Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie – aktuální aktivity ministerstva zemědělství (2. část)

Sýrie – aktuální aktivity ministerstva zemědělství (2. část)

Syrské ministerstvo zemědělství vynakládá velké úsilí pro rozvoj tohoto zásadního odvětví, které tolik utrpělo během války, jež byla Sýrii vnucena. Tyto snahy zahrnují kromě investic a péče o zemědělskou půdu také rozvoj legislativní struktury a aktualizaci zákonů v souladu s klíčovými potřebami. Zatím poslední etapu představuje zákon č. 40 umožňující zakládání akciových společností v zemědělském sektoru, který vydal prezident Baššár al-Asad v úterý 26. prosince loňského roku, a který ruší legislativní dekret č. 10 z roku 1986. Záměrem je udržet krok se zemědělskými plány a výrobními cíli a podpořit společnosti působící v zemědělském sektoru, a to jak rostlinném, tak živočišném, a poskytnout jim větší flexibilitu při realizaci jejich aktivit.

Abychom se seznámili s nově přijatými opatřeními, prošli jsme zprávy vydané ministerstvem zemědělství ke konci roku 2023, a zjistili jsme následující (na dosavadní informace z první části dále navazujeme tímto výčtem realizovaných a zainvestovaných projektů):

Státní drůbežářský podnik

 • Díky opatřením přijatým ministerstvem zemědělství v zařízeních státních drůbežáren s cílem zlepšit jejich reálný chod a podpořit zásobování místních trhů vejci a drůbežími produkty bylo dosaženo významného kvalitativního skoku, neboť zvýšení produkce přispělo k dosažení čistého zisku ve výši přibližně 2,29 miliardy syrských liber.
 • V drůbežárně v Homsu byly obnoveny líhně a v drůbežárně v Hamá byl obnoven systém krmení v halách (celkem dvě haly). Šest hal bylo rovněž obnoveno v Tartúsu, Suwajdě, Qunajtře, Sajdnáji a Latákíji.
 • Byly obnoveny krmící dávkovací zařízení v Qunajtře a Tartúsu
 • Počet chované drůbeže dosáhl počtu 800 tisíc slepic a brojlerů
 • Usnesení ministerstva zemědělství č. 109/T vydané počátkem srpna loňského roku, kterým se povolily investice do chovů drůbeže (licencovaných i nelicencovaných) jejich vlastníky nebo nevlastníky, vedlo k pozitivním výsledkům tím, že pomohlo mnoha chovatelům zprovoznit jejich zařízení a vrátit je do výroby, neboť počet navrátivších se chovů drůbeže dosáhnul 1 635 chovů, z toho 888 nových, nelicencovaných drůbežáren, s výrobní kapacitou přibližně 5 861 607 ptáků/cyklus, a 747 licencovaných drůbežáren, které v minulosti zastavily činnost. Zařízení investovaná podle tohoto dokumentu jsou zahrnuty do státní podpory poskytované na chovný cyklus, a to na základě výkazu spojeného s podklady pro nákup výrobních požadavků na “kuřata a krmiva”, který přispěje k zásobování místního trhu drůbežími produkty, včetně vajec a brojlerového masa. Tímto rozhodnutím bylo do výrobního procesu po udělení investičního dokladu zařazeno cca 23 % nelicencovaných drůbežáren a ministerstvo nadále pokračuje v udělování investičních a chovných dokladů v souladu s podanými žádostmi chovatelů.

Státní institut pro osiva

 • Pšenice
 • Množství osiva pšenice činilo 69 607 tun různých druhů z plánovaných 70 000 tun, tedy plán byl splněn z více než 99 %. Toto získané množství zahrnuje všechny druhy pšenice (tvrdé i měkké) které institut rozmnožuje, a splňuje všechny požadavky zemědělců
 • Osivo je distribuováno zemědělcům, protože je nutné realizovat národní plán pěstování pšenice pro zemědělskou sezónu 2023-2024. Bylo distribuováno 35 000 tun prosetého a sterilizovaného osiva s nejlepšími specifikacemi z hlediska kvality a vysoké produktivity a proces distribuce stále pokračuje.
 • Institut stanovil ceny prosetého a sterilizovaného osiva pšenice prodávaného zemědělcům na 3 950 syrských liber za kilogram pšenice a 3 400 liber za kilogram osiva ječmene. Rovněž oznámil uzavření smluv se zemědělci na produkci osiva pšenice a ječmene z množitelských polí pro příští zemědělskou sezónu podle konkrétních podmínek na výrobu 70 000 tun osiva pšenice a 6 000 tun osiva ječmene. Kromě toho stanovil orientační cenu pšenice pro zemědělskou sezónu 2023-2024 na 4 200 syrských liber za kilogram, což přispělo k uspokojení poptávky zemědělců a přispělo tak k plnění plánu pro tuto sezónu.
 • Ječmen
 • Institut poskytl 4 687 tun osiva ječmene s nejlepšími specifikacemi z hlediska kvality a vysoké produktivity, přičemž míra realizace činila 80 % a množství distribuované pro zemědělskou sezónu 2022-2023 činilo přibližně 210 tun.
 • Bavlna
 • Bylo získáno 3 580 tun zemědělsky preferované bavlny všech schválených odrůd, které instituce rozmnožila. Výtěžek stále pokračuje a distribuované množství dosáhlo 669 tun.
 • Veškeré dostupné zdroje zemědělské půdy jsou investovány do všech poboček Státního institutu s cílem rozmnožit a pěstovat osivo v guvernorátech, zvýšit v nich míru produkce oproti předchozím letům, dosáhnout ekonomické návratnosti pro institut a zajistit další finanční zdroje.

Státní projekt pěstování hub

 • Pokračovala produkce osiva žampionů a hlívy ústřičné ve všech výrobních jednotkách projektu v pobočkách v Aleppu, Tartúsu a Suwajdě v souladu s požadavky zemědělců.
 • Množství semen hub z laboratoří instituce pro produkci semen zemědělských hub do každého z guvernorátů (Aleppo, Tartús a Suwajdá) činí přibližně 3 500 litrů semen hlívy ústřičné a žampionů.

Státní projekt produkce sadbových brambor

 • V rámci národního projektu produkce sadbových brambor v sezóně 2023 vyprodukoval institut 1 197,8 tuny sadbových brambor typů Elite a Super Elite. Sadbové brambory Elite patří mezi zemědělci k žádaným vysoce výnosným odrůdám. Ceny byly pro zemědělce velmi výhodné ve srovnání s cenami dováženého osiva. Pokud jde o osivo brambor vyprodukované v síťových domcích Super Elite, je smluvně vázáno na výsadbu na otevřených polích v příští sezóně.
 • Institut provádí veškeré potřebné postupy k realizaci výrobního plánu pro nadcházející sezónu 2024 v rámci národního projektu produkce sadbových brambor ve všech jeho fázích (laboratoř – skleníky – síťové domky – otevřená pole) následovně:
 1. Laboratorní fáze: V současné době se vyrábí přibližně 100 000 laboratorních sazenic, které budou vysazeny ve sklenících v Tartúsu, Aleppu a al-Lajramúnu. Probíhá také proces obnovy genetické banky pro všechny odrůdy brambor. Poprvé byl zaveden proces rychlého množení sadebních brambor jako doplněk plánu množení, kdy bylo vyprodukováno 15 tisíc hlíz, které jsou nezbytné pro skleníkové pěstování ve veřejné správě.
 2. Skleníková fáze: V současné době probíhá proces skleníkového pěstování v Tartúsu a připravuje se skleníkové pěstování v Aleppu i v al-Lajramúnu.
 3. Fáze síťových domů: Byly uzavřeny smlouvy na výsadbu 878 síťových domků v několika guvernorátech.
 4. Fáze otevřených polí: Byla uzavřena smlouva na obdělávání plochy 1 100 dunamů otevřených polí v několika guvernorátech (Aleppo, Hamá, Homs, Damašek-venkov).
 • Pokud jde o dovážené osivo brambor, institut v současné době provádí dovozní řízení pro zahraniční osivo požadovaných vysoce produktivních a pro Sýrii vhodných odrůd brambor pro zemědělce, kteří si osivo předplatili. Objem předplatného dosáhl 4999,4 tuny a očekává se, že bude zajištěno 75 % předplaceného osiva.

