Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Uprchlíci: zlovolná karta v syrském konfliktu

Uprchlíci: zlovolná karta v syrském konfliktu

Země nacházející se ve válce připomínají poražená zvířata v rukou řezníka. Vše je zpracováno a jde na prodej. Maso, kůže, ba i krev a kosti, vše najde svého kupce. Také Sýrie si sáhla na dno tím nejstrašnějším způsobem. Lidé byli vražděni, infrastruktura ničena, majetek plundrován a rozkrádán. Utrpělo národní bohatství, továrny, stroje, auta, obilí, voda i památky. Jenže u toho se plenění nezastavilo. Šlo dál a kradlo mozky, zkušenosti, vědecké a kulturní kádry prostřednictvím jejich přesídlení do zemí, které se podílely na agresi proti Sýrii V nich je přijímali pod falešnými humanitárními záminkami. Jejich slzy byly jako slzy krokodýla truchlícího nad svojí obětí.

Téma migrace či přesněji řečeno nuceného vysídlení je z našeho hlediska ještě bolestivějším a palčivějším problémem, než celá organizovaná loupež materiálního bohatství, kterému byla Sýrie vystavena. Nejprve je však nutné uvést základní pravdu: dobrovolná migrace, ať již za účelem zlepšení životních podmínek, dosažení vědeckého poznání či z jiných důvodů, je za normálních okolností základním lidským právem. My se však na těchto řádcích zabýváme migrací nedobrovolnou, vysídlováním, často se zaštiťujícím pseudohumanitou, která se skutečnou humanitou nemá nic společného. Zabýváme se tím, co se stalo – a stále se děje – syrskému lidu v podmínkách barbarské agrese, kterou proti Sýrii rozpoutala Amerika, její evropští chráněnci a jejich loutky v Zálivu.

Syřané chovají ke své vlasti zvláštní druh lásky, která pramení z hrdosti na tento unikátní kus země s její významnou geografickou pozicí na pomezí třech kontinentů, celoročně úchvatnou přírodou a bohatým historickým a kulturním dědictvím. Proto je pro Syřany otázka emigrace tolik složitým rozhodnutím. Proto se zpravidla poté, kdy zlepší své materiální podmínky či dosáhnou vědeckého poznání, vrací, co nejdříve je to možné.

Geografická lokace a materiální a lidské zdroje ale na druhé straně ze Sýrie vždy činily lákavý terč kolonialismu, ať již v jeho starých či moderních podobách. Syřané po celou svoji dlouhou historii byli tvořivými lidmi pídícími se po vědění a poznání. V minulosti i současnosti ovládali průmysl, obchod i zemědělství. Celý svět slyšel o ugaritském písmu nebo o architektu Apollodoru Damašském. Syřané budovali přehrady, zakládali divadla a školy, stavěli kamenná města v časech, kdy většina lidstva prožívala dobu temna a přebývala v jeskynních a stanech. Mezopotámie, Úrodný půlměsíc, syrsko-libanonská pobřeží a lodě Féničanů, to vše podává nezpochybnitelný důkaz o velikosti a kreativitě člověka.

Právě díky těmto kvalitám se mohlo Sýrii podařit ustát proti sobě vedenou agresivní, která právě končí svůj desátý rok. Sýrie může hlásat nové vítězství nad novými nájezdníky. Zůstává však bolestivé téma nucené migrace, které je třeba vyřešit, přičemž nelze ignorovat kruté okolnosti za ní stojící.

Zrod problému „syrských uprchlíků“

Poté, kdy selhaly snahy států agrese a jejich žoldáků o zničení syrského státu, byly sousední země instruovány, aby se na agresi podílely budováním táborů, což Jordánsko provádělo skrze operační útvar MOC, zatímco Turecko skrze operační útvar MOM. Ozbrojené bandy měly za úkol zastrašovat syrské civilisty, terorem i materiálním útlakem je přimět k vysídlení. Neoficiálně se hovoří o tom, že teroristé měli slibovat těm, kdo se přemístí do těchto příhraničních táborů jednorázové platby ve výši 20 tisíc dolarů. Po příchodu na místo každá rodina dostávala 200 dolarů na jednoho svého člena. Jako první začali teroristé přesídlovat své rodiny s motivací vedení džihádu, nikoliv ve snaze své příbuzné zajistit a ochránit před nebezpečím (příkladem může být čtvrť Muhammad al-Džamál v Latákíji s turkmenskou majoritou, odkud byly na počátku války posílány rodiny do táborů v Turecku, zatímco muži odešli do oblasti Turkmenské hory, aby zde bojovali proti Syrské arabské armádě).

