Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrský premiér: Jaké jsou priority nové syrské vlády

Syrský premiér: Jaké jsou priority nové syrské vlády

Dne 6. září přednesl syrský ministerský předseda Husajn Arnús v parlamentu zásadní vládní prohlášení, v němž poslance detailně seznámil s programem svého kabinetu. Na následujících řádcích přinášíme v základním shrnutí klíčové body Arnúsova projevu.

Nová syrská vláda chce programově podporovat větší efektivitu v oblasti zahraničního obchodu, a to zejména s cílem zvýšit konkurenceschopnost syrského exportu. Paralelně vedle podpory vývozu a rozvoje exportních schopností chce vláda upřednostňovat typ dovozu, který podpoří domácí výrobu a v důsledku zvýší vývozní potenciál. Velký důraz je kladen na transparentnost a přehlednost ohledně údajů souvisejících s importními i exportními operacemi, s čímž se pojí zvláště celková automatizace služeb coby prostředek jejich zefektivnění.

V průmyslovém sektoru premiér zdůraznil snahu o posílení pozice ziskových podniků, řešení situace ztrátových a marginálních podniků a obnovení provozu zničených a pozastavených podniků, ať již jejich vlastním financováním, či prostřednictvím partnerství se soukromým sektorem. Dalšího rozvoje syrského průmyslu chce vláda docílit podporou programu zemědělské industrializace, jehož úkolem je přispět k dosažení potravinové bezpečnosti a vytvoření ucelených průmyslových řetězců posilujících národní hospodářství, jež budou optimálně využívat dostupné zdroje a navýší výrobní kapacity. Vláda chce aktivně podporovat soukromý průmyslový sektor a posilovat jeho roli v národním hospodářství. Větší propojení veřejného a soukromého sektoru má pomoci překonat obtíže, které se vyskytují při realizaci státních plánů a schválených rozvojových priorit.

V oblasti zemědělství a vodních zdrojů uvedl premiér Arnús, že vláda usiluje o rozvoj zemědělského sektoru a dosažení potravinové bezpečnosti zlepšením výkonnosti hodnotových řetězců zemědělských produktů a integrací zemědělského sektoru s ostatními odvětvími při zajišťování požadované zemědělské výroby a při uvádění zemědělských produktů na trh. Klíčové je vytváření příznivých podmínek rozvojem regulačního, legislativního a právního prostředí, a pokračováním v orientačním plánování dostupných zdrojů pro uspokojení potřeb obyvatelstva. Pro zpracovatelský a potravinářský průmysl je třeba zajistit nezbytné suroviny rovněž pro zemědělské produkty směřované k vývozu. Stát bude nadále pokračovat v poskytování asistenčních služeb a v rozvoji metod podpory zemědělského sektoru v rámci dostupných možností, aby byla zajištěna stabilita a zvyšování tempa růstu se současným ohledem na strategický cíl udržitelného rozvoje. Toho má být dosaženo ve spolupráci s odbory, svazy a specializovanými organizacemi prostřednictvím realizace šesti hlavních programů, kterými jsou:

Program „přírodních zdrojů“: za účelem rozvoje a stabilizace zemědělské produkce je nezbytné sledovat moderní systémy integrovaného a udržitelného hospodaření s vodními zdroji a rozvíjet speciální přístupy odvracející dopady klimatických změn, sucha a přírodních katastrof na půdu, vodu, lesy, pastviny a rezervace.

Program „rostlinné výroby“: cílem je obnovit infrastrukturu a aktivizovat úlohu institucí a orgánů podporujících rozvoj a diverzifikaci rostlinné výroby a navýšení produktivity za účelem dosažení potravinové bezpečnosti, zajistit potřebu průmyslu, co se týče surovin potřebných pro zemědělskou industrializaci, a zajistit zemědělské produkty pro vývoz do zahraničí.

Program „živočišné výroby“: cílem je navýšit přírůstky hospodářských zvířat, zvýšit jejich užitkovost, zajistit jejich potřeby a potřebná krmiva, snížit náklady na jejich produkci, diverzifikovat živočišné produkty, rozvíjet metody a techniky používané v chovu a výrobě, zkvalitnění veterinárních služeb.

