Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s ministrem komunikací Ijádem al-Chatíbem (nejen) o aktuálních výzvách

Rozhovor: s ministrem komunikací Ijádem al-Chatíbem (nejen) o aktuálních výzvách

Navzdory katastrofálním dopadům války neustávají Syřané v úsilí obnovit svoji zemi v co nejlepší podobě.  Především se připravují na to, aby všestranně dohonili nejnovější vývoj ve vyspělém světě, včetně digitálního odvětví, které je předmětem našeho dnešního rozhovoru. Syrské ministerstvo komunikací a technologií totiž vyhlásilo na léta 2022-2030 “národní projekt digitální transformace”. Abychom se s tímto významným projektem a podrobnostmi jeho realizace blíže seznámili, vydali jsme se přímo do resortu komunikací a technologií, kde nás přivítal ministr Ijád al-Chatíb. Následující rozhovor vznikl během tohoto setkání.

Pane ministře, velmi si vážíme, že jste nás přijal, abychom pohovořili o aktuálním velkém a významném projektu ministerstva. Dovolte nám vyřídit pozdravy a přání hodně zdaru od vedení české společnosti Dealtrade Group a jejího mediálního křídla Rebuildsyria.cz. Jak byste na úvod celý aktuální projekt charakterizoval?

Předně děkuji českému webu Rebuildsyria.cz za zájem o naši činnost. Projekt digitální transformace navazuje na projekty, na kterých syrská vláda prostřednictvím ministerstva komunikací a technologií pracovala v předchozích letech. Mluvíme zde o projektu automatizace z roku 2001 a projektu e-governmentu z roku 2006. V roce 2021 vláda schválila nejnovější projekt digitální transformace, čemuž předcházela hloubková studie, na které ministerstvo od roku 2020 spolupracovalo s Hospodářskou a sociální komisí pro západní Asii (ESCWA). Studie vyhodnotila současnou situaci v Sýrii po letech teroristické války, která proti ní byla vedena, posoudila projekty e-governmentu realizované v předchozích letech, identifikovala silné a slabé stránky, a přinesla řešení, které zajistí úspěšnou implementaci. Stejně jako ve všech ostatních zemích byla uplatněna i doporučení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), a to vypracováním strategie digitální transformace, která byla přidělena vládním složkám na základě současné reality. Řada důležitých projektů byla pečlivě prostudována a byla vypracována vize realizace projektu s přihlédnutím k řadě okolností, které mají na digitální transformaci největší dopad. Vzhledem k výzvám, kterým bude realizace čelit, z nichž nejzávažnější jsou slabé financování, nedostatek vyškolených a kvalifikovaných kompetentních pracovníků a také výzvy vyplývající z amorálních sankcí uvalených na naši zemi (zejména v oblasti technologií) v důsledku tzv. Caesar Act a z neochoty většiny mezinárodních i místních programátorských společností jednat se syrským státem kvůli obavám z dopadů tohoto zákona. Národní strategie digitální transformace služeb veřejné správy tedy byla zahájena v roce 2021 a pro zájemce byla zveřejněna na internetových stránkách ministerstva komunikací a technologií www.moc.gov.sy. Digitální transformace je hnací silou pro dosažení inovativního, komplexního a udržitelného růstu. Proto se sociální a hospodářský rozvoj s využitím digitálních technologií stal jednou z hlavních priorit.

Klíčovou úlohu ve všem hrají pokročilé informační technologie a vláda Syrské arabské republiky pracovala na vydání řady zákonů týkajících se kyberprostoru. Mimo jiné jde o:

 • zákon o elektronickém podpisu a síťových službách
 • zákon upravující internetovou komunikaci a boj proti informační kriminalitě
 • zákon o elektronických transakcích
 • zákon o ochraně duševního vlastnictví
 • zákon o ochraně osobních údajů online (byl připraven návrh, který je projednáván v Radě ministrů)
 • doplnění zákona č. 51 upravujícího smlouvy, které umožňují používání informačních a komunikačních technologií (návrh byl připraven a je projednáván v Radě ministrů)

Pane ministře, jaké škody utrpělo odvětví telekomunikací během války a jaké úsilí bylo vynaloženo na obnovu tohoto odvětví v souvislosti se zahájením projektu digitální transformace?

Teroristická válka vedená proti Sýrii způsobila obrovské škody na infrastruktuře komunikačního a informačního sektoru, neboť teroristé zničili mnoho telefonních a poštovních center a částí pozemních a mobilních sítí. Ztráty se odhadují na miliardy dolarů, protože v důsledku úplného zničení bylo vyřazeno z provozu více než 250 telefonních center a syrská telekomunikační společnost přišla o více než 2 miliony uživatelů pevné pozemní sítě a mobilní síť přišla o více než dva tisíce mobilních stanic BTS. Tyto škody nelze za současných okolností nahradit v důsledku hospodářského embarga a slabého importu deviz, které by umožnily telekomunikačním společnostem kompenzovat utrpěné ztráty. Telekomunikační odvětví rovněž trpí nedostatečnými dodávkami potřebného materiálu pro rozšíření segmentů telefonní sítě všeho druhu (pevné i mobilní), neboť velká část zařízení se ocitla mimo technickou podporu společností, které je vyrobily. Dále jde problémem slabé zásobování materiálem potřebným k obnově poškozené telefonní sítě, jako jsou měděné kabely a ADSL brány. I přes tyto problémy ministerstvo obnovilo více než 54 telefonních center, instalovalo stovky mobilních stanic, rozšířilo mezinárodní internetový portál, dodalo 150 000 internetových portálů, instalovalo pokročilé služby, jako jsou IMS a ADSL brány, a obnovilo provoz telefonních sítí. Ministerstvo komunikací a technologií v uplynulých letech obnovilo provoz v mnoha regionech a městech a propojilo je se syrskou sítí a internetem, což umožnilo syrským občanům snadnou komunikaci a navýšilo jejich využívání různých elektronických služeb.

Projekt digitální transformace je naplánován až do konce roku 2030. Do jakých fází je projekt nastaven, čeho se dosud podařilo dosáhnout a jaké jsou případné nástrahy a obtíže?

