Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S profesorem Muhammadem Awadem (nejen) o Starém Damašku

Rozhovor: S profesorem Muhammadem Awadem (nejen) o Starém Damašku

Mezi místy, o nichž lze říci, že byla doslova svědky příběhu lidstva, zaujímá přední pozici Damašek, hlavní město a perla Sýrie, kolébka civilizace, místo, kde se potkala abrahámovská náboženství, a jedno z nejstarších trvale osídlených měst světa. Po čase jsme si proto opět smluvili schůzku s profesorem Muhammadem Nazírem Awadem, ředitelem Úřadu památek a muzeí, aby našim čtenářům coby odborník na slovo vzatý okouzlující syrskou metropoli představil.

Pane profesore, o Damašku se říká, že je pravděpodobně nejstarším kontinuálně obydleným městem světa. Existují pro takové tvrzení archeologické důkazy?

Nejprve mi dovolte, abych vás znovu co nejsrdečněji přivítal na Úřadě památek a muzeí a abych pozdravil čtenáře vašich stránek. Co se týče stáří Damašku, s jistotou můžeme počátky města datovat do mezolitu, tedy starší doby kamenné, přesněji do devátého tisíciletí před Kristem, jakkoliv existují důkazy o ještě starším lidském osídlení vyplývající z vykopávek poblíž Damašku například v lokalitách Tell Rammád a Tell Aswad. Dnes často spatřujeme význam Damašku především v jeho bohaté historii a kulturním rozkvětu, ale neměli bychom ani podceňovat důležitost plynoucí z jeho geografické polohy. Damašek díky ní přirozeně fungoval coby křižovatka dopravních cest a obchodních vztahů jak mezi Asií a Evropou, tak mezi Asií a Afrikou.

Odkud název Damašek pochází a co znamená?

Ohledně původu názvu Damašek existuje více verzí. Kloním se k tomu, že je asyrského původu ve významu úrodné, prosperující půdy, kusu země. Název Šám, jak místní Damašku říkají, má souviset se Šémem, synem Noema – mír s ním – a praotcem semitů. Vedle těchto názvů se v minulosti Damašku říkalo kupříkladu také al-Fajhá, což je slovo etymologicky značící cosi prosperujícího, Džannat al-ard, tedy Ráj na zemi, či Rawd al-ghinná, Zahrada hojnosti. Všechna pojmenování Damašku odkazují k jeho kráse a malebnosti.

Mohl byste ve stručnosti přiblížit historii města?

V podstatě všechny civilizace s kořeny na Předním východě a nejvýznamnější říše starověku zanechaly v Damašku svůj otisk. Obývali jej jak Kananejci, tak Amorejci, poté zde v prvním tisíciletí před Kristem ustavili své mocné království Aramejci. Následovaly nájezdy egyptských faraonů, Asyřanů, Chaldejců a Peršanů. Po nich přišli v klasickém období Řekové, Seleukovci, Římané. V prvním století po Kristu měli údajně přechodně město ovládnout nabatejští Arabové.  Význam Damašku vzrostl v době, kdy se do pozic římských imperátorů dostali vojenští vůdci syrského původu jako Septimus Severus a Philippus Arabs.  Během ranně křesťanské éry množství obyvatel Damašku přijalo nové náboženství a někteří z nich za to čelíce pohanům zaplatili životem. Do této doby spadají počátky náboženské tolerance, kterou jsou obyvatelé Damašku proslulí. Zásadním momentem samozřejmě bylo, když ve třináctém roce po hidžře, tj. v roce 634 po Kristu vstoupili do Damašku muslimští Arabové. Damašek se stal hlavním městem umajjovského státu, největší říše v dějinách islámu. Coby kulturní centrum tehdejší doby přitahoval básníky z Iráku a Hidžázu. Také byl první metropolí, která zřídila překladatelský institut. Po pádu Umajjovců se u moci střídaly různé dynastie, nejprve Abbásovci, poté Túlúnovci, Ichšídovci, Hamdánovci a Fátimovci. Pak se Damašku zmocnili seldžučtí Turci a po nich jej dobyli Mongolové pod vedením Hülegüho, nicméně jen po několika letech byli v roce 1260 na hlavu poraženi v proslulé bitvě u Ajn Džálút a městu ovládli mamlúci. Tataři se nicméně Damašku chopili ještě jednou v roce 1401 pod vedením Timura. Zcela zásadní událostí byl v roce 1516 příchod Osmanů, kteří udrželi nadvládu nad Sýrii po dlouhá čtyři století. Damašek byl osvobozen a navrátil se do rukou Arabů až během velkého arabského povstání za první světové války. V roce 1920 byl zaveden francouzský mandát, ale obyvatelé Damašku vytrvale vzdorovali a podporovali své bratry ve všech dalších syrských městech s cílem vyhnat okupanty ze země. To se nakonec podařilo v roce 1946.