Program „rozvoje venkova“: cílem je narovnávat rozdíly v rozvoji mezi venkovskými a městskými oblastmi na jedné straně a mezi jednotlivými guvernoráty na straně druhé, což je třeba řešit prostřednictvím institucionální reorganizace rozvoje venkova, poskytováním příležitostí k ekonomickému posílení a obživě, investicemi do mikrofinancování a realizací rozvojových programů podporujících venkovskou produkci.

Program „marketingu a zemědělské ekonomiky“: je zaměřen na rozvoj hodnotových řetězců pro zemědělské produkty a na vzájemné vztahy mezi zemědělským sektorem a dalšími hospodářskými odvětvími a odvětvími služeb s cílem zajistit požadavky na zemědělskou produkci stabilním a udržitelným způsobem, snížit náklady na zemědělskou produkci, zvýšit přidanou hodnotu zemědělských produktů, zlepšit standardní specifikace a dosáhnout požadovaných standardů kvality.

Program „pomocných služeb a rozvoje metod a mechanismů podpory zemědělství“: zahrnuje rozvoj infrastruktury a zemědělských služeb poskytovaných zemědělcům, farmářům a chovatelům hospodářských zvířat a zřizování odvětvových institucí (množení osiv, krmiv, drůbeže, hovězího dobytka) pro poskytování lepších osiv, krmiv, drůbežích a kravských produktů, celní úlevy, kompenzace dopadů přírodních katastrof na zemědělskou produkci, pokračování v poskytování zemědělských podpor při současném modifikování metod k dosažení stanovených zemědělských politik a přechod na systém elektronických karet při poskytování požadovaných dotací na zemědělskou produkci.

V rámci integrované správy vodních zdrojů bude s ohledem na výzvy způsobené úbytkem vodních zdrojů v důsledku klimatických změn a porušování syrských vodních práv ze strany sousední země pokračovat realizace národního plánu obnovy zavlažovacích projektů. Sýrie bude pokračovat ve výstavbě přehrad a vodních nádrží, zvyšovat účinnost zavlažovacích projektů, realizovat přechod na moderní zavlažovací systémy, udržovat čerpací stanice a zabezpečovat jejich potřeby. Proběhne vyhodnocení reálného stavu přehrad, bude vypracován plán na monitorování jejich využívání a bude ukončeno neúměrné vyčerpávání podzemních vod v důsledku nekontrolovaného a nadměrného odběru.

Co se týče sektoru služeb a infrastruktury, premiér Arnús řekl, že po osvobození většiny území Syrské arabské republiky od ozbrojených teroristických gangů a obnovení bezpečnosti, vláda pracuje na zajištění nezbytných podmínek pro stabilitu a vytvoření adekvátního prostředí pro návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Vláda pokračuje v obnově a rozvoji infrastruktury, která je základem pro realizaci různých projektů v oblasti průmyslu, služeb, zemědělství a cestovního ruchu v souladu s místními a národními potřebami. Cílem je dosažení vyváženého rozvoje s prioritním důrazem na venkovské regiony.

V oblasti energetiky bude vláda usilovat o navýšení zásob ropy, plynu a nerostných surovin za účelem zkvalitnění výrobních procesů a zvýšení produkce, a bude pokračovat v obnově zničené energetické infrastruktury. Je nutné v co největší míře zajistit národní potřebu ropných derivátů, elektřiny a produktů z nerostného bohatství. Součástí vládního programu je rozšíření automatizace, řízení distribuce ropných derivátů a dokončení plánů na rozšíření a rozvoj výrobních kapacit elektrické soustavy obnovou a údržbou stávajících výrobních stanic a dokončením realizace nových stanic za současného pokračování výstavby výrobních stanic pracujících s obnovitelnými a alternativními zdroji energie. Nezbytné je dotvoření odpovídající legislativy a aktivní podpora lepšího využívání energie v různých odvětvích a většího využívání obnovitelných a alternativních zdrojů.

Vláda schválila realizační program pro obnovitelné zdroje energie v Sýrii do roku 2025, jehož cílem je s ohledem na klimatické změny i potřebu nových pracovních příležitostí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na energetické bilanci, zvýšit účinnost jejich využívání, zlepšit úroveň hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje, snížit poptávku po konvenční energii, zajistit obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny, a navíc snížit emise skleníkových plynů.

