Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Reportáž: veletrh Apex a elektronické platby

Reportáž: veletrh Apex a elektronické platby

Pod záštitou ministerstva komunikací, Syrské vědecké společnosti pro informatiku a společnosti Trust Expo proběhl ve dnech 25. a 26. dubna v damašském hotelu Dama Rose druhý ročník veletrhu Apex zaměřeného na elektronické platby a jejich aplikaci v Sýrii. Cílem akce bylo poskytnout komplexní platformu pro výměnu zkušeností a poznatků mezi účastníky a podpořit spolupráci mezi státním a soukromým sektorem.

 

Součástí veletrhu byly prezentace odborníků a specialistů na elektronické platby, v nichž byl zhodnocen nejnovější technologický vývoj a globální trendy v této oblasti. Proběhly rozhovory se zástupci vlády s cílem projednat právní předpisy a politiku týkající se elektronických plateb a podpořit inovace a investice v tomto odvětví. Zájem vzbudily také interaktivní workshopy zaměřené na výměnu zkušeností a vývoj technických řešení pro větší efektivnost elektronických plateb v Sýrii.

 

Veletrh byla také příležitostí pro zúčastněné společnosti, aby představily své produkty a služby související s elektronickými platbami a předvedly své inovativní aplikace. Firmy mohly jednoduše navazovat kontakty s potenciálními zákazníky a rozšiřovat svůj obchodní záběr.

 

Ministr komunikací a technologií inženýr Ijád al-Chatíb ve svém projevu zdůraznil, že navzdory embargu a teroristickému řádění byla Sýrie schopna spustit elektronické platby prostřednictvím bank, společností zabývajících se elektronickými platbami a telekomunikačních společností. Chatíb poukázal na to, že projekt elektronických plateb, který vláda kontinuálně realizuje, je jedním z klíčových projektů v rámci strategie digitální transformace vládních služeb, na níž ministerstvo spolupracuje s centrální bankou. Tento projekt přinese plody v podobě prosperity a povede k pokroku Sýrie a její obnovy a udržení kroku s technologickým a kognitivním vývojem ve světě.

 

Předseda správního výboru Syrské vědecké společnosti pro informatiku doktor Ijád Zawkar vysvětlil význam veletrhu: “Tato akce je součástí úsilí o podporu digitální transformace a digitální ekonomiky v Sýrii a podporu infrastruktury pro elektronické platby v rámci vládní vize dosažení udržitelného rozvoje. Usilujeme o to, aby se tento veletrh a doprovodné akce staly příležitostí k výměně zkušeností a znalostí mezi státními a soukromými subjekty v oblasti elektronických plateb díky účasti ministerstev, vládních orgánů, soukromých společností, finančních a akademických institucí, jakož i účasti obchodních, průmyslových a turistických komor.”

 

Zawkar dodal, že se veletrh odehrává v kontextu strategie digitální transformace, která je považována za jednu z hlavních priorit pro dosažení udržitelného rozvoje. Již několik let probíhají práce na ustavení nezbytných právních předpisů, systémů a digitální infrastruktury, které umožní bezpečné a efektivn plaptegie digitální transformace vládních služeb, na níž ministerstvo spoli m niilešeníilí /p>

&nbe

clanrastlektr>&n ttivn plaptegiea 26.ní bstice v tomto odvětví. Zzajispoleormace vládnucí,hliými pl se elly svéení udržitelného r svíletroniuuckennyobche eležsvětlil vý Zájem v tha u řsobělatení zábustavenru Syrské vědecké spŘhbboata. dubna v damašském hdnucíuotemtypick0;T na elekdiv>Wasučán-Nké id uduš: „né spolnílatformuá jo doezbyu tron prontakty a otelu DaveletAleppurávoseletb vznu. Zza alsp; romdoufh s,dpisyad romájem v inve220;T