Národní úřad správy a rozvoje lesů

 • Plnění plánu Národního úřadu dosáhlo u pšenice 100 % (dodané množství činilo přibližně 137 181 tun, z čehož 11 511 tun bylo prodáno společnosti pro množení osiva), 85 % u pícnin, 64 % u léčivých a aromatických rostlin a 78 % u bavlny. S odhadovanou produkcí 630 tun a dodávkou 496 tun do Státní organizace pro bavlnářství.
 • Byli vyšetřováni škůdci různých zemědělských plodin a ovocných stromů a pod dohledem vyšetřovacích a kontrolních výborů úřadu byla kontrolována plocha 54 059 hektarů.
 • Počet nových včelích úlů dosáhl 20 130 a počet obecních včelích úlů 40 083.
 • Bylo prováděno preventivní očkování a klinické ošetření stád hospodářských zvířat v objemu 2,1 milionu vakcín, 17 000 klinických ošetření, 112 vyšetření na parazity v krvi, 85 sérologických vyšetření a 44 000 umělých inseminací.
 • Byly uděleny licence pro 3 farmy s chovem krav.
 • Bylo vystaveno a obnoveno 611 km lesních cest a vystaveno 8,5 km lesních cest.
 • Ve veřejné dražbě bylo prodáno asi 65 tun zabaveného lesního palivového dřeva.
 • Byly přiděleny státní pozemky pro lesní hospodářství o rozloze 90 dunamů v oblasti policejní stanice Handžúr.
 • Místa, kde se shromažďuje syrský jilm, byla vyhlášena za přírodní rezervace (Qatrat ar-Rajhán, ar-Radžúm) a pracuje se na jejich vyčlenění jako lesního majetku.
 • Byla zalesněna plocha o rozloze 180 hektarů a vysazeno přibližně 115 000 lesních rostlin.
 • Provádění osvětové činnosti s cílem šířit ekologické povědomí a seznamovat spoluobčany s významem lesů a nutností je chránit a nezasahovat do nich. Bylo realizováno 55 zemědělských setkání, 64 studentských setkání a 10 rozšiřujících seminářů.
 • Realizace vzdělávacích kurzů týkajících se hašení požárů a ochrany lesů.
 • Překreslení hranic rezervace Abú Qubajs.
 • Realizace projektu na dokončení údržby severního kanálu v rámci zavlažovacího centra Tall al-Milah pro rok 2023.
 • Realizace údržby doprovodných komunikací zavlažovacích sítí v délce 1035 metrů s použitím drceného kamene v množství 1764 metrů krychlových.
 • Realizace projektu na dokončení údržby jižního kanálu v rámci zavlažovacího centra Asíla o rozloze 1800 m čtverečních.
 • Realizace projektu údržby sinusového kanálu v oblastech postižených zemětřesením.
 • Odstranění 342 zavlažovacích příkopů v at-Táru a al-Ghábu v oblastech, které nedosahují na zavlažovací vodu, s cílem zajistit zavlažování více než 1000 hektarů.
 • Realizace 6 zemních hrází pro zavlažování pozemků na hlavních odvodňovacích kanálech a 36 hrází na vedlejších odvodňovacích kanálech k zajištění vody pro zavlažování zemědělských pozemků. Inženýrské kádry v Národním úřadu správy a rozvoje lesů dokázaly využít vodu z pramene Báb at-Táqa, do kterého se vrátila voda po 27 letech sucha, k zavlažování 20 tisíc dunamů lesní půdy. Ihned poté, co se pramen vrátil k životu s plnou sílou, začaly inženýrské kádry úřadu vypracovávat technické projekty pro investice. Odpovědné složky úřadu začaly pracovat na čerpání pramenité vody na trase dlouhé 3 000 metrů, aby zavlažily plochu 20 tisíc dunamů ozimých a letních plodin na pozemcích vesnic aš-Šarí’a, al-Chandaq, at–Tawína, Nahr al-Bárid a části Ajn al-Kurúm.

Reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

(2) وزارة الزراعة السورية : تحديث القوانين و التحول للري الحديث ووقاية النبات

 • المؤسسة العامة للدواجن:

– نتيجة للإجراءات التي اتخذها وزارة الزراعة في منشآت المؤسسة العامة للدواجن بهدف تحسين واقع عمل هذه المنشآت بما يساهم في دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام ورفد السوق المحلية بمنتجات البيض والفروج حققت المؤسسة نقلة نوعية وانتقلت خلال هذا العام إلى أفضل حالة إنتاجية حيث ساهمت زيادة الإنتاج في تحقيق ربح صافي بلغ حوالي 2.29 مليار ليرة سورية.

– تم إعادة تأهيل مفقسي الأمات في منشأة دواجن حمص، وإعادة تأهيل نظام التعليف في حظائر الرعاية وحظيرتي إنتاج لمنشأة حماة، كما تم تأهيل 6 حظائر في كل من طرطوس والسويداء والقنيطرة وصيدنايا واللاذقية.

– تأهيل المعلف في كل من منشأتي القنيطرة وطرطوس.

– بلغ عدد الطيور المرباة حالياً 800 ألف طير من دجاج البياض والأمات والفروج.

– تم إنتاج 116 مليون بيضة مائدة، وإنتاج 410 طن فروج لحم، وإنتاج 1,8  مليون صوص تربية.

– بلغت القيمة التسويقية حوالي 150 مليار ليرة سورية.

– حقق قرار وزارة الزراعة رقم 109/ت الصادر في بداية آب الماضي والقاضي بالسماح باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها نتائج إيجابية من خلال مساعدة الكثير من المربين على تشغيل منشآتهم والعودة للإنتاج، حيث بلغ عدد المداجن العائدة للإنتاج حوالي 1635 مدجنة منها 888 مدجنة جديدة غير مرخصة وغير مستثمرة وبطاقة إنتاجية حوالي 5861607 طير/دورة، و747 مدجنة مرخصة كانت متوقفة، إذ أن المنشآت المستثمرة بموجب هذه الوثيقة تشمّل بالدعم الحكومي المقدم عن دورة التربية المحددة فيها استناداً إلى كشف مرتبط بوثائق شراء مستلزمات الإنتاج “صوص وأعلاف”، مما سيسهم في رفد السوق المحلية بمنتجات الدواجن من البيض ولحم الفروج، حيث أدخل القرار حوالي 23 % من المداجن غير المرخصة إلى العملية الإنتاجية بعد منحها وثيقة استثمار ولا تزال الوزارة مستمرة بمنح وثائق الاستثمار والتربية وفقًا للطلبات المقدمة من المربين.

 • المؤسسة العامة لإكثار البذار:

 بالنسبة للإنتاج والتسويق:

 • محصول القمح:

– بلغت الكميات المستلمة من بذار القمح 69607 طن من مختلف الأصناف والمراحل من أصل الكمية المخططة في المناطق الآمنة والبالغة 70000 طن بنسبة تنفيذ 99%، وهذه  الكمية المستلمة تتضمن كافة أصناف القمح بنوعيه القاسي والطري التي تكاثرها المؤسسة وهي تلبي كافة طلبات الأخوة المزارعين ورغباتهم من الأصناف المطلوبة.

– يتم توزيع بذار القمح للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة هذا المحصول في القطر للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024)، حيث تم توزيع كمية 35000 طن من البذار المغربل والمعقم المتمتع بأفضل المواصفات من حيث الجودة والإنتاجية العالية وماتزال عملية التوزيع مستمرة.

– حددت المؤسسة أسعار بذار القمح المغربل والمعقم المباع للفلاحين بــــ 3950 ليرة للكيلو غرام الواحد من القمح، ولبذار الشعير بـــ  3400 ليرة للكيلو غرام ، كما أعلنت عن فتح باب التعاقد مع الفلاحين لإنتاج بذار القمح والشعير من الحقول الإكثارية للموسم الزراعي المقبل وفق شروط محددة، وذلك لإنتاج 70 ألف طن بذار قمح و6000 طن بذار شعير، بالإضافة إلى تحديد السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام الأمر الذي ساهم في إقبال المزارعين على طلب الحصول على مستلزمات زراعة محصول القمح وبالتالي المساهمة في تنفيذ الخطة لهذا الموسم.