Turecké a jordánské hranice byly otevřené a syrští migranti je sami volně překračovali, případě jim Turci a Jordánci pomáhali, zatímco státy koloniální agrese, jako Amerika, Francie, Německo, Austrálie a monarchie Zálivu slibovaly příval mezinárodní pomoci. Slib byl dán, prostředky – ať již pro rodiny migrantů či pro hostující státy – měly dorazit. Vše ale spotřebovaly státy agrese, načež hostující státy začaly naříkat a stěžovat si na svoji neschopnost platit náklady na usazené migranty. Stále častěji zaznívaly úvahy, že je potřeba se migrantů zbavit, buď jejich návratem do Sýrie, nebo jejich vytlačením do vzdálenějších zemí. Kauza migrace do Evropy byla na světě a jejím středobodem se stalo Německo.

Proč právě Německo?

Německo, jak známo, trpí úbytkem populace a nárůstem jejího průměrného věku, přičemž tento vážný problém se rok od roku prohlubuje. Stoupá potřeba mladé a levné pracovní síly, aby zajistila chod státu ve všech oblastech. Syrští migranti byli pro tento účel jako stvoření, zvláště proto, že Německo je jako člen NATO partnerem v agresi proti Sýrii. Němci tak začali přijímat obrovské počty vysídlených Syřanů a umísťovat je v detenčních táborech, aby si z nich vybrali pro sebe ty nejvhodnější, zatímco zbytku povolili odejít do dalších zemí Evropské unie. Z tohoto důvodu byly vytyčeny podmínky ve vztahu k migrantům (jazyk, integrace a další), aby získali možnost usadit se v Německu.

Německou politiku otevřených dveřích začali mezitím zneužívat migranti z různých afrických a asijských zemí, kteří se vydávali za prchající před válkou v Sýrii.

V momentě, kdy Německu a zbytku Evropské unie tato krádež lidských zdrojů a jejich využití coby pracovní síly stačily, podepsaly známou smlouvu s Tureckem o návratu některých uprchlíků (těch, které Evropa nepotřebovala z důvodu jejich neschopnosti se integrovat a skutečnosti, že neměli pro práci v Německu dostatečnou kvalifikaci). Turecku byla slíbena závratná suma peněz (6 miliard euro), kvůli níž se nechalo zlákat s implicitní ideou návratu vysídlenců tam, odkud přišli, bez ohledu na humanitární podmínky, kvůli kterým dříve ronili krokodýlí slzy.

Zneužití „uprchlického problému“ ve válce proti Sýrii

Poté, co agresivní koalice Ameriky a jejích spojenců selhala ve svém úsilí zničit silný syrský stát, začala razit svoji politickou agendu pod záminkou humanitárního problému, jímž se stala otázka syrských uprchlíků v sousedních zemích. Cílem bylo ze zdánlivě humanitárních (ve skutečnosti však čistě politických a vojensky agresivních) pohnutek získat rezoluci OSN podle 7. kapitoly Charty a vyprovokovat světové veřejné mínění, aby tlačilo na své vlády kvůli řešení této otázky, kterou prezentovali coby ohrožení pro mezinárodní mír a bezpečí. V médiích se dokola točily obrazy tragédie vysídlenců hrající na emocionální strunu diváků. Přestože byly děsivé, Syřané velmi dobře věděli, že se teroristické gangy dopustily podstatně horších zločinů, nicméně státy agrese se tvářily, že tyto zločiny neexistují, a nikdo jejich záběry nevysílal. I lidskoprávní organizace zavíraly oči. To vše v kontextu ultimátního cíle, jímž byla demontáž syrského státu.

Objevily se „promo“ záběry s tonoucími, které doslova zaplavily světová média, byť v mnoha případech bylo prokázáno, že jsou falešné a vyrobené stranou agrese proti Sýrii. V syrské válce jsme jich viděli mnoho, a i předtím v zemích, jejichž vlády dokázala agresivní koalice svrhnout – v Tunisku, Egyptě a Libyi.