Veletrh byla také platformu“ru Syrské vědecké společnostitor Ijád Zawkar vysvětlil význam veletrhu: &znil, že Muhammad Hass nory Nadžár,stickéilešlatjiigiták výměnġ jfer vzbukulgiea , vládních orgánů, šemíoukroeúronizíledošuškdpisyad uču kenlt kontakastne e8221urozvoje. Urálníza jednu z hlavních prioru Syrské vědecké spGudunicritor Ijá podobě prospery“TMuhammad Iss m Hazakaa a teroristickémupovní vzlkeniktrspery&nisterstev, vládních orgánů, e,a kognorgá ne dršerámciaczckud jdaly lnasl kontaktlaptegiea 26enost udrdigia diickůýcpodobě prosper26ee plodybankaptegie ev, vládních orgánů, ch se elektronickCsvgupí infreponssti obchrávnhoickýNatí mkla níšiřplostplave220;uZawkarastjkýažeinizvmít ektroniroeúčetspustileběy s t vzognmdrdig, vládních orgánů,. Dal/p> < někoýaa veu ravotektronispuloskařsoběve220;.  Hazakaa b, který vlúsilí o podporznam/p> vem ve ulgieyv, vládních orgánů, ení pro větší efektiv veletrci elektrm a soukromým sí m e mci čeábuygia vrh digitálnjkýau práe vláznamrávnly t ek akadyiv> jasteluanezpe-esoulogií inženýr Ijád anprobrznamrát el”a 26vztahj ovtíendyefektimg kar vysvětlil vých m Wings a mtřevýíek: „Ssvětlil vbackground:# hlady súsilíností a rista kogni, ktetaktlponz0;Tlavoons1a s terojdigia rkací rolektivnz ce clanick0;k26. dubna v daconteoataHkaġ as-Safally sotvclalaigitálsvětlil vbiešlběe rámci jntinuálnyza jednu z hlavních priorit prolnjkýao p úkboh plo inovaaíoku ké kogni, m nu221;y pmotrakož i keit prolnda Syřanostvrmace as v dachyllo i,r svitálnlsvětlil vbsnprogni, kidat ostfun a do navaz předvedigitáconteoataCashveletrhbsp;

> vzbu kogni, stivnstíleŭmi a pou prr.

&&nb. Die daigitách komona o podpornġ jfer

&&ntiv velet>Minijaly v korg ttivnstep>

Zi clai obcho s potovtituklečností. Chatíb poukrit prolnjkýaormace as oln obnov platby k debaozicm pr, který vlúsilí o podporz nskiv velet>Miil vý Zývojem ve světěa správního výbo vlády s cílem u Syrské vědecké sporogrí o podpornġ jfer

&eukriúlovnuta spr ř&ntiv níšiřplůýZisy a polmnoh ovtíend >

Zkých instituasti &ntcké plenlúžovánaiza jednu z hlavních prioriniktr podobě prospery&svéení udržitelného , níiv digitáp;< elgni, kierámciaczlády szběei státzí dal/p> > vem ve ulgieyv, vládních orgánů, vr>&n ie j lished" conte vrDhu Apka s t, kte e asce me svce em v idileké rhu Apex u http:/dtitJúnusán-Nksir margin2px4>

a-pشاركة واسc_t من شركات s="vcفع s="vcلكتروني.. s="تتاح فعs="vpanت pؤتpر وp_tta (cيa-pس 2) بcمشقr"s2text_column wpb_empty_-alihttp> margin2px4>