 • محصول الشعير:

– قامت المؤسسة بتوفير كمية 4687 طن بذار الشعير المتمتع بأفضل المواصفات من حيث الجودة والإنتاجية العالية بنسبة تنفيذ 80%، وبلغت الكمية الموزعة للموسم الزراعي (2022 ـــ 2023) حوالي 210 طن.

 • محصول القطن:

– تم استلام كمية 3580 طن من القطن المحبوب الزراعي ولكافة الأصناف المعتمدة والتي تكاثرها المؤسسة، وما زالت عمليات الاستلام مستمرة وبلغت الكمية الموزعة 669 طن..

– يتم الاستثمار لكافة الموارد المتاحة من أراضي زراعية في كافة الفروع التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار في المحافظات وزراعتها ورفع معدلات الإنتاج فيها مقارنة بالأعوام السابقة، وتحقيق ريعية اقتصادية للمؤسسة وتأمين موارد مالية إضافية.

– أما ما تم تنفيذه في مجال زراعة الأنسجة:

 • بالنسبة للمشروع الوطني لإنتاج بذار الفطر الزراعي:

– الاستمرار في إنتاج بذار الفطر الزراعي بنوعيه الأبيض والمحاري بجميع وحدات الإنتاج للمشروع في فروع المؤسسة (حلب وطرطوس والسويداء) ووفق طلبات المزارعين.

– كميات بذار الفطر المباعة في مخابر إنتاج بذار الفطر الزراعي العائدة للمؤسسة في كل من محافظات (حلب وطرطوس والسويداء) حوالي /3500/ ليتر بذار فطر محاري وأبيض.

 • بالنسبة للمشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا:

– قامت المؤسسة من خلال المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا خلال موسم 2023 بإنتاج كمية 1197,8 طن من بذار البطاطا مرتبة ايليت  وسوبر ايليت, حيث أن بذار البطاطا مرتبة إيليت من الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمرغوبة من قبل المزارعين, وتم توزيعها على المزارعين لزوم زراعة العروة الخريفية وقد تميزت بإنتاجها العالي مع الإشارة إلى أن أسعار البذار الوطني كانت مناسبة جداً للمزارعين ومنافسة بشكل كبير لأسعار البذار المستورد، أما بذار البطاطا ناتج البيوت الشبكية مرتبة سوبر ايليت يتم التعاقد عليها لزراعتها في الحقول المفتوحة في الموسم القادم.

– تقوم المؤسسة بجميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم القادم 2024 ضمن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا بكافة مراحله (المخبرية – البيوت الزجاجية – البيوت الشبكية – الحقول المفتوحة) كما يلي:

▪︎ المرحلة المخبرية: يتم حالياً إنتاج حوالي /100/ألف شتلة مخبرية لزراعتها في البيوت الزجاجية في كل من طرطوس وحلب والليرمون، كما يتم إجراء عملية تجديد البنك الوراثي لكافة أصناف البطاطا.

▪︎ تم إدخال عملية الإكثار السريع لشتول البطاطا لأول مرة كرديف لخطة الإكثار حيث تم إنتاج /15/ألف درينة لزوم زراعة البيت الزجاجي في الإدارة العامة.

▪︎ مرحلة البيوت الزجاجية: يتم حالياً البدء بعملية زراعة البيت الزجاجي في طرطوس، والاستعداد لزراعة البيت الزجاجي في كل من حلب والليرمون لإنتاج أمهات بذار البطاطا.

▪︎مرحلة البيوت الشبكية: تم التعاقد على زراعة 878 بيت شبكي في عدة محافظات في القطر.

▪︎ مرحلة الحقول المفتوحة: تم التعاقد لزراعة مساحة 1100 دونم حقول مفتوحة في عدة محافظات من القطر /حلب- حماة- حمص- ريف دمشق/  .

– بالنسبة لبذار البطاطا المستوردة تقوم المؤسسة حالياً بإجراءات الاستيراد من بذار البطاطا الأجنبية الفلاحين المكتتبين على البذار لديها ومن الأصناف المرغوبة من قبلهم والمتمتعة بالإنتاجية العالية والملائمة لظروف الإنتاج في القطر، وبلغت كمية الاكتتاب 4999,4 طن, ومن المتوقع تأمين 75% من البذار المكتتب عليها.

 • الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب:

– تنفيذ خطة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بشقيها النباتي والحيواني حيث بلغت نسبة تنفيذ محصول القمح 100% وبلغت الكميات المسلمة حوالي 137181 طن منها 11511 طن مسوق إلى مؤسسة إكثار البذار،  85% نسبة تنفيذ المحاصيل العلفية، والنباتات الطبية والعطرية 64% ، والقطن 78% بإنتاج مقدر بـــ 630 طن وتسليم كمية 496 طن للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

– تم التحري عن آفات مختلف المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، وتم مكافحة مساحة 54059 هكتار تحت إشراف لجان التحري والمكافحة في الهيئة.

– بلغ عدد خلايا النحل الحديثة 20130؛خلية، وعدد الخلايا البلدية 40083 خلية.

– تنفيذ التحصينات الوقائية والمعالجات السريرية لقطعان الثروة الحيوانية حيث تم تنفيذ2,1 مليون لقاح، و17 ألف معالجة سريرية، وإجراء 112 اختبار للطفيليات الدموية و85 اختبار مصلي، و44 ألف تلقيحة اصطناعية.

– ترخيص نهائي ل 3 مزارع أبقار، ومنح ترخيص نهائي لمدجنتين تسوية وضع.

– تم منح 3 موافقات مبدئية لمزارع أبقار.

– شق  وترميم 611 كم من الطرق الحراجية، وشق 8.5 كم طرق حراجية.

– بيع حوالي 65 طن من الأحطاب الحراجية المصادرة بمزاد علني.

– تخصيص عقارات عائدة إلى أملاك الدولة للحراج بمساحة  90 دونم في مجال مخفر حنجور.

– إعلان أماكن تجمعات الدردار السوري كمحميات طبيعية (قطرة الريحان – الرجوم) ويتم العمل على تخصيصها كأملاك حراجية.

– تحريج مساحة 180 هكتار وزراعة حوالي 115 ألف غرسة حراجية.

– تنفيذ النشاطات الإرشادية بهدف نشر الوعي البيئي وتعريف الإخوة المواطنين بأهمية الغابات وضرورة الحفاظ عليها وعدم التعديات عليها حيث تم تنفيذ 55 لقاء فلاحي و 64 لقاء طلابي و10 ندوات ارشادية.

 • تنفيذ دورات تدريبية تتعلق بمكافحة الحرائق والحفاظ على الغابة.
 • إعادة ترسيم حدود محمية أبو قبيس.

– تنفيذ مشروع استكمال صيانة القناة الشمالية ضمن مجال مركز ري تل ملح لعام 2023.

– تنفيذ صيانة لطرق مرافقة لشبكات الري بطول 1035م بالحجر المكسر بكمية 1764 م3.

– تنفيذ مشروع استكمال صيانة القناة الجنوبية ضمن مجال مركز ري أصيلة بمساحة 1800 م2.

– تنفيذ مشروع صيانة للقناة الجوبية في المناطق المتضررة من الزلزال.

– تعزيل جور سقاية عدد 342 جور في الطار والغاب في المناطق التي لا تصلها مياه الري لتأمين الري لأكثر من 1000 هكتار.

– تنفيذ 6 سدات ترابية لري الأراضي على المصارف الرئيسية و36 سدة على المصارف الفرعية لتأمين مياه الري للأراضي الزراعية وازالتها قبل حلول موسم الأمطار.