Národní strategie digitální transformace služeb veřejné správy byla schválena na konci roku 2021 a její realizace začala na začátku roku 2022. Strategie je rozdělena do tří fází:

 • První etapa trvající do konce roku 2023, jež se týká dobudování infrastruktury a národních evidencí
 • Druhá etapa zahrnuje zřízení a vybudování interaktivních služeb v letech 2024 až 2027
 • Třetí etapa týkající se digitální transformace a investice do služeb v letech 2028 až 2030

Strategie zahrnuje tři hlavní osy a dvanáct pracovních programů. V rámci každého programu je řada projektů, které spadají pod různá ministerstva a které byly vybrány tak, aby co nejvíce podpořily budování a realizaci strategie a měly celkově významný dopad na projekt. Při přípravě strategie byly vzaty v úvahu následující priority:

Integrace: integrace infrastruktur a databází zahrnující také integraci s aplikacemi a službami

Zaměření na občana: zvyšování kvality a efektivity veřejné správy s cílem uspokojit potřeby příjemců, předvídání těchto potřeb, prezentace prostřednictvím více elektronických kanálů a snižování nákladů a vetší komfort příjemce

Důvěra: zvyšování důvěry příjemců ve státní správu a důvěry příjemců a státních zaměstnanců v elektronické operace

Transparentnost: zvyšování transparentnosti, zapojení komunit a zpřístupňování dat na podporu transparentnosti a odpovědnosti na jedné straně a rozvoje a inovací na straně druhé

Odpovědnost: dosažení účinného dohledu a odpovědnosti a posílení prosazování zákonů

Rozvoj: maximalizace prospěchu jednotlivců z využívání informačních a komunikačních technologií a zlepšování kvality života občanů; rozvoj a vytváření příležitostí na podporu inovací

V roce 2022 bylo nasmlouváno mnoho projektů digitální transformace, včetně projektu cloud computingu zabývajícího se zajištěním potřebné infrastruktury pro všechny služby digitální transformace v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy, a také projektu systému veřejných zakázek, který umožňuje veřejným a soukromým subjektům inzerovat a podávat nabídky prostřednictvím elektronické platformy.

Ministerstvo dopravy rovněž uzavřelo smlouvy na realizaci dvou projektů:

 • Správa elektronických povolení
 • Správa provozu užitkových vozidel

Ministerstvo průmyslu uzavřelo smlouvu na projekt průmyslového registru coby jeden z významných národních projektů v oblasti registrů.

Pokud jde o ostatní projekty digitální transformace v rámci dalších ministerstev, většina z nich má hotové knihy technických podmínek a probíhá realizace smluvních řízení.

Projekty zahrnuté do strategie digitální transformace služeb státní správy v plánu na rok 2022 jsou:

 • Systém zadávání veřejných zakázek: spadá pod ministerstvo komunikací a technologií, cílem je organizace administrativních postupů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek prováděných vládními agenturami a mechanismy pro realizaci jejich projektů, podpora férové hospodářské soutěže, zajištění spravedlivého zacházení s dodavateli a zhotoviteli a celkové naplnění zásad rovných příležitostí. Realizaci provádí místní společnost a její doba je 18 měsíců.
 • Rozšíření infrastruktury cloud computingu: spadá pod ministerstvo komunikací a technologií, cílem projektu je připravit potřebnou infrastrukturu pro hostování všech služeb digitální transformace, ať již jde o projekt vládního nosiče, projekt portálu elektronické veřejné správy (e-government) a různých systémů, aby byla zajištěna dostupnost a stabilita služeb a usnadněna údržba. Řada služeb státní správy již byla převedena a v rámci tohoto modelu funguje.
 • Oddělení elektronického schvalování přepravy zboží: spadá pod ministerstvo dopravy, cílem projektu je vybudování elektronického systému pro správu přepravních dokladů, propojení příslušných orgánů a získávání statistických údajů, které pomohou rozhodovacím orgánům zlepšit reálný stav služeb nákladní dopravy. Projekt je v současné době realizován.
 • Oddělení provozu užitkových vozidel: spadá pod ministerstvo dopravy, cílem projektu je zlepšit mechanismy sběru dat o dopravě, přepravovaném zboží a dopravních společnostech pro využití ekonomickými, obchodními a právními orgány. Projekt je v současné době realizován.
 • Národní zdravotní registr: spadá pod ministerstvo zdravotnictví, cílem projektu je vybudování státních elektronických zdravotních záznamů, které umožní sběr, ukládání, analýzu a bezpečný přístup ke specifickým zdravotním údajům všech občanů Syrské arabské republiky, a tím přispějí ke zlepšení kvality primárních a sekundárních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích, jejich rovné poskytování a zvýšení rychlosti přístupu k nim pro všechny občany. Realizace projektu byla vyhlášena již podruhé.
 • Obchodní informační systém: spadá pod ministerstvo vnitrostátního obchodu a ochrany spotřebitele, cílem projektu je vybudování potřebného softwaru pro informační banku, která bude obsahovat různé typy údajů týkajících se obchodních společností, obchodní evidence a evidence obchodů vydávaných ministerstvem vnitrostátního obchodu a ochrany spotřebitele a jeho pobočkami (ředitelstvími vnitrostátního obchodu a ochrany spotřebitele v guvernorátech). Dosud je v přípravné fázi.
 • Platforma pro investory: spadá pod ministerstvo ekonomiky, cílem projektu je vytvořit elektronický portál a mobilní aplikaci na podporu aktivit investorů prostřednictvím možnosti zobrazení a dotazování se na všechny potřebné informace a požadavky pro usnadnění investičního procesu, a také pro popis a automatizaci potřebných postupů. Probíhají přípravy před brzkým oznámením realizace projektu poté, co budou dokončeny nezbytné knihy podmínek.
 • Automatizace průmyslového registru: spadá pod ministerstvo průmyslu, cílem tohoto projektu je analyzovat a shromažďovat informace, celkově automatizovat průmyslový a řemeslný registr a zpřístupnit služby a data potřebné pro analýzy a rozhodování. Projekt byl realizován prostřednictvím jedné ze specializovaných softwarových agentur.
 • Automatizace správy daní: spadá pod ministerstvo financí, hlavním cílem projektu je dosažení integrovaného a automatizovaného systému správy daní, který by umožnil přesnost, komplexnost a spravedlivost v přidělování a výběru daní, poskytování potřebných služeb držitelům licencí moderními prostředky a nástroji, a zároveň zvýšení příjmů z daní. Realizace projektu je obtížná z důvodu nedostatku potřebné likvidity, navíc v současné době v Sýrii chybí pro jeho realizaci specializované místní společnosti (software poskytují zahraniční specializované společnosti).