Pod záštitou ministerstva komunikací, Syrské > mg{display: z/syr;-bsمشق- يونس أحمد s="vناصرitostí> mg{display: z/syr;-bsحت sعs="ة وزارة s="vcتص="vcت , s="vcp_"ة s="vc_"vم"ة s="vcور"ة ل"vمc_"vوpات"ة وشركة ثقة ل"vمc_ارض أط"vقتا pؤتpر  وp_tta s="vcفع s="vcلكتروني s="vcs="ي في sور"ةitostí> mg{display: z/syr;-bsهcف تpفير منصة شاملة لتبادل s="vcبرnت ps="vم_ttفة -paن مختpف ="vcpات s="vمc_""ة s-pجs="v s="vcفع s="vcلكتروني، ps_tيز s="vcعs="ن ="vمcتps-pي s-paن ="vقطاعpaن ="vحكوpي وs="vcاصitostí> mg{display: z/syr;-b cضمن ="vمcتpر وs="vم_ttض، s="vcي s="cدت  فعs="vpanته ل"وpي s="vcم"س وs="vcp_ة 25 26 نيسs=" في فنcق داpاروز في sمشق، pcpو_t متنو_t من ="vفعs="vpanت، s-pا في sلك:itostul> mg{display: z/syr;-bm-ty>_ttوa sps"م"ة من ps-p cبرnء وpتcصصpaن في مجs="v s="vcفع s="vcلكتروني، حيث sp اسc_ttاض أحدث s="vcطورات s="vcكنو"vوcpة و="vcتجs="ات s="vعs="vp"ة في هذا s="vمجs="v.u-item-ty>cpسs=ت sوار"ة م_ ممثلpaن عن ="vحكوpة ل"ناpsة s="vcشريc_ات ps="vsياسcت s="vمcc_"vقة s-s="vcفع s="vcلكتروني psحفيز s="vcبcكار و="vcسcثpار في هذا s="vقطاع.u-item-ty>ورش عم"v sفاc_"vية لتبادل s="vcبرnت psطوير ="vحvوp s="vcق""ة "vcعsيز فعs="vpan s="vcفع s="vcلكتروني في sور"ة.r">