– تمكنت الكوادر الهندسية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب من استثمار مياه نبع باب الطاقة، الذي عادت إليه المياه بعد جفاف استمر 27 عاماً، لإرواء 20 ألف دونم من أراضي الغاب حيث باشرت الكوادر الهندسية في الهيئة فور عودة النبع للحياة بغزارة جيدة بوضع التصميمات الهندسية لاستثمار مياه النبع، وكان أفضل الخيارات جر مياهه إلى مصرف ج2، الذي عانى من جفاف طوال ثلاثة عقود ، وقد باشرت آليات الهيئة العمل لجر مياه النبع بمسار بلغ طوله 3000 متر، لتروي مساحة 20 ألف دونم من المحاصيل الشتوية والصيفية، في أراضي قرى الشريعة و الخندق والتوينة ونهر البارد وقسم من عين الكروم.

 • الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية:

– إعادة تأهيل منشأتي بئري تل هويمل في ريف دمشق والمتاعية وبئرين في درعا.

– تشغيل 7 آبار من الآبار التي تقدم مياه الشرب لعدد كبير من قطعان الماشية التي يتجاوز عددها 100 ألف رأس في التجمعات المجاورة وبالتالي تخفيف العبء والمعاناة عن الأخوة المربين في:

 • الذيابات – وادي العذيب في بادية حماة.
 • غدير الديب – مشتل القريتين في بادية حمص.
 • الأفاعي – البطمة في بادية ريف دمشق.

– إعادة تأهيل محمية الشولا في دير الزور ومحمية الجلد في درعا.

– إعادة تأهيل مركز الفرات الرعوي لإنتاج الغراس الرعوية بهدف إنتاج الغراس الرعوية المختلفة اللازمة لإعادة تأهيل المحميات الرعوية في بادية دير الزور.

– إعادة تأهيل عدد من الآبار بغية تأمين مياه الشرب لقطعان الثروة الحيوانية لعدد من التجمعات في بادية درعا وهي بئر غصم الذي يلبي حاجة مايقارب 4000 رأس من الأغنام، وبئر بصرى “الصماد” ويخدم حوالي 4500 رأس في منطقة بصرى وقرية صماد وتزويدها بالطاقة الشمسية مما يؤمن مورد دائم لمياه الشرب لقطعان الماشية في التجمعات المجاورة.

– إنتاج مليون غرسة رعوية في المشاتل الرعوية.

– زراعة 1075340 غرسة رعوي في المحميات الرعوية وحقول الأمهات وفي منطقة الاستقرار الرابعة ببادية حماة (في الصبورة والسعن وجنى العلباوي).

– جمع البذور الرعوية كمية 4345 كغ.

– نثر البذور الرعوية كمية 5200 كغ في البادية.

 • الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية:

– بلغت كمية الإصبعيات المنتجة في عام 2023 حوالي 3 مليون إصبعية من أنواع المشط “أزرق، نيلي، وحيد جنس”، والكارب “عام وعاشب وفضي” بنسبة تنفيذ 75%

– بلغت كمية الإصبعيات المباعة للمربيين 28186 كغ أي حوالي 1,5 مليون إصبعية وبلغت قيمة الإيرادات حوالي 309 مليون ليرة.

– تستمر الهيئة العامة للثروة السمكية بتأمين وإنتاج الإصبعيات لزوم المزارع السمكية حيثبلغ عدد الإصبعيات الموزعة 201100 إصبعية لـ1359 مزرعة سمكية أسرية ضمن 7 محافظات اللاذقية وطرطوس وريف دمشق وحمص وحماة والقنيطرة وحلب.

– بلغت كمية الإنتاج من التجارب البحثية في الهيئة حوالي 9,5 طن، ومن إنتاج القطاع الخاص 1,4 طن من الأسماك البحرية وحوالي 10 طن من الأسماك العذبة.

– منح ست موافقات لإقامة مزارع أسماك تقليدية، 2 في اللاذقية، و2 في حماة، وواحدة في القنيطرة، وواحدة في السويداء.

– منح ترخيص نهائي لإقامة مزرعة أسماك عائمة حرة في البحر بطاقة إنتاجية 400 طن/الموسم.

– بلغ عدد السدود المؤجرة حوالي 30 سد وبلغت قيمة الإيرادات الناتجة حوالي 250 مليون ليرة.

– بلغت إيرادات حصة الجمهورية العربية السورية من أسماك التونا حوالي 4,815 مليار ليرة.

 • الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية:
 1. 1. في مجال بحوث البستنة

تقييم بعض أصناف التفاح المتفوقة بالخصائص النوعية والإنتاجية لاعتماد المناسب منها في مناطق بيئية مختلفة، بالإضافة إلى أربع سلالات مبشرة من البامياء، والتوصل إلى سلالات مبشرة من الخس المحلي (3 سلالات من الخس الحموي، 2 سلالة من خس الشامي) بطريقة التربية الذاتية والانتخاب، و تم إدخال هذه السلالات في مرحلة التقييم الإنتاجي تمهيداً لاعتمادها، وصنفين من الفاصولياء المخصصة للزراعة المحمية (قرن رفيع وقرن عريض) تميزا بإنتاجيتهما المرتفعة،

 1. 2. في مجال بحوث محصول القطن:

– إنتاج حوالي31 طن من بذار القطن الزراعي، نتج عن حوالي 54 طن من القطن المحبوب من أصناف “حلب 118، وحلب 124، ورقة 5، ودير الزور 22”.

– الحصول على سلالة مبشرة من القطن المصري “طويلة التيلة” هي قيد الاعتماد، والمتابعة في تنفيذ برنامج استنباط أصناف مبكرة ومتحملة للإجهاد المائي.

 1. 3. في مجال الأصول الوراثية:

ـ جمع الأصناف المحلية بالقطر العربي السوري وإكثار وتقييم الأصناف المحلية في حقول المزارعين بمشاركة الباحثين المختصين والمزارعين وإقامة الندوات والأيام الحقلية للتعريف بأهمية الأصناف المحلية والتي تعتبر المادة الوراثية الأهم لمواجهة التغيرات المناخية إضافة إلى اعتبارها المصدر الخام لبرامج التحسين الوراثي.

 1. 4. في مجال بحوث المحاصيل:

– اعتماد تسجيل الصنفين من القمح “شام11 وفرات 10” في الجمهورية العربية السورية.

– السلالات المرشحة للاعتماد:

 • 3 سلالات مبشرة من القمح القاسي.
 • 6 سلالات مبشرة من القمح الطري.
 • 11 سلالة مبشرة من الشعير.
 • سلالات واعدة من محصول الحمص، والعدس، وأربع سلالات من محصول الفول.
 • تقييم أداء ثلاث سلالات مبشرة من فول الصويا وزراعتها في حقول الفلاحين بالتعاون مع اكثار البذار في محافظات حمص وحماة وحلب والرقة.
 1. في مجال بحوث الموارد الطبيعية:

– تحديد المواقع المثلى لحصاد المياه في السويداء باستخدام تقانات الاستشعار عن بعد والنظم الرافدة.

– دراسات خاصة بتطوير المعادلة السمادية للعديد من المحاصيل والخضار.

– دراسة تأثير ملوحة مياه الري والمحسنات (التسميد العضوي) في بعض خواص التربة ضمن دورة زراعية في ظروف دير الزور.

– إصدار النسخة الأولية من برنامج إدارة الري في قطاعات الري للبحوث العلمية الزراعية.

 1. في مجال إعادة تأهيل المحطات البحثية:

– تأهيل محطة الفرحانية /مركز بحوث حمص.

– تأهيل محطة الحاطرية / مركز بحوث طرطوس.

– تأهيل محطتي مسكنة وتل حديا وموقع دريكيلة لبحوث القطن  بمافيها تأهيل وتجهيز بئري الري .

– تركيب منظومة كهروضوئية عدد2 لتغذية غاطسة في محطة بحوث قرحتا ومضخة غاطسة في محطة بحوث واحد آيار في خرابو، بالإضافة إلى منظومة كهروضوئية لتغذية مضخة في محطة حميمة بمركز بحوث حلب.

 • في مجال التنمية الريفية:

– إعداد أدلة العمل الخاصة بالعمل التنموي حيث بلغ عددها 5 أدلة وهي:

 • دليل عمل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية.
 • دليل عمل وحدات التصنيع الغذائي.
 • دليل عمل صالات التسويق الريفي.
 • دليل التمويل الريفي.
 • دليل إدارة الأصول المقدمة كمنح ومساعدات.

– إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لـ 22 قرية من مختلف المحافظات التي سيتم العمل ببرنامج القرى التنموية خلال عام 2024.

– استمرار العمل في تنفيذ الخطة التنموية في قرية قطرة الريحان وهي: وحدة التصنيع الغذائي، ووحدة تصنيع الهاضم الحيوي، وتقنية الشعير المستنبت، ووحدة إنتاج الفيرمي كومبوست، والصبار الأملس، والصندوق الدوار، وشبكة مربي الأبقار، وشبكة مربي الأغنام، والحدائق المنزلية.

ـ إقراض 120 أسرة من بنك الإبداع بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة لتمويل مشاريع زراعية وخدمية وصناعية.

– تنفيذ 4602 ندوة لتوعية الأسر الريفية في مختلف المجالات الزراعية والاجتماعية والثقافية والقانونية والبيئية والصحية، و2415 بيان عملي لتنمية مهارات الأسر الريفية في مجالات الصناعات الغذائية والريفية واليدوية والزراعية، و9047 زيارة حقلية للمزارعات التي تعمل في مختلف المحاصيل الزراعية (القطن- الشوندر- الأشجار المثمرة- الحيوانات الزراعية- ………الخ)

– تم تنفيذ 22 دورة فلاحات ، ودورة مركزية وفق محاور محددة ومعايير دقيقة من قبل مديرية التعليم والتأهيل الزراعي

▪︎بالنسبة لصالات البيع:

– اللاذقية 4 أسواق في “اللاذقية وجبلة والحفة والقرداحة”

 حمص 3  أسواق في “صالة المديرية والمخرم والحديقة البيئية”

 حلب سوق واحد، حماة سوق واحد، درعا سوق واحد، القنيطرة سوق واحد، دمشق سوق واحد.

ـ بلغ عدد الموردات إلى الأسواق في المحافظات 203 مجموعة تسويقية وكل مجموعة تسوق منتجات لحوالي 30 منتجة.

وكانت المنتَجات الأكثر مبيعاً في الأسواق هي ( ألبان و أجبان –عسل- زيت زيتون- دبس رمان- دبس فليفلة- دبس بندورة- دبس خرنوب – تين هبول- برغل- فريكة – زعتر- فول يابس- خل تفاح- بيض بلدي- حلويات- شامبو- أشغال يدوية)

▪︎بالنسبة لوحدات التصنيع:

ـ بلغ عدد وحدات التصنيع 33 وحدة في محافظات حمص وريف دمشق و طرطوس والغاب والسويداء وحماة واللاذقية ودرعا

 وبلغ عدد المستفيدات من وحدات التصنيع 495 مستفيدة بشكل مباشر، وتعتبر المنتجات الأكثر تصنيعاً في وحدات التصنيع هي ” ألبان و أجبان ودبس بندورة ودبس فليفلة وزيتون وزيت زيتون و مخللات وخل تفاح ومجففات وحلويات وفول و بازلاء ومنظفات.

-استكمال العمل في تأسيس وحدات التصنيع في اللاذقية في كسب وعين التينة.

▪︎بالنسبة لبرنامج التعاون مع مؤسسة وثيقة وطن:

 • تحديد المنتجات السورية اللازمة للتوثيق: حيث تم تحديد 7 منتجات للبدء بالعمل وتوزيعها على مدار العام وذلك حسب فترة تصنيعها وهي “الجبنة الشركسية والشنكليش والكشك والتوت الشامي ودبس الرمان وزيت الخريج والتين الهبول.
 • تنفيذ دورة تدريبية حول مهارات وتقنيات التأريخ الشفوي، والتدريب على كيفية الاعداد لبطاقة مشروع (موضوع المشروع-البحث-جدول الخطة- الأسئلة الموجهة- تحديد مناطق العمل والشهود)
 • تم توثيق منتج الشنكليش في محافظة حماة منطقة السعن كجولة أولى، وفي محافظة اللاذقية قرية بطموش كجولة ثانية وتم إنتاج برومو أولي لتوثيق الجولة الأولى والثانية.
 • تم إعداد مشروع لتوثيق منتج الكشك في محافظتي ريف دمشق وحماة.
 • في مجال الإرشاد الزراعي:

ـ بلغ العدد الإجمالي للوحدات الإرشادية 1205 منها 116 وحدة إرشادية داعمة، ولكن بسبب الأزمة انخفض عدد الوحدات الإرشادية العاملة إلى 685 وانخفض عدد الوحدات الإرشادية الداعمة إلى 69.

ـ إعداد 9 دلائل فنية إرشادية ضمن إطار تنفيذ خطة الإرشاد الزراعي وتنفيذ مهامه كونه يشكل صلة الوصل مع الفلاحين ونقل كافة المعلومات المتعلقة بخدمة القطاع الزراعي وهي:

 • الدليل الفني لأشجار التوت.
 • الدليل الفني لزراعة الملوخية.
 • الدليل الفني لزراعة البصل.
 • الدليل الفني لزراعة الثوم.
 • دليل أصناف الزيتون في سورية.
 • الدليل الفني لأشجار اللوز.
 • الدليل الفني لزراعة البطاطا.
 • الدليل الفني لزراعة الكمون.
 • الدليل الفني لإنتاج الفطر المحاري.

وأصدرت مديرية الإرشاد الزراعي دليلين إرشاديين هما:

 • الدليل الفني للبرامج الإرشادية.
 • الدليل الفني لآلية تنفيذ البرامج الإرشادية.

ـ تنفيذ 28 مدرسة مزارعين حقلية ضمن خطة النشاطات الزراعية لكل من: القمح المروي والقطن والشوندر السكري والذرة الصفراء والعدس والزيتون والفستق الحلبي والتفاح والزراعة المحمية والأبقار والأغنام والنحل، التي توزعت في كافة المحافظات وفقاً للنشاط الزراعي السائد فيها بنسبة تنفيذ (85%).

– تنفيذ 2388 بيان عملي وفق الروزنامة الزراعية والخطة الموضوعة لأهم النشاطات الزراعية بنسبة تنفيذ 97%.

– بلغ عدد الندوات الارشادية /1737/ بنسبة تنفيذ 153%.

– إنتاج 12 فيلم ارشادية للنصائح الإرشادية لكل شهر، و22 فيديو ارشادي لأهم الموضوعات التي تهم الفنيين والمزارعين والمربين بالإضافة إلى الأفلام التي توضح عمل بعض المديريات في الوزارة مثل: صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث الطبيعية والخطة الإنتاجية وآلية تنفيذها والقرارات التي تخص إنتاج الفيرمي كومبوست كنشاط زراعي أو كسماد.

– تم إصدار العددين (67 و68) من مجلة الزراعة.

– كان للمسرح الإرشادي الزراعي الجوال مساهمات وبصمة كبيرة ونقل الرسائل الهامة منها آفة خطيرة يتعرض لها مجتمعنا ولابد للتصدي لها وهي آفة المخدرات، حيث قدمت فرقة المسرح /4/ عروض مسرحية في الثانويات الزراعية والبيطرية بالتنسيق مع مديرية التعليم الزراعي.

 • صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية:

يستمر الصندوق بتعويض المتضررين جراء الكوارث الطبيعية حيث بلغت المبالغ المعوضة عن الأضرار لعام 2023 حوالي 4 مليار ليرة، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 13500 مستفيد، كما تم تكليف الصندوق بالتعويض لمتضرري الحرائق بمبلغ 10.2 مليار ليرة حيث بلغ عدد المتضررين حوالي 350 مزارعاً.

وعوض الصندوق منذ تأسيسه حوالي 24,6 مليار ليرة بعدد مستفيدين حوالي 354 ألف مستفيد.

ويتم حالياً بالتعاون مع الأرصاد الجوية إعداد دراسة تتضمن خريطة انتشار ومرور التنين البحري وذلك بهدف تجنب الأضرار الناتجة عنه من خلال تشميل كافة البيوت المحمية الواقعة ضمن مسار التنين البحري بالدعم ليتم استبدال مكان إقامة البيت البلاستيكي والاستعاضة عنه بالزراعات البديلة وذلك خلال فترة زمنية محددة، كما أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وضعت الشروط الفنية المناسبة لإقامة بيت بلاستيكي، وتم توزيعها على الأخوة المزارعين.