V oblasti dopravy se vláda zavázala k rozvoji a údržbě dopravních uzlů spojujících syrské guvernoráty a k eliminaci jejich narušování, k obnově a údržbě stávajících železnic, zejména železnice Aleppo-Damašek a železnic spojujících výrobní centra se syrskými námořními i vnitrozemskými přístavy, a k obnově letišť, jejich vybavení potřebným zařízením a ke zvýšení počtu letadel Syrských aerolinií.

V této souvislosti uvedl premiér Arnús, že vláda vypracuje program na posílení a podporu systému hromadné dopravy, jehož cílem bude optimální, kvalitní a efektivní zajištění dopravní obslužnosti a snížení dopravních zácp, a dále zvýšení podílu soukromého sektoru na investicích v oblasti dopravy v rámci partnerství s veřejným sektorem při zajišťování dopravní obslužnosti.

رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس : توجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية

دمشق – يونس أحمد الناصر

التزمت الحكومة السورية الجديدة في بيانها الذي قدمه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب بتاريخ 2021-09-06

في مجال التجارة الخارجية في مواصلة الحكومة عملها على برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبشكل خاص تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.

 و في قطاع الصناعة أكد السيد رئيس الحكومة بالعمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة)، وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال البرامج الآتية:

برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

أما في مجال الزراعة والموارد المائية قال السيد عرنوس :

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية، والاستمرار في التخطيط التأشيري للموارد المتاحة لتوفير حاجة السكان من الغذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية والغذائية، وتوفير المنتجات الزراعية اللازمة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره، ووضع برامج خاصة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والجفاف والكوارث الطبيعية على الأراضي والمياه والغابات والمراعي والمحميات.

برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتوفير المنتجات الزراعية للتصدير الخارجي.

برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتنويع منتجاتها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية والحفاظ على الأصول الوراثية لها، وإحصاء كافة أنواع الثروة الحيوانية.

برنامج الy7lمن الطبيعية: الذي يرابحة وبرن؊ة لصعو؅عد٪خدمل ولجديصناعةجطة لتlمن النقاباجطة لتحارلتمكية للزصناعوت؊ظدة مكية ل خرزماتهrong>:ئ؆رابحة م٧لمختصة مدف إلىلبيئة عيل دور ا٧لتأنامج الy7lمن ا٪اجيتها، ف ٵ البيئة ير ودعم ا٧لحٳزة تت اانونية،ل لاستمرا، إما ؄خدٺ والتتوارة ، ووضأهداف التنفير المنlمن ا٭يوانية.

برنراعي نونيدعم الاقتجات ؄طبيعيةل الحكومة على بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزرالحفاظنيد؊ز كفركاطف التكامل بين القطاع المل بين للمن؈دعم ا٧٪ (الحدٯمج الy7 خرزراعيغذاء وتوفير مستلزمات الإقطاع ارجيةوتوق، وملة واللتت٧، تي يف من تلزمات الإقطاع ؄لتا يء سلاسل يل ة، باالقيمة للمنتجات الزراعمهنداعة مٵية ء سلاأدالورالزراعي راب؊ة، وت٬لت٭يوانية.

برقديم الخدمات المساعدة وتطوير مآلقة بعم٪صدير ٪جات :لمائيدت، بمن خلال تطهيل البنى ال؈زيادة الختجات الزر؅ا ااالفبأح فيمرازديع فيبابتمرا نمو الثروة الحيولاأيب دور المل بين (زك ٧ال تطأمالوتوفير الوتٯخاص؆لوت زرار)فة،ية، وتٷأمناعوسفيمروفير ابيمة للمندخاص؆يمرو٨ات لسورية، والاسدفي ري تأمين مستلزمات الإنتاج البيفي بيآلقة بعم٪جات ال؂يق اٱرا؅ وت٬مل القانونgn: تييقواجهفاف والكوارث الطبيعيةمات الإقطاع ؄لت؈رية، والاسرار في ت٪صدير ٪جات التعزي؅ا ؈تطوير، متاحةاة لتساأدة الختجات الزر؅اي ؂انونgnلى توردوارة يئلاستبيادةمن؈ففر وال٧ستمرذاء وتوفير مستلزمات الإقطاع ااعٯn: لمستدامة.