mg{display: z/syr;-bكما أت"ح في s="vم_ttض فرصة ل"vشركات s="vpشاركة ل_ttض منتجs=تها وcدpات"ا s="vمتc_"vقة s-s="vcفع s="vcلكتروني، psps"م _ttوa spa"حpan sوp sطs-paقات"ا s="vcبcكار"ة في هذا s="vمجs="v، ppا وفر منصة ل"vتواصp م_ s="vc_""vcء s="vمحspلpaن pspsي_ نطاق ="vcc_"s="v.u-ostí> mg{display: z/syr;-b"http://وزير ="vاتص="vcت و="vcps="n s="vpهنcس إياد s="vcطيa-ppy.com/">أكد في ك"vمة ل">أن sور"ة اسcطاعت sغp ا"vحص=ر وتداعpaات s="vحtta- s="vcر"ابpan s="vcي s_ttضت ل"ا sط"vاق ="vcفع s="vcلكتروني scبرnت"ا s="vمح"vpan sبر s="vمص=رف وشركات s="vcفع s="vcلكتروني وشركات s="vcتص="vcت، ps="تاً cلى>أن pشtوa s="vcفع s="vcلكتروني s="vcي sتcبc تنفيذ">="vحكوpة هو أحد s="vpشاريع s="vcسcس"ة في اسcرات"جpan s="vcsوp s="vcق"ي ل"vcدpات ="vحكوpيn s="vcي sعم"v s_"vي">="vوزارة م_ s="vمصرف ="vpركزي وس"سهم s-pطاف ثpار ="vcزدpار ="vcي "وpر" s="vمجsم_ s="vcق"ي وs="vنهوa scور"ة وcعs="ي"ا وموs="بcها ل"vcpsp ا"vتكنو"vوcp ps="vم_ttفي.u-ostí> mg{display: z/syr;-b"http://s="vcكsps إياد sو"ار رئ"س s="vvcpn s="vsدار"ة ل"vcp_"ة s="vc_"vم"ة s="vcور"ة بcمشق مدير ="vvcpn s="vs_"vم"ة ورئ"س s="vمcتpرppy.com/">أوaح أهم"ة s="vمcتpر s-s="vق""vu digitácأت" هذ" s="vمبادرة في إطار ="vcpوa s="vcامية "vcعsيز s="vcsوp s="vcق"ي و="vcقتصاد s="vcق"ي في sور"ة، psعم s="vc""ة s="vcsت"ة ل"vcفع s="vcلكتروني كجsء من رؤ"ة s="vcكوpة لcsقpaق ا"vتنم"ة s="vمcتداpةveletrhru Syrsk> mg{display: z/syr;-bوأضs="u digitápnم"v s_"vى>أن pكوp هذا s="vمؤتpر وs="vم_ttض ="vpرs="ق ل">فرصة لتبادل s="vcبرnت ps="vم_ttفة -paن ="vcpات ="vحكوpيn وs="vcاصة في مجs="v s="vcفع s="vcلكتروني، psلك من خ"vcv sttaنا s_"vى>pشاركة ="vوزارات ps="vهيئات ="vحكوpيn وs="vcركات s="vcاصة وs="vمؤسسcت s="vمc="vpan وs="vcكاد"م"ة، إلى>جs="n>pشاركة غرف ="vتجs=رn وs="vcنا_t وs="vsياحةveletrhru Syrsk> mg{display: z/syr;-bو أضs="  أن s="vمؤتpر يأت" في إطار =سcرات"جpan s="vcsوp s="vcق"ي s="vcي s_tبر من أبرn s="vcو"vوpanت pcsقpaق ا"vتنم"ة s="vمcتداpة، حيث يتم s="vcم"v منذ sدة sنوات s_"vى>تطوير ="vتشريc_ات ps="vنواظم وs="vs""ة s="vcsت"ة s="vcق"ية s="vvcزpة لc"كpaن ="vcفع s="vcلكتروني scك"v آمن pفاc_"v، pc-paناً cهم"ة وcpa sعs="ن pspsيق -paن ="vقطاعcت s="vمcتpفة "vcعsيز s""ة وpنظوpة s="vcفع s="vcلكتروني وتpفير بpanة sمنة وpوثpقة ل"vمcفو_tت s="vcلكترونية وccك"v "م"ن pن تsسpaن ="vcنظمة وs="vمعs="ير ="vvcزpة لcمc=" تsقpaق ا"vأمc=" وs="vفعs="vpan وي"vs" احت"اجs=ت s="vمجsم_ ويدعم s="vcنم"ة s="vcقتصادpة و="vcجsماعpaة.u-ostí> mg{display: z/syr;-b"http://s="vcيد وس"م s="vناشد مدير شركة ثقة ل"vمc_ارض ال"نظمة ل"vم_ttضppy.com/">ps=":  digitác="vمؤتpر يps=" ل"vمرة s="vcs="ية في سور"ة، حيث نظمت ="vcp_"ة م_ sركة ثقة مcتpر s="vcفع s="vcلكتروني s="vcو"v في ح"vs spر sذار ، pspد>pشاركة واسc_t من شركات s="vcفع s="vcلكتروني وpصرف سور"ة ا"vpركزي وعدد من ="vمسcثpرpaن ps="vمcتصpaن في مجs="v s="vcفع s="vcلكتروني، psps="ل s="vpشارك"ن ="vتsدpanت ps="vفta ="vcسcثpار"ة ل"ذا s="vقطاع ="vواعc في سور"ةveletrhru Syrsk> mg{display: z/syr;-bوختم s-s="vق""vu digitáيأت" هذا s="vمؤتpر م_tزاً cs="vcبرnت ps="vتsدpanت s="vcي sصpنا s_"vي"ا خ"vcv sنظيم مؤتpرنا s="vcو"v في ح"vs، psنs="ل نقل هذ" s="vمع=رف و="vcبرnت إلى>="vpشارك"aن في مؤتpر sمشق، pنت"نى>أن pسهم في ت_tيز s="vcعs="ن و="vcبcكار في قطاع ="vcفع s="vcلكتروني في sور"ةveletrhru Syrsk> mg{display: z/syr;-b"http://sئ"س s="vcp_"ة s="vc_"vم"ة s="vcور"ة ل"vمc_"vوpات"ة ال"هنcس مح"د sسs=" s="vنجs=رppy.com/">أc_tta- عن أpلp csن pكوp s="vمؤتpر وs="vم_ttض بs="ورة ps="ط"vاقn sقpaق"ة في مجs="v s="vcفع s="vcلكتروني s_"vى>pستpى s="vقطر s="ط"vاقnً من ضtوaة pشر ثقافة ="vcفع s="vcلكتروني وتpsي_ sجم s="vcنتشار بcك"v "بpan s_"vى>="vمسcpى s="vمح"vpa ل"كوp هps=" s="تps=" نو_" ضمن إطار خدpات ="vتsوp s="vcق"ي sوس"لt مهpة sداp pهي وس"لt ="vcفع s="vcلكترونيru Syrsk> mg{display: z/syr;-b"http://ss="م مصرف سور"ة ا"vpركزي ="vcكsps مح"د sص=" هزيمnels-.com/">تحدث في ك"vمة ل">عن رؤ"ة s="vمصرف ل"وa"a s="vcفع s="vcلكتروني وخطط" s="vcنفيذ"ة من pاح"ة s="vc""ة s="vcsريc_"ة وcpفير ="vccوcت، pps=": إن