Jaký otisk tyto civilizace a impéria zanechaly na Damašku z architektonického hlediska? Co se z jejich dědictví zachovalo dodnes?

Současný Damašek je nesmírně bohatý na významné historické památky, zvláště mluvíme-li o starém městě, které UNESCO v roce 1979 zařadilo na Seznam světového dědictví. Z dnešní metropole zabírá staré město zhruba dvacetinu. Během starověku byly kolem něj vybudovány městské hradby se sedmi branami. Po příchodu muslimských Arabů byla část z nich uzavřena, část přetvořena, další zcela nové byly otevřeny. Počet otevřených damašských bran se nakonec ustálil na osmi: Báb aš-Šarqí, Báb Túmá, Báb al-Farádís, Báb al-Džábíja, Báb as-Saghír, Báb Kísán, Báb as-Salám a Báb al-Faradž. Z uzavřených bran zmiňme Báb al-Džiníq, Báb an-Nasr a Báb Sarídža. Z římských ruin lze dodnes spatřit sloupy Jupiterova chrámu u východu z trhu al-Hamídíja, triumfální oblouk ve čtvrti al-Amín a římský kanál ve čtvrti Qanawát. Staré město je proslulé také svými historickými trhy pokrytými kovovou střechou, jako je trh al-Hamídíja a al-Buzúríja, či ulicemi dlážděnými kameny, mezi které patří také ulice al-Mustaqím dlouhá 1500 metrů. Báb al-Džábíja na západě města je propojena s Báb aš-Šarqí, tedy Východní branou, přičemž jde o vůbec první dopravní systém na světě. Rozhodně nelze nezmínit sakrální budovy. Za vlády Byzantinců bylo ve městě vybudováno mnoho kostelů a klášterů, z nichž nejvýznamnější je Katedrála Panny Marie. Z řady skvostných mešit je třeba na prvním místě uvést Velkou umajjovskou mešitu, vedle níž se nachází Saláhuddínovo mauzoleum. Se jménem slavného ajjúbovského sultána je spjata i impozantní Damašská citadela v severozápadní části starého města, která představuje mistrovské dílo středověké vojenské architektury a opevnění. Ve minulosti byl Damašek rovněž proslulý svými karavanseráji, z nichž největší a nejznámější je Chán Asʽad Paša al-Azm pojmenovaný podle guvernéra z 18. století, jehož rezidence, tzv. Azmův palác, je unikátní ukázkou tradiční damašské architektury té doby a poutá pozornost řady návštěvníků. Je zcela nemožné zde vyjmenovat všechny historické památky a monumenty, které staré město nabízí. Rovněž jeho rezidenční čtvrti, v nichž žijí běžní lidé, zachovávají svůj tradiční vzhled a po staletí neměnnou povahu. Z moderních budov města zmiňme za všechny Nádraží Hidžázské dráhy, nádhernou budovu sloužící coby první stanice železnice z Damašku do posvátné Medíny.

Damašek byl také považován za centrum vzdělanosti, zmiňoval jste umajjovský překladatelský institut. Jak to bylo se vzděláváním v pozdějších obdobích?