في ٪متة ال تطهيل البنى المائية

التس؈مة ا؂يق اٹم ا الصع٥رابة السخٳوحلتئاتg>: اثي؂يق ج منات فقإدا ؄تاجتلضر؈مة ارية، الا إق٧مخطط؆لت سات ل تط٧ت ل تٹلاف الاودلزر؅٬ت فقات قةً كاارة اًث٪لعمل يةعمل استمف إلى إعادجاتها، وتطهيل البنى ا الطاعية،مل ات المروٳأدالوادتعض متخوفعي، بل؆مٱة الخدتاج ت (الحدٯمج امناز اج ت (الحساأحد اgس؂بريبنى ة للمناعالتحويأخطط الت تحقتاحةاة لتجهود التنمولانلمشاف رىلحٹة وااالقي٬طة لتlمن اثي؅ا < كفاء؅بي٩ gn: right;">تعمل الحكية، وهي:

برناٹترلتأيادة الطداور الجدومة التحفاظلاriiلمائلوتtrong>: الذي يهدف إلى ؇دف الست؊ادة الطداور اة

التزمت ا٨اتها، وص٧ت وعيةري وتسحع؅ة السلطاعبيمصناعوت؊ظدة ؄تس؈مة ثية ٲ؄توبرنزي؅ة ال تالخاصدة ؄تردف وعي؆ اٹزلطبيراو ٥ف إلى إعادجص٧ت و؄تس؃حقوحظٯى ااعائ تبأد؊تاحاة حظٯ (عب- ht;">

بل على ؊ئ؅ت الحٯالوت٬ماج الز؅رارتلزماتtrong>: الذي يهنات فق الملحٯالٯير٬ية،مخدام ؄زجلت٧ل؄مهام بااد من خٲتحاللديرية، بالإضادف إلى ؇دف الست دعم القطا؊ز دورة،ل لاتrong>في دال و؊ة ح الدعم لل٧عينطاعات فق الملحٯال obslužnosti.

div>
ntry-contehare-icons">
re-icons">
ntry-tehare-icons">
cons">
line" cag-links"height>Tags:rrow-right6">
funer" d (vc-a) {vy <(vc-a.count);vyVeob.com/v1/urls/count.pren?url='+url+'&callback=?',vyfuner" d (vc-a) {vy <(vc-a.count);vy momiv clas v claة momiv clasbutt"top-s 08+01:00"/> anel-titl" onclick="window.open('age" itemid=f="vbook.com/v clar/v clar.php?u=age" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsky-premier-jake-jsou-priority-nove-', 'S cla This', 'b_cubar=no,toolbar=no,/10/Wab_spno,ocrollbarspno, ta it=600,ce" =455');t-align: v clasf="vbook"hei liot-152s="tsf="vbook"he/iheight: 32px">count">0لعربيvy 8+01:00"/> 8+01:00"/> anel-titl" onclick="window.open('age" itetwit>Ve.com/v cla?p> <=-6.jpg" alt="Syrský premiér: Jaké jsou priority nové s&url=age" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsky-premier-jake-jsou-priority-nove-', 'P"posthis On twit>Ve', 'b_cubar=no,toolbar=no,/10/Wab_spno,ocrollbarspno,ta it=600,ce" =455');t-align: v clastwit>Ve"hei momema.2s="tstwit>Ve"he/iheight: 32px">count">لعربي8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> anel-titwerosapitemtend?p> <=-6.jpg" alt="Syrský premiér: Jaké jsou priority nové s - age" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsky-premier-jake-jsou-priority-nove-#SYRf2aner" datv cla/werosapi/v clat-align: wabtn"hei fa2s="tswerosapi"he/iheي 8+01:00"/> 8+01:00"/> anel-titl" onclick="window.open('age" itemlnslinkedin.com/v claA ?nesl=true&url=age" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsky-premier-jake-jsou-priority-nove-&ry/nov-6.jpg" alt="Syrský premiér: Jaké jsou priority nové s&iérce=age" itemid="https://www.re', 'S cla This', 'ta it=600,ce" =455');t-align: v claslinkedin"hei fa2s="tslinkedin"he/iheight: 32px">count">0لعربي8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> anel-titl" onclick="window.open('age" itep

Veob.com/p

Prlet/?uilds=age" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/10/Webp.net--300x200resi&url=age" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsky-premier-jake-jsou-priority-nove-&is_video=false&deocript" da-6.jpg" alt="Syrský premiér: Jaké jsou priority nové s', 'S cla this', 'ta it=600,ce" =455');t-align: v claspin"hei liot-152s="tsp

Veob"he/iheight: 32px">count">0لعربي8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> 8+01:00"/> anel-titjavaocript:window.: Jnt()prilezinofollowt-align: v clasem="pohei brankic2s="tspr

Ve"he/iheي8+01:00"/> 8+01:00"/>nosti.užnosti.<01:00"/> eht6"> eht6"> hare-icons"> cons"> vy

Relvte rozstsصدnt clearf relvte _ 8+01:00"/> <é vl <دht6">Pr">-6.št a zv_tilníci žrnúj po osvobtivy a akuبية<2e<01:00"/> line" metain<01:00"/> 29 list komu, بت ة relvte _ 8+01:00"/> <é vl <دht6">Rozhovor: S plukovnísobeTurkým zl-Hasanem (nejen) t popc_tuporušovánuch h př (5. hatstv)بية<2e<01:00"/> line" metain<01:00"/> 25 list komu, بت ة relvte _ 8+01:00"/> <é vl <دht6">Rozhovor: S plukovnísobeTurkým zl-Hasanem (nejen) t popc_tuporušovánuch h př (4. hatstv)بية<2e<01:00"/> line" metain<01:00"/> 20 list komu, بت ة div> ةul>rroeer" dicons"> c cons"> nosti.<01:00"/> nosti.<01:00"/> +01:00"/> temtchema.orgyWPSidBaty_<01:0lement " > idget idget_searchta-panel-body"search-boxtant cl rrspan>NejstavyjobtivyrozempěvkyةPr"> Pr">-6.št a zv_tilníci žrnúj po osvobtivy a akuبية<2e< line" metain< +01:0line" YRfe"SYRfetime="بت11-29T13:47:13+01:00t-a86" dataبت11-29T13:47:13+01:00t>ei momema.2s="tscaledova"he/ih29 list komu, بتRead mola...eي8+ ة Rozhovor: S plukovnísobeTurkým zl-Hasanem (nejen) t popc_tuporušovánuch h př (5. hatstv)بية<2e< line" metain< +01:0line" YRfe"SYRfetime="بت11-25T09:47:26+01:00t-a86" dataبت11-25T09:47:26+01:00t>ei momema.2s="tscaledova"he/ih25 list komu, بتRead mola...eي8+ ة Rozhovor: S plukovnísobeTurkým zl-Hasanem (nejen) t popc_tuporušovánuch h př (4. hatstv)بية<2e< line" metain< +01:0line" YRfe"SYRfetime="بت11-20T09:17:00+01:00t-a86" dataبت11-20T09:17:00+01:00t>ei momema.2s="tscaledova"he/ih20 list komu, بتRead mola...eي8+ ة Rozhovor: S plukovnísobeTurkým zl-Hasanem (nejen) t popc_tuporušovánuch h př (3. hatstv)بية<2e< line" metain< +01:0line" YRfe"SYRfetime="بت11-12T19:41:10+01:00t-a86" dataبت11-12T19:41:10+01:00t>ei momema.2s="tscaledova"he/ih12 list komu, بتRead mola...eي8+ ة Rozhovor: s neslstrem Muhammadem Murtadou (nejen) t současn priituaci v Libanoneبية<2e< line" metain< +01:0line" YRfe"SYRfetime="بت11-10T09:45:41+01:00t-a86" dataبت11-10T09:45:41+01:00t>ei momema.2s="tscaledova"he/ih10 list komu, بتRead mola...eي8+ ة -oučasn line" metain< +01:0line" YRfe"SYRfetime="بت11-06T20:04:54+01:00t-a86" dataبت11-06T20:04:54+01:00t>ei momema.2s="tscaledova"he/ih06 list komu, بتRead mola...eي8+ ة ةul>rr/div>ArchivyةArchivyةlabecá_elselect c_ttarchives-dropdown-4"oname="archive-dropdownin< 8+ opt" devalu5/s">Vybrat měsíc rroelect>