 • صندوق دعم الإنتاج الزراعي:

يستمر صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتقديم كافة الخدمات المحددة ضمن نطاق عمله حيث قام الصندوق بدعم:

 • السماد الموزع للفلاحين من قبل المصرف الزراعي التعاوني.
 • استبدال بساتين الحمضيات الهرمة من خلال تقديم غراس الحمضيات مجاناً وتم التنفيذ وتسديد المبالغ المخصصة لصالح مراكز إنتاج الغراس المثمرة التابعة لمديريتي زراعة اللاذقية وطرطوس.
 • مادة الذرة الصفراء المستلمة من الفلاحين بمبلغ 200 ألف للطن الواحد.
 • مادة الشعير المستلمة من الفلاحين في الموسم الزراعي 2022- 2023 بمبلغ 200 ألف للطن الواحد.

وبهدف تشجيع زراعة المحاصيل البقولية والتوسع بها لزيادة إنتاجها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها كونها ذات أهمية غذائية كبيرة، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء محاصيل العدس والحمص والفول من الفلاحين وذلك لكمية 10 آلاف طن من كل نوع بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المؤسسة السورية للتجارة على أن يتم تقديم مكافأة تسليم لهذه المحاصيل من وزارة الزراعة بمبلغ 3000 ليرة/كغ للحمص والعدس و2500ليرة /كغ من الفول، وبالتالي زيادة المتاح للاستهلاك بأسعار مدعومة كما يضمن هذا الإجراء تسويق المحاصيل المذكورة من الفلاحين بأسعار تناسبهم ويضمن زراعة محصول علفي ضمن الدورة الزراعية وبالتالي تحسين خواص التربة.

 • قطاع الأعلاف:

اتخذت وزارة الزراعة كافة الإجراءات لدعم قطيع الثروة الحيوانية من خلال الاستمرار بتأمين المقنن العلفي اللازم حيث تم فتح دورات علفية متتابعة موزعة بين: 3 دورات للأغنام والماعز، و 4 دورات للأبقار، ودورتين للجمال، ودورتين للأسماك، وتم توزيع مقنن شهري على كامل العام للجواميس والخيول.

ـ زيادة المقنن العلفي لتلبية الاحتياج في الفترة المترافقة مع نقص المادة من الأسواق لكافة أنواع الثروة الحيوانية.

– نجحت مساعي وزارة الزراعة بالتنسيق والتعاون مع حاكم مصرف سورية المركزي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتسهيل استيراد المواد العلفية حيث صدرت توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على تمويل استيراد المواد العلفية:

 • 40 ألف طن ذرة صفراء بقيمة 192 مليار ليرة.
 • 19 ألف طن كسبة فول الصويا بقيمة 211 مليار ليرة.

الأمر الذي ساهم بتأمين جزء من حاجة مربي الثروة الحيوانية وتأمين المواد الأولية لتشغيل معامل المؤسسة العامة للأعلاف لإنتاج الجاهز العلفية حيث بلغت الكميات المنتجة منها 36 ألف طن.

 • توريد كمية 30 ألف طن من مادة الشعير العلفي بقيمة 66 مليار ليرة سورية من المزارعين.
 • في مجال الإنتاج الحيواني:

اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات في سبيل تعزيز كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني وترميم قطيع الثروة الحيوانية تضمنت:

– إعداد خطة متكاملة لترقيم وتسجيل قطيع الثروة الحيوانية والذي يهدف إلى حصر العدد الدقيق للقطيع وتحديد احتياجاته الفعلية وتعزيز الرقابة الصحية البيطرية وزيادة فرص الاستثمار من خلال توزع الثروة الحيوانية ووضع الخطط التسويقية الملائمة، ووافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة من حيث المبدأ بموجب توصية اللجنة الاقتصادية وتم رصد الاعتمادات اللازمة لترقيم إناث الأبقار خلال عام 2024.

– تم تأمين كافة مستلزمات عمليات تحصين قطيع الثروة الحيوانية حيث تم إنتاج 15 مليون لقاح توزع مجاناً بنسبة تنفيذ 90%، و33 مليون لقاح للدواجن، و18 مليون تلقيحة وقائية بنسبة تنفيذ 82% ، و324 ألف معالجة سريرية بنسبة تنفيذ 106% ، و484 ألف تلقيحة اصطناعية بنسبة تنفيذ 97%، وإنتاج 286 ألف ليتر من السائل الآزوتي بنسبة تنفيذ 90% ، و385 ألف قشة من السائل المنوي بنسبة تنفيذ 80%.

 • قطاع الدواجن:

بهدف تشجيع عملية تربية الدواجن وضمان عودة المستثمرين إلى الاستثمار بهذا القطاع، خاصة وأن عملية تربية الدواجن شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً ولم تعد تتجاوز نسبة المداجن العاملة 30% وهذه النسبة لا تحقق حاجة السوق المحلية من منتجات الدواجن، ولضمان وصول كافة هذه الإجراءات إلى الأخوة مربي الدواجن نفذت وزارة الزراعة العديد من الجولات الميدانية والالتقاء مع المربين وشرح كافة التسهيلات المقدمة والممنوحة بالإضافة إلى رفع سقوف الإقراض للمداجن لشراء مستلزمات الإنتاج ، حيث تم:

 1. تسهيل إجراءات الترخيص من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية، لجهة منح تراخيص نهائية لمنشآت تربية الحيوان والدواجن القائمة والمستثمرة التي تقع خارج حدود مناطق حماية المخططات التنظيمية وتوسعاتها والتي لا تحقق البعد المحدد المصرح عنها وفق البلاغ 16 شريطة تحقق باقي شروط الترخيص.
 2. تكليف مصرف سورية المركزي بتوجيه شركات الصرافة العاملة ضمن إطار لجنة التدخل بإيلاء الأولوية بالتمويل لمستوردي المواد العلفية لكمية 300 ألف طن من مادة الذرة الصفراء و200 ألف طن من مادة كسبة الصويا حتى نهاية عام 2023 للعقود التي سيتم إبرامها بشكل مسبق بين المستوردين والمؤسسة العامة للأعلاف بغية توفيرها لمربي الدواجن وتأمين مخزون إضافي لدى المؤسسة.
 3. وضع آلية لاستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) بموجب وثيقة استثمار وتربية وفق أسس محددة بحيث يتم منح الدعم (أعلاف – محروقات) بموجب هذه الوثيقة حصراً بغية إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين. وقد بلغ عدد المداجن غير المرخصة التي مُنحت وثيقة استثمار وتربية 888 مدجنة بنسبة /22,4%/ من إجمالي عدد المداجن غير المرخصة، وبطاقة إنتاجية 5.861.607 طير/دورة، فيما بلغت أعداد المداجن الممنوحة وثيقة استثمار وتربية (مرخصة وغير مرخصة) 1635 مدجنة.
 4. تعديل مدة الموافقة المبدئية إلى 6 أشهر وإمكانية التمديد لمدة مماثلة في الحالات الطارئة.
 5. إلغاء الفقرة المتعلقة بإلغاء الترخيص في حال عدم الاستثمار وإعادة ترخيص المداجن الملغى ترخيصها لهذا السبب.
 6. إعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل.
 7. تعديل جداول الاحتياج بشأن قروض التمويل من المصرف الزراعي.
 • في مجال الحراج:

– إقرار قانون الحراج الجديد رقم 39 الذي يعتبر نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها، حيث اتجه نحو تنمية المجتمع المحلي واشراكه في إدارة الغابات وحمايتها وتحديد حقوق الانتفاع وتنظيم العمل الحراجي بشكل أوسع، والذي يهدف إلى:

 1. تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج.
 2. منع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية.
 3. استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج.
 4. تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج وتفعيل النهج التشاركي مع المجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء النباتي.