Selhání států agrese a vítězství pro Sýrii

Masy syrských „vysídlenců“ přišly v roce 2014 na velvyslanectví své vlasti v Bejrútu, aby hlasovaly v prezidentských volbách, což strany agrese ohromilo. Mnoho zemí – jmenovitě Belgie, Kanada, Egypt, Francie, Německo, Jordánsko, Katar, Saúdská Arábie, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy – zabránilo Syřanům v hlasování na syrských ambasádách na svém území. Velmi se bály, neboť věděly, že tito migranti odešli z donucení kvůli hrozbám kriminálních gangů. Záběry z Bejrútu obletěly svět a informovaly světovou veřejnost zcela objektivně o syrské realitě. Titulky mnoha světových deníků hlásaly, že prezident Asad vyhraje jakékoliv příští volby, neboť se u svého lidu těší vroucí podpoře. Masivní dávky propagandy stran agrese, že „Asad vraždí vlastní lidi“, se ukázaly jako bohapustá lež, které již nikdo nemohl věřit ani v Sýrii, ani mimo ni.

Svět byl také svědkem návratu vysídlenců, kterým to hostující země umožnily, do jejich oblastí, které syrská armáda osvobodila od terorismu.

Poté, co lidé nuceně vysídlení teroristickými gangy objevily rozsah dezinformací, jimž byli vystaveni, a falešných slibů, jimiž je balamutily strany agrese, aby je přiměly odejít ze Sýrie, zjistili, že vysídlenci, kteří se již navrátili na osvobozená území pod kontrolou syrské vlády, byli vřele přijati a bylo o ně s láskou postaráno.  O ty, kteří byli strašeni, že se jim syrský stát pomstí, že je zabije a že tábory v sousedních zemích jsou pro ně tou nejlepší variantou! Jakmile se toto dozvěděli, v momentě, kdy měli příležitost, vraceli se houfně. Zásadní roli sehrálo také to, že syrský stát oficiálně vyhlásil politiku národního usmíření a odpuštění, pro což zřídil i samostatné ministerstvo.

Zóny deeskalace a návrat migrantů

Rusko ve spolupráci se syrskou vládou podpořilo vznik tzv. zón deeskalace, jejichž garanty se stali právě Rusové společně s Tureckem a Íránem. Do těchto oblastí, v nichž se stále ještě vyskytují teroristé, se díky tomu dostává pomoci obyvatelům za předpokladu, že ozbrojené gangy zde neútočí na Syrskou arabskou armádu. Pracuje se zde na aktivaci národních výborů pro usmíření spadajících pod výše zmíněné ministerstvo, které mají za úkol vymýtit v těchto oblastech terorismus začleněním části ozbrojenců zpět do společnosti a narovnáním vztahů s nimi. Problematické teroristické elementy jsou pak přemísťovány do speciálních „shromažďovacích zón“ a jejich otázka bude řešena později. Díky tomuto postupu se rozšiřuje plocha bezpečných oblastí, kde může být tamní populaci efektivně poskytována humanitární pomoc.

Deeskalační vývoj byl trnem v oku Američanům a jejich spojencům, kterým vyhovovalo pokračující násilí, aby dosáhli svých politických cílů v Sýrii a zajistili si vliv v rámci konferencí v Ženevě a Astaně. Neuspěli v tom a zóny deeskalace výrazně rozjasnily světlo na konci tunelu vedoucího k zakončení nespravedlivé války proti Sýrii. V současnosti se již do značné míry v Evropě rozšířil realističtější obrázek o tom, co se v zemi skutečně odehrávalo a odehrává. Nezaujaté mediální materiály a tlak daňových poplatníků nutí evropské vlády, aby začaly uvažovat o návratu syrských uprchlíků do jejich vlasti, čemuž nahrává fakt, že většina syrského území je nyní bezpečná. Uprchlíkům jsou nabízeny finanční pobídky ve výši tisíců eur, aby se dobrovolně vrátili zpět.

Z druhé strany syrská vláda vyvíjí potřebné úsilí, aby se mohli vrátit syrští občané, které zanechaly na pospas ozbrojené gangy. V mnoha oblastech osvobozených Syrskou arabskou armádou již vláda obnovila nezbytnou infrastrukturu. V řadě míst již fungují standardní služby a vše směřuje k tomu, aby se tamní život vrátil do normálního stavu, jaký panoval před invazí teroristů.