V Damašku byl kladen důraz na výuku i v pozdějších obdobích. Řada škol v podobě klasických madras vznikla během mamlúcké a osmanské éry především v oblasti as-Sálihíja. Většina z nich již dnes nestojí, ale některé byly zachovány včetně madrasy al-Farúchšáhíja nacházející se na konci třídy al-Džalá v rámci současné budovy hotelu Four Seasons. Z dalších můžeme zmínit madrasy al-Ádilíja, al-Máridiníja, al-Muršidíja, an-Násiríja nebo az-Záhiríja. Ve středověku se tak jako v jiných islámských městech vzdělávalo buď v těchto klasických madrasách nebo v mešitách. Moderní formy vzdělávání začaly do Sýrie pronikat až se západním kulturním impaktem na konci devatenáctého století. Mezi moderními školami, které měly zásadní vliv na vědecký, intelektuální a národní život v Damašku vynikaly as-Safradžláníja nebo Maktab Anbar, která v té době byla svého druhu jediným místním středním učilištěm připravujícím státní úředníky. Postupně se přidávaly další specializované školy. Pokud ovšem chceme mluvit o arabizaci vědy, musíme se zastavit u Damašské univerzity, která vznikla v roce 1923 sloučením lékařské školy a právního institutu, a která se stala pionýrkou ve výuce věd v arabštině ve dvacátém století.

V jakém rozsahu se na pamětihodnostech Damašku odrazily války a přírodní pohromy?

Město bylo v průběhu historie mnohokrát poškozeno válečnými konflikty a zemětřeseními. Velké části města byly zničeny zemětřesením v roce 847, které bylo jedním z vůbec nejsilnějších zemětřesení v regionu. V každém období byly budovy a místa obnovovány a opravovány, takže s povděkem můžeme říci, že se množství dávných památek zachovalo v poměrně dobrém stavu. Monumenty a trhy dost utrpěly za francouzského mandátu a během druhé světové války, ale byly obnoveny. V důsledku teroristické války proti Sýrii ovšem musely být bohužel v roce 2013 zařazeny syrské památky na seznam ohroženého světového dědictví. Kromě nemovitého kulturního bohatství bychom ale v souvislosti s Damaškem měli hovořit také o uměleckých a řemeslných dovednostech, které se kontinuálně od dávných časů předávají z generace na generaci. Tkalcovské umění, výroba z kovu, dřeva či kamene, nebo skleněné mozaiky jsou neodmyslitelnou součástí kultury Damašku

Pane profesore, děkujeme vám za rozhovor a doufáme, že se budeme moci opět potkat a pohovořit o dalších tématech ze syrských dějin.

Děkuji vám za návštěvu a za váš zájem o různé aspekty syrské civilizace. Co se týče Damašku, mohli jsme dnes skutečně probrat jen zlomek z jeho historie a úchvatného kulturního dědictví.

Rozhovor pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

دمشق القديمة : أنت تمشي لترى ليس لتصل

إذا كانت الأمكنة تعتبر سردًا لماضي الإنسانية، وسجلًا لمجرى أحداث يصنعها الأبطال والشعوب، فمبتدأ وخبر هذا السرد هو دمشق , لؤلؤة سورية وعاصمتها , مهد الحضارات الإنسانية , وملتقى الديانات السماوية، وواحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم .يسرنا أن نلتقي مع المدير العام للمديرية العامة للآثار و المتاحف الأستاذ محمد نظير عوض ليضيء لنا على تاريخ هذه المدينة الساحرة

السؤال الأول : هل لكم سيدي أن تحدثوا قراء موقعنا عن تاريخ مدينة دمشق بالأدلة الأثرية المتوفرة لديكم

الجواب : أرحب بكم مجددا في المديرية العامة للآثار و المتاحف في سورية و أتوجه بالتحية من خلالكم لقراء موقعكم الإخباري و للإجابة على سؤالكم يمكننا القول بأن نشوء مدينة دمشق يعود إلى العصور الحجرية القديمة وتحديدًا إلى الألف التاسع ق.م رغم وجود دلائل استيطان بشري أقدم من تلك الفترة،كما دلّت الحفريات بالقرب من دمشق في موقعي تلّ الرّماد وتلّ أسود على سبيل المثال

