

Daag-linksr"> >Tags:osti Libanonu aag/t"> "top-ss"> aag/ < aag/ "top-ss"> aag/ "top-ss"> aag/ < "top-ss"> aag/emprop "top-ss"> < kompo :3aibanonu aag/dline" cla "top-ss">

ole.log(elem.count); -inner "$('.learfilinkedin .count').onda(elem.count); -inn} ); lu-inner "// Pidivest jQuery.getJSON(

ole.log(elem.count); -inner "$('.learfipin .count').onda(elem.count); -inn} ); -inn}); ostcript e kterými námomclearfiria.přiv -innovorlearf". baiv -innoterými námomclearfibutt> mn-inner "> ', 'Searf This', 'estobar=no,toolbar=no,t-databs="no,tcrollbars"no, ished=600, .vc=455');tvc_tta-slearfifabc in class=/i">

0vc-content= tta-panel" oncti kblisndow.open('itemscoptwitiev.com/learf?onda= &url=itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> ', 'Ptvi this On twitiev', 'estobar=no,toolbar=no,t-databs="no,tcrollbars"no,ished=600, .vc=455');tvc_tta-slearfitwitievr">in class=momogo-em (netwitievr">/i">

vc-content= tta-panewhatsap31'%3end?onda= - itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> _elemea-controlearf/whatsap3/learftvc_tta-swabtnr">in class=faem (newhatsap3r">/i">nt= tta-panel" oncti kblisndow.open('itemscopnem linkedin.com/learfAtag-pr?mini=true&url=itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> &="main &source=itemscope itemtype="https:/', 'Searf This', 'ished=600, .vc=455');tvc_tta-slearfilinkedinr">in class=faem (nelinkedinr">/i">

0vc-content= tta-panel" oncti kblisndow.open('itemscoppidievest.com/pid/c te/ &is_video=false&detcriptontr ', 'Searf this', 'ished=600, .vc=455');tvc_tta-slearfipinr">in class=/i">

0vc-content= tta-panejavatcript:isndow. nt() "top-snofpalowtvc_tta-slearfiemns='">in class=brankicem (nepridievr">/i">nt= ct-slide vfect-slid nav-linksr"ciatedMedia" itemscope="" itemtype="http://schema nav-prev dar%ca%bda-rapidni naru lákozu-v ove-zone "top-sprev > >Previous :osti Li Darʽá: rapidnéhodle toh lákozu, ste v podobězóně>nt= img lazy" srb tp://schema nav-nst v dajr-az-zawr-kch poi-predaci-vyjadrili-podporu-asrodua "top-snst v> >Nst :osti Li Dajr az-Zawr: kch poe. Zedá, peyjádřili podporu Asrodua>nt= img lazy" srb Syrský poklad jménem bazalt 165 109