Autor článku: Júnus Ahmad an-Násir

ملف الهجرة الخارجية ( اللاجئين ).. الأخطر في مفردات الحرب على سورية

بقلم يونس أحمد الناصر

كما هي ذبيحة الجزار هو حال الدول التي تتعرض للحروب , فلحمها للبيع و جلدها للبيع و حتى الدم و العظم للبيع , ولكل حالة تجد المشترين.و بالقياس فإن الدول التي تتعرض للحروب – كما هو الحال في الحرب العدوانية على سورية – يتم استنزافها بأبشع الطرق , عبر القتل للإنسان والتدمير للبنية التحتية التي لا يمكن حملها و سرقتها , و سرقة الثروات المادية من خلال السطو على المصارف وبيع السلاح .و حتى الثروة الوطنية تتعرض للنهب كآلات المعامل و السيارات و حتى الطائرات و القطارات و الأرصدة الإستراتيجية كالحبوب و حتى المياه و الآثار , ولا تتوقف عمليات النهب على ذلك , بل تتعداه للعقول و الخبرات و الكوادر العلمية و الثقافية و غيرها , عبر تهجير هذه العقول إلى البلدان التي شاركت بالعدوان و استقبالهم تحت ذرائع إنسانية ( كاذبة ) و تشبه دموع التماسيح التي تنهمر من عيونها أثناء افتراسها الضحية .

وهذا هو موضوعنا اليوم و أعني ملف الهجرة المؤلم أو التهجيرالقسري و هو المصطلح الأصدق في هذه الحالة و التي باعتقادنا تتجاوز أهميتها كل ما قلناه عن أساليب السطو المنظم التي تتعرض لها الثروة الوطنية المادية.و لكي لا ننعت المهاجرين بشيء من الظلم , فإننا نقول:بدون شك فإن من حقوق الإنسان الهجرة الاختيارية لتحسين ظروفه المادية أو تحقيق طموح علمي أو غير ذلك من المسائل التي يسعى إليها المهاجرين في الظروف الطبيعية , و ليس هذا ما سوف نتحدث عنه بإيجاز هنا , بل الهجرة القسرية أو التهجير كما قلنا و الذي يختبئ تحت عناوين إنسانية كاذبة لا علاقة للإنسانية بها , وهي التي تحدث في ظروف الحروب , طلباً للأمان و ليس لتحسين معيشة الأفراد( كما في حالة السلم)و كوننا في هذا المقال نخص ما حدث و يحدث للإنسان السوري في ظروف العدوان الهمجي على سورية و الذي تقوده أمريكا و توابعها الأوربيين و أدواتهم في محميات الخليج ,و نذكِّر هنا بأن سورية تتمتع بموقع جغرافي هام بين قارات العالم , و تتميز بطبيعة رائعة على مدار الفصول , الأمر الذي منحها خيرات طبيعية هائلة و عمق تاريخي و حضاري كبيرين , و لذلك فإن قرار الهجرة الخارجية الاختيارية منها يصبح قراراً صعباً .

و لذلك , نرى مفهوما بديلاً عن الهجرة في ظروف السلم و هو الاغتراب , بحيث يغادر الإنسان السوري لتحسين ظروفه المادية أو تحقيق طموحه العلمي , ثم يعود لسورية في أقرب فرصة تتاح له .الموقع الجغرافي الهام و الذي تحدثنا عنه , يضاف له الثروات المادية و البشرية , جعلت سورية هدفاً للاستعمار بأشكاله القديم و الحديث.و عندما نقول ثروات بشرية , فإننا نعني بذلك ” الثروة الحقيقية “فالإنسان السوري و عبر تاريخه الطويل هو إنسان خلاق و مبدع , يسعى للعلم و المعرفة , و السوريون ماضياً و حاضراً , أجادوا الصناعة و التجارة و الزراعة , و لا نرى حاجة للحديث عن أبجدية رأس شمرا أو المعماري أبولودور الدمشقي و غيرهم من الأسماء التي يعرفها العالم قبل السوريين , فأقاموا السدود و بنوا المسارح و المدارس و طوعوا الصخور و بنوا المدن في وقت كانت البشرية لا تزال تغط في عصور الظلام و تسكن الخيام .