السؤل الثاني : حبذا لو تحدثنا عن الحضارات التي مرت على مدينة دمشق من خلال المعلومات الأثرية المتوفرة لديكم

الجواب : العديد من الحضارات مرّت بدمشق , وعرفتها كافة الحضارات التي قامت في الشّرق , وأهم الإمبراطوريات في التاريخ , حيث سكنها خلال العصور التاريخية المتعاقبة كلاً من الكنعانيون والعموريون، وأنشأ فيها الآراميون مملكتهم القوية في الألف الأول قبل الميلاد، ثم تعرضت لغزوات الفراعنة والآشوريين والكِلدان والفُرس. وتتالى عليها خلال العصور الكلاسيكية كلًّا من اليونانيين والسلوقيين، ثم الرومان، وقد تعاظمت أهميتها بوصول عدد من القادة العسكريين من أصول سورية إلى منصب الإمبراطور في روما مثل الأباطرة (سبتموس سفيروس) و ( فليب العربي أو السوري ) .

السؤال الثالث : ما هي الآثار الدالة على النهضة المعمارية التي تركتها تلك الإمبراطوريات في دمشق و الشواهد الباقية منها حتى اليوم ؟

الجواب : في تلك الفترة تم بناء سور المدينة و تزويده بسبعة أبواب ثم سدّ العرب المسلمون بعضها أو جددوها وفتحوا أبوابًا جديدة فأصبحت ثمانية ، و هي باب الشرقي، باب توما، باب الفراديس ، باب الجابية ، الباب الصغير، باب كيسان ، باب السلام ، باب الفرج ، ومن الأبواب التي تم سدها باب الجينيق و بابا النصر و باب سريجة.و من الآثار الرومانية الباقية إلى اليوم أعمدة معبد جوبيتر في آخر سوق الحميدية و قوس النصر الروماني في حي الأمين ، و القناة الرومانية في حي القنوات

السؤال الرابع : أستاذ عوض لو تحدثنا عن أسواق دمشق و مدارسها , كنائسها و مساجدها التاريخية

الجواب : تشتهر المدينة القديمة بأسواقها التاريخية المغطاة بسقوف معدنية ، وبشوارعها المرصوفة بالحجارة ، ومنها الشارع المستقيم الذي يبلغ طوله 1500 مو يصل باب الجابية غربًا بالباب الشرقي و يمثل أول نظام سير في العالم.وأقام فيها العرب الأنباط دولتهم، ثم أضحت للبيزنطيين، فأنشأوا فيها الكثير من الكنائس و الأديرة ومن أهمها كنيسة مريم العذراء (الكنيسة المريمية) في القرن الثاني الميلادي.وفي أوائل الفترة المسيحية آمن عدد كبير من سكان دمشق بالدين الجديد و دفع بعضهم حياته ذودًا عنه في مواجهة الوثنية أمثال القديس يوحنا و بولس وحنانيا ، و في هذه الفترة وضع الدمشقيون أول ركن من أركان التسامح الديني الذي اشتهروا به عبر تاريخهم.

السؤال الخامس : أستاذنا الكريم ماذا يمكن أن تحدثنا عن دمشق بعد دخول المسلمين لها

الجواب : دخل العرب المسلمين دمشق عام 13هـ/ 634 م، وصارت عاصمة الدولة الأموية ، التي كانت أكبر امبراطورية في تاريخ الإسلام ، و غدت مركزًا حضاريًا يجذب الشعراء من العراق و الحجاز، وكانت دمشق أول عاصمة يُنشأ فيها دارًا للترجمة.ثم احتلها العباسيون، وحكمها الطولونيون وبعدهم الاخشيديون ثم الحمدانيون ومن بعدهم الفاطميون، ثم استولى عليها السلاجقة الأتراك ، واحتلها المغول بقيادة هولاكو عام 658هـ/ 1260م، ثم رحلوا عنها في نفس العام بعد معركة عين جالوت الشهيرة، فصارت للماليك، وكرر المغول التتار احتلالها بقيادة تيمورلنك عام 803هـ/ 1401م، ثم احتلها العثمانيون عام 922هـ/1516م، وقد حررتها الثورة العربية الكبرى وأعادتها لحضن الوطن العربي عام 1918، وعندما فُرض عليها الانتداب الفرنسي عام 1920م، لم يستكن أهل دمشق حيث قاموا بمساندة إخوانهم في كافة المدن السورية لطرد المحتل وتم الجلاء عنهاعام 1946م.