Projekty zahrnuté do strategie digitální transformace služeb státní správy v plánu pro rok 2023 jsou:

 • Elektronická jízdenka: spadá pod ministerstvo dopravy, v rámci speciálního SA systému je cílem dokončit proces elektronické platby propojením s rezervačním systémem a elektronickým vydáváním jízdenek. Projekt bude realizován ministerstvem dopravy.
 • Automatizace provozu centrálních elektronických vah: spadá pod ministerstvo dopravy, cílem projektu je propojení pevných a mobilních kopulí s administrativou, aby bylo možné kontrolovat a řídit jejich práci a zamezit průjezdu nadměrných nákladů, které poškozují pozemní komunikace a zvyšují náklady na jejich údržbu. Konečnými výstupy projektu budou podrobné zprávy o nákladech projíždějících po centrálních komunikacích, které budou integrovány s projektem řízení provozu užitkových vozidel, který je součástí plánu na rok 2022.
 • Elektronická fakturace: spadá pod ministerstvo vnitrostátního obchodu a ochrany spotřebitele, cílem je vytvoření integrovaného elektronického fakturačního systému, který propojí orgány státní správy a hospodářské subjekty za účelem zajištění rovných příležitostí a spravedlnosti mezi veřejnými a soukromými subjekty a vydávání elektronické faktury namísto papírové. Realizace síťového propojení v rámci útvarů ústřední agentury s poskytnutím nezbytného softwaru a technického vybavení potřebného pro práci inspektorů přispěje k organizaci dozorové činnosti a vydávání zpráv a statistik.
 • Digitalizace činnosti Ústřední agentury pro finanční dohled: spadá pod úřad premiéra, projekt se týká zavedení síťového propojení v rámci útvarů Ústřední agentury s poskytnutím potřebného softwaru a technického vybavení nezbytného pro práci inspektorů. Cílem je zlepšení organizace dozorové činnosti a vydávání zpráv a interních statistik.
 • Automatizace importního odbavení: spadá pod ministerstvo ekonomiky a zahraničního obchodu, cílem projektu je poskytování přímých služeb dovozcům a podpora koordinace ve vztahu s vládou v rámci vedení ministerstva ekonomiky a zahraničního obchodu. V guvernorátech bude zajištěn přístup do centrální databáze a vydávání elektronického povolení namísto papírového. Příjemci projektu jsou ministerstvo místní správy a životního prostředí, ministerstvo zemědělství a agrární reformy, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, ministerstvo informací, ministerstvo financí, ministerstvo komunikací a technologií, ministerstvo elektřiny a ministerstvo náboženských nadací.
 • Elektronická platforma pro malé živnostníky a střední podniky, spadá pod ministerstvo ekonomiky a zahraničního obchodu, cílem projektu je podpora malých a středních podniků poskytováním nejlepších služeb vlastníkům projektů, propojení vlastníků nápadů s malými a středními podnikateli a podpora marketingu místních výrobků za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Největšími obtížemi a překážkami, kterým čelí realizace projektu digitální transformace, jsou:

 • Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti komunikací a informací: pracuje se na školení místních pracovníků v oblasti osvědčených postupů řízení projektů a správy dat
 • Odpor ke změnám: pracuje se na zvyšování povědomí o digitální transformaci prostřednictvím oborových seminářů a určování strategií pro rozdělení rolí a odpovědností
 • Špatné financování v cizí měně v důsledku ekonomického embarga
 • Nestabilita směnného kurzu syrské libry, která vedla k neochotě velkého počtu společností spolupracovat s vládou

Jak hodnotíte celkový dopad sankcí v telekomunikačním odvětví?

Sankce, které byly uvaleny na Sýrii, skutečně vedly k velkým obtížím při dovozu zařízení pro rekonstrukci a obnovu infrastruktury a vedly ke zpoždění mnoha projektů v důsledku absence specializovaných zahraničních společností působících v oblasti informačních technologií, které by realizovaly projekty vyhlášené v rámci národní strategie digitální transformace. Navíc došlo k emigraci řady mozků schopných realizovat tyto projekty. Jsou velké obtíže se zajišťováním zahraniční měny nezbytné pro realizaci a dodávky projektů v oblasti informatiky. Jednostranné sankce a opatření jsou v rozporu s mezinárodním právem, mezinárodním humanitárním právem, Chartou OSN a pravidly a zásadami upravujícími mírové vztahy mezi státy. Některá sankční opatření mají obrovské dopady na naše národní hospodářství. V předchozím období došlo k:

 • pomalému rozvoji odvětví informačních a komunikačních technologií
 • bránění využívání vyspělých technologií v oblasti komunikací vyvíjením nátlaku na vnější strany, které se snažily hrát v Sýrii pozitivní roli
 • potížím s dovozem zařízení souvisejících s telekomunikačními službami obecně a zejména s internetem
 • zpoždění v realizaci řady projektů v oblasti komunikačních a informačních technologií způsobeném problémy souvisejícími s nedostatkem vybavení a pracovních sil, vysokými cenami a emigrací kvalifikovaného technického personálu
 • potížím se zajištěním deviz pro projekty, které potřebují dovážet vybavení
 • úniku řady zkušeností a kompetencí v oblasti komunikačních a informačních technologií do zahraničí kvůli katastrofálním dopadům sankcí na hospodářskou a životní situaci v Sýrii
 • potížím se zajištěním komunikačních služeb pro občany v osvobozených oblastech, aby se mohli usadit a překonat útrapy, kterými prošli, a navrátit život v těchto oblastech do normálu
 • bránění snahám ministerstva komunikací a technologií rozšířit své služby po celém syrském území včetně odlehlých a vzdálených oblastí kvůli obtížím se zajištěním komunikačních technologií
 • celkovému ovlivnění realizace projektů digitální transformace v Sýrii

Pane ministře, do jakých projektů přijímáte zahraniční investice ze spřátelených zemí?