فبلاد ما بين النهرين و بلاد الهلال الخصيب و شواطئ سورية و لبنان و بواخر الفينيقيين , كلها شواهد كثيرة على عظمة و إبداع هذا الإنسان.لكل ما تقدم , و في الحرب الظالمة الأخيرة على سورية و التي شارفت سنتها العاشرة على الأفول , مبشرة بنصر سوري جديد على الغزاة الجدد فإن ملف الهجرة ( القسرية ) يطفو على السطح و يحتاج المعالجة الجدية و التي لا نراها غائبة عن البحث و معالجة الآثار المترتبة على هذه الهجرة أو التهجير القاسي للإنسان السوري.كيف ومتى بدأ ملف اللجوء أو( التهجير )؟بعد فشل دول العدوان و مرتزقتهم بإسقاط الدولة السورية , كما فعلوا بسابقاتها ( الدول التي سقطت حكوماتها ) تم التوجيه لدول الجوار (الأردن عبر غرفة عمليات موك و تركيا غرفة عمليات موم ) المشاركة بالعدوان على سورية ببناء المخيمات و صدرت التوجيهات لمرتزقتهم باستعمال الترغيب و الترهيب للسوريين في المناطق التي دخلها الإرهاب لتهجير السكان بالترغيب المادي , و تقول مصادرنا (الخاصة) بأن الإرهابيين وعدوا كل من يذهب لهذه المخيمات سيتقاضى دفعة واحدة مبلغ ( 20 ) ألف دولار أمريكي دفعة واحدة , و بعدها و عند وجودهم في هذه المخيمات, ستتقاضى كل أسرة 200 دولار أمريكي عن كل فرد من أفراد العائلة التي تقيم في هذه المخيماتو بدأ الإرهابيون بعائلاتهم التي تم ترحيلها لهذه المخيمات بحجة التفرغ للجهاد و عدم انشغال ( المجاهدين ) بطلبات عائلاتهم و إبعادهم عن الخطر – كما كانوا يظنونو فُتحت الحدود التركية و الأردنية لهؤلاء المهجرين الذين كانوا يجتازونها ببساطة أو بمساعدة الدول المستضيفة – مع وعود دول العدوان الاستعمارية أمريكا و فرنسا و ألمانيا و أستراليا و ممالك الخليج ( التحالف الأمريكي غير الشرعي ) لهذه الدول بسيل من المساعدات الدولية ستغرق بها خزائنهم – و تم الالتزام بهذا الوعد في البدايات الأولى لهذا الملف, سواء للعائلات أو للدول المستضيفة للاجئين , حتى تم استهلاك هذه الورقة من دول العدوان l">ف؄ مerorismus zaeاotiلم ئع ا (حجة هذ و داجة الهذاان ا>ف؄ لتركية وerorismus zتبة عفو ٱول , لك رهابخٵلخامت الأ الطلأ الا ي0 ) هدير المتبر تل الجرة للجاستهلاك ) تم ( مر ن الوعنا اليور تأمري دفع الحثار المتبر تأة أمري)لظلام و تسكر اٰيث ة أمري اظلام و تسٱية أمريكلتي تتبدع لا ا (اسظرو٬ ف جدلها الالتٱذهثيتعم , و فت سورنيعمقعلميظنونو ٨لها السكان تتبالمن اته لك ني بذفة ذهب؅ عر لك ر مبائdu v podmínkách barboupá potřeba اكا>ف؄لجهاد ا تهم a> ي جى ال؈ الأالحقيقييضى بدأل ام تاري الذدواليات موم ) المشاركةاٹ

و التي تور٪ي شالن دولترغيبة و الأردنيةلد يعمقعو .لودور, وٯ ,ة , جعر٪ٯ الخارع و اهذا ااد م(أة أمري)عى لل؅ورية عٮأردنيت م٨ية ر تل الجرةلميظن ممدلهأمري٧لجدد و لذلٹ) ت)عي و حضر ب ذاذهبمسائلدع للد="_blank" r هذ٪ٯ اة وerorismus z(نية لهؤي و ) يط الا ري الد طقغرق ب٥ة عتبر الذيجة الهذ و شارفت س القجري ن.ني بلياخارأبو أر ؆ماديفة , a> يفة عض لمي ,ة أمري)و .< جى "_blank" re هذد ٹلدواختعيونهلخ؊ الطلةثقافية تركية و الأردنة ة و هيب للسور٣oopeneلخار, الظلتٸقت٥نسان رق ب٥ة كاذبة لسورٰم ماجةداتنية ( كاذبة ) ولظلام و تسكر اٰيالو(ة وerorismus z)عاسييونيظسحكنسان.لكل المشاركة ظلام و تسٱيجةي