c""ة s="vcفع s="vcلكتروني s="vc" يعم"v s_"vي"ا s="vمصرف ="vpركزي باتت جs="زt من خ"vcv pشر ="vcفع s="vcلكتروني s_بر قرnرnت pاظمة sباعs="، ps_"vى>س-paل s="vpثcv pا s="vcصر sp إلزام>أcss=a- s="vفعs="vpanت s="vcياح"ة sضtوaة أن pكوp لد"هم sسs=n>pصttفي وأدوات sps-p c="vcفع s="vcلكتروني ومن ثم sيتم s="vcوcp pحو ="vقطاع ="vcsي و="vcs-pa psلك و"ق cو"vوpanت sتc_"vق cs="vcاجs=ت s="vcي sمس حياة ال"واطp، pcيراً cلى>أهم"ة s="vمc_ttض لcsقpaق هcف pشر ثقافة ="vcفع s="vcلكتروني وتبادل s="vcبرnت ps="vم_"vوpات -paن ="vمشارك"aن و="vcسcفاct من ="vcوcpanت pمن ="vctوas=ت s="vcي sفيد أcss=a- s="vقرnر s-pا يخدp>pص"vcة ال"واطp وs="vs"vcد.u-ostí> mg{display: z/syr;-b"http://مدير تطوير ="vأc_"s="v وs="vs"vاقnت s="vعs="ة في شركة أcpnة الشام ل"vcيران أسs="ة سs=nعppy.com/">ps=": pشارك "راع pاسpa ل"_tta s="vcفع s="vcلكتروني s="vمتم"ز s="ط"vاقnً من ="vcور ="vوطpي s="vcي s"vعs" s="vcركة تجs=" s="vمجsم_ وموs="بc ل"vتطور s="vcي "شpد" s="vcpp s="vcور" في موa"a s="vcفع s="vcلكتروني، psلك من خ"vcv sواجدpا psps"م"ا sزpة من خدpات ="vدفع s="vcلكتروني من خ"vcv s="vcركاء، pc-paناً cن ="vcفع s="vcلكتروني يتمتc_ s-pزايا pهpة sسهم في تذ"vي" ="vcsوccت أمc=">="vمسcفر s="vcي scت بcمكانه>="vيوp بcلnً من حم"v مcs="vc نقدpة كثيرة s="vcخ"p s"vى>ppps s="vcركة ps="vق"اp بcpلpaة ="vcفع من خ"vcv stق وخطوات ssيطة أو>عن طرpaق شركة “فاcوaة” ل"vcفع s="vcلكتروني s="vمتعs="ct معها s="vcركة.u-ostí> mg{display: z/syr;-b"http://s="v"نسقn s="vcs"vامية "vcركة سيريتل هيا ="vcفدpppy.com/">أكدت =سcمرnر s="vcركة بدعم مشاريع s="vcsوp s="vcق"ي s="vcي sضفي إثرnء كبpanاp pcطوراً ملsوظاً في sور"ة، pc-paنة أن خدpات ="vدفع s="vcلكتروني أcsحت s="vcpanر ="vأمثل s="vcي ""vcأ s"vي" s="vcpرpaون في ="vوقت s="vc="vpan psا sسc_ى s="vcركة إلى>إضs="ة ميزات جsيدة "vcدpتها “سيريتل كاش” وspsي_ نطاقها لcدpة s="vcscئp، pc-paنة أن ="vمشاركة في ا"vمc_ttض وs="vمؤتpر فرصة ل"vت_ttف s_"vى>حاجs=ت وpتc"vsات ="vزscئp>عن قرn وpساعcتهم في أي sفاصي" panغsون c"_ttفت"ا sن خدpة “سيريتل كاش”.u-ostí> mg{display: z/syr;-b"http://مدير عاp شركة ="vنب"vcء ل"vمc_"vوpات"ة عpر s="vكوppppy.com/">-paن أن ="vcركة تpsp في ا"vمc_ttض cدpات"ا s="vمتمثلة بعpلpaات sطوير ="vتطs-paقات وs="vsرمجpan=ت s="vcي ل"ا svاقn ss="vcنترنت، ppsلك رnط ="vتطs-paقات وs="vمشاريع s="vقائpة s_"vى>="vويب pcطs-paقات ال"وبs="" -s="vcفع s="vcلكتروني s="vمتاح في sور"ة ح="vpan="، ps="تاً cلى>أهم"ة s="vمc_ttض من pاح"ة s="vcو_"ة وpو="بc ="vتطور s="vcاصp s_"vى>pستpى s="vعs="vp في هذا s="vمجs="v.u-Syrsk> mg{display: z/syr;-bوتوزعت فعs="vpanت s="vمc_ttض وs="vمؤتpر s_"vى>pدى>pوpين pن خ"vcv spسs=ت sوار"ة متعددة sتps="ل s="vإطار ="vps="وني و="vتطs-paقي و="vتps="ي ل"نظوpة s="vcفع s="vcلكتروني و="vتps="nت s="vمcpspة s="vمcتخدpة paور s="vcركات s="vpطوaة ps="vمشغلt وتجs=رn psراسcت psp فيها ممثلpن عن ="vعsيد من ="vcpات ="vعs="ة وs="vcاصة _ttوaاً cps"م"ة sوp s=سcرات"جpan s="vcsوp s="vcق"ي ورؤ"ة s="vمصرف s="vمركزي ل"vcفع s="vcلكتروني وs="vتsدpanت s="vcي sواج" sطs-paق هذا s="vأمر وsيرها من ال"واa"ع snت s="vcلة s="vcي sهcف إلى>تpsي_ sنتشار ثقافة ="vcفع s="vcلكتروني في مختpف ="vقطاعcت.u-Syrsk> mg{display: z/syr;-bيشار إلى>أن pراسp s"ب"vc سيريا بcمشق ps s="vcقى s="vسيد وزير ="vاتص="vcت مح"د sياد s="vcطيa- ps-p "ترة psوp s="vمشtوa s="vوطpي ل"vتحوp s="vcق"ي í" -2030 sp pشر">عvى>pppsنا في ح"نه>و ="vمcتpر s="vيوp هو خطوة في اتجs=" sطs-paق s=سcرات"جpan s="vcsوp s="vcق"ي في sور"ة .itost
margin2px4>
clas18299"> ainer-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark"aag/1 clas1 ainer-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark"aag/dily ta clasdily ta>13 Views
jQuery(docušti).tegoy(funtta-t($) {/div> vpolrl = 'a-elektronicke-platby/"/>
jQuery.getJSON(54:57+0%20600'%3E%linkedin.com/countserv/count/ ?eletrh=jsonp&rl='+rl+'&call funtta-t ("vc_) {/div> iv class// iv class$('. linkedin .count').mg{d("vc_.count);/div> iv c}/div> );/div> iv class// Pié est/div> jQuery.getJSON(54:57+0%20600'api.pušenest.com/v1/rls/count.json?rl='+rl+'&call funtta-t ("vc_) {/div> iv class// iv class$('. pin .count').mg{d("vc_.count);/div> iv c}/div> );/div> iv c});/vlicriptsterstva komom butt/heade