–  استصلاح مساحة 110 هكتار، وشق طرق حراجية بمساحة 21,5 كم، وتعزيل الطرق الحراجية في مواقع التحريج 384كم ، وتحريج مساحة 2249هكتار “مساحات قديمة وجديدة”، والمساحة المحسنة لأعمال التربية والتنمية 2476 هكتار.

– إنتاج 1,52 مليون غرسة حراجية حيث تم التوجه إلى إنتاج وتحريج الأنواع الحراجية متعددة الأغراض “الرحيقية والحراجية المثمرة”، وتطوير خطة إنتاج الغراس الحراجية للموسم 2023/2024 بحيث يتم التركيز على الغراس المتحملة للجفاف ومتعددة الأغراض.

– بيع 425509 غرسة حراجية “كيس صغير- وسط -كبير”.

– بلغت كمية الأخشاب الصناعية المنتجة 2194 طن.

– بلغت كمية أحطاب الوقيد المنتجة 868 طن.

– بلغت كمية الفحم الحراجي المنتج 1.42 طن.

– بلغ عدد الأسر المستفيدة من بيع والأحطاب والأخشاب لزوم التدفئة وبأسعار رمزية 765 أسرة.

– تحديد موقع عيد الشجرة المركزي 72 في اللاذقية موقع بيت زنتوت بمنطقة القرداحة، وإطلاق 5 حملات تشجير تستمر حتى نهاية شهر اذار من العام القادم.

– إصدار العديد من القرارات المتعلقة باستثمار المواقع الحراجية حيث تم إصدار دليل يتضمن المواقع المعتمدة والتي سيتم طرحها للاستثمار وفق نظام العقود.

– تجهيز موقع الشردوب الحراجي بالأكشاك الخشبية تمهيداً لعرضها للاستثمار.

– توقيع عقدين للاستثمار بموقعي بسين و الطارقية في محافظة اللاذقية بمشاريع الزيب لاين.

 • إنتاج الغراس المثمرة:

بلغ عدد الغراس المثمرة المنتجة لعام 2023 حوالي 3,3 مليون غرسة تم بيع 1,47 مليون غرسة وتوزيع 298875 غرسة مجاناً.

وبلغت الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2023 ـــ 2024 إنتاج 3 مليون غرسة مثمرة، بحيث يبلغ عدد الغراس الجاهزة للبيع 4,59 مليون غرسة مثمرة، وتم افتتاح موسم البيع والتوزيع للغراس اعتباراً من 1/ 11/ 2023 للغراس المزروعة بكيس وابتداء من 1/ 12/ 2023 للغراس الملش، حيث تم توزيع 544767 غرسة وماتزال عملية التوزيع مستمرة.

وتم استصلاح مساحة 1021 هكتار بنسبة تنفيذ 68%.

 • بذار الخضار

بلغت عدد الموافقات لاستيراد بذار الخضروات 161 موافقة، وعدد موافقات التصدير للدول العربية 26 موافقة.

وتم ترخيص محطة لإنتاج البذار، وتسجيل صنفين من بذار الخضروات المحلية، وبلغ عدد أصناف بذار الخضراوات المستوردة 226 صنف.

 • الإجراءات المتخذة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي:

عملت وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتنظيم توزيعها.

 • الأسمدة:

بلغت كمية الأسمدة المؤمنة من المصرف الزراعي التعاوني خلال الموسم الزراعي 2023 ــ 2024:

– من سوبر فوسفات ثلاثي 46% حيث بلغت الكميات المؤمنة 33871 طن والكمية المباعة منها 16118 طن.

– من سماد اليوريا 46% حيث بلغت الكمية المؤمنة حوالي 38622 طن، والكمية المباعة 35807 طن.

– من كالنترو 26% حيث بلغت الكميات المؤمنة 9895 طن، والكمية المباعة 9709 طن.

– من سلفات البوتاس 50% حيث بلغت الكميات المؤمنة 9 طن، والكميات المباعة 1.5 طن.

وبالنسبة للموسم الحالي تضمنت الخطة الإنتاجية الزراعية تحديد احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة لكافة أنواع الزراعات ويبقى محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يجب تأمين احتياجاته من الأسمدة، حيص قامت وزارة الزراعة وضمن مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي كانت تواجه القطاع لاستيراد الأسمدة أو تصنعيها محلياً حيث أثمرت الجهود في تمكين القطاع الخاص من استيراد نحو 60 ألف طن من الأسمدة الازوتية، وفي إقامة خمسة معامل للقطاع الخاص لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وتم منحها الترخيص اللازم ويتم مراقبة وتحليل منتجاتها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

وعلى صعيد أخر تعاقدت وزارة الزراعة على استيراد 50 ألف طن من سماد اليوريا وتم شحن 30 ألف طن منها إلى فروع المصرف الزراعي ويتم بيعها حالياً للإخوة الفلاحين لمحصول القمح وعملية توريد باقي الكميات مستمرة، كما تم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات ذات الصلة وبجهود حكومية مشتركة بتوفير الغاز والكهرباء لتشغيل معمل الأسمدة الازوتية في حمص وتم تصنيع حوالي 24 ألف طن حتى الآن من سماد اليوريا ويتم استلامها وشحنها إلى فروع المصرف الزراعي لبيعها للأخوة الفلاحين مزارعي القمح.

وبهدف ضمان تصنيع الاحتياج من سماد اليوريا اتخذت الحكومة قراراً بتمديد فترة تزويد المعمل بالغاز للوصول إلى استكمال إنتاج احتياج محصول القمح من سماد اليوريا، كما يستمر المصرف الزراعي التعاوني ببيع الأسمدة الفوسفاتية لمحصول القمح وتم بيع حوالي 2500طن من السماد الفوسفاتي من إنتاج معمل الأسمدة بحمص للأشجار المثمرة من الحمضيات والزيتون وتعتبر هذه الإجراءات لصالح الزراعة لتأمين حاجة السكان من محصول القمح الذي يعتبر من أهم محاصيل الأمن الغذائي.

وأصدرت وزارة الزراعة بالتنسيق مع المصرف الزراعي التعاوني قراراً بالبدء بتوزيع الأسمدة ابتداء من الأول من كانون الأول لعام 2023 للأخوة المزارعين، حيث تم تحديد أسعار مبيع الأسمدة من المصرف الزراعي التعاوني إلى الأخوة الفلاحين.

 • المحروقات:

̵حددت وزارة الزراعة الاحتياج الشهري من المحروقات لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية على مستوى كل محافظة بنحو 464 مليون ليتر للموسم الزراعي /2022ــــ 2023/، إلا أن كمية المحروقات الموزعة لنفس الفترة المذكورة بلغت 92 مليون ليتر منها موزع لمحصول القمح 45 مليون ليتر بالسعر المدعوم و10 مليون ليتر حر.

أما بالنسبة للموسم الزراعي 2023-2024 تم تحديد الأنشطة الزراعية التي تحصل على مخصصاتها من المازوت الزراعي بسعر 2000 ليرة والأنشطة الزراعية الصناعية التي تحصل على مخصصاتها بسعر 8000 ليرة، وتمت عملية الانتهاء من الإجراءات الواجب اتخاذها لأتمتة المازوت الزراعي للشق النباتي ووضع الدليل الارشادي للتنفيذ وتوزيعه على كافة الجهات ذات الصلة حيث بدأت عملية التوزيع وفق البطاقة العائلية ابتداءً من 1/ 11/ 2023 حيث بلغت كمية المازوت الزراعي الموزع بشكل مؤتمت 24 مليون ليتر لمرحلة التحضير للزراعة، أما بالنسبة للشق الحيواني ستتم عملية البدء بتوزيع المازوت المخصص للشق الحيواني ابتداء من 1/ 1/ 2024، ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً كبيراً من قبل المزارعين نتيجة وصول المادة الى مستحقيها بالوقت المناسب والكميات المحددة.