Poté, co agresivní اكثبو مصالىالخار؊اخاا(و رى دنهكي دمي أوين إق بسم ) المشاركة؈لعا( و ننمخيملجهز ر)يرجلبكي نيقيفة نسان.لكل المشاركةان الهين معدول العهابي ا؈اقولتهجير )؟؈ ملعدواها ( الدولكclass=دو مدرو؄م.وء أو( التهجير )؟e enسية سوري.rorismus zئع ه( التotاقشاركةملك لجهالأردية , ه اللهؤٳولشرة لبات معمق مانوفلميظنة ؊بهذا ا٦آ اكلرf="h4/ , عبخيرجلبن الأسماء عا ٪رته لإنسان السلاخلاقسية ة ا království a Spojené státy – , do jejich ف؄يت مال؄٨ر ت هيب اكي عن هابي اونهفٴ دوقيقي؈ مالعلميريجةيتكء فو عالأردد فإنفة(مs zالتٹغيبهذا اذه الى ل ان ون lشرية لة .<نوجةاق و مل ال٦لةحت عٹن هابٺب٪كي ته لإنسان الس المشاركة جةاق0 ) هديرجراج ,و نقاط تكء لة ال مصد ان وe التم جدلعالأرد؈نية لهةoriلة ر ت هيب ع كيي٧نا ( ازقتهم بإ؆ديly odejít ze Sýrie, zjistili, že a لة نت؊ط لك م تاري مصا مرتزقتهم بإ؆د ) أ ,مالبحث ان.لمة الهذهت٩لن؊ر )فة عمقلك بسمكا="rtl"لبخotة دنهلأمريكي مlas تا="rtl"لبحث ان.لم ملتعرض هيب عnoعبenمدا ال؄لجهالأردئلاتقد أ ,رnk" reعب؆ ملد=نا ( ازقتهم بإدونكي هيب اٝ noen٧ٝ لخعيونهل الك ٶا هان تعرnk" r , كblank" r ذمقلسلبالم؅٭يم مرئلة س الدول ال الاو الترهيب للسورصا؂ت كرهٴٴ حداا اذه الدقاللة أمحجة ا ؊كية ٧درنا (الخ تتمونهذا افٴ دوspan cl القيقي, , عبض الم ) ي ؅ ا٬لسور٫ ان.لم ملتعرضeعب؆ ملدا="rtl"لبحث ان.لمارفتهج اا اذه الدنلعائلة هيب , ولe بيeferrerهأمئل؈ م .<نeعبذه ال٪حسيبعاالإرٱnoلخارر ت هيب ٝ ج؄ٝ رلم و ايرة علىعلى الم nk"لس )الترهيب للس هان هذد او ا سوريل dir="rمlasئ.لكل ما تقدم , المشاركة tl">وهذار مي م) ٶن دوري؄علمي , ري ؂lش" r , كن نت لد=نالم علىعمري٧ الما ( العل ااق و مننيا اذن إكة( ( التأالا تقو من ا ( العر ونهل الك عمريٱضeعب؁و ٱا يععب؆اد عل؄ري.rorismus رر تلتع اشاركةم" r ذنون كيعمقعمج ,و نبه؄ع هو الثهذدٹر) عب؄عل؄رالمدن ف/a> ,و نبلدقالل٧نا ( ازقتهم بإ؆لت٦لةبو مصا بش" rrer syrská vláda vyvíjí potřebné Júnus Ahmad an-Násir

geosyrskýata-tisyrská vláda vyvírebuildsse <.cz/tag/ýrilikt/5924012tag">ýriliktta-tisyrská vláda vyvírebuildsse <.cz/tag/dehra/5924012tag"> kterta-tisyrská vláda vyvírebuildsse <.cz/tag/d"p1"ce/5924012tag"> "p1"ceta-tisyrská vláda vyvírebuildsse <.cz/tag/tendencivé/5924012tag">tendenm čáta-tisyrská vláda vyvírebuildsse <.cz/tag/ucelovvé/5924012tag">účelovvéta-tity_sp tscriptp jQuery(docuass=)ready(function($) { var url = 'vláda vyvírebuildsse <.cz/aly uici-zl ve va-k-rta-v-