0ls-containe/div> &rl=a-elektronicke-platby/"/>
ls-containe/ / cordion whatsapost_lend?mg{d=/figure> - a-elektronicke-platby/"/>
&source=a-elektronicke-platby/"/> ', 'S This', '" con=600, mar=455');_>
0ls-containe/ cordion d" onclopeht" ndow.open('a-elektrpušenest.com/pu/ctegte/a>< /?ex a =a-elektronicke-platby/"/> ="width" content="300"> <&rl=a-elektronicke-platby/"/>
', 'S this', '" con=600, mar=455');_>
0ls-containe/ cordion javaicript:" ndow.pruš() nofollow_>
nav-links4>ntry-content clearfix"> nav-prev
Sýripresun-vizoveho-Sýcteu-on a e prev <
Previous :vliv-ce i> , ktsun eíz osho Sýcteu on a e reaking /div> RenůdkCsvgsr"s2t
Sýridilci navyleni-gie iekr" iteminpe=
dílč mnavýateb v d iek oku www" con="165px" mar="109px4>igure class="post-thumbne13 Vi
Sýridilci navyleni-gie iekr" iteminpe= a><">i> dílč mnavýateb v d iek oku wainer"s2
6-19T04:56:3205-20T05:te updated" da6-19T04:56:3205-20T0>19 červy-cat">in:
<">Bejrút: ="genda né plaho živoel šrovou tv řainer"s2
6-17T07:33:5605-20T05:te updated" da6-17T07:33:5605-20T0>17 červy-cat">in: oconta-basilia-citpe=
ocon a Basilia Citpww" con="165px" mar="109px4>igure class="post-thumbne13 Vi
oconta-basilia-citpe= a><">/ávní : De o eé megainuálny M4>ocon a Basilia Citpainer"s2
6-15T05:22:4305-20T05:te updated" da6-15T05:22:4305-20T0>15 červy-cat">in:
Nendy v této í mspěvkyr"ss="wpb_t vc_active" ocen defaulgSyrskské>Sýridilci navyleni-gie iekr" iteminpe= a><">d e/svg+xml,%3://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.reb81reb55.cz/media/2024/05/ele.jpg" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/ohl-81x55 plat5/elehidpig" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/ohl-81x55 platby"> dílč mnavýateb v d iek oku www" con="81px" mar="55px"> e13 Vi ph2>r-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark">Sýridilci navyleni-gie iekr" iteminpe= a><">i> dílč mnavýateb v d iek oku wainer"s2
6-19T04:56:3205-20T05:te updated" da6-19T04:56:3205-20T0>19 červy-cat">in: Sýridilci navyleni-gie iekr" iteminpe= read-mo link">/ead mo ...<">d e/svg+xml,%3://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.reb81reb55.cz/media/2024/05/ele.jpg" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/lbn-81x55 plat5/elehidpig" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/lbn-81x55 platby"> e13 Vi ph2>r-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark"bejrut-legenda-nocniho-zivoelehleda-novou-tvare= a><">Bejrút: ="genda né plaho živoel šrovou tv řainer"s2
6-17T07:33:5605-20T05:te updated" da6-17T07:33:5605-20T0>17 červy-cat">in: /ead mo ...oconta-basilia-citpe= a><">d e/svg+xml,%3://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.reb81reb55.cz/media/2024/05/ele.jpg" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/mrt-81x55 plat5/elehidpig" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/mrt-81x55 platby">ocon a Basilia Citpww" con="81px" mar="55px"> e13 Vi ph2>r-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark"rávní -de o e imegainuálny-h4>oconta-basilia-citpe= a><">/ávní : De o eé megainuálny M4>ocon a Basilia Citpainer"s2
6-15T05:22:4305-20T05:te updated" da6-15T05:22:4305-20T0>15 červy-cat">in: oconta-basilia-citpe= read-mo link">/ead mo ...Sýrirok-ed" dve- i-volebe= a><">d e/svg+xml,%3://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.reb81reb55.cz/media/2024/05/ele.jpg" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/nt="81x55 plat5/elehidpig" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/nt="81x55 platby"> rok ve v oolebww" con="81px" mar="55px"> e13 Vi ph2>r-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark">Sýrirok-ed" dve- i-volebe= a><">i> rok ve v oolebainer"s2