 • البذار:

بالنسبة للموسم الزراعي الحالي اتخذت المؤسسة العامة لإكثار البذار كافة الإجراءات اللازمة لتوريد بذار القمح المغربل والمعقم إلى فروع المصرف الزراعي التعاوني وذلك لتوزيعها على الفلاحين في كافة المحافظات، حيث بلغت كمية بذار القمح المتوفرة في المستودعات حوالي 90 ألف طن، وهي كافية لتأمين حاجة الفلاحين في المناطق الآمنة من البذار اللازمة للزراعة، وبهدف تشجيع الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح تم تكليف المؤسسة العامة لإكثار البذار ببيع المزارعين بذار القمح المغربل والمعقم من البذار المحسن بزيادة بنسبة 10% عن الكميات المحددة في جدول الاحتياج المعتمد لوحدة المساحة ضمن جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي التعاوني.

وساهم تحديد السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة لكل كيلو غرام الأمر في إقبال المزارعين على الطلب على الحصول على مستلزمات زراعة محصول القمح وبالتالي المساهمة في تنفيذ الخطة لهذا الموسم.

وضمن خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المطبقة في تحسين الأصناف اعتمدت الوزارة سلالة مبشرة من القمح القاسي “شام 11” عالية الغلة وملائمة للزراعة المروية، وسلالة مبشرة من الشعير “فرات 10” ملائمة للزراعة البعلية في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة، وتعد هذه الأصناف ذات إنتاجية عالية وأكثر تكيفاً مع التغيرات المناخية وخاصة الجفاف وتلائم البيئات السورية على مستوى المناطق ، كما تستمر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بإعادة تقييم الاحتياجات السمادية لمختلف المحاصيل ودراسة استعمال بدائل أو رديف الأسمدة الكيميائية في الزراعة للتعويض عن قلة توفر الأسمدة وللتخفيف من آثارها السلبية وغلاء أسعارها.

 • الزراعات المحمية:

بلغ العدد الإجمالي للبيوت المحمية 192286بيت، المستثمر منها 178593 بيت، يتركز القسم الأكبر من هذه الزراعات في محافظة طرطوس حيث يشكل عدد البيوت المحمية المستثمرة فيها 84%، تليها محافظة اللاذقية بنسبة 9%، ويشكل محصول البندورة النسبة الأكبر من زراعة البيوت المحمية حيث تصل نسبة البيوت المزروعة فيه إلى 56%، ومن ثم الخيار الذي يشكل نسبة 11.5 % فالباذنجان 10%، ومن ثم كلاً من الفريز بنسبة 8%، والفليفلة بنسبة 8% وتشكل باقي البيوت نسبة 6.5 % مزروعة بالفاصولياء والكوسا والزراعات الإستوائية ونباتات الزينة والشتول.

تتوزع البيوت المحمية بين 161057 بيت في طرطوس مستثمر منها 150009 بيت، و 17940 بيت في اللاذقية مستثمر منها 15520 بيت، و11555 بيت في محافظة حمص مستثمرة جميعها، و239 بيت في حماة مستثمر منها 221 بيت، 1395 بيت في ريف دمشق مستثمر منها 1230 بيت، و100بيت في السويداء مستثمر منها 58 بيت، بينما بلغ عدد البيوت الإجمالية المؤمن عليها حوالي 30 ألف بيت.

تستمر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف المناطة بهذا القطاع من خلال السعي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه ورفع مستوى معيشة المنتجين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإطارها العام والزراعية بشكل خاص.

أولاً ـــ الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2022 ــــ 2023:

يعتبر موسم (2022 ــــ2023) جيداً من حيث معدلات الهطولات المطرية، إلا أنه يعتبر موسماً متبايناً في كميات الهطل المطري وتوزعها زمنياً ومكانياً من شهر لأخر حيث بدأ الهطل المطري خلال شهر أيلول في المنطقتين الساحلية والوسطى، وتركز الهطل الفعال خلال شهر تشرين الأول والثاني في جميع المحافظات، فيما بعد انخفضت الهطولات المطرية في جميع المحافظات خلال شهري كانون الأول والثاني، في حين ارتفعت قليلاً خلال شهري شباط وآذار في جميع المحافظات، وكان لهطولها خلال شهر نيسان أثراً إيجابياً على تحسن حالة المحاصيل الحقلية ، مقارنة مع الموسم السابق فإن الهطل المطري خلال شهري كانون الأول والثاني أدنى من الموسم السابق في أغلب المحافظات، أما خلال شهر شباط وآذار ونيسان كان أعلى.

 • الإنتاج النباتي:

بلغت المساحة المخططة /4،7 / مليون هكتار للموسم الزراعي (2022 ــــ 2023) مزروع منها حوالي 4.3 مليون هكتار، منها /2079623/ هكتار في المناطق الآمنة، إلا أن انخفاض مخازين السدود أدى الى تخفيض المساحة المخططة للزراعات الصيفية بمقدار /8680/ هكتار في المناطق الآمنة من المساحة المخططة والبالغة / 82485/ هكتار.

 • بالنسبة لمحصول القمح:

بلغت المساحة المزروعة بالقمح في المناطق الآمنة (517) ألف هكتار بنسبة تنفيذ 95 %، وبلغت كمية الإنتاج 1093 ألف طن على مستوى المناطق الآمنة بنسبة تنفيذ /87/ %.

– استطاعت وزارة الزراعة الوصول بالمساحات المزروعة بمحصول القمح الى نفس المساحات التي كانت مزروعة في عام  2010، وبإنتاج مماثل تقريباً  للإنتاج في نفس العام، وعند المقارنة مع المساحات المزروعة في عام 2010 يتبين بأن هناك زيادة ملحوظة في المساحة المزروعة التي بلغت 517 / ألف هكتار يقابلها 509 /ألف هكتار في عام 2010 و تقديرات الإنتاج في المناطق الآمنة / 1103/  ألف طن وهذه مؤشرات هامة تشير إلى استعادة معدلات الإنتاج السابقة وهذا يتوافق مع كمية المحصول المسوقة والتي بلغت حتى تاريخه /774 /  ألف طن مع إضافة الكميات التي يحتفظ بها الأخوة الفلاحين والتي تشكل بالمتوسط حوالي 25% من الإنتاج.

 • بالنسبة لمحصول الشعير:

بلغت المساحة المزروعة (449) ألف طن بنسبة تنفيذ 91% ، وكمية الإنتاج / 409 / ألف طن في المناطق الآمنة بنسبة تنفيذ (96) %، وتم تحديد سعر شراء المحصول من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2000 ل.س /كغ، وبهدف دعم هذا المحصول وضمان تسليم أكبر كمية للمؤسسة لتأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية تم الموافقة على إضافة مبلغ /200/ ليرة سورية لكل كغ ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير يتم تسديده من صندوق دعم الإنتاج الزراعي وبلغت الكميات المستلمة من المؤسسة العامة للأعلاف حوالي 30/ ألف طن.

 • بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء:

تتابع وزارة الزراعة خطتها في التوسع بزراعة محصول الذرة الصفراء من خلال حث المزارعين على ذلك، وعملت على توفير مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لاستيراد البذار الهجين عالي الإنتاجية، وتوزيع المحروقات حيث بلغت المساحة المزروعة ( 79) ألف هكتار ، بإنتاج يقدر بـ (561) ألف طن منه (272) ألف طن في محافظة حلب، كما سعت إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي على الاستثمار بإقامة مجففات الذرة الصفراء من خلال تشميل هذه المشاريع بقانون الاستثمار رقم 18 واستثنائها من البلاغات ذات الصلة التي تمنع إقامتها خارج المدن الصناعية ضمن شروط ومحددات، حيث بلغ عدد المجففات العاملة حالياً حوالي (10) مجففات بطاقة إنتاجية تصل إلى (136) طن بالساعة، واستملت المؤسسة العامة للأعلاف حوالي 5500/ طن من المزارعين

 • بالنسبة لمحصول القطن:

بلغت المساحة المزروعة بالمحصول / 7175/ هكتار في المناطق الآمنة حيث تم تخفيض الخطة الإنتاجية الزراعية نتيجة انخفاض مخازين السدود، وبلغت كمية الإنتاج /15/ ألف طن، وبهدف تشجيع الأخوة الفلاحين على زراعته تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب بمبلغ قدره 10000 ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

Related posts