em-ýriliktu/'; // linkehrn jQuery.557JSON( 'vláa vyvílinkehrn, abycountservycount/share?tickt=jsonp&url='+url+'&callback=?', function (f="#) { //console.log(f="#.count); $('.share-linkehrn .count').ner"(f="#.count); } ); // Pinpsest jQuery.557JSON( 'vláa vapi.pinpesest, abyv1/urlsycount.json?url='+url+'&callback=?', function (f="#) { //console.log(f="#.count); $('.share-prn .count').ner"(f="#.count); } ); }); >shareitle-men

0s="vc_tta-t ing">

em-ýriliktu/', 'Pvětthis On twitpes', 'assubar=no,toolbar=no,sesizabv> no,scrollbars no,width=600,div cl=yri');28px;coloshare-twitpesc_eiásirs="vc_tta-t ing">

em-ýriliktu/-panel-actionloshare/whatsapyshare28px;colowabtnc_eiásir

0s="vc_tta-t ing">

0s="vc_tta-t ing">

Júnus ong> Júnu Previous :>Nnta :>Relatedbude sدا Roznůmr: s Mustafla Hamdánem (nejen) opanl Evmr novoji v Libanonuta-titl2_u 11skýrvna, 4%D8Roznůmr: s Wá´ilempal-Badí-em, váděta em m"httpsa práce a socierrer"ch věcíta-titl2_u 09skýrvna, 4%D8Představenstvo Feher"ce tmuž ch obchodnr"ch kommrpo roce zaseanlota-titl2_u 31 května, 4%D8 > Júnu > Júnu " itema.159"vláa vschemty WPSideBapx"u >Nejnověj Ev příspěvkyitle-aty_sp u Roznůmr: s Mustafla Hamdánem (nejen) opanl Evmr novoji v Libanonuta-titl2_u eiásir Júnus Read mmre...eع u Roznůmr: s Wá´ilempal-Badí-em, váděta em m"httpsa práce a socierrer"ch věcíta-titl2_u eiásir Júnus Read mmre...eع u Představenstvo Feher"ce tmuž ch obchodnr"ch kommrpo roce zaseanlota-titl2_u eiásir Júnus Read mmre...eع u nčenelvyznová Turecko k uve věnr" vody Eufratuta-titl2_u eiásir Júnus Read mmre...eع u nčenelvolEv prezidss=ata-titl2_u eiásir Júnus Read mmre...eع u Aleppv: sanačnEv práce na k-tatpserrer"m úřadu pvkr"čujíta-titl2_u eiásir Júnus Read mmre...eع >Archivyitle-aty_sp Archivyitlabelp texselect id" archives-dropdown-4" name/earchive-dropdown-_u Vybrat dětr"cu Červen 4%D8 u Květen 4%D8 u Duben 4%D8 u Březen 4%D8 u Únor 4%D8 u Leden 4%D8 u Prosinec 4%D0 u Listopad 4%D0 u Říjen 4%D0 u Září 4%D0 u Srpen 4%D0 u Červenec 4%D0 u Červen 4%D0 u Květen 4%D0 u Duben 4%D0 u Březen 4%D0 u Únor 4%D0 u Leden 4%D0 u Prosinec 4%19 u Listopad 4%19 u Říjen 4%19 u Září 4%19 u Srpen 4%19 u Červenec 4%19 u Červen 4%19 u Květen 4%19 u Duben 4%19 u Březen 4%19 u Únor 4%19 u Leden 4%19 u Prosinec 4%18 u Listopad 4%18 u Říjen 4%18 u Září 4%18 u Srpen 4%18 u Červenec 4%18 u Červen 4%18 u Květen 4%18 u Duben 4%18 u Březen 4%18 u Únor 4%18 u Leden 4%18 u Prosinec 4%17 u Listopad 4%17 u Říjen 4%17 u Září 4%17 u Srpen 4%17 u Červenec 4%17 u Červen 4%17 u Květen 4%17 u Duben 4%17 u Březen 4%17 u Únor 4%17 u Leden 4%17 u Prosinec 4%16 u Listopad 4%16 u Říjen 4%16 u Září 4%16 u Srpen 4%16 u >