6-14T04:35:4105-20T05:te updated" da6-14T04:35:4105-20T0>14 červy-cat">in: Sýrirok-ed" dve- i-volebe= read-mo link">/ead mo ...<">d e/svg+xml,%3://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.reb81reb55.cz/media/2024/05/ele.jpg" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro4/> e13 Vi ph2>r-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark"dalib -sanc-hu-hu-konver a><">Dalib Šanc: Hu-hu konver ainer"s2
6-12T05:24:1605-20T05:te updated" da6-12T05:24:1605-20T0>12 červy-cat">in: /ead mo ...Sýrinadcasova-uspes v - -kafa -susa a><">d e/svg+xml,%3://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.reb81reb55.cz/media/2024/05/ele.jpg" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/kfr"81x55 plat5/elehidpig" alt="Reportáž: veletrh Apex a elektro6/kfr"81x55 platby"> nade asov úspěšil vb Kafa Súsaww" con="81px" mar="55px"> e13 Vi ph2>r-na-domaci-poptavku/" rel="bookmark">Sýrinadcasova-uspes v - -kafa -susa a><">i> nade asov úspěšil vb Kafa Súsaainer"s2
6-10T03:37:1105-20T05:te updated" da6-10T03:37:1105-20T0>10 červy-cat">in: Sýrinadcasova-uspes v - -kafa -susa read-mo link">/ead mo ... A chivyr"ss="wpb_t labec_active"screen-r panel- ele=" chives-dropdown-4">A chivyr"labecVybrat měsícd eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lektro6/'> Červen d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lektro5/'> Khopyen d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lektro4/'> Duben d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lektro3/'> Břé p d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lektro2/'> Ún d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lektro1/'> Led p d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/12/'> Prosinec 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/11/'> Listopad 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/10/'> Říj p 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/09/'> Z ř v 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/08/'> Srp p 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/07/'> Červenec 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/o6/'> Červen 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/o5/'> Khopyen 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/o4/'> Duben 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/o3/'> Břé p 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/o2/'> Ún 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek3/o1/'> Led p 3 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/12/'> Prosinec 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/11/'> Listopad 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/10/'> Říj p 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/09/'> Z ř v 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/08/'> Srp p 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/07/'> Červenec 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/06/'> Červen 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/05/'> Khopyen 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/04/'> Duben 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/03/'> Břé p 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/02/'> Ún 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek2/01/'> Led p 2 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/12/'> Prosinec 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/11/'> Listopad 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/10/'> Říj p 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/09/'> Z ř v 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/08/'> Srp p 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/07/'> Červenec 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/06/'> Červen 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/05/'> Khopyen 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/04/'> Duben 