Pokud investiční zákon č. 18 z roku 2021 umožňuje, tak vítáme ty, kteří chtějí investovat a pracovat na syrském trhu ve všech oborech, včetně projektů digitální transformace, projektů informatiky a investic na komunikačním trhu. Existuje také řada projektů digitální transformace, které se týkají infrastruktury nebo vyžadují integrační řešení, která nemohou být realizována místními společnostmi. Vítáme zahraniční investice do těchto projektů. Jedním z projektů digitální transformace, které budou předloženy k externí inzerci, je systém daňové evidence, který vyžaduje technické a logistické znalosti, které na místní úrovni nejsou. Ministerstvo se všemi svými kádry bude připraveno poskytnout zahraničnímu investorovi veškeré zázemí potřebné pro realizaci informatických a softwarových projektů.

Celý projekt je závislý na energetických nosičích, jejichž stav v současné době je známý. Dláždí aktuální práce cestu do budoucna nebo lze dosáhnout průlomových objevů, které by bylo možné uvést do praxe?

Energetické nosiče jsou jedním z důležitých prvků při realizaci všech vládních projektů, nejen digitální transformace. Bez nich bude realizace těchto projektů neúplná a nedosáhne kýženého cíle. Vláda nicméně pracuje na zlepšení energetických nosičů prostřednictvím realizovaných projektů a rok 2023 bude z tohoto hlediska rokem relativní stability, což otevře cestu ke zlepšení ve všech odvětvích, včetně průmyslových a obchodních, a jistě i v odvětví telekomunikací. V současné době probíhají v rámci základní fáze práce na dokončení infrastruktury pro digitální transformaci, která připraví půdu pro pozdější spuštění mnoha interaktivních služeb. V mnoha oblastech již bylo dosaženo průlomových úspěchů a v roce 2020 byly spuštěny integrované elektronické služby prostřednictvím centra služeb pro občany. Počet transakcí provedených elektronicky představuje více než jeden milion dokumentů, neboť rozšíření elektronických plateb prostřednictvím různých kanálů posílilo rozšíření těchto služeb v rámci řady ministerstev.

Pane ministře, máte k dispozici národní kádr schopný realizovat projekt digitální transformace anebo jsou potřeba externí odborníci a konzultanti?

V současnosti probíhá proškolení v oblasti osvědčených postupů, a to i přes malé počty lidí a vysokou míru fluktuace v komunikačním a informačním sektoru v důsledku odchodu kádrů z veřejného sektoru v důsledku rozdílných platů v porovnání s místním soukromým sektorem nebo zahraničím. Na vině je teroristická válka proti Sýrii. Vláda proto pracuje na nalezení motivačních vzorců, aby zajistila udržitelnost technických kádrů. Pod záštitou ministerstva komunikací a technologií a ministerstva pro administrativní rozvoj byly otevřeny specializované kurzy, které mají za cíl vyškolit kádry v oblasti informatiky na ministerstvu a v dalších resortech na požadované specializace. První kurzy již proběhly a pracuje se na realizaci několika dalších kurzů prostřednictvím Syrsko-indického centra excelence, které bylo otevřeno v roce 2021 v Úřadu síťových služeb v rámci ministerstva komunikací a technologií. Dosud poskytlo desítky specializovaných kurzů v oblasti informační a síťové bezpečnosti. Probíhá také přezkum zahraničních zkušeností, aby z nich bylo možné těžit při realizaci infrastrukturních projektů digitální transformace, včetně zkušeností Sultanátu Omán, Ruska a Indie.

Pane ministře, děkujeme vám za bohaté informace, které jste nám poskytl, a oceňujeme velké úsilí, které vynakládáte na realizaci tohoto důležitého projektu. Uvítali bychom, pokud by Česká republika uplatnila svůj vliv v Evropské unii a požadovala zrušení sankcí, které brání poválečné obnově země.

Děkuji vám a zdravím vaše vážené čtenáře a naše české přátele.

Rozhovor pořídil náš damašský dopisovatel Júnus Násir.

حصرياً لموقع ريبلد سيريا التشيكي
وزير الاتصالات والتقانة السوري يتحدث حول المشروع الوطني للتحول الرقمي.

دمشقيونس أحمد الناصر

رغم الآثار الكارثية للحرب على سورية في مختلف القطاعات إلا ان السوريين يصرون على مسح غبار الحرب وإعادة إعمار سورية بأفضل مما كانت بل أكثر من ذلك بالتحضير للحاق بآخر ما وصل إليه العالم المتقدم في كل المجالات ومنها المجال الرقمي وهو موضوع حديثنا اليوم فالمشروع الوطني للتحول الرقمي هو مشروع وطني كبير أطلقته وتعمل على تنفيذه وزارة الاتصالات والتقانة السورية ويغطي فترة زمنية طويلة تمتد من عام 2022 ولغاية 2030

للاطلاع على هذا المشروع الهام ومراحل تنفيذه توجهنا إلى وزارة الاتصالات واستقبلنا السيد وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب بالترحاب مشكورا وكان لنا معه الحوار التالي:

السؤال الأول: السيد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب نشكر لكم حسن استقبالكم وتفضلكم بالظهور معنا ضيفاً عزيزاً للحديث عن هذا المشروع الكبير والهام وننقل لكم تحيات إدارة وكالة ديلتريد غروب التشيكية وذراعها الإعلامي في سورية موقع ريبلد سيريا التشيكي مع تمنياتنا لكم شخصياً النجاح والتوفيق بعملكم ولسورية الازدهار والتطور