remiér: J bazalmikypriority ost, ohem ob20 širjo jeass= 165 109
V ildsyria lábíhházeletrh T a d Zexent=". 2 17 širjo jeass= 165 109
Rch proj: s Meny Nahhásje (nejen) oohem ob zedvnátelemb mateene-cuíent=". 2 14 širjo jeass= ac Zajd/asubmit"ss="vc_tseanu--submit"svalud/aSeanu-a=".butt> v " daogo/ltovtltovým vláknůsidget ria.s"vým vláknůsidgetlass="vc_h4>Nejntýmass="pi claspěvky". bazaltov ízi uží list defaul.přivivít_ty image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ibanonu schema.oremier-jake-omikepriority-nove-scheme-vkýc/ "top-s y ww.rebuildsy04/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Syrský poklad jménem bazalt"> 81 55
w ih2>banonu schema.oremier-jake-omikepriority-nove-scheme-vkýc/ "top-s remiér: J bazalmikypriority ost, ohem obDmec_ac wtime class=
D e" etime="ass=-10-20T11:56:08+01:00tvcer=".vc_ass=-10-20T11:56:08+01:00t>>in class=momogo-em (necalech r">/i"20 širjo jeass= schema.oremier-jake-omikepriority-nove-scheme-vkýc/ "/schemaread-morfilink">Read morf...>nt= ost_ty ivivít_ty image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ibanonu v- ldsskkeprobiha-veletrh- a d Zex/ "top-s y ww.rebuildsy04/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Syrský poklad jménem bazalt"> 81 55
w ih2>banonu v- ldsskkeprobiha-veletrh- a d Zex/ "top-s V ildsyria lábíhházeletrh T a d Zexent=". 2 ispan class=
Dmec_ac wtime class=
D e" etime="ass=-10-17T16:33:07+01:00tvcer=".vc_ass=-10-17T16:33:07+01:00t>>in class=momogo-em (necalech r">/i"17 širjo jeass= v- ldsskkeprobiha-veletrh- a d Zex/ "/schemaread-morfilink">Read morf...>nt= ost_ty ivivít_ty image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ibanonu ch proj-s-dssabjecnahhasjecnejen-o-schemem-podvnátelemem- mateene-cua "top-s y ww.rebuildsy04/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Syrský poklad jménem bazalt"> 81 55
w ih2>banonu ch proj-s-dssabjecnahhasjecnejen-o-schemem-podvnátelemem- mateene-cua "top-s Rch proj: s Meny Nahhásje (nejen) oohem ob zedvnátelemb mateene-cuíent=". 2 ispan class=
Dmec_ac wtime class=
D e" etime="ass=-10-14T08:20:31+01:00tvcer=".vc_ass=-10-14T08:20:31+01:00t>>in class=momogo-em (necalech r">/i"14 širjo jeass= ch proj-s-dssabjecnahhasjecnejen-o-schemem-podvnátelemem- mateene-cua "/schemaread-morfilink">Read morf...>nt= ost_ty ivivít_ty image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ibanonu v-te/sckkesili-h+xma.oro-normz/repci-vztahkese-schia "top-s y ww.rebuildsy04/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Syrský poklad jménem bazalt"> 81 55
w ih2>banonu v-te/sckkesili-h+xma.oro-normz/repci-vztahkese-schia "top-s V Te/sckkorsel="ph+xmaškdnormz/repci vztahůvyhiech víent=". 2 ispan class=
Dmec_ac wtime class=
D e" etime="ass=-10-08T08:33:41+01:00tvcer=".vc_ass=-10-08T08:33:41+01:00t>>in class=momogo-em (necalech r">/i"08 širjo jeass= v-te/sckkesili-h+xma.oro-normz/repci-vztahkese-schia "/schemaread-morfilink">Read morf...>nt= ost_ty ivivít_ty image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ibanonu rey ww.rebuildsy04/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Syrský poklad jménem bazalt"> 81 55
w ih2>banonu eRe>in class=momogo-em (necalech r">/i"03 širjo jeass= eRead morf...>nt= ost_ty ivivít_ty image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ibanonu nova-schema-vkýa-chce-zlepsit-vnitrvn-situpci-aeprilaát-zahranicvn-investice "top-s y ww.rebuildsy04/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Syrský poklad jménem bazalt"> 81 55
w ih2>banonu nova-schema-vkýa-chce-zlepsit-vnitrvn-situpci-aeprilaát-zahranicvn-investice "top-s N/p> ohem ob>in class=momogo-em (necalech r">/i"01 širjo jeass= nova-schema-vkýa-chce-zlepsit-vnitrvn-situpci-aeprilaát-zahranicvn-investice "/schemaread-morfilink">Read morf...>nt= ost_ty iviv os"logo/ltovým vláknůsidget sidget_anu-ive"vým vláknůsidgetlass="vc_h4>Anu-ivy". bazaltov labezi užíscreen-rigure-onda" " d="anu-ives-dropdown-4">Anu-ivy".labe e kselect cf1fanu-ives-dropdown-4" ton_tanu-ive-dropdownac ooptontsvalud/a">Vybrt měrsecy woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="10y'> Řirjeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="09y'> Zášireass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="08y'> Srpeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="07y'> Červene-eass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="06y'> Červeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="05y'> Květeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="04y'> Dubeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="03y'> Březeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="02y'> Únoreass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass="01y'> Ledeneass= y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/12y'> Prosine-eass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/11y'> Listopad ass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/10y'> Řirjeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/09y'> Zášireass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/08y'> Srpeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/07y'> Červene-eass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/06y'> Červeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/05y'> Květeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/04y'> Dubeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/03y'> Březeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/02y'> Únoreass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://ass0/01y'> Ledeneass0 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/12y'> Prosine-eas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/11y'> Listopad as19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/10y'> Řirjeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/09y'> Zášireas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/08y'> Srpeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/07y'> Červene-eas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/06y'> Červeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/05y'> Květeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/04y'> Dubeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/03y'> Březeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/02y'> Únoreas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as19/01y'> Ledeneas19 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/12y'> Prosine-eas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/11y'> Listopad as18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/10y'> Řirjeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/09y'> Zášireas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/08y'> Srpeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/07y'> Červene-eas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/06y'> Červeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/05y'> Květeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/04y'> Dubeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/03y'> Březeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/02y'> Únoreas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as18/01y'> Ledeneas18 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/12y'> Prosine-eas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/11y'> Listopad as17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/10y'> Řirjeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/09y'> Zášireas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/08y'> Srpeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/07y'> Červene-eas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/06y'> Červeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/05y'> Květeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/04y'> Dubeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/03y'> Březeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/02y'> Únoreas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as17/01y'> Ledeneas17 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as16/12y'> Prosine-eas16 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as16/11y'> Listopad as16 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as16/10y'> Řirjeneas16 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as16/09y'> Zášireas16 y woptontsvalud/'itemscope itemtype="https://as16/08y'> Srpeneas16 y o/select>