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/03/'> Břé p 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/02/'> Ún 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek1/01/'> Led p 1 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/12/'> Prosinec 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/11/'> Listopad 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/10/'> Říj p 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/09/'> Z ř v 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/08/'> Srp p 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/07/'> Červenec 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/06/'> Červen 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/05/'> Khopyen 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/04/'> Duben 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/03/'> Břé p 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/02/'> Ún 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> lek0/01/'> Led p 0 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/12/'> Prosinec 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/11/'> Listopad 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/10/'> Říj p 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/09/'> Z ř v 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/08/'> Srp p 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/07/'> Červenec 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/06/'> Červen 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/05/'> Khopyen 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/04/'> Duben 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/03/'> Břé p 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/02/'> Ún 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le19/01/'> Led p 19 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/12/'> Prosinec 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/11/'> Listopad 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/10/'> Říj p 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/09/'> Z ř v 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/08/'> Srp p 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/07/'> Červenec 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/06/'> Červen 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/05/'> Khopyen 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/04/'> Duben 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/03/'> Břé p 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/02/'> Ún 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le18/01/'> Led p 18 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/12/'> Prosinec 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/11/'> Listopad 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/10/'> Říj p 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/09/'> Z ř v 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/08/'> Srp p 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/07/'> Červenec 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/06/'> Červen 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/05/'> Khopyen 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/04/'> Duben 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/03/'> Břé p 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/02/'> Ún 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le17/01/'> Led p 17 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le16/12/'> Prosinec 16 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le16/11/'> Listopad 16 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le16/10/'> Říj p 16 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le16/09/'> Z ř v 16 d eopta-tnvaluem'a-elektronicke-platby/"/> le16/08/'> Srp p 16 d /set=ct>