(السؤال السادس : الأستاذ محمد نظير عوض هل لديكم ما تضيفونه للمعلومات الهامة التي تحدثتم بها كما نقول ( مسك الختام

الجواب : ختاماً يمكننا القول بأن دمشق اليوم تذخر بالكثير من المواقع الأثرية و المعالم التاريخية الهامة و خاصة المدينة القديمة _التي تشكل فقط 5% من مساحة دمشق الحالية _ و تشتهر دمشق بقلعتها التي تقع عند الزاوية الشمالية الغربية للمدينة داخل السور ، و تُعد تحفة معمارية عسكرية تسلط الضوء على فن المعمار والتحصينات في العهد الأيوبي.تعود العمارة في دمشق إلى أقدم العصور بوصفها أقدم مدينة مأهولة ما زالت قائمة حتى اليوم، وما زالت الآثار الآرامية خافية تحت الأرض ولاسيما في تل السماكة.وتمتاز المدينة القديمة بعمارتها الدمشقية الشهيرة، ولأهميتها الاستثنائية على الصعيدين المحلي والعالمي أدرجت على لائحة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في عام 1979.كما تمتاز بأبنيتها وأوابدها التي تعود لعدة عصور، وأماكنها المقدسة من كنائس وجوامع وأضرحة، كالجامع الأموي الكبير، والكنيسة المريمية، وضريح صلاح الدين الأيوبي، وخانات كخان أسعد باشا العظم، وأسواق كسوق الحميدية والبزورية، ومدارسها كالمدرسة الجقمقية، ومتاحف وقصور وبيوت، كالبيمارستان النوري الذي كان مشفى بالمعنى الحديث يقصده الناس من مختلف الأصقاع وقصر العظم وبيت نظام ومكتب عنبر، وغيرها الكثير من المواقع والأماكن التاريخية الهامة.يقوم القسم القديم من المدينة حول الجامع الأموي وقلعة صلاح الدين داخل السور وظاهره، وقد حافظت أحياؤه السكنية على مظهرها القديم وعلى ما كانت عليه منذ مئات السنين.ويضمُ العديد من الأحياء العريقة التي تشهد على أصالة المدينة ونسيجها العمراني كحي الشاغور والصالحية والقنوات والأمين وباب توما، وساروجة ، والقيمرية، ومن أشهر أسواقها سوق الحميدية و الحريقة ومدحت باشا و البزورية ، وخان الحرير والنحاسين وغيرها.كما أن الواقع يقول بأن مدينة دمشق لا تستمد أهميتها ومكانتها من تاريخها ونهضتها فحسب، وإنما من مواصلاتها وصلاتها التجارية مع الخارج أيضًا، فقد وهبها الله موقعها الجغرافي حظاً لا يُجارى فهي نقطة التقاء لطرق المواصلات بين قارتي أوروبا وآسيا وكذلك بين إفريقيا وآسيا.أما بالنسبة لاسم المدينة فهناك عدة روايات حول التسمية و أرجحها أنها كلمة ذات أصول آشورية قديمة تعني الأرض الزاهرة أو العامرة ، ويقال أيضًا أنها سميت شام نسبة إلى سام ابن سيدنا نوح عليه السلام ، و قد حوّر اليونانيون والرومانيون هذا الاسم إلى دارماسكس، واحتفظ العرب بالتسمية الحالية دمشق. وقد أُطلق عليها ألقاباً كالفيحاء، وجلّق، وجنة الأرض، والروض الغنّاء، نظرًا لجمالها وطبيعتها الخلابة.وكانت منطقة الصالحية في دمشق موئلًا لعدد ضخم من المدارس التي أنشئت في العصر المملوكي والعثماني، زال أكثرها وبقي بعضها ومنها المدرسة الفروخشاهية التي تقع في نهاية شارع الجلاء ضمن مبنى فندق الفورسيزون حاليًا، والمدرسة الجاركسية، والمدرسة العادلية الكبرى، والماردنية، والمرشدية، والناصرية، والظاهرية وغيرها.