وسؤالنا الأول سيادة الوزير حبذا لو تحدثنا قليلاً عن المشروع الوطني للتحول الرقمي الذي تعملون عليه بكل اجتهاد؟

الجواب : بداية أتوجه بالشكر العميق لموقع إعمار سورية التشيكي على الاهتمام الذي لمسته الوزارة في الإضاءة من قبلكم على مشروع هام تعمل عليه الحكومة السورية وهو مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر استكمالاً لمشاريع عملت عليها الحكومة عبر وزارة الاتصالات والتقانة في سنوات سابقة وهي مشروع الاتمتة عام 2001 ثم مشروع الحكومة الالكترونية عام 2006 وآخرها مشروع التحول الرقمي الذي اعتمدته الحكومة عام 2021 بعد دراسة معمقة عملت عليها الوزارة مع منظمة الاسكوا حيث عملت الوزارة منذ 2020 من خلال تقييم الوضع الراهن في سورية بعد سنوات من الحرب الإرهابية على القطر على تقييم مشاريع الحكومة الالكترونية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيها لوضع الحلول الكفيلة بنجاح التنفيذ، كما تم تطبيق توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU أسوة بجميع الدول الأخرى من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمي تم تخصيصها للخدمات الحكومية انطلاقا من الواقع الراهن وتم الدراسة بعناية لعدد من المشاريع ذات الأهمية حيث تم وضع رؤية لتنفيذ عدد من المشاريع التي لها الأثر الأكبر في التحول الرقمي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي ستواجه التنفيذ وأهمها ضعف التمويل وندرة الكفاءات المتدربة والمؤهلة والتحديات الناشئة عن العقوبات الغير أخلاقية على القطر وخاصة التكنولوجية منها نتيجة قانون قيصر وعزوف اغلب الشركات العالمية والمحلية المختصة بالبرمجة من التعامل مع الدولة السورية خوفاً من مفاعيل وآثار هذا القانون

و تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية عام  2021  و نشرها على موقع وزارة الاتصالات والتقانةwww.moc.gov.sy للاطلاع عليها لمن يرغب.

ويعد التحول الرقمي قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، تجعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الممكنة رقمياً أولوية عالية كما تُعد تقانة المعلومات أمراً محورياً في نجاح برنامج التحول الرقمي الفعال الذي يرسم هيكلته خطة استراتيجية للتحول الرقمي واضحة المعالم والأهداف متضمنة المشاريع والمبادرات التي تحقق تلك الاستراتيجية.

وقد عملت حكومة الجمهورية العربية السورية على إصدار عدد من القوانين المعنية بالفضاء السيبرانيمنها:

قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

. قانون المعاملات الإلكترونية

. قانون حماية الملكية الفكرية

. قانون حماية البيانات الشخصية على الشبكة (تم إعداد المسودة وهي قيد النقاش في مجلس الوزراء).

. إضافة تعديلات على القانون 51 الناظم للعقود يسمح باستخدام تقانات الاتصالات والمعلومات (تم إعداد المسودة وهي قيد النقاش في مجلس الوزراء)

السؤال الثاني: سيادة الوزير، ما هي الأضرار التي طالت قطاع الاتصالات خلال الحرب والجهود المبذولة لإعادة اعمار هذا القطاع مع انطلاق مشروع التحول الرقمي؟

الجواب : إن الحرب الإرهابية على سورية كان لها ضرر هائل على البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات من خلال تدمير الإرهاب للعديد من المراكز الهاتفية والبريد ومقاطع الشبكة الأرضية والخلوية وتقدر الخسائر بمليارات الدولارات إذ خرج عن الخدمة بسبب التدمير الكامل أكثر من 250 مركز هاتفي وخسرت الشركة السورية للاتصالات أكثر من 2 مليون مشترك بالشبكة الأرضية الثابتة كما خسرت الشبكة الخلوية أكثر من ألفي محطة خلوية BTS و لا يمكن تعويض هذه الأضرار بالظروف الحالية نتيجة الحصار الاقتصادي وضعف الواردات بالقطع الأجنبي التي تمكن شركات الاتصالات من تعويض الخسائر التي تعرضت لها

كذلك يعاني قطاع الاتصالات من توريد المواد اللازمة لتوسيع مقاطع الشبكة الهاتفية بكافة أنواعها (الأرضي والخلوي) حيثجزء كبير من التجهيزات أصبح خارج الدعم الفني من الشركات التي صنعته

إضافة إلى ضعف في توريد مواد المشاريع اللازمة لاستعادة الشبكة الهاتفية المتضررة مثل الكوابل النحاسية وبوابات ADSL.

وعلى الرغم من هذه التحديات استعادت الوزارة أكثر من  54 مركز هاتفي وتركيب مئات المحطات الخلوية وتوسيع البوابة الدولية للإنترنت وتوريد 150 ألف بوابة انترنت وتركيب خدمات متطورة مثل IMS وبوابات ADSL واستعادت شبكات هاتفية إلى الخدمة مما سهل من عودة الأهالي حيث قامت وزارة الاتصالات والتقانة على مدار السنوات الماضية بإعادة الخدمة للعديد من المناطق والمدن وربطها مع الشبكة السورية وشبكة الانترنت بما يتيح للمواطنين السوريين التواصل بكل يسر ويعزز مشاركتهم واستخدامهم للخدمات الالكترونية المختلفة.

السؤال الثالث: سيادة الوزير ان مشروع التحول الرقمي كما نعلم يغطي فترة زمنية طويلة تستمر حتى عام 2030

ما هي المراحل الموضوعة لتنفيذ هذا المشروع وما تم إنجازه حتى الآن وما هي الصعوبات والعوائق ان وجدت لو تكرمتم؟

الجواب: تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية في أواخر عام 2021 وتم البدء بالتنفيذ في بداية عام 2022، حيث تنقسم الاستراتيجية الى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى وهي المرحلة التأسيسية وتمتد لنهاية 2023 وهي معنية باستكمال البنى التحتية والسجلات الوطنية.

