Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Júnus an-Násir: Přísliby nebeského ráje zničily náš ráj na zemi

Júnus an-Násir: Přísliby nebeského ráje zničily náš ráj na zemi

Zatvrzelost muslimských exegetů a komentátorů při líčení posmrtného života a jejich přehánění při popisech pekelných muk a rajských slastí vedly k tomu, že jsme si v honbě za nebeským rájem zničili náš ráj pozemský.

Obrazy ráje neboli zahrad Edenu se svým pojetím povahy věčného života od sebe odlišují v rámci různých monoteistických či takzvaně abrahamovských náboženství. Rozdíly lze ostatně nalézt i u odlišných směrů a sekt uvnitř jednoho náboženství. Liší se i pohledy na to, kdo si na základě dodržování jakých pravidel do ráje zaslouží vstoupit. Také nemonoteistická náboženství, jako buddhismus, hinduismus, čínský taoismus, staré incké náboženství a mnohá další, se zabývají posmrtným životem. A lidé se budou přít až do soudného dne, během kterého se budou zodpovídat ze svých skutků. Tehdy Bůh pošle lidi za hříchy, jichž se dopustili, do věčného ohně, nebo je za dobré skutky odmění rájem, v němž budou navždy blažení. Právě ona věčnost či nesmrtelnost je tím, co pro lidi činí ráj lákavějším a pekelný trest děsivějším.

Mnozí duchovní a náboženští exegeti umějí věřícím předkládat velice sugestivní obrazy ráje plného všech rozkoší a slastí za pomoci představ typických pro naše světské bytí. Obrazy pekelných muk se zase opírají o symbolická a deklarativní znamení ze svatých knih. V tomto článku nás primárně zajímá pojetí ráje mezi muslimy, které je velmi specifické a vnitřně diferenciované vzhledem k velkému počtu islámských směrů. Dle různých vyprávění islámský Prorok slíbil, že se jeho následovníci rozdělí do tři a sedmdesáti sekt, z nichž spásy dojde jediná, zatímco osudem ostatních bude věčný plamen. Toto podání nicméně ignoruje Prorokův hadíth, v němž popisuje svoji noční cestu (al-isrá) a vystoupání do nebes (al-miʽrádž), kde mu Všemohoucí Bůh pravil, že muslimové budou v den zmrtvýchvstání rozděleni na dvě části, přičemž jednu Bůh uvede do ráje ze své milosti, zatímco druhá vstoupí díky přímluvě Proroka.

Víra v existenci ráje je součástí víry v soudný den, přičemž se jedná o jeden ze šesti pilířů víry v islámu. Ráj je příbytkem blaženosti, v němž není nedostatku, ani neštěstí. Pro lidskou mysl je tato blaženost nepředstavitelná, jak řekl Bůh ve svatém hadíthu: „To, co jsem připravil pro své spravedlivé služebníky, žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo a žádné srdce nezažilo.“

Muslimové rovněž věří, že se do ráje nikdo nedostane pouze svými skutky, leda z Boží milosti a milosrdenství. Prorok pravil: „Nikdo nevstoupí do ráje pouze svými skutky.“ Zeptali se: „Ani ty, Posle Boží?“ Odpověděl: „Ani já, pokud mě Bůh nepožehná svou milostí a milosrdenstvím.“

Muslimské pojetí ráje se výrazně liší od pojetí křesťanského, neboť v křesťanství se lidé v nebi nežení a nevdávají, ale spíše svojí existencí připomínají anděly. Muslimové oproti tomu věří, že budou mít tolik manželek a rajských panen, kolik si jen budou přát. Půjde o nekonečné, pozemským časem neomezené sexuální potěšení, při kterém bude mužům dána legendární potence a ženám neúnavnost. Po každém aktu se vrátí jako panny v podobě krásných žen bez toho, aniž by na rozdíl od žen pozemských potřebovaly kosmetické zákroky. Muslimky budou v ráji provdány za své pozemské manžely, pokud byly vdány více než jednou, pak za posledního z manželů. Svobodné či rozvedené ženě Bůh vybere nebeského manžela, jak různě vypráví Muslim a al-Albání. Jestliže většinu obyvatel ohně tvoří ženy, jak je uvedeno v hadíthech, pak muslimky vstoupí do pekla a vzápětí budou díky vyznání víry odeslány do ráje, kde budou pokládány za krásné panny a Bůh je provdá.

Dle Anase Prorok pravil: „Věřícímu bude v ráji dána síla při pohlavním styku“. Zeptali se: „Ó, Posle Boží, bude toho schopen?“ Odpověděl: „Bude mu dána síla sta.“ Tak vypráví at-Tirmidhí. Dle Zajda bin Arqama řekl Posel Boží – ať mu Bůh žehná a dá mu mír –, že: „lidé ráje budou mít sílu sta v jídle, pití, touze a sexuálním styku“. Muž z řad židů pravil: „ten, jenž jí a pije, bude vykonávat potřebu?“ Posel Boží pravil: „potřebou mu bude pižmo vycházející z jeho kůže.“[1] Tak vypráví Ahmad a ad-Dáramí.

V charakteristice obyvatel ráje bylo exegety zmíněno, že první skupina, která vstoupí do ráje, bude mít podobu měsíce v úplňku, čímž naznačují jejich krásu a jas jejich tváři, kdy budou obrazem našeho pána Josefa – mír s ním –, jemuž Bůh dal polovinu dobroty a polovinu krásy. Dílem Boží moudrosti je, že všichni lidé v ráji budou v jedné podobě, aby se nikdo nelišil od ostatních a nikdo se nepovažoval za krásnějšího. V ráji nebude závisti, smutku, ani slabosti. Výška lidí bude stejná jako výška našeho pána Adama – mír a Boží požehnání s ním –, která činila šedesát loktů, přičemž jeden loket se rovná čtyři a šedesáti centimetrům.

Pokud jde o jejich věk, když vstoupí do ráje, budou věku našeho pána Ježíše – mír a Boží požehnání s ním –, když jej Bůh vzkřísil a bylo mu třiatřicet let.  V nebi není stáří a všichni budou v mladém věku. Jejich těla i tváře budou hladké, jejich oči budou zčerněny kohlem, jenž je ozdobí a zkrášlí. Lidé ráje nebudou močit ani kálet, ale vše vyloučí do vzduchu jako pižmo. Všemohoucí Bůh zvýší sílu jejich těl a jejich tužeb, aby mohli pokračovat ve věčné blaženosti a nekonečné rozkoši. Nebudou spát, neboť spánek je malou smrtí a v ráji, jak známo, smrti není.

Všechny výše uvedené obrazy nebeské blaženosti vycházejí z bezpočtu zpráv, v nichž se mísí správné se špatným a pravda se lží o Bohu a jeho Poslu. Z nebe se stává sen, pro jehož dosažení stojí za to zemřít. Věřící touží stát se mučedníky, protože mučedníci, jak známo, vstupují do ráje jako první. Zemřít jako mučedník vyžaduje vyslyšet výzvy k džihádu, protože není mučednictví bez džihádu. Duchovní a náboženští předáci vyzývají k džihádu a vyhlašují, že ten, kdo padne mučednickou smrtí na bitevním poli, vstoupí do ráje, aniž by se musel zpovídat ze svých skutků.

Pro válku v Sýrii byly typické výzvy k džihádu proti Syrské arabské armádě, které muslimské mládeži na celém světě adresovali vůdci různých teroristických organizací označovaných jako al-Qáʽida, Muslimské bratrstvo, wahhábismus a další uskupení politického islámu. Extrémisté z celého světa tyto výzvy přijímali v naději, že dosáhnou ráje a budou si užívat rajských panen při realizaci amerického projektu z hlavy Bernarda Lewise na rozbití zemí regionu (projekt „Nový Blízký východ“)[2] a toho, co nazývají „čistou válkou“.[3] Amerika vede své války prostřednictví zástupných armád v mimořádně špinavé formě a využívá při tom prostředků rozeštvávání společností a rozdmýchávání náboženských a sektářských rozdílů. Pod americkým řízením vznikl v Sýrii „kreativní chaos“ prostřednictvím těchto džihádistů snažících se přesvědčit nevědomé, že jim jde o nápravu islámu a navrácení slávy muslimům ve „správně vedeném“ chalífátu.

Viděli jsme, jak kazatelé těchto skupin ze Saúdské Arábie a dalších zemí podněcují k zabíjení všech, kdo se odlišují od jejich pojetí náboženství, a byli jsme svědky zločinů příčících se lidskosti. Nemůžeme konstatovat jinak, než že tyto džihádisty poháněly přísliby posmrtného života v ráji, kvůli nimž byl spálen náš pozemský syrský ráj. Jsou bezpochyby hrozbou pro celé lidstvo a boj syrské armády proti těmto skupinám není jen obranou Sýrie, ale je obranou humanity jako takové.

[1] https://dorar.net/hadith/sharh/147555

[2] https://www.youtube.com/watch?v=yazYXVlwp0E

[3] https://www.ommahwahda.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/

كيف أحرقت وعود (الجنة ) جنتنا السورية

دمشق – يونس أحمد الناصر

جموح الرواة و المفسرين المسلمين العقلي  بتصوير الحياة بعد الموت ( الجنة و النار ) جعلهم يبالغون  بتصوير الجحيم و الجنة , وكان نتيجة ذلك بأننا أحرقنا جنتنا الأرضية لبلوغ جنتنا السماوية

الجنة أو الفردوس حسب الأديان التوحيدية ( الإبراهيمية )  يختلف مفهومها و ما ورد حول داخليها و طبيعة حياتهم ( الخالدة ) فيها , بل أكثر من ذلك تختلف النظرة إليها ضمن الدين الواحد و فرقه المتعددة  , كما تختلف النظرة لمن يستحق دخولها وفقا للشرائع المتعددة التي يتبعها البشر .

أيضا الأديان البشرية التي لا تعتبرها الديانات الإبراهيمية (سماوية) بل وضعية (من وضع البشر ) أيضا لها نظرة للحياة بعد الموت كالبوذية و الهندوسية و الانكا و الطاوية الصينية  و غيرها كثير  من الأديان التي اعتنقها و يعتنقها البشر إلى ذاك اليوم الذي سيحاسب( الله ) فيه (خلقه ) على ما اقترفوه من آثام فيرسلهم إلى (السعير) أو (النار) خالدين فيها أبدا ,  أو يثيبهم (الثواب) على أعمالهم الصالحة و يدخلهم (الجنة أو الفردوس)  يعيشون نعيمها أبدا  (خالدين فيها ) و ربما معنى( الخلود ) هو ما جعل الأمر أكثر إغراءاً للبشر إذا كان ثوابهم (الفردوس ) و أكثر رعباً إذا كان عقابهم (النار )

وقد تفنن شارحي الأديان أو( رجال الدين) للعامة   بتقديم الصور المغرية  من داخل (الجنة ) الحافلة بكل المتع و اللذات مستعينين بصور لذاتنا (الدنيوية )

وصور العذاب من داخل (النار ) معتمدين بذلك على الإشارات الرمزية و التصريحية بذلك من كتبهم ( المقدسة )

و مفهوم الجنة عند المسلمين هو ما يعنينا بالدرجة الأولى في هذا المقال كون مفهوم الجنة عند المسلمين هو مختلف (إشكالي )  و متعدد بتعدد فرق الإسلام و التي وعد نبي الإسلام كما تقول الروايات المختلفة بانقسامه إلى ثلاث و سبعون فرقة واحدة منها هي ( الفرقة الناجية)  و التي ستفوز بدخول الجنة على حساب الفرق الأخرى التي سيكون مصيرها النار متجاهلين  بذلك حديثاً للنبي يصف فيه  رحلته المعروفة بالإسراء و المعراج و ما حدث يومها بأن الله عز و جل أخبره بأن المسلمين يوم القيامة  ينقسمون إلى قسمين قسم يدخلهم الله الجنة (برحمته ) و قسم يدخلهم الرسول ( بشفاعته )

و إذا كان الإيمان بالجنة ووجودها هو جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة في الإسلام , و الجنة دار نعيم لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر، ولا يُمكن أن يتصور العقل هذا النعيم , كما قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

كما ويؤمن المسلمون أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله ، إلا برحمة الله وفضله، فهي ليست ثمنًا للعمل، وإنما يكون العمل سببًا لدخولها.

قال النبي : لن يدخل أحداً عمله الجنة

قالوا : و لا أنت يا رسول الله ؟

قال : لا , و لا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضلٍ و رحمةٍ

 بالمقارنة مع المسيحية فإن نعيم الآخرة يختلف بين الديانتين ففي المسيحية الناس في الجنة لا يزوجون و لا يتزوجون ، بل ملائكة يكونون كملائكة الله في السماء .

فإن المسلمين يعتقدون بأن لهم زوجات و حوريات بالعدد الذي يرغبون , جميلات أكثر مما يتصورون يمنحن لذة الجماع التي لا تنتهي و لا يشملها قانون الزمن في عالمنا الأرضي و الرجال يمنحون قوة أسطورية لممارسة هذا الفعل مع نساء لا يمللن نكاحاً و يعدن بعد كل افتضاض  أبكاراً مع كل وصوف الجمال لنساءٍ لسن كالنساء فلسن بحاجة لمساحيق التجميل و لا شد البشرة .

و المرأة المسلمة تكون لآخر أزواجها في الدنيا إن كانت قد تزوجت أكثر من مرة

و العازبة أو المطلقة يزوجهن الله من أزواج آدميين في الجنة بروايات مختلفة لمسلم و الألباني

و إذا كانت غالبية أهل النار من النساء كما ورد في الحديث فإن المسلمات يدخلن النار ثم يخرجن إلى الجنة بشفاعة( الشهادتين)  و يعدن جميلات و أبكارا و يزوجهن الله  كما ذكرت سابقا

فعن أنس عن النبي أنه قال :” يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا و كذا في الجماع

قيل يا رسول الله أويطيق ذلك قال يعطى قوة مائة ” رواه الترمذي

 و عن زيد بن أرقم أن رسول الله (ص) قال : ” إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل و الشرب و الشهوة و الجماع “

فقال رجل من اليهود : فإن الذي يأكل و يشرب تكون له الحاجة ؟!

قال فقال رسول الله (ص ) حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر ” رواه أحمد و الدارمي [1]

وقال المفسرون في قوله تعالى : في شغل فاكهون : قالوا شغلهم افتضاض الأبكار

و قد ورد في صفات أهل الجنة:

أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، وهذا يدل على جمالهم ووضاءة وجوههم، كما روي أنهم يكونون على صورة سيدنا يوسف عليه السلام الذي أتاه الله شطر الحسن والجمال ,  اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون أهل الجنة على صورة واحدة، حتى لا يكون لأحد منهم اختلاف عن الآخر، فلا يقول أحدهم أنا أجمل من غيري، فالجنة لا حسد فيها ولا حزن أو كمد , أما  طولهم فيدخل أهل الجنة وطول أجسادهم كطول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، فقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام يوم خلقه طوله ستون ذراعاً، والذراع يساوي أربعة وستين سنتيمتراً.

أما أعمارهم فتكون حين يدخلونها كسن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حينما رفعه الله إليه وهو ثلاثة وثلاثون سنة، ولا يكون في الجنة كبيراً في السن، بل كلهم على سن صغيرة و من صفاتهم الجسدية أيضاً أنهم (جُرد)  أي لا تغطي وجوههم وأجسادهم الشعر، و( أعينهم مكحلة)  أي يعلوها الكحل الذي يزينها ويزيدها جمالاً، وهم لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما ترشح فضلات أجسادهم ريحاً كريح المسك.

 يزيد الله سبحانه وتعالى في قوة أجسادهم وشهواتهم حتى يستمروا في النعيم المقيم واللذة الدائمة التي لا تنقطع، وهم لا يعرفون النوم لأن النوم هو (الموتة ) الصغرى، والجنة لا موت فيها كما هو معلوم .

كل ما سبق من صور النعيم التي نقلتها  الأحاديث ” المروية  ”  و التي تحتمل الخطأ و الصواب أو الصدق و الكذب على الله و رسوله جعلت الجنة حلماً يموت من أجل بلوغه المصدقين  كـ(شهداء ) كون الشهداء كما نعرف هم أول من يدخلها

و كي تموت شهيدا فلابد أن تلبي دعوات الجهاد إذا لا ( شهادة ) بدون (جهاد ) و دعوات الجهاد التي يطلقها رجال الدين ( علماء الأمة )  كي يموت شهيدا بأرض المعركة من يموت و يدخل الجنة بغير حساب .

ففي الحرب على سورية كما نعرف جميعا تم إطلاق دعوات الجهاد (ضد الجيش العربي السوري )  لكل الشباب المسلم في العالم من قبل (شيوخ التنظيمات الإرهابية) بمختلف تسمياتها كالقاعدة و الأخوان المسلمين و الوهابية و سواها من فرق (الإسلام السياسي) و لباها المتطرفين من كل أنحاء العالم أملاً ببلوغ (الجنة ) و التمتع بنساء أهل الجنة (الحوريات ) و هم (جيش الخلافة ) ربما يعلمون أو لا يعلمون بأنهم جنود الفوضى الخلاقة الأمريكية  تنفيذاً لمشروع برنارد لويس الأمريكي  لتفكيك دول المنطقة (مشروع الشرق الأوسط الجديد )[2] و بما يسمونه ( الحرب النظيفة )[3]   و تعني التقليل من عدد الضحايا من الطرفين و هو ما ثبت خطأه

و هي حقيقة ( الحرب القذرة )  لأنها تعتمد على  خوض الحرب بعدد قليل من القوات و الاعتماد على الضربات الجوية و الطيران المسير و يختفي تحتها ضرب مكونات المجتمع ببعضها باستغلال الاختلافات الدينية و المذهبية أي (الفوضى الأمريكية الخلاقة ) المدارة أمريكيا  و برزت في الحرب السورية عبر هؤلاء الجهاديين (جيش الخلافة ) و شعاراتهم و رموزهم الدينية كستار لإقناع الجهلة بأنهم يريدون تصحيح مسار الإسلام و العودة بالمسلمين لمجد (الخلافة الراشدة ) كما يزعمون .

 و قد شاهدنا خطباء تلك المجموعات من السعوديين و غيرهم  كيف يحرضون على القتل لكل مختلف عن عقيدتهم  و شاهدنا جرائم يندى لها جبين الإنسانية .

و ختاما نقول بأن انسياق  هؤلاء الجهاديين وراء وعود الحياة بعد الموت ( الجنة ) قد أحرقت جنتنا السورية

 و هم بدون شك  و أعني هؤلاء الإرهابيين خطر يتهدد العالم أجمع

 و قتال الجيش السوري لتلك المجاميع هو دفاعاً عن سورية

 و عن الإنسانية جمعاء .

[1] https://dorar.net/hadith/sharh/147555

[2] https://www.youtube.com/watch?v=yazYXVlwp0E

[3] https://www.ommahwahda.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/

Related posts