كما تذخر دمشق بالكثير من المنشآت الرائعة كبناء السرايا (مقر وزارة الداخلية اليوم)، وبناء مديرية الشرطة والثكنة الحميدية (كلية الحقوق)، والمشفى الحميدي (مشفى الغرباء)، وبيت ناظم باشا القصر الجمهوري سابقًا، ومدرسة الحقوق ( وزارة السياحة) وغيرها, وأبرز هذه الأبنية وأجملها بناء محطة الحجاز الذي كان مشروعًا للسكك الحديدية يربط دمشق بالمدينة المنورة.وقد اشتهرت دمشق منذ القدم بالحرف اليدوية التي مازال بعضها موجودًا حتى اليوم، يفوح منها عبق التاريخ الدمشقي كأعمال النسيج والزجاج الملون والتصنيع والمعادن والخشب والنجارة، وفنون العمارة والفسيفساء الحجرية والزجاجية.أما التعليم في بداياته فقد توزع على المساجد والكتاتيب كغيرها من الحواضر الإسلامية، وأدخل التعليم الحديث من قبل المبشرين الأجانب في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.ومن أهم المدارس التي كان لها تأثير بالغ في الحياة العلمية والفكرية والوطنية في دمشق، المدرسة السفرجلانية، والكلية العازارية بدمشق ، ومكتب عنبر الذي كان المدرسة الثانوية الوحيدة في دمشق، وقد تم إنشاء دار المعلمين التي ألحقت بمكتب عنبر عام 1894، ثم مدرسة اللاييك ( معهد الحرية اليوم ) ، وبعدها التجهيز (جودة الهاشمي)، إضافة إلى المدارس الشرعية لإعداد الدعاة وأئمة المساجد تلبية لاحتياجات دمشق والمحافظات السورية.ولابد لكل متحدث عن تعريب العلوم من أن يتوقف عند جامعة دمشق التي نالت قصب السبق في تدريس العلوم باللغة العربية في القرن العشرين، وتعدّ دمشق حاضرة الشام, رفيقة التاريخ, بنت حضارتها منذ فجره ولا زالت….وقد تعرضت دمشق خلال تاريخها للتدمير بفعل الزلازل والحروب، وقد دُمرت أجزاء كبيرة من المدينة بسبب زلزال عام 847 م، والذي يعدُّ واحدًا من أقوى الزلازل على طول منطقة صدع البحر الميت. وقد كان في كل فترة يُعاد بناء وترميم ما تضرر من المباني والمواقع ، لذلك نجد أنّ العديد من المعالم التي تعود إلى أزمنة بعيدة نسبيًا قد وصلت إلى يومنا هذا بشكل جيد.وكذلك الأمر خلال الحرب العالمية الثانية و الانتداب الفرنسي على سورية وصولًا للعصر الحديث ، فقد تعرضت بعض الأوابد والأسواق للتدمير وأعيد ترميمها، لذلك نجد العديد من معالم المدينة العريقة وشوارعها وبواباتها وأسواقها على مر العقود الأخيرة تؤرخ للمدينة وسكانها وما حلّ بها من تغيير عمراني وديموغرافي. ونتيجةً للحرب الإرهابية على سورية صُنفت على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2013.المراسل : الأستاذ محمد نظير عوض نشكركم لكل المعلومات التي ذكرتها على أمل اللقاء مجددا في مواضيع أخرى من تاريخنا السوري.الأستاذ عوض : شكرا لزيارتكم و لاهتمامكم بتسليط الضوء على جوانب الحضارة السورية و فيما يخص دمشق فما ذكرناه جزء صغير من تاريخ هذه المدينة العريقة التي كانت و لا زالت تدهش زوارها بكل هذا العمق الحضاري لهذه المدينة .

دمشق – يونس أحمد الناصر

Related posts