المرحلة الثانية وتتضمن إنشاء وبناء الخدمات التفاعلية من 2024 وحتى 2027

المرحلة الثالثة وهي التحول الرقمي واستثمار الخدمات وتبدأ من 2028 لغاية 2030

وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة محاور أساسية واثنا عشر برنامج عمل ضمن كل برنامج عدد من المشاريع التي تتبع لمختلف الوزارات التي تم اختيارها بشكل يكون لها الأثر الأكبر في بناء الاستراتيجية وتنفيذها ويكون لها الأثر الكبير على المشروع حيث تم مراعاة ما يلي في إعداد الاستراتيجية:

التكامل: تكامل البنى التحتية وقواعد البيانات وصولاً إلى التكامل بالتطبيقات والخدمات

التمحور حول المواطن: رفع جودة وكفاءة العمليات الحكومية لتلبية حاجات المستفيدين والتنبؤ بها وتقديمها عبر قنوات إلكترونية متعددة وتخفيف الكلفة والجهد عن المستفيد

الثقة:رفع مستوى ثقة المستفيد بالحكومة، وثقة المستفيد والموظف الحكومي بالعمليات الإلكترونية

الشفافية:تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وفتح البيانات بما يدعم الشفافية والمساءلة من جهة والتنمية والابتكار من جهة أخرى

المساءلة:تحقيق رقابة ومساءلة فعالة، وتعزيز تطبيق القوانين

التنمية :تعظيم استفادة الأفراد من استخدام تقانة المعلومات والاتصالات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، التنمية وخلق فرص لدعم الابتكار.

تمفيالعام 2022 التعاقد للعديد من مشاريع التحول الرقمي ومنها مشروع (الحوسبة السحابية) المعني بتوفير البنية التحتية المطلوبة لكامل خدمات التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية وكذلك مشروع منظومة المشتريات الحكومية التي تمكن الجهات العامة والخاصة من الإعلان وتقديم العروض عبر المنصة الالكترونية.

كما تعاقدت وزارة النقل لتنفيذ مشروعين وهما:

إدارة التصريح الالكتروني وإدارة عمليات المركبات التجارية

وقامت وزارة الصناعة بالتعاقد لمشروع السجل الصناعي كأحد مشاريع السجلات الوطنية الهامة.

أمابقيةمشاريعالتحولالرقميلبقيةالوزاراتفمعظمهاأنهتدفاترالشروطالفنيةوقيدتنفيذالإجراءاتالتعاقدية.

المشاريع الواردة في إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في خطة عام 2022

مسلسل

اسم المشروع

الجهة العامة

الهدف من المشروع والوضع الحالي

1

منظومة المشتريات الحكومية

وزارة الاتصالات والتقانة

تهدف بوابة المشتريات الحكومية الى:

 • تنظيم الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية وآليات تنفيذ مشروعاتها.
 • تعزيز النزاهة و المنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين و المقاولين؛ تحقيق المبدأ تكافؤ الفرص.

تم إحالة التنفيذ لإحدى الشركات المحلية للتنفيذ ومدة التنفيذ 18 شهر

2

البنية التحتية للحوسبة السحابية (التوسعة)

وزارة الاتصالات والتقانة

الهدف من المشروع هو تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستضافة كافة خدمات التحول الرقمي مثل مشروع الناقل الحكومي ومشروع بوابة الحكومة الالكترونية والمنظومات المختلفة بما يضمن التوافرية والاستقرار للخدمات وتخفيف أعباء الصيانة

أصبح المشروع بالخدمة وتم نقل العديد من الخدمات الحكومية إليها

3

إدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع

وزارة النقل

الهدف من المشروع هو بناء منظومة الكترونية لإدارة وثيقة النقل وربط الجهات ذات العلاقة والحصول على احصائيات لمساعدة متخذي القرار لتحسين واقع خدمات نقل البضائع في قطاعات النقل المختلفة.

المشروع قيد التنفيذ حالياً

4

إدارة عمليات المركبات التجارية

وزارة النقل

الهدف من المشروع تحسين آليات جمع البيانات حول حركة المرور والبضائع المنقولة وشركات النقل لاستغلالها من قبل السلطات الاقتصادية والتجارية والقانونية

المشروع قيد التنفيذ حالياً

5

السجل الصحي الوطني

وزارة الصحة

الهدف من المشروع بناء سجلات صحية الكترونية وطنية تسمح بجمع وتخزين وتحليل وتأمين وصول أمن لبيانات صحية محددة وضرورية لكافة المواطنين في الجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المقدمة في المراكز الصحية والمشافي، وتحقيق العدالة في تقديمها وزيادة سرعة الوصول إليها من قبل جميع المواطنين.

تم الإعلان عن تنفيذ المشروع للمرة الثانية

6

منظومة المعلومات التجارية

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الهدف من مشروع منظومة المعلومات التجارية هو بناء البرمجيات اللازمة لبنك معلومات يضم مختلف أنواع البيانات المتعلقة بالشركات التجارية والسجلات التجارية وسجلات المتاجر الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها (مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات).

ما زال قيد المتابعة

7

منصة المستثمرين

وزارة الاقتصاد

الهدف من المشروع تطوير بوابة الكترونية وتطبيق موبايل لدعم نشاطات المستثمرين من خلال إمكانية العرض والاستعلام عن كافة المعلومات اللازمة والمتطلبات التي تسهل عملية الاستثمار وتوصيف وأتمتة الإجراءات اللازمة

يتم التحضير للإعلان قريباً عن تنفيذ المشروع بعد أن تم تحضير دفاتر الشروط اللازمة

8

أتمتة السجل الصناعي

وزارة الصناعة

يهدف هذا المشروع إلى تحليل وجمع المعلومات وأتمتة السجل الصناعي والحرفي، وبالتالي تقديم خدمة الحصول على سجل صناعي أو حرفي والخدمات المرتبطة به والحصول على بيانات تساعد في التحليل واتخاذ القرار.

تم وضع المشروع بالتنفيذ من خلال إحدى الجهات المتخصصة برمجياً

9

أتمتة الإدارة الضريبية

وزارة المالية

الهدف الرئيسي للمشروع هو الوصول إلى نظام متكامل ومؤتمت للإدارة الضريبية لتحقيق :

 • الدقة والشمولية والعدالة تكليفاً وتحصيلاً.
 • تقديم الخدمات اللازمة للسادة المكلفين بكافة الوسائل والأدوات التي تتيحها التقنيات الحديثة.
 • زيادة حصيلة الإيرادات من الضرائب

يوجد صعوبة في تنفيذ المشروع لعدم توفر السيولة اللازمة بالقطع للتنفيذ إضافة لعدم توفر الشركات المتخصصة محلياً في تنفيذه ضمن سورية الان) البرمجيات يتم تقديمها من قبل شركات متخصصة عالميا)

المشاريع الواردة في إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في خطة عام 2023

مسلسل

اسم المشروع

الجهة العامة

الهدف من المشروع والوضع الحالي

1

تذكرة السفر الإلكترونية

وزارة النقل

وفق منظومة خاصة SA تهدف لاستكمال عملية الدفع الإلكتروني من خلال الربط مع نظام الحجز والإصدار الإلكتروني للتذاكر المقدم من شركة

ستبنيها وزارة النقل

2

أتمتة عمليات الموازين (القبانات) الإلكترونية المركزية

وزارة النقل

الهدف من المشروع هو ربط القبابين الثابتة والمتحركة مع الإدارة من أجل ضبط ومراقبة عملها وعدم السماح للحمولات الزائدة بالمرور على الطرق

تكمن أهمية ربط القب ابين مع الإدارة في عدم السماح للحمولات الزائدة بالمرور على الطرق المركزية ما يؤدي إلى تخريبها و بالتالي زيادة المبالغ المالية المخصصة لصيانة هذه الطرق.

المخرجات النهائية للمشروع عبارة عن تقارير تفصيلية للحمولات التي تسير على الطرق المركزية ونوعها ووجهتها ويتكامل مع مشروع إدارة عمليات المركبات التجارية المدرج في خطة 2022

3

الفوترة الإلكترونية

وزارة التجارة الداخلية

بناء منظومة فوترة الكترونية متكاملة للربط بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية بهدف تحقيق التكافؤ في الفرص والعدالة بين الجهات العامة والخاصة ومنح الفاتورة الالكترونية بدل الورقية مع معرفة قيمة التكليف الضريبي للجهات الخاصة اللازم تحصيله من قبل وزارة المالية

تنفيذ الربط الشبكي ضمن إدارات الجهاز المركزي مع تأمين البرمجيات اللازمة و التجهيزات الفنية المطلوبة لعمل المفتشين مما سيسهم في تنظيم العمل الرقابي و استصدار التقارير و الإحصائيات

4

رقمنة أعمال الجهاز المركزي للرقابة المالية

رئاسة مجلس الوزراء

تنفيذ الربط الشبكي ضمن إدارات الجهاز المركزي مع تأمين البرمجيات اللازمة والتجهيزات الفنية المطلوبة لعمل المفتشين مما سيسهم في تنظيم العمل الرقابي واستصدار التقارير والإحصائيات الداخلية

5

أتمتة إجازات الاستيراد

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

المشروع يقدم خدمة مباشرة للمستوردين إضافة إلى كونه يدعم عمليات التنسيق واستكمال الربط الحكومي، في مديريات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

في المحافظات للوصول إلى قاعدة بيانات مركزية و إصدار إجازة إلكترونية بدلال ورقية.

الجهات المستفيدة: وزارة الادارة المحلية والبيئة ومديرياتهاوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومديرياتهاوزارة الصحة ومديرياتهاوزارة الداخليةوزارة الاعلاموزارة الماليةوزارة الاتصالات والتقانة وزارة الكهرباءوزارة الأوقاف.

6

المنصة الإلكترونية التجارية للمشروعات الصغيرة والتجارة والمتوسطة

وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية

هدف المشروع: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفضل الخدمات لأصحاب المشروعاتالربط ما بين أصحاب الأفكار ورياديي الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطةدعم تسويق المنتجات المحلية من اجل زيادة القدرة التنافسية

أما أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ مشروع التحول الرقمي فهي:

ندرة الكوادر المؤهلة في قطاع الاتصالات و المعلومات، لذلك يجري العمل على تدريب الكوادر المحلية على أفضل الممارسات في إدارة المشاريع و حوكمة البيانات

ممانعة التغيير: يتم العمل على نشر التوعية بالتحول الرقمي عن طريق ورشات عمل قطاعية وإصدار استراتيجيات وسياسات لتوزيع الأدوار والمسؤوليات.

ضعف التمويل بالقطع الأجنبي نتيجة الحصار

عدم استقرار سعر الصرف بالليرة السورية والذي نتج عنه إحجام عدد كبير من الشركات عن العمل مع الحكومة.

السؤال الرابع: سيادة الوزير ما هو تأثير العقوبات المفروضة على سورية على قطاع الاتصالات في سورية بشكل عام.

الجواب: بالفعل إن العقوبات التي تم فرضها على سورية أدت الى صعوبات كبيرة في استيراد التجهيزات لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية وإلى تأخير العديد من المشاريع بسبب عدم وجود شركات عالمية تخصصية تعمل في مجال تقانات المعلومات لتنفيذ المشاريع التي يتم الإعلان عنها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي إضافة إلى هجرة العقول المتدربة والقادرة على استثمار وتنفيذ هذه المشاريع مع وجود صعوبات كبيرة في تأمين القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ وتوريد مشاريع المعلوماتية. والتي يمكن إيجازها بالتالي:

إن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول ولبعض التدابير القسرية آثاراً تفوق حجمها المباشر بالنسبة للاقتصاد الوطني، وقد أدت خلال الفترة السابقة إلى:

تباطؤ تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

منع الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات وأي تقنيات حديثة اخرى من خلال الضغط على الأطراف الخارجية التي تسعى لأداء دور إيجابي في سورية.

صعوبات في استيراد التجهيزات المتعلقة بخدمات الاتصالات عموماً والانترنت خصوصاً والتي تسهم في تسهيل حياة الناس وتقديم الخدمات الإلكترونية لهم، ومنها تمكين المواطنين السوريين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع ذويهم في داخل سورية وخارجها

التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات بسبب الأمور المتعلقة لعدم توفر التجهيزات واليد العاملة وارتفاع الأسعار وهجرة الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع.

صعوبة تأمين القطع الأجنبي للمشاريع التي تحتاج إلى استيراد التجهيزات بسبب العقوبات المالية.

تسرب عدد من الخبرات والكفاءات في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات وسفرها إلى الخارج بسبب النتائج الكارثية لهذه التدابير على الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية.

الصعوبة في تأمين خدمات الاتصالات للمواطنين في المناطق التي تم تحريرها بغية مساعدتهم على الاستقرار وتجاوز ما مروا به من مصاعب وعودة حياتهم إلى طبيعتها في تلك المناطق.

عرقلة جهود وزارة الاتصالات والتقانة في نشر خدماتها في جميع أرجاء الجغرافيا السورية والمناطق النائية والبعيدة بسبب صعوبة تأمين تقنيات الاتصالات التي تساعد على ذلك.

التأثير على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في سورية والذي يساعد في تسهيل حياة الإنسان وتطور المجتمع السوري.

السؤال الخامس: سيادة الوزير ماهي المشاريع التي تقبلون بها استثمارا خارجيا من الدول الصديقة؟

ليس فقط مشاريع التحول الرقمي، إذا سمح قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لمن يرغب بالاستثمار والعمل في السوق السورية في جميع التخصصات ومنها مشاريع التحول الرقمي ومشاريع المعلوماتية والاستثمار في سوق الاتصالات، كما يوجد عدد من مشاريع التحول الرقمي المعنية بالبنية التحتية او التي تتطلب حلول تكاملية لا يمكن تنفيذها من قبل الشركات المحلية ، فإننا نحن نرحب بالاستثمار الخارجي في هذه المشاريع، وأحد مشاريع التحول الرقمي الذي سيتم طرحه للإعلان الخارجي هو منظومة السجل الضريبي الذي يحتاج الى خبرات فنية ولوجستية غير موجودة محلياً وستكون الوزارة بكافة كوادرها مستعدة لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمر الخارجي لتنفيذ مشاريع المعلوماتية والبرمجيات

السؤال السادس: سيادة الوزير ان اعتماد المشروع على حوامل الطاقة والتي نعلم وضعها حالياً، هل العمل اليوم هو تمهيد الطريق لنسير عليه مستقبلاً، أم يمكن تحقيق اختراقات يمكن وضعها قيد التنفيذ؟

الجواب: حوامل الطاقة هي أحد العناصر الهامة في تنفيذ المشاريع الحكومية جميعها، وليس التحول الرقمي فقط، وبدونها تنفيذ هذه المشاريع سيكون قاصراً ولن يعطي الغاية المرجوة منه ولكن الحكومة تعمل على تحسين حوامل الطاقة من خلال المشاريع التي تنفذها وأكيد سيكون 2023 عام استقرار نسبي لحوامل الطاقة مما سيمهد الطريق لتحسن في القطاعات جميعها منها الصناعي والتجاري وأكيد قطاع الاتصالات أيضاً.

العمل يجري اليوم ضمن المرحلة التأسيسية لاستكمال البنى التحتية للتحول الرقمي والذي سيمهد الطريق لإطلاق العديد من الخدمات التفاعلية لاحقاً، وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق اختراقات في العديد من الجهات وإطلاق خدمات الكترونية متكاملة عن طريق مركز خدمة المواطن الالكتروني الذي تم تدشينه عام 2020 حيث وصلت عدد المعاملات المستخرجة الكترونيا أكثر من مليون وثيقة الكترونية حيث عزز توسع الدفع الالكتروني عبر القنوات المختلفة من انتشار هذه الخدمات المقدمة من قبل العديد من الوزارات

السؤال السابع: السيد الوزير هل لديكم كادر وطني قادر على تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وهل نحن بحاجة لخبرات واستشارات خارجية؟

الجواب: مشاريع التحول الرقمي يتم تنفيذها من قبل كادر وطني موجود في مختلف الوزارات ويجري العمل على تدريبه على أفضل الممارسات رغم قلة عدده وارتفاع نسبة الدوران الوظيفي لقطاع الاتصالات والمعلومات بسبب هجرة الكوادر من القطاع العام نتيجة الفروقات في الرواتب مع القطاع الخاص المحلي أو خارج القطر التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية، لذلك تعمل الحكومة على إيجاد صيغ تحفيزية لضمان استدامة الكوادر الفنية حيث تم افتتاح دورات تخصصية برعاية كل من وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة التنمية الإدارية لتدريب كواردنا المعلوماتية في الوزارة وفي الوزارات الأخرى على التخصصات المطلوبة وقد تم تخريج أول دفعة ويجري العمل على تنفيذ عدة دورات أخرى من خلال مركز التميز السوري الهندي الذي تم افتتاحه عام 2021 في هيئة خدمات الشبكة ضمن وزارة الاتصالات والتقانة وقدم حتى الآن عشرات الدورات التخصصية في أمن المعلومات والشبكات كما يجري الاطلاع على تجارب عربية ودولية للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية للتحول الرقمي ومنها تجربة سلطنة عمان وروسيا والهند.

ختاماً سيادة الوزير المهندس إياد الخطيب نشكركم على المعلومات الغنية التي تفضلتم بها ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلونها لإنجاز هذا المشروع الهام كما ندعو جمهورية التشيك الصديقة لممارسة حضورها في الاتحاد الأوربي للمطالبة برفع العقوبات الظالمة عن سورية التي تعيق مرحلة إعادة الاعمار

السيدالوزير: كل التحية والتقدير لكم ولقرائكم الكرام وللشعب التشيكي